1. ការគ្រប់គ្រងទូរសុវត្ថិភាព

Report
និតិវិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវតថុ
គាំគ្រដោយ៖
មជ្ឈមណ្ឌ លដេវាកមមធារាសាស្តេរ _ ISC
ខែមិនា ២០១១
មាតិកា
1.
ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
2.
ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
3.
និតិវិធីននការរិញ
4.
និតិវិធីននការលក់
5.
ផែនការ និងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ
រចនាេមព័នធគ្រប់គ្រង
េននិបាតរូដៅ
េមាជ្ិកេមារម
រណ្ៈកមាមធិការគ្រប់គ្រង
េមាជ្ិក ៣រូប
គ្កុមគ្បកឹ ាភិបាល
គ្បធាន
អនុគ្បធាន
ហិរញ្ញឹក
េមាជ្ិក ៥រូប
នាយក
រណ្ដនយយករ
ដបឡាដៅភនាំដពញ
មស្តនរីរីែារ
មស្តនរីផែនកែលិតកមម
អនកបដចេកដរេកេិកមម
អនកលក់
កេិករបដគោ ល
1.ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
1.1. ចាប់រូដៅ
ដ្ម េះ
រីកផនែង
គ្រប់គ្រងដោយ
រូរេុវតថិភាព (SB)
កាំពង់េពឺ
រណ្ដនយយករ
រូរេុវតថិភាព (CB)
ភនាំដពញ
ដបឡាករ

SB & CB គ្តូវបានដគ្បើគ្បាេ់េាំរាប់ការចាំណាយតិចតួច, រិញបផនែ, និងរុកគ្បាក់ផែលអតិថិជ្នបង់នថែបផនែ

ការបង់គ្បាក់ជាសាច់គ្បាក់េុរធផែលមានរាំហាំដគ្ចើនបាំែុតរឺ= 500$ (ដលើេពីចាំនួនដនេះ គ្តូវដែេរតាមធនាគរ)

ចាំនួនរឹកគ្បាក់តិចបាំែុតផែលគ្តូវរុកកនុងរូរ= 200$  គ្បេិនដបើតិចជាងចាំនួនដនេះ គ្តូវោក់គ្បាក់បាំដពញបផនថម

រឹកគ្បាក់ដគ្ចើនបាំែុតផែលអាចរការុកកនុងរូរ= 500$  គ្បេិនដបើដលើេពីចាំនួនដនេះ គ្តូវយកដៅោក់ដៅធនាគរ

អាចរការុកកនុងរូរបានរហូតែល់ 800$ កនុងកាំឡុងដពលយ៉ា ងយូរបាំែុត ៣នថៃ មុនដពលដែេរដៅធនាគរ ឫដែេរពីភនាំដពញមកកាំពង់េពឺ.
1. ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
1.2. ការគ្រប់គ្រងអាគ្តាបរូរគ្បាក់

រូរេុវតថិភាពគ្តូវមានលុយែុល្លែ និងលុយដរៀល

កនុងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ និងគ្បព័នធរណ្ដនយយគ្តូវបានកត់ជាលុយែុល្លែទាំងអេ់.

តាំនលលុយដរៀល ៤០០០ ដរៀល = លុយែុល្លែ ១ែុល្លែ

អាគ្តាបរូរគ្បាក់ដនេះគ្តូវបានកាំណ្ត់, លុេះគ្តាផតមានការេដគ្មចដែេងដរៀតពីរណ្ៈកមាមធិការដរើបមានការផ្លែេ់បរូរ

ដៅដពលដគ្បើគ្បាេ់អាគ្តាបរូរគ្បាក់ខុេគន កនុងកាំឡុងដពលគ្បតិបតរិការហិរញ្ញវតថុ, តាំនលខុេគន រវាងលុយដរៀល និងការកត់គ្តាតាំនលលុយែុល្លែរួរចុេះជា “ចាំដណ្ញ ឫ
ខាតដលើអាគ្តាការគ្បាក់”

