PRAN CARD - Values Of Octopus 13

Report
Welcome to National Pension System’s
राष्ट्रीय पेन्शन योजना
भारत सरकार चा उपक्रम/योजना
1
ऑक्टोपस ग्रप
ु च्या
ग्राहक ई सवु िधा केंद्र
प्रोजेक्टमध्ये आपले स्िागत
2
3
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Need for Pension
Abbreviations
NPS Overview
Who is PFRDA & NSDL
What is Swawalamban Yojana
Comparative Study – with Competition
GeSK s Role
Role of Entities Involved – PFRDA, NSDL & FC
Form Filling Activity
Form Verification Details for GeSK’s
Illustrations
Portal Process Steps
Information & Data Flow Process
PRAN Card Issuance Process
Business Development Activities
Media Support
4
आपल्याला ननित्ृ ती िेतनाची गरज का आहे ?
१.
खात्रीशीर माससक उत्पन्नामुळे
सन्मानाने जगता येते
म्हातारपणी
२. संयुक्त कुटुंब पद्धती जाऊन विभक्त कुटुंब
पद्धती प्रचसलत झाली आहे - कामगार िगाासाठी
स्थलांतर हा ननकष आहे .
३.
व्यकक्तंनी
त्यांच्या
उत्पादक
िषाांमध्ये
िद्ध
ृ ापकाळासाठी ननयोजन करणे आिश्यक
आहे - सरकार त्यांना मदत करे ल
४. जगण्याचा खचा िाढल्याने, आज बचत करून
विचारपूिक
ा
गुंतिणूक केली पाहहजे ज्यामुळे
िद्ध
ृ ापकाळात परु े से उत्पन्न समळे ल
५.
आपल्या
आहे .
गुंतिणुकीची
सुरक्षितता
महत्िाची
5
ननित्ृ ती िेतन कसे हदले जायचे?
२००४ पूर्वी
 सस्
ु पष्ट लाभ निर्वत्ृ ती र्वेति अस्स्तत्र्वात होते, मात्र
 त्यामध्ये काम करणाऱ्या केर्वळ १२% जितेचा समार्वेश होता, त्यापैकी
बहुतेक सरकारी कममचारी होते
 काम करणाऱ्या ८८% जितेकडे निर्वत्ृ ती र्वेति ममळर्वण्यासाठी काही साधि
िव्हते.
88%
12%
Covered Under Pension
Not Covered Under Pension
6
‘एनपीएस लाईट’: सेिा अिलोकन
१. ‘आर्थमक समार्वेशासाठी’ सरकारिे घेतलेल्या पुढाकारा अंतर्मत अथममंत्रयांिी
“स्र्वार्वलंबि” िार्वाची योजिा जाहीर केली आहे , या योजिेत ग्राहकांिा
र्वद्ध
ृ ापकाळासाठी बचत करण्यास प्रोत्साहि दिले जाते.
२. र्वद्ध
ू उद्देश
ृ ापकाळासाठी आर्वश्यक असलेले निर्वत्ृ ती र्वेति िे णे हा नतचा मळ
असूि, भवर्वष्यात त्याला/नतला जर्णे, अन्ि, र्वस्त्र आणण औषधे यासाठी
िस
ु ऱ्यांर्वर अर्वलंबूि राहार्वे लार्त िाही.
३. र्वैद्यकीय वर्वज्ञाि आणण आरोग्य सुवर्वधा यातील सुधारणांमुळे, सरासरी
आयुष्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे . म्हणूिच व्यस्ततला तो/ती निर्वत्ृ त
झाल्यािंतर ककमाि २ िशके पुरेल एर्वढी बचत करणे आर्वश्यक असते
४. एिपीएस मुळे सर्वाांसाठी र्वद्ध
ृ ापकाळातील उत्पन्िाची खात्री ममळते.
7
स्िािलंबन योजना
‘स्िािलंबन’ शब्दाचा अथा होतो स्ियंपूण.ा लोकांनी बचत करािी आणण िद्ध
ृ ापकाळात
स्िािलंबी असािे हा या योजनेचा उद्देश आहे
सरकार
खालील
पररस्स्थतीत
प्रत्येक
एिपीएस
खात्यामध्ये १००० रुपयांचे योर्िाि िे ईल
जर ग्राहक पीएफ, निर्वत्ृ ती र्वेति अशा इतर कुठल्याही
सामास्जक सुरक्षा योजिे अंतर्मत सुरक्षक्षत िसेल –
केर्वळ स्र्वतः जाहीर करणे आर्वश्यक
र्वावषमक योर्िाि १००० रुपये ते १२००० रुपये या
िरम्याि असेल
सध्या ही योजिा आणखी ४ र्वषे चालेल
पदहल्या सहा मदहन्यात ३ लाखांहूि अर्धक लोकांिी
‘स्र्वार्वलंबिचा’ लाभ घेतला आहे
8
8
एनपीएस लाईट- स्िािलंबन कशा प्रकारे ननित्ृ ती िेतन
दे ईल?
