Service Plan 59-61 นราธิวาส - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

Report
แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จ. ปัตตานี
บาเจาะ
ยีง่ อ
รือเสาะ
อ่าวไทย
N
เมือง
ระแงะ
จงยะลา
ศรีสาคร
เจาะไอร้ อง
ตากใบ
สุ ไหงปาดี
จะแนะ
สุ ไหงโกลก
สุ คริ ิน
ประเทศมาเลเซีย
แว้ง
การปกครอง
13
77
593
74
14
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
อบต.
เทศบาล
ประชากรและหลังคาเรื อนตามทะเบียนราษฎร์ ในจังหวัดนราธิวาส
อำเภอ
เมืองนรำธิวำส
ตำกใบ
บำเจำะ
ยี่งอ
ระแงะ
รือเสำะ
ศรีสำคร
แว้ง
สุคิริน
สุไหงโก-ลก
ชำย
ทะเบียนรำษฎร์
หญิง
รวม
หลังคำเรือน
60,096
60,280
120,376
36,223
34,500
35,772
70,272
16,094
25,605
26,312
51,917
11,471
21,918
22,568
44,486
10,178
44,149
45,611
89,760
20,419
34,534
35,135
69,669
17,086
19,331
18,658
37,989
9,689
25,860
26,453
52,313
12,051
13,348
12,316
25,664
7,924
36,696
39,851
76,547
23,815
ปิ ระมิดประชากรในจังหวัดนราธิวาส ปี 2557
ที่มา : ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง
หมายเหตุ ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ประชากร
ทัง้ หมด
ชาย
หญิง
769,658
381,464
388,194
คน
คน
คน
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
อื่นๆ
86.62 %
12.56 %
0.82%
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิย.57
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
รพท./รพศ
รพช. 60 เตียง
รพช. 30 เตียง
รพ.สต.
ศสม.
2
3
8
111
5
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง
แห่ ง
บุคลากรสาธารณสุขภาครั ฐและเอกชน
จานวน
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
จนท.รพ.สต.
อสม.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 57
143
41
90
1,710
659
8,084
สัดส่ วนต่ อประชากร
1 : 5,382
1:
1:
1:
1 :
1:
18,772
8,552
450
1,168
24 (หลังคาเรือน)
หน่ วยบริการ
รพ.นรำธิวำส
ฯ
รพ.สุไหงโกลก
รพ.ตำกใบ
รพ.บำเจำะ
รพ.ระแงะ
รพ.รือเสำะ
รพ.ศรีสำคร
รพ.แว้ง
รพ.สุคิริน
รพ.สุไหงปำดี
รพ.จะแนะ
รพ.เจำะไอ
ผู้ป่วย
นอก
(ครัง้ )
ผู้ป่วยใน
(ราย)
จานวน RW
จานวนAdjRW
29,30
32,593.24 32,526.59
355,795
8
CMI
1.1
จานวน
เตียงตาม
กรอบ
400
จานวน
เตียงจริง
อัตราครอง
เตียง
427
96.72
212
220
79.7
15,62
15,678.49 15,646.18
265,901
2
1.0
141,928 7,461
3,455.46
3,431.64
0.45
60
60
80.37
103,233 6,811
3,507.02
3,487.28
0.51
30
38
142.858
142,946 9,150
4,553.61
4,542.24
0.49
60
85
139.76
115,222 9,193
4,261.10
4,244.24
0.46
60
74
92.77
74,922 5,610
2,148.81
2,140.81
0.38
30
30
141.2
84,104 4,703
2,248.05
2,241.04
0.47
30
36
122.25
48,928 3,525
1,734.77
1,728.86
0.49
30
38
85.01
90,927 3,538
1,945.75
1,938.36
0.54
30
32
70.47
65,897 5,806
2,783.43
2,770.20
0.47
30
48
115.62
30
34
66.03
บาเจาะ F2
ยีง่ อ F2
รือเสาะ F2
ศรีสาคร F2
ศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์
เมือง ระดับ S
Node C/S
ระแงะ F1
เจาะไอร้ อง F2
ตากใบ F1
สุ ไหงปาดี F2
จะแนะ F2
สุ ไหงโก-ลก ระดับ M1
ศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์
สุ คริ ิน F2
แว้ง F2
ระดับสถาน
บริการ
S
M1
F1
F2
P
จานวน
หมายแหตุ
1 แห่ ง
1 แห่ ง
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
รพ.สุไหงโก-ลก
2 แห่ ง
9 แห่ ง
ตากใบ, ระแงะ
60 เตียง 1 แห่ ง (รือเสาะ) / 30 เตียง 8 แห่ ง
111 แห่ ง
5 แห่ ง
1 แห่ ง
รพ.สต.