ចាំដណ្ញ ឫខាតដលើអាគ្តការគ្បាក់ ដេមើ ឫខពេ់ជាង ០.១០ ែុល្លែគ្តូវកត់គ្តារុក
1. ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
1.3. និតិវិធីោក់លុយបផនថមកនុងរូរ
ដៅដពលអត់មានលុយគ្រប់គ្គន់ដៅកនុងរូរេុវតថិភាព
រណ្ដនយយករ
•ដរៀបចាំេាំដណ្ើេុាំែកលុយពីធនាគរផែលរឹកគ្បាក់ដគ្ចើនបាំែុតចាំនួន ៥០០ែុល្លែ ឫដគ្ចើនជាងដនេះអាគ្េ័យដៅតាមតគ្មូវការចាំណាយផែលគ្តូវចាយកនុងនថៃផែលគ្តូវ
ដនាេះ។
នាយក
•គ្តួតពិនិតយេមតុលយដៅកនុងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ និងឯកភាពដលើេាំដណ្ើេុាំែកលុយ
គ្បធាន និងហិរញ្ញឹក
•គ្តួតពិនិតយេមតុលយដៅកនុងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ និងឯកភាពដលើេាំដណ្ើេុាំែកលុយ
គ្បធាន និងហិរញ្ញឹក(ដមើល 2.1.)
រណ្ដនយយករ
•ែកលុយពីធនាគរ
•គ្បរល់លុយដអាយដៅរណ្ដនយយករ
•រការុកបគា ន់នែែកគ្បាក់ពីធនាគរ
•ដចញបគា ន់នែររួលលុយដអាយដៅហិរញ្ញឹក
1. ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
1.4. ការដែេរលុយពីភនាំដពញដៅកាំពង់េពឺ
យ៉ា ងដោចណាេ់គ្តូវដធវើមួយេបារហ៍មរង ឫដៅដពលផែលលុយកនុងរូរដលើេពី៨០០ែុល្លែ0 $US
•ចាំនួនរឹកគ្បាក់កនុងការដែេរមរងៗមិនគ្តូវដលើេពី ១,០០០ ែុល្លែដឡើយ
ដបឡាករ
•គ្តូវដរៀបចាំបគា ន់នែដែេរគ្បាក់ និងចុេះហតថដលខា
•គ្បាប់រណ្ដនយយករពីការដែេរគ្បាក់ដនេះតាមរូរេ័ពេ
•រការុកបគា ន់នែផែលចុេះហតថដលខាដោយអនកយកលុយមកកាំពង់េពឺ
អនកយកលុយមកកាំពង់េពឺ
•ររួល និងរាប់លុយ, ចុេះហតថដលខាដលើបគា ន់ផែររួលលុយ
•ររួលបគា ន់ដែេរលុយ និងចុេះហតថដលខា
•ដអាយលុយ និងបគា ន់នែដែេរលុយដៅរណ្ដនយយករ
•ររួល និងរាប់លុយ
រណ្ដនយយករ
•គ្តួតពិនិតយបគា ន់នែដែេរលុយ និងរការុក
•ដចញបគា ន់នែររួលគ្បាក់ដអាយដៅអនកយកលុយមកាំពង់េពឺ
1. ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
1.5. ការតាមោនលុយ
ដបឡាករ
រណ្ដនយយករ
ហិរញ្ញឹក
• កត់គ្តាចូលកនុងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ជាគ្បចាាំរាល់ដពលមានចលនាលាំហូរសាច់គ្បាក់ចូលឫដចញពីកនុងរូរ
• ដែេរចាប់ថតចាំលងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់មួយេបារហ៍មរង
• កត់គ្តាចូលកនុងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ជាគ្បចាាំរាល់ដពលមានចលនាលាំហូរសាច់គ្បាក់ចូលឫដចញពីកនុងរូរ
• ចុេះចលនាលាំហូរសាច់គ្បាក់ពីកនុងរូរ ចូលដៅQuickbook ដរៀងរាល់េបារហ៍
• គ្តួតពិនិតយដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ ២ែងកនុង១េបារហ៍, ជាពិដេេការតក់គ្តាចាំននួ រឹកគ្បាក់ផែលដែេរពីធនាគរមកចូលកនុងរូរ
េុវតថិភាព
Accountant and Cashier are responsible if money is lacking or lost in
their respective cash boxes and have to replace it.
1. ការគ្រប់គ្រងរូរេុវតថិភាព
1.6. ការគ្តួតពិនិតយ


ហិរញ្ញឹក និងរណ្ៈកមាមធិការគ្តួតពិនិតយដធវើការគ្តួតពិនិតយនិងរាប់លុយដៅកនុងរូរេុវតថិភាព

មួយេបារហ៍មរងេាំរាប់រូរេុវតថិភាពដៅកាំពង់េពឺ

ដរៀងរាល់ចុងផខេាំរាប់រូរដៅភនាំដពញ

ដៅដពលណាផែលមិនបានដគ្គងរុកមុន, យ៉ា ងដោចណាេ់ដធវើដអាយបាន ៤ែងកនុងមួយឆ្នាំេាំរាប់រូរទាំង២។

