Sunu(İNDİR)

Report
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YETİŞTİRME KURSLARI
YETİŞTİRME KURSLARI
• KAPSAMI
• Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu
ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan
öğrenciler,(1)
• Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından
mezun olan kursiyerler
katılabilir. ( HEM )
• Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun
öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış
olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.
YETİŞTİRME KURSLARI
• Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli
yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları,
ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi
müdürlüklerine bağlı olarak açılacak.
• Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır.
Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu
merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs
merkezlerinde de açılabilir.
YETİŞTİRME KURSLARI
• 1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk
gününde,(2) 2. dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk
gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar
devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim
müdürlüğünce değiştirilebilir.
•
Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya
kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile
açılır.
• Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı
yapılmaz.(3) Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik
nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs
merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
YETİŞTİRME KURSLARI
• Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1
dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık
açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az
olamaz.
• Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar,
çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat
22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması
halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve
yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin
süresi 40 dakikadır.
YETİŞTİRME KURSLARI
• Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri,
kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs
günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere
haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.(4) Ancak, bir
güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
• Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri
merkez müdürlüğünce belirlenir.
• Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir
program ile program değişiklikleri kurs merkezi
müdürlüklerince ilan edilecek.
YETİŞTİRME KURSLARI
Öğrenci/kursiyer sayısı
Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer
sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den
fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’
den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur.
Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup
oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında
sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı
25’e kadar çıkarılabilir.
YETİŞTİRME KURSLARI
Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un
altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya
kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek
üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için
açılır. Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle
birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler.(5)
YETİŞTİRME KURSLARI
• Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve
görevlendirilmesi
Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak
öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce
görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü
başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç
ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve
ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı
durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
YETİŞTİRME KURSLARI
• Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında
millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan
öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate
alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz
etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme
yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim
ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda
belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli
öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta
görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde
millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
YETİŞTİRME KURSLARI
• Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle
görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak
görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini
bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal
edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev
verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat
edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
• Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları
ve diğer eğitim materyalleridir.(6)
YETİŞTİRME KURSLARI
• Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her
kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin
özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs
kaydı silinir. (7) Aynı dönemde başka bir kursa devam
edemez.
• Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi
müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı
hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin
ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar,
devamsızlık süresinden sayılmaz.
• Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini
bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler
hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili
mevzuatına göre işlem yapılır
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.
Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla
bir müdür yardımcısı görevlendirilir. (8)
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
1) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri
almak,
2) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını
sağlamak,
3) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını
inceleyip onaylamak,
4) Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her
türlü iş ve işlemleri yapmak,
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının
değerlendirilmesi
Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına
göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.(9)
Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri
ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay
değerlendirme yapılacak.(10) Değerlendirme sonuçları analiz
edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.
YETİŞTİRME KURSLARI
Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek
ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal
Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar kapsamında belirlenir.
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma,
kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça,
merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının
yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı
yoluyla karşılanır.
YETİŞTİRME KURSLARI
Kurslara devam eden öğrenci ve
kursiyerlerden herhangi bir ücret
alınmaz.
YETİŞTİRME KURSLARI
Tutulacak defter ve dosyalar
a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı defteri,
ç) Gelen ve giden yazı dosyası,
d) Kurs ders plânları dosyası,
e) Denetim defteri,
f) Kursiyer belge defteri
YETİŞTİRME KURSLARI
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
ÇALIŞMA TAKVİMİ
S.N.
FAALİYETİN ADI
SÜRESİ*
1
Millî eğitim müdürlüklerinde komisyonun kurulması
29 Eylül – 01 Ekim 2014
2
Kurs merkezi okul ve kurumların tespit edilmesi
01 – 10 Ekim 2014
3
Öğrenci ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi
01 Ekim 2014
4
Kurs vermek isteyen öğretmenlerin yazılı müracaatlarının
komisyona alınması
01 – 10 Ekim 2014
5
Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrenci tercihlerinin
okullar aracılığıyla komisyona iletilmesi
01 – 10 Ekim 2014
6
Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmen onaylarının alınması
13 – 17 Ekim 2014
7
Kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak belirlenmesi ve
onaylarının alınması
13 – 17 Ekim 2014
TEOG DERSLER
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
TC İnkılap Tarihi
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYS - LYS
•
•
Matematik
Geometri
•
•
•
Kimya
Fizik
Biyoloji
•
•
Edebiyat
Coğrafya
•
•
•
Tarih
Felsefe
Coğrafya
•
Yabancı Dil
SIKÇA SORULAN SORULAR
• Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
• Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40
saate kadar ders verebilecektir.
• Örnek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat
kurs verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta
devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından
ücretlendirilecektir.
• Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri
ücretlerini neye göre alacaklar?
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs
saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı
ücretinden ödenecektir
• Kurslardan herhangi bir ücret alınacak mı?
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve
öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret
alınmayacaktır.
• Kurslarda hangi sınıflardaki öğrenciler
faydalanacaktır?
Resmî ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8.
sınıfa devam eden öğrenciler ile ortaöğretim
kurumlarına devam eden ve mezun olan
öğrenciler kurslardan faydalanacaktır.
• Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar
verilecektir?
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim
kurumlarından mezun olanlara kurs
açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her
kademedeki ara sınıflara ve ortaokullara yönelik
kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır
• Kurslar hangi derslerden açılacak?
Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim
kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan
derslerden veli ve öğrenci talebine göre
açılacaktır.
• Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır?
Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate
alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı
konulara öncelik verilerek konuların
pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması
şeklinde olacaktır.
• Kurs merkezi nasıl belirlenecektir?
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim
birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi
durumları uygun olan resmî ortaokullar, imamhatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk
eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim
müdürlüğünce kurs merkezi olarak
belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan
ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak
açılabilecektir.
• Kurs merkezinin yetersiz olması durumunda
ek merkez açılabilecek mi?
Kurslara talebin fazla olması ve kurs
merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmî
ilkokulların derslikleri veya şartları uygun olan
diğer kurumlardan da kurs merkezi olarak
faydalanılabilecektir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir?
Millî eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler
Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere
dikkat edilecektir.
Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen
öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri
eğitim ortamında kullanabilenler,
Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,
Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”,
Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,
Alanında yüksek lisans yapanlar,
Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi
programları tamamlayanlar,
Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir
• Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları
zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken
toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam
etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin
dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan
bir dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen
öğrencinin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde herhangi bir
okulda açılan matematik kursuna katılamaz. Devamsız
öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere
duyurulacaktır.
• İlkokullarda kurslar açılacak mı?
Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.
• Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?
• Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve
yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de
açılabilecektir).
• Dönemlik olarak açılması halinde:
• Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36
saat
• Yıllık olarak açılması halinde:
• Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat
olacaktır.
• Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir.
• Hafta sonu kursları en fazla 8+ 8 saat olacaktır.
• Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden
oluşacak?
Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs
açılacak sınıf mevcutları 10-20 öğrenci olacaktır.
Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir.
• Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurslar
için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi?
Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı
durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen
görevlendirilebilecektir.
• Bir dersten birden fazla kurs açılması
durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye
gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı?
Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle
ilgili seviye ve hazır bulunuşlukları dikkate
alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir

similar documents