ศสม. (สุไหงโก-ลก 2 แห่ ง นราธิวาส 3 แห่ ง)
CMU รือเสาะ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลมารดาและทารกให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาห้ องผ่ าตัดโรงพยาบาลแม่ ข่าย รพช. รองรับการ
ผ่ าตัดคลอดที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.พัฒนาสารสนเทศรองรับการจัดบริการ
ระดับบริการ
แผนพัฒนา
ระยะเวลา
กลวิธี
1.พัฒนาสถานบริการและโรงพยาบาลด่ านหน้ า (โรงพยาบาลระแงะ)
2.พัฒนาระบบสื่อสารในห้ องคลอด
3.การกาหนดสูตนิ รี แพทย์ ท่ มี ีโรงพยาบาลชุมชนในความรั บผิดชอบ
ให้ การดูแลและให้ คาปรึกษา
พัฒนาทีมผ่ าตัดทัง้ ระดับแม่ ข่ายและลูกข่ าย
ตติยภูมิ
ปี 2558
วางระบบการดูแลช่ วยเหลือกรณีเกิดปั ญหาแทรกซ้ อน
สนับสนุนทีมผ่ าตัด Cesarean section
ปี 2558
ปี 2559
ระดับ
แผนพัฒนา
ระยะเวลา
บริการ
ทุตยิ ภูมิ รพ.Node ให้ บริการผ่ าตัด Cesarean section
ปี 2559
ร่ วมกับทีมที่มาสนับสนุน
รพ.เครื อข่ าย พัฒนาส่ วนขาดตามมาตรฐานขัน้
ปี 2558
พืน้ ฐาน และพัฒนาระบบการส่ งต่ อ
ปฐมภูมิ พัฒนาคุณภาพบริการ ANC และพัฒนาระบบส่ งต่ อ ปี 2558-59
คัดกรองและติดตามหญิงตัง้ ครรภ์ ท่ ีมีภาวะเสี่ยงโดย ปี 2558-59
พยาบาลอนามัยแม่ และเด็ก
สิ่งก่ อสร้ าง
-
ครุ ภณ
ั ฑ์
-เครื่องดมยาสลบ รพ.ระแงะ (1,340,000) รพ.สุไหงโก-ลก(1,760,000)
โคมไฟผ่ าตัด รพ.ระแงะ (1,450,000)
เตียงผ่ าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า รพ.ระแงะ(1.760,000)
ตู้อบเด็กสาหรับลาเลียงทารกแรกคลอด รพ.ระแงะ/รพ.รือเสาะ (520,000*2
= 1,040,000)
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นเสียงความถี่สูง รพ.ตากใบ/ รพ.รื อเสาะ
(645,000*2 =1,290,000)
เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก รพ.จะแนะ/รพ.เจาะไอร้ อง (310,000*2 =
620,000)
ตู้อบเด็ก รพ.นราธิวาสฯ (550,000)
วัตถ ุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ ูป่วยสามารถเข้ ารับบริการได้ อย่ างทั่วถึง
2.เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการผ่ าตัด
3.เพื่อลดภาวะแทรกซ้ อนและความพิการ และเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยที่มีปัญหาจากโรคตาต้ อกระจก
ย ุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุ ก
2. พัฒนาศักยภาพการบริการ
ระดับ
แผนพัฒนา
บริการ
ตติยภูมิ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัตทิ างตาหลักสูตร 4 เดือน
2 แห่ ง (สุไหงโก-ลก, นราธิวาส)
อบรมการบันทึกการคัดกรองและผ่ าตัดตาต้ อ
กระจกให้ แก่ รพ.ทุกแห่ ง โดยใช้ โปรแกรม VISION
2020
ระยะเวลา
ปี 2558
ปี 2558
ระดับ
แผนพัฒนา
ระยะเวลา
บริการ