ពិនិតយដមើលថា៖
លយុ = េមតុ
ងុ ដេៀវដៅកត់
គ្តាលាំមហូវកនរូ សាច់
គ្បាក់(=
េមតុ
គ្បេិនដបើអត់ដេមើដរ,ការរាប់
រណ្ដនយយករគ្
តូវផេវលងយកនរកកាំ
ហុេនិងផកតគ្
ុងរយៈដពល
២៤ដមា
៉ា ង។លយកនងុ គ្បព័នរធ ណ្ដនយយ)
2. ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
2.1. ចាប់រូដៅ
រណ្នីធនាគរ
ដគលបាំណ្ង
អនកមានេិរែធិ កគ្បាក់
FTB ភនាំដពញ
- មាេេ់ជ្ាំនួយែរល់គ្បាក់មកជ្ួយ
- អតិថិជ្នដៅភនាំដពញបង់គ្បាក់នថែបផនែ
- រិញរបេ់ផែលមានតាំនលxxx$ ដៅភនាំដពញ
ហិរញ្ញឹក, គ្បធាន
Any check carrier can
withdraw
ដអេុីលីោ កាំពង់េពឺ
- ដែើមបីែកមកបាំដពញកនុងរូរេុវតថិភាពេាំរាប់ការចាំណាយគ្បចាាំនថៃ
- េាំរាប់រិញរបេ់ផែលមានតាំនលxxx$ ដៅដគ្ៅពីភនាំដពញ
- អតិថិជ្នផែលមិនរេ់ដៅភនាំដពញបង់គ្បាក់នថែបផនែ
ហិរញ្ញឹក, គ្បធាន
មានផតហិរញ្ញឹក និងគ្បធានដរផែលមានេិរធិកនុងការែកគ្បាក់
អគ្មឹត កាំពង់េពឺ
- គ្បាក់វិនិដយរេាំរាប់េមាជ្ិក
អនុគ្បធាន, ហិរញ្ញឹក មានេិរធិែកគ្បាក់ ដោយគ្តូវការគ្បធានឯកភាព
ដលើេាំដណ្ើេុាំែកគ្បាក់
2. ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
2.2. និតិវិធីបង់គ្បាក់
ការបង់គ្បាក់ជាសាច់គ្បាក់េុរធ
តិចជាង 500 ែុល្លែ
ការបង់គ្បាក់ជាមូលបបទនប័គ្ត
ដគ្ចើនជាង 100 ែុល្លែ និងតិចជាង
1,000 ែុល្លែ
ការបង់គ្បាក់តាមរយៈការដែេរគ្បាក់ពីធនាគរ
រាល់រឹកគ្បាក់ដគ្ចើនជាង 1,000 ែុល្លែ

រាល់ការែកគ្បាក់ពីធនាគរគ្តូវកត់គ្តាចូលកនុងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់គ្បចាាំនថៃ (ដៅកាំពង់េពឺ ឫភនាំដពញ)េិនមុននឹងែកគ្បាក់យកដៅចាយ
(ដមើល 1.3)។
2. ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
2.3. និតិវិធីបង់គ្បាក់តាមរយៈការដែេរគ្បាក់ពីធនាគរ ឫជាមូលបបទនប័គ្ត
បុរោលិកមួយចាំនួន
• េាំដណ្ើេុាំបង់គ្បាក់ដោយដយងតាមនិតិវិធីននការរិញ (ដមើល 3.2.)
រណ្ដនយយករ
• បនាេប់ពីេាំដណ្ើបានអនុម័ត, ដរៀបចាំមូលបបទនប័គ្ត ឫប័ណ្ណដែេរគ្បាក់
គ្បធាន និងហិរញ្ញឹក(ដមើល
2.1.)
• គ្តួតពិនិតយ និងចុេះហតថលខាដលើប័ណ្ណដែេរ ឫដៅដលើមូលបបទនប័គ្ត
រណ្ដនយយករ
• គ្រប់គ្រងការបង់គ្បាក់ជាមួយធនាគរ
2. ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
2.4. ការោក់គ្បាក់កនុងរណ្នីធនាគរដោយបុរោលិក

អនកលក់, មស្តនរីគ្រប់គ្រងផែនករីែារ, និងដបឡាករ យកគ្បាក់ផែលអតិថិជ្នបង់យកដៅោក់ដៅធនាគរដោយផ្លេល់កនុងករណ្ីរឹកគ្បាក់ដលើេពី
XXX ែុល្លែ.

ពួកដរររួលបានប័ណ្ណោក់គ្បាក់ពីធនាគរ ដហើយថតចមែងរុក.

ពួកដរដអាយប័ណ្ណោក់គ្បាក់ជាចាប់ដែើមដៅរណ្ដនយយករ, ដហើយពួកដររការុកចាប់ថតចមែងដោយមានហតថដលខារណ្ដនយយករ.
2. ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
2.5. និតិវិធីននការដែេរគ្បាក់ពីធនាគរមួយដៅធនាគរមួយដរៀត
• ពិចារណាដៅដលើតគ្មូវការដែេរ
នាយក និងគ្បធាន
• Send a written request to the accountantបញ្ជូន
េាំដណ្ើដៅដអាយរណ្ដនយយករ
រណ្ដនយយករ
គ្បធាន &ហិរញ្ញឹក(ដមើល
2.1.)
• ដរៀបចាំរាំរង់ដែេរគ្បាក់ពីធនាគរដៅតាមចាំនួនផែលគ្តូវដែេរ
• បនាេប់ពីបានហតថដលខារួចមក, រណ្ដនយយករគ្តូវយកដៅធនាគរ
• ចុេះហតថដលខាដលឿរគ្មង់ដែេរគ្បាក់ពីធនាគរ
• គ្តួតពិនិតយរបាយការណ្៍ធនាគរs
2. ការគ្រប់គ្រងរណ្នីធនាគរ
2.6. ការគ្តួតពិនិតយរណ្នីធនាគរ