स्िािलंबन योगदान
६० व्या िषी ननित्ृ ती िेतन (माससक
योगदान @ रु. १००/-
ग्राहकाने १८ िषे
िय असताना
सुरुिात केली
परताव्याचा दर
माससक ननित्ृ ती
िेतन
८%
रु. ३०४१
१०%
रु.५८१९
६० व्या िषी ननित्ृ ती िेतन (माससक
योगदान @ रु. २००/परताव्याचा दर
एनपीएस लाईट
कोष
9
८%
१०%
माससक ननित्ृ ती
िेतन
रु. ५४८२
रु. १०४०७
9
एनपीएसची प्रमुख िैसशष्ट्टे
•
ऐकच्िक – ही सर्वम भारतीय िार्ररकांसाठी खल
ु ी आहे .
•
सोपी – तम्
ु हाला केर्वळ योजिेशी निर्डडत कुठल्याही केंद्रार्वर खाते उघडार्वे लार्ेल
आणण पीआरएएि ममळर्वार्वा लार्ेल. (परमिंट ररटायरमें ट अकाउं ट िंबर)
•
एकसमान – केंद्र सरकारच्या कममचाऱ्यांसारखी र्ुंतर्वणूक योजिा
•
सुटसुटीत – तुम्ही िोकरी ककंर्वा शहर बिलले तरी कुठूिही खाते र्वापरता येईल
•
ननयसमत –एिपीएसचे पीएफआरडीएद्र्वारे नियमि केले जाते, त्यासाठी र्ुंतर्वणक
ु ीचे
निकष पारिशमक आहे त आणण नियममतपणे निरीक्षण केले जाते आणण एिपीएस
वर्वश्र्वस्त मंडळाकडूि निधी व्यर्वस्थापकांच्या कामर्र्रीचा आढार्वा घेतला जातो.
10
Comparative Study - Competition
11
ग्राहक ई सुविधा केंद्र ची भूसमका:
•
•
•
•
•
•
ग्राहकाकडूि स्र्वार्वलंबि अजम भरुि घेणे
केर्वायसी (KYC) कार्िपत्रे र्ोळा करणे
पैसे र्ोळा करणे
पोटम लर्वर मादहतीची िदि करणे
अजम, ग्राहक छायार्चत्र आणण सही स्कॅि करुि octopus13
च्या पोटम लर्वर टाकणे
(एओ –Account Office) यांच्याकडूि पीआरएएि काडम घेणे
आणण िार्ररकांिा िे णे
12
13
14
Form Filling Activity
15
KYC ची यादी
शाळा सोडल्याचा िाखला
रे शि काडम
ई. िहार्वी चे बोडम सटीकफकेट
घर पट्टी, TAX भरल्याची पार्वती.
पाणी बबल.
पासपोटम
डीमॅट अकाऊंट स्टे टमें ट
मतिाि काडम /इलेतशि काडम
बँकेचे पासबक
ु ककंर्वा बँक स्टे टमें ट
र्वाहि परर्वािा
क्रेडीट काडम स्टे टमें ट
PAN काडम
मान्यताप्राप्त मशक्षण संस्थेची पिर्वी.
(Degree)
MP, MLA , िर्रसेर्वक ककंर्वा इतर
राजपबत्रत अर्धकारी (Gazetted Officer)
यांिी सही करूि दिलेला िाखला ज्यात
िार्व, जन्म तारीख,पत्ता र्व फोटो यांचा
समार्वेश असार्वा.
16
17
फामा ची तपासणी करताना ग्राहक ई सुविधा केंद्र नी
घ्याियाची काळजी
• अजमिारािे फामम व्यर्वस्स्थत भरूि सही केलेली आहे ककंर्वा िाही. र्व
चूक आढळल्यास योग्य नतथे सुधारणा करूि घेणे.
• अजमिारािे रस्जस्रे शि फाममर्वर ३.५ X २.५ से.मी. साईज चा कलर
फोटो र्चटकर्वणे. त्यार्वर कुठल्याही प्रकारचे वपि, स्टे पलर, सही,
मशतका इत्यािी यायला िको. फोटो जर व्यर्वस्स्थत दिसत िसल्यास
स्र्वीकारू िये.