ทุตยิ ภูมิ อบรม eye nurse ประจา รพช.ทุกแห่ ง ในเรื่องการคัด ปี 2558
กรองและใช้ เครื่ องตรวจจอประสาทตา
จัดบริการเชิงรุ กในการผ่ าตัดตาร่ วมกับทีมผ่ าตัด
ปี 2558-59
ติดตามผู้ป่วยที่บ้าน ชุมชน
ปี 2558-59
ปฐมภูมิ อบรมความรู้และการบันทึกโปรแกรม Vision 2020 แก่
ปี 2558
จนท.รพ.สต
คัดกรองและค้ นหาแบบรณณรงค์ เป็ นโซน
ปี 2558-59
สิ่งก่ อสร้ าง
-
ครุ ภัณฑ์
เครื่ อง Fundus Carmella (1,200,000)
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตัง้ ศูนย์ ให้ บริการยืมใช้ เครื่องมือแพทย์ ท่ จี าเป็ นเมื่อ
ผู้ป่วยต้ องกลับไปดูแลต่ อที่บ้านในผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน
ยุทธศาสตร์
การสร้ างเครือข่ ายการดูแลอย่ างเป็ นระบบ
ระดับบริการ
แผนพัฒนา
ระยะเวลา
กลวิธี
1.จัดตัง้ ศูนย์ ให้ บริการยืมใช้ เครื่ องมือแพทย์ ท่ ีจาเป็ น
2.สร้ างเครื อข่ ายการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ าย
3.พัฒนาศักยภาพการให้ เคมีบาบัด
ตติยภูมิ -วางระบบการยืมใช้ เครื่องมือทัง้ ในระดับจังหวัด
และการส่ งต่ อผู้ป่วยและการยืมใช้ ท่ บี ้ าน
-พัฒนาสมรรถนะทีมให้ เคมีบาบัดในกรณีรับส่ ง
ต่ อจากระดับ A
-พัฒนาทีมให้ บริการที่ รพ.ให้ สอดคล้ องกับบริบท
ทางสังคม
ปี 2558
ปี 2558
ปี 2558
ระดับบริการ
ทุตยิ ภูมิ
ปฐมภูมิ
แผนพัฒนา
ดูแลผู้ป่วยกรณีรับส่ งต่ อมา
พัฒนาทีมทา Home Health Care หรื อ
กายภาพบาบัด
รั บผิดชอบอุปกรณ์ รวมถึงการส่ งคืนเมื่อผู้ป่วย
เสียชีวติ หรื อไม่ ได้ ใช้ แล้ ว
ค้ นหาผู้ป่วยในชุมชน
พัฒนาทีมดูแลให้ บริการ Home Health Care และ
การทากายภาพบาบัดที่บ้าน
ระยะเวลา
ปี 2558
ปี 2558
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ูป่วยได้ เข้ าถึงบริการที่รวดเร็วและ
ทันเวลา
ยุทธศาสตร์
การส่ งต่ อและการให้ บริการที่รวดเร็ว
ระดับบริการ
แผนพัฒนา
ระยะเวลา
กลวิธี
จัดระบบการบริการรักษาที่ทนั ท่ วงที
ตติยภูมิ
-จัดระบบบริการที่ลดระยะเวลาการเข้ าถึงบริ การ
ให้ น้อยลง โดยใช้ ระบบการเชื่อมต่ อการให้
คาปรึกษาระหว่ างการส่ งต่ อ
-ทา CT และพิจารณาให้ ยาอย่ างทันท่ วงทีท่ ีรับ
ผู้ป่วย
ปี 2558
ปี 2558
ระดับบริการ
ทุตยิ ภูมิ
แผนพัฒนา
-ระบบการวินิจฉัยของแพทย์ และจัดระบบการ
ให้ ยา SK และส่ งต่ อที่รวดเร็ว
ระยะเวลา
ปี 2558
-รั บผู้ป่วยกลับไปดูแลต่ อ
-จัดบริการกายภาพบาบัดที่มีประสิทธิภาพ
ปี 2559
ระดับบริการ
ปฐมภูมิ
ศักยภาพ
ระยะเวลา
-ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค โดยการคัดกรอง
และค้ นหาในชุมชน
-พัฒนา จนท.ในการฝึ กทักษะการให้ บริการ ปี 2559
กายภาพบาบัดที่บ้าน
-การดูแลโดยรวมที่บ้าน

similar documents