ដរៀងរាល់ផខរណ្ដនយយករដៅកាំពង់េពឺ និងដបឡាករដៅភនាំដពញគ្តូវេុាំរបាយការណ្៍ធនាគរពីធនាគរ

រណ្ដនយយករគ្តួតពិនិតយេមតុលយរបាយការណ្៍ធនាគរ ឫដេៀវដៅរណ្នីធនាគរជាមួយេមតុលយគ្បព័នធរណ្ដនយយធនាគរ។

គ្បេិនដបើខុេគន គ្តូវគ្តួតពិនិតយនិងផកតគ្មូវ

បញ្ជូនរបាយការណ្៍រណ្ដនយយចាប់ថតចមែងននរបាយការណ្៍ឫដេៀវដៅរណ្នីធនាគរ ដអាយហិរញ្ញឹកដែើមបីគ្តួតពិនិតយ
3. និតិវិធីននការរិញ
3.1. ចាប់រូដៅ
 រាល់ការរិញេមាារៈផែលមានតនមែចាប់ពី 100 ែុល្លែ ដឡើងដៅគ្តូវមានវិក័យប័គ្តបា៉ាន់សាមនតនមែចាំនួន៣ ដហើយវិក័យប័គ្តបា៉ាន់សាមនតនមែផែលគ្តូវបានដគ្ជ្ើេដរើេគ្តូវបាំដពញដហតុែលនន
ការដគ្ជ្ើេដរើេ និងមានការអនុម័ត.
 មានករណ្ីដលើកផលងផែលបានអនុម័តដោយគ្កុមគ្បឹកាភិបាល េាំរាប់រាំនិញ ឫេមាារៈណាផែលរិញជាគ្បចាាំដហើយពិបាកកនុងការរយវិក័យប័គ្តបា៉ាន់សាមនដអាយបាន៣.
 េាំដណ្ើេុាំរិញេមាារៈគ្តូវមានការអនុម័តនូវកាំរឹតដែេងៗគន អាគ្េ័យដៅតាមចាំនួនែូចខាងដគ្កាម៖
ចាំនួនផែលគ្តវូ រិញ
អនុម័តដោយ
ដគ្កាម 10ែុល្លែ
នាយកអនុម័តបនាេប់ពីរិញរួច
0 – 100 ែុល្លែ
នាយកអនុម័តមុនដពលរិញ
100 – 2,000 ែុល្លែ
គ្បធាន & ហិរញ្ញឹកអនុម័ត និងមានវិក័យប័គ្តបា៉ាន់សាមនតនមែ
ដលើេពី 2,000 ែុល្លែ
ការេដគ្មចចិតរពីគ្កុមគ្បឹកាភិបាលទាំងមូល
3. និតិវិធីននការរិញ
3.2. េមាារៈការិយល័យ និងការចាំណាយដែេងៗដរៀត
បុរោលិកមួយចាំនួន
នាយក
គ្បធាន និងហិរញ្ញឹក
រណ្ដនយយករ
• បាំដពញរគ្មង់ដេនើេុាំរិញេមាារៈ ដោយភាជប់ជាមួយនូវវិក័យប័គ្តបា៉ាន់សាមនតនមែគ្បេិនដបើតនមែដលើេពី ១០០ែុល្លែ.
• ពិនិតយ និងអនុម័ត
• ពិនិតយ និងអនុម័ត (គ្បេិនដបើតនមែដលើេពី 100 ែុល្លែ)ដលើរគ្មង់ដេនើេុាំ និងរគ្មង់ដគ្ជ្ើេដរើេវិក័យប័គ្តបា៉ាន់សាមន
• ររួលេាំដណ្ើ និងចាត់ការបនរ េាំរាប់ការចាំណាយជាសាច់គ្បាក់េុរធពីកនុងរូរេុវតថិភាព ឫតាមរយៈការដែេរតាមធនាគរ (ដមើល
2.3.) ជាការចាំណាយផ្លេល់ ឫដបើកគ្បាក់ដអាយបុរោលិកយកដៅចាយមុន.
3. និតិវិធីននការរិញ
3.3. និតិវិធីរិញបផនែដៅកាំពង់េពឺ
ក ប័យរល័ជាទិញ
វិ័យ
អនកលក់
កេិករបដគោ ល ឫកេិករែនរដរៀត
ក ប័យរល័ជាទិញ
វិ័យ
មស្តនរីរីែារ
មស្តនរីផែនកែលិតកមម
ក ប័យរលក័់
វិ័យ
័ង់រា័់
រណ្ដនយយករ
3. និតិវិធីននការរិញ
3.3.1. តួនារីអនកលក់ និងមស្តនរីរីែារ
អនកលក់
មស្តនរីរីែារ
អនកលក់
• ដរៀបចាំផែនការបញ្ជជរិញបផនែជាមួយអតិថិជ្ន
• ដរៀបចាំវិក័យប័គ្តបញ្ជជរិញ រួចដែញើរដអាយកេិករបដគោ ល និងមស្តនរីផែនកែលិតកមមតាមរយៈមស្តនរីរីែារដរៀងរាល់នថៃ
• ររួលបផនែដៅភនាំដពញ និង the Delivery Table
• ផបងផចកបផនែជាមួយអនកលក់អាគ្េ័យដៅតាមការបញ្ជជរិញ
• ររួលវិក័យប័គ្តលក់ជាមួយតនមែលក់
• យកបផនែដៅដអាយអតិថិជ្ន និងតាមោនការបង់គ្បាក់ (ដមើលនិតិវិធីលក់)
3. និតិវិធីននការរិញ
3.3.2. តួនារីមស្តនរីផែនកែលិតកមម
 ធានាការែលិតដែើមបីបញ្ជូនដៅដអាយ PUAC ដៅតាមការបញ្ជជរិញផែលែរល់ដអាយដោយមស្តនរីរីែារមុននថៃគ្តូវយក
 ចុេះបញ្ជីការែោត់ែោង់បផនែដោយកេិករ និងគ្តួតពិនិតយចាំនួនដៅតាមការបញ្ជជរិញ
 គ្បាប់ពីចាំនួនវិក័យប័គ្តលក់តនមែលក់ និងរិញ
 ចុេះហតថដលខាដលើវិក័យប័គ្តគ្បរល់បននែ ដហើយដអាយដៅកេិករ
 ដែញើវិក័យប័គ្តគ្បរល់បផនែចាប់ថតចមែងដអាយដៅអនកលក់ និងរណ្ដនយយករ
 ចុេះបញ្ជីរាល់ការគ្បរល់បផនែដៅកនុងតារាង Excel ដហើយដែញើរដៅមស្តនរីរីែារជាមួយនឹងបផនែ និងដែញើដអាយរណ្ដនយយរាល់នថៃ.
3. និតិវិធីននការរិញ
3.3.3. តួនារីរណ្ដនយយករ