• अजमिारािे अजामर्वर आर्वश्यक त्या दठकाणी दिलेल्या रकान्यातच सही
करायची आहे , रकान्या बाहे र सही करू िये. ( अजमिाराला सही येत
िसल्यास- पुरुष असेल तर डाव्या हाताचा अंर्ठा र्व स्त्री असल्यास
उजव्या हाताचा अंर्ठा लार्वणे.) अंर्ठा लार्वल्यार्वर तो सबंर्धत सेंटर
च्या ऑकफसरिे (ऑपरे टर िे) Verify करणे आर्वश्यक आहे म्हणजे
त्या शेजारी (रकािा बाहे र) सही र्व मशतका मारणे.
18
मागील पानापासन
ू पुढे....
• NPS मध्ये प्रर्वेश (Join) करण्याकररता अजम स्र्वीकारतािा कमीतकमी
र्व जास्तीतजास्त र्वयोमयामिा १८ र्वषे आणण ६० र्वषे असेल. जर
NPS एखाद्या अन्य योजिेबरोबर जोडले जात असल्यास ( उिा.
जसे लेबर डडपाटम मेन्ट च्या योजिेतील बांधकाम कामर्ार) तर
र्वयोमयामिा पात्रता दह त्या योजिेची वर्वमशष्ठ सीमा पात्रता र्वरूि
तपासली जाईल.
• अजमिारािे त्याचे िार्व र्व संपूणम पत्ता वपि कोड सदहत, भरला आहे
याची खात्री करार्वी र्व त्यािे दिलेल्या KYC कार्िपत्राच्या आधारे
तपासार्वी.
• अजमिारािे आजमर्वर दिलेला Declaration and Authorization section
भरूि सही केली आहे का याची खात्री करार्वी.
19
मागील पानापासन
ू पुढे....
• जर अजामर्वरील िार्व ,पत्ता ई. KYC कार्िपत्रा बरोबर जळ
ु त
िसल्यास स्र्वीकारू िये.
• PRAN A/c उघडण्यासाठी BANK डीटे ल भरणे आर्वश्यक बाब िाही,
जर अजमिाराला भरार्वयाचे असल्यास त्यािे संपूणम मादहती भरणे
अनिर्वायम आहे . अधमर्वट मादहती अस्र्वीकायम असेल. भवर्वष्य अजमिार
आपले बँक खाते तपशील Update करू शकतो.
• अजमिारािे िामांकि (Nominee) चे डीटे ल भरले असल्यास िॉममिी
ला ककती टतके दहस्सा िममत करार्वयाचा आहे याचा तपशील द्यार्वा
लार्ेल र्व त्याची दहस्सा टतकेर्वारी दह सर्वम ममळूि १००% पेक्षा
जास्त/कमी िको. जर िामांकिाचे डीटे ल भरतािा चूक झाल्यास त्याच
अजम अस्र्वीकृत होणार िाही, पण त्यांिी दिलेल्या िामांकिाची िदिणी
होणार िाही.
20
Excel Based Illustrations:
21
22
Link for download of NPS-LITE application form
https://npscra.nsdl.co.in/download/lite-forms/NLS1_NPSLite%20Subscriberr%20Registration%20form.pdf
पेन्शि योजिेच्या भारत सरकारच्या टे लीवर्वजि च्या जादहराती.साठी
मलंक दिलेल्या आहे त.
१ https://www.youtube.com/watch?v=wsMcoa7Ztu0
२ https://www.youtube.com/watch?v=u-4MM3hXkdo
23
7) Monthly Hard
Copiy at AO
5) PRAN Card
Pune Office
(Qlty Check)
6) PRAN Card
NSDL
4) Uploading FUV
3) Quality Check
/ Verification
Octopus 13 portal
8) PRAN card Delivery
Customer
1) Application with KYC
GeSK
2) Portal Entry and Scanning
24
Charge Structure
NPS Lite भारतीय िार्ररकांिा आपल्या निर्वत्ृ ती (ररटायरमें ट)
योजिे कररता अत्यंत अत्यल्प लार्त म्हणजे ०.०००९% टतके
िर,वर्वकल्प प्रिाि करीत आहे . (प्रबंधि िुसार संपत्तीच्या
आधारार्वर). किार्चत जर्ात सर्वामत कमी र्व अत्यल्प लार्त असि
ू
NPS च्या फंड मेिेजर द्र्वारे आपले धि, पेन्शि फंड कररता एक
प्रबंधि आहे .
•
25
26
Disclaimer for GeSK / Risk Factors for
Subscribers
27
PRAN CARD
28
Data Entry Process
• After software development is completed,
these slides will be inserted
29
Leaflet Distribution
Newspaper Insertion
Weekly Bazaar
Hoardings Display
Melaas/ Gramotsava
30
31
32
For Queries please contact
Corporate Office :
Octopus13 Informatics Pvt Ltd.
Guru Raj Society,"Ratan"3rd floor,Near BP Petrol Pump,Paud Road,
Kothrud Pune 411038, 020 69000516,+91 9371636833
[email protected], www.octopus13.com
33

similar documents