ចុេះបញ្ជីកនុងគ្បព័នធ Quickbook អាំពីតនមែបផនែផែលបានរិញដយងដៅតាមវិក័យប័គ្តគ្បរល់បផនែផែលមគ្នតីផែនកែលិតកមមដែញើរដអាយ.

គ្តួតពិនិតយរណ្ដនយយដៅកនុង Quickbook ជាមួយតារាងគ្បរល់បផនែពីមស្តនរីផែនកែលិតកមម។

កេិករបគា ញវិក័យប័គ្តលក់របេ់ពួកគត់ដរៀងរាល់ ២េបារហ៍ ដែើមបីរូទត់គ្បាក់.

គ្តួតពិនិតយវិក័យប័គ្តលក់ពីកេិករជាមួយគ្បព័នធរណ្ដនយយ Quickbook និង/ឫតារាងគ្បរល់បផនែ
 គ្បាក់ដៅមស្តនរីផែនកែលិតកមមគ្បេិនដបើមានបញ្ជា
 គ្បេិនដបើកេិរបាត់វិក័យប័គ្តលក់របេ់គត់, គត់គ្តូវដេនើេុាំថមីមួយដរៀតពីរណ្ដនយយករដហើយគ្តូវចុេះហតថដលខាដោយមស្តនរីផែនកែលិតកមមមុនដពលបង់គ្បាក់.

បង់គ្បាក់នថែបផនែដអាយដៅកេិករ against receipt signature

ចុេះបញ្ជីបង់គ្បាក់នថែបផនែទាំងអេ់កនុងគ្បព័នធរណ្ដនយយ.

គ្បាប់ដៅនាយកអាំពីបផនែណាផែលមិនទន់បង់គ្បាក់ដអាយ.
3. និតិវិធីននការរិញ
3.4. ការរិញបផនែដៅភនាំដពញ
មស្តនរីរីែារ
ដបឡាករ
មស្តនរីរីែារ
ដបឡា
• បា៉ាន់សាមនបរិមាណ្ផែលគ្តូវរិញដៅតាមការបញ្ជជរិញ និង Deliveries
• ដេនើេុាំដបើកគ្បាក់មុនដៅដបឡាករ
• ដបើកគ្បាក់មុនដៅដអាយមស្តនរីរីែារ
• រិញបផនែ, ដោយខែួនឯង, ឫតាមរយៈអនកលក់មានក់ (ប៉ាុផនរេថិតដៅដគ្កាមការររួលខុេគ្តូវរបេ់មស្តនរីរីែារ)
• យកវិក័យប័គ្តមកដអាយដបឡាករវិញដែើមបីរូទត់គ្បាក់ដបើកមុន
• កត់គ្តាការរូទត់គ្បាក់ែកមុន
• បញ្ជូនវិក័យប័គ្តដៅដអាយរណ្ដនយយករ
3. និតិវិធីននការរិញ
3.5. ដបើកគ្បាក់មុនដៅដអាយបុរោលិក
នាយក និងគ្កុមការគរ
• ដរៀបចាំផែនការចាំណាយគ្បចាាំផខ
គ្បធាន និងហិរញ្ញឹក
• គ្តួតពិនិតយ និងអនុម័តដលើផែនការ
រណ្ដនយយករ
• ដបើកគ្បាក់មុនដៅដអាយបុរោលិកជា ២ជ្ាំោន
 ការរូទត់គ្បាក់ដបើកមុន និងដបើកគ្បាក់យកដៅចាយមុនថមីដរៀតមានរយៈដពល ២នថៃ:


50% ដៅនថៃរី 25 ននផខមុន
50% ដៅនថៃរី15 កនុងផខដនេះ
4. និតិវិធីននការលក់
4.1. និតិវិធីននការលក់បផនែ
័ង់រា័់នៅហាង ជាសាច់រា័់ទ្ទ
អតិថិជ្ន
អតិថិជ្ន
អតិថិជ្ន
ដបឡាករ
័ង់រា័់នេករ័គក់
័ខលែ
ជាសាច់រា័់ទ្ទ ឫជា
មូ ក័បទាល័យរល
$
$
ក ប័យរល
វិ័យ
័ង់តាមនេក័ំណល់
ជាសាច់រា័់ទ្ទ ឫ
ជាមូ ក័បទាល័យរល
លិង័ង្កាល់ដៃ
អនកលក់
ិ័យប័យរល
លិង័ង្កាល់ដៃ
តារាងអលិថិ
ជល
រណ្ដនយយករ
ក ប័យរល
វិ័យ
មស្តនរីផែនករីែារ
ក ប័យរល
វិ័យ
អតិថិជ្ន
័ង់តាមនេក័ំណល់តាមរបៈ
ការនទេ ររា័់ចូកធនាគារ
ធានាគរ
FTB
4. និតិវិធីននការលក់
4.1.1. ការចាត់គ្កុមអតិថិជ្នដៅតាមការបង់គ្បាក់
អតិថិជ្ន
បង់គ្បាក់ដៅដអាយ
ការរិញដៅកនុងោងបង់ជាសាច់គ្បាក់េុរធ
ដបឡាករ
ការបង់គ្បាក់ភាែមៗដពលគ្បរល់បផនែដអាយជាសាច់គ្បាក់េុរធ ឫជាមូលបបទនប័គ្ត
អនកលក់បញ្ជូនដៅដអាយដបឡាករ
រយ៖ដពលបង់ 3 ឫ 5 នថៃ ដៅតាមកិចេគ្ពមដគ្ពៀងផែលបានចុេះហតថដលខារួច.
អនកលក់បញ្ជូនដអាយដបឡាករ ឫយកដៅោក់ដៅធនាគរ.
បង់ 2 ែងកនុងមួយផខ អាគ្េ័យតាមកិចេគ្ពមដគ្ពៀងផែលបានចុេះហតថដលខារួច.
អនកលក់បញ្ជូនដអាយដបឡាករ ឫយកដៅោក់ដៅធនាគរ.
4. និតិវិធីននការលក់
4.1.2. តួនារីអកន លក់

បញ្ជូបផនែដអាយអតិថិជ្ន

បាំដពញវិក័យប័គ្តដហើយដអាយអតិថិជ្នចុេះហតថដលខា, ដអាយវិក័យប័យប័គ្តថតចមែងដៅអតិថិជ្នមួយចាប់.

គ្បេិនដបើអតិថិជ្នបង់គ្បាក់ភាែមៗជាសាច់គ្បាក់េុរធឫជាមូលបបទនប័គ្ត, គ្តូវដបាេះគ្តា ‘Paid’ ដៅដលើវិក័យប័គ្ត និងចាប់ថតចមែង

គ្បេិនដបើបង់តាមកាលកាំណ្ត់, គ្តូវកត់េាំគល់មូលដហតុដហើយដអាយអតិថិជ្នចុេះហតថដលខាររួលសាោ ល់.

ររួលវិក័យប័គ្តពីរណ្ដនយយករអាំពីដពលដវលបង់គ្បាក់ និងតាមោនការបង់គ្បាក់របេ់អតិថិជ្ន.

ដែេរគ្បាក់ និងគ្តួតពិនិតយវិក័យប័គ្តជាមួយដបឡាករ.
អនកលក់ររួលខុេគ្តូវខាងទរគ្បាក់ពីអតិថិជ្នដហើយគ្បរល់ដៅដអាយដបឡាករ.
4. និតិវិធីននការលក់
4.1.3. តួនារីមស្តនរីរីែារ

ផេវងរកអតិថិជ្នថមី

គ្រប់គ្រងរាំនាក់រាំនងជាមួយអតិថិជ្ន

ចរចារនិងចុេះហតថដលខាដលើកិចេគ្ពមដគ្ពៀងេរីពីដពលដវល្លបង់គ្បាក់.

គ្រប់គ្រងេរុកដៅភនាំដពញ

ររួលបផនែពីកាំពង់េពឺ និងបញ្ជូនដៅដអាយអនកលក់

Logistic

គ្តួតបិនិតយអនកលក់

មិនអាចររួលគ្បាក់ពីអតិថិជ្នបានដរ
4. និតិវិធីននការលក់
4.1.4. តួនារីដបឡាករ

គ្រប់គ្រងការរិញដៅកនុងោង

គ្បមូលគ្បាក់និងវិក័យប័គ្តរបេ់អតិថិជ្នពីអកន លក់

ដែេរគ្បាក់ដៅធនាគរ ឫដៅកាំពង់េពឺ

បាំដពញវិក័យប័គ្តនិងគ្បាក់របេ់អតិថិជ្នមានក់ៗដៅកនុងតារាងExcel.

ដែញើតារាង, វិក័យប័គ្ត, និងបគា ន់នែដៅដអាយរណ្ដនយយករ.
4. និតិវិធីននការលក់
4.1.5. តួនារីរបេ់រណ្ដនយយករ

បញ្េូលវិក័យប័គ្តផែលដៅជ្ាំពាក់ទាំងអេ់កនុងគ្បព័នធរណ្ដនយយ Quickbook

បញ្េូលវិក័យប័គ្តផែលបានបង់គ្បាក់កនុងគ្បព័នធរណ្ដនយយ Quickbook

ពិនិតយដែេៀងផ្លេត់តារាងជ្ាំពាក់របេ់អតិថជ្ិ នពី Quickbook

ដគ្បៀបដធៀបជាមួយតារាងដបឡាករ និងគ្តួតពិនិតយេមតុលយ
 គ្បេិនដបើេមតុលយខុេគន (េរុប ឫេាំរាប់អតិថិជ្នមានក់ៗ) គ្បាប់នាយកនិងមស្តនរីរីែារដែើមបីផេវងរកកាំហុេ.

ពិនិតយដែេៀងផ្លេត់វិក័យប័គ្តរបេ់អតិថិជ្ន និងបញ្ជូនដៅដអាយអនកលក់.
4. និតិវិធីននការលក់
4.1.6. តួនារីនាយក និងគ្កុមគ្បឹកាភិបាល

គ្តួតពិនិតយតារាងជ្ាំពាក់របេ់អអតិថជ្ិ នជាមួយមស្តនរីរីែារ.

នាយកគ្បាប់គ្កុមគ្បឹកាភិបាលអាំពីការជ្ាំពាក់របេ់អតិថិជ្នកនងុ មួយផខមរង

គ្កុមគ្បឹកាភិបាលអាចេដគ្មចបញ្ឈប់ការែោត់ែោង់បផនែ ឫលុបដចាលកិចេគ្ពមដគ្ពៀងជាមួយអតិថិជ្នណាផែលបង់គ្បាក់មនិ ដរៀងទត់.

នាយកគ្បាប់មស្តនរីរីែារអាំពីការេដគ្មចចិតររបេ់គ្កុមគ្បឹកាភិបាល.
4. និតិវិធីននការលក់
4.2. ការលក់គ្គប់ពូជ្បផនែ
នាយក
មស្តនរីផែនកែលិតកមម
កេិករបដគោ ល
• រិញគ្គប់ពូជ្ពីគ្កុមហុនបរដរេ
• ធានាការែោត់ែោង់ជាដរៀងទត់
• ែរល់គ្គប់ពូជ្ដៅដអាយកេិករបដគោ លតាមផែនការែលិត
• ររួលគ្បាក់ផែលកេិករបានបង់ និងគ្បរល់ដអាយគ្បាក់និងវិក័យប័គ្តដអាយរណ្ដនយយករ. (មិនអនុញ្ជញតិដអាយមានកាំណ្ត់ដពលបង់គ្បាក់)
• បង់គ្បាក់នថែគ្គប់ពូជ្ដអាយមស្តនរីផែនកែលិតកមម
• ធានាការែរល់គ្គប់ពួជ្ដៅដអាយកេិករមានក់ៗ
5. ផែនការ និងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ
5.1. ផែនការជ្ាំនួញ

នាយកដរៀបចាំផែនការជ្ាំនួញផែលរួមមាន:




រដគ្មាងចាំណាយគ្បចាាំផខ
រដគ្មាងែលិត និងរិញបផនែកនុងមួយផខ
រដគ្មាងលក់បផនែ និងចាំណ្ូលដែេងៗកនុងគ្បចាាំផខ
លាំហូរសាច់គ្បាក់គ្បចាាំផខ
 រដគ្មាងចាំដណ្ញ និងខាត



ផែនការជ្ាំនួញគ្តូវបានបគា ញ និងពិភាកាដែើមបីអនុមត័ ជាមួយគ្កុមគ្បឹកាភិបាល.
ផែនការជ្ាំនួញគ្បចាាំឆ្នាំគ្តូវបានបគា ញដៅកនុងគ្បជ្ុាំេននិបាតរូដៅ ដហើយអនុម័តដោយកេិករ(?)
The business plan is updated every month by the
director according to the financial report
5. ផែនការ និងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ
5.2. ការបដងាើត និងគ្តួតពិនិតយផែនការហិរញ្ញវតថុ
េននិបាតរូដៅ
ដបឡាករ
នទញើរាបការណ៍អំេីទឹ័រា័់ខៃក
មាល
រណ្ដនយយករ
មស្តនរីរីែារ
មស្តនរីផែនកែលិតកមម
នទេ ៀងផ្ទេល់រាបការណ៍ហិរញ្ញ ិលថុ័នុង
Quickbook
នទញើរាបការណ៍ទតីេីការក័់ លិងការ័ង់
រា័់
នទញើរាបការណ៍ទិញ
អល្មយលរ័ចំឆ្នំ
គ្កុមគ្បឹកាភិបាល
អល្មយលាចំខែ លិងឆ្នំ
នាយក
រលួ លេិលិលយ, នទេ ៀងផ្ទេល់
លិង័ង្កាញ
5. ផែនការនិងរបាយការណ្៍ហរិ ញ្ញវតថុ
5.2. ដពលកនុងការដធវើរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ

បុរោលិករូទត់គ្បាក់ដបើកមុនមុននថៃរី 26

មស្តនរីផែនកែលិតកមម, ផែនករីែារ, និងដបឡាករ ដែញើរបាយកាណ្៍មករណ្ដនយយករនិងនាយក យ៉ា ងយូរបែុត 3 នថៃបនាេប់នថៃចុងផខ.

រណ្ដនយយករពិនិតយរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ Accountant edits the financial report យ៉ា ងយូរបាំែុត 7
នថៃបនាេប់ពីនថៃចុងផខ after the end of the month ដហើយដែញើដៅដអាយនាយក

ហិរញ្ញឹកគ្តួតពិនិតយរណ្ដនយយ, រូរេុវតថិភាព, េមតុលយកនុងធនាគរ យ៉ា ងយូរបាំែុតដៅនថៃរ៩ី .

របាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុគ្តូវបានដែញើដអាយេមាជ្ិកគ្កុមគ្បឹកាភិបាលនិងរណ្ៈកមាមធិការគ្តួតពិនិតយយ៉ា ងយូរបាំែុតមុននថៃគ្បជ្ុាំមួយនថៃកនុងចដនាែេះពីនថៃរី ១០ និង រី១៥.
5. ផែនការ និងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ
5.3. េយល៌មាលរាបការណ៍ហិរញ្ញ ិលថុ
1. រុន (េមតុលយចុងផខ)





េមតុលយកនុងរូរេុវតថិភាព និងធនាគរ
បាំណ្ុលអតិថិជ្ន
គ្បាក់កក់
បាំណ្ុលដែេងៗដរៀរ ផែលជ្ាំពាក់PUAC
រុនេមាជ្ិក





រិញបផនែ
 ការចាំណាយថវិកាដលើ (គ្បាក់ផខ, ការដធវើែាំដណ្ើរ, ការិយល័យ
, េមាារៈការិយល័យ, ដេវាធនាគរ, ការោក់រុន, ដេវាកមម...
។ល។
 រំលួេដលើេមាារៈ
4. រុន (េមតុលយថមី)
2. ចាំណ្ូល

3. ការចាំណាយ
គ្បាក់ជ្ាំនួយ
ការគ្បមូលគ្បាក់េមាជ្ិកភាព
ការលក់គ្គប់ពូជ្
ការបង់គ្បាក់របេ់អតិថិជ្ន
ចាំណ្ូលដែេងៗ
ក
5.4. ការិភាគ
រាបការណ៍
ហិរញ្ញ ិលថុ
នលើគួរនមើកអវ ី
ែែ ះ?
5. ផែនការ និងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ
5.4.1. ការគ្តួតពិនិតយហិរញ្ញវតថុ

ការគ្តួតពិនិតយនែេកនុងដោយគ្កុមគ្បឹកាភិបាល និងរណ្ៈកមាមធិការគ្តួតពិនិតយគ្បចាាំផខ:
 េមតុលយកនុងរូរេុវតថិភាព និងកនុងធនាគរ ដធឿបនឹងដេៀវដៅកត់គ្តាលាំហូរសាច់គ្បាក់ និងរបាយការណ្៍ធនាគរ.
 េមតុលយរបាយការណ្៍ = 0
 រាល់ការចាំណាយគ្តូវបានគ្តួតពិនិតយ និងអនុម័ត

េវនកមមមកពីខាងដគ្ៅ? រយ៖ដពល?
5. ផែនការ និងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុ
5.4.2. លរធែលហិរញ្ញវតថុ

ដគ្បៀបដធៀបរបាយការណ្៍ហិរញ្ញវតថុគ្បចាាំផខ និងឆ្នាំជាមួយរដគ្មាងថវិកា. (គ្កាហវិក)

គ្តួពិនិតយការបង់គ្បាក់ និងការពនាដពលបង់គ្ពាក់របេ់អតិថិជ្ន.

គ្តួតពិនិតយលាំហូរេសាច់គ្បាក់ (គ្កាហវិក)

ដគ្បៀបដធៀបបផនែផែលបានែោត់ែងោ ់អតិថជ្ិ ន ជាមួយផែនការែលិត(គ្កាហវិក)

ដគ្បៀបដធៀបការលក់បផនែ
គ្តួតពិនិតយបផនែផែលខូចវិភាររកមូលដហតុ)
ិ រលរធែលហិរញ្ញវតថុ និងដធវើការេដគ្មចចិតរ
 វភា


ដធវើបចេុបបននភាពរដគ្មាងថវិកា

similar documents