การฝึกอบรมเฉลี่ย 3 วัน /คน/ปี(ลูกจ้าง)

Report
แผน
โรงพยาบาลดอนเจดี
ยุทธศาสตรย์ ์
ปี งบประมาณ 2557-2559
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์
พัฒนาศั
1กยภาพ
บุคลากร
เป้าประสง
บุคค
ลากรมี
์
สมรรถนะตาม
เกณฑและ
์
ภารกิจในการ
ปฏิบต
ั งิ าน
1
ตัวชีว้ ด
ั
รอยละผลผลิ
ตทางการ
้
พยาบาล
รอยละของบุ
คลากรมี
้
สมรรถนะวิชาชีพ
(พยาบาล)
การฝึ
กอบรม
เฉลีย
่ /FTE10วัน/คน/ปี
(ขาราชการ)
้
การฝึ กอบรมเฉลีย
่ 3
วัน /คน/ปี (ลูกจ้าง)
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสง
ยุทธศาสตร ์
บุคลากรมี
ค
ความรั์ ก
พัฒนาศั1
กยภาพ
บุคลากร
ความสามัคคี
ในองคกร
์
1
ตัวชีว้ ด
ั
อัตราความพึงพอใจของ
บุคลากร
อัตราการลาออกและยายออก
้
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสง
ยุทธศาสตร ์
ค์
ระบบบริการ
พัฒนาคุ2
ณภาพ
ระบบบริการ
มีคุณภาพ
2
ตัวชีว้ ด
ั
อัตราผูป
กเฉินวิกฤตที่
้ ่ วยเรงด
่ วนและฉุ
่
ไดรั
ั ก
ิ ารฉุ กเฉินภายใน 10
้ บปฏิบต
นาที ทีไ่ ดรั
้ บแจงเหตุ
้
อัตราผูป
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บการนอนโรงพยาบาลซา้
(Re-admission) ใน 28 วัน ดวย
Acute
้
Exacerbation
อัตราผูป
่องทีบ
่ าน
่
้
้ ่ วยทีไ่ ดรั้ บการดูแลตอเนื
รายใหม่
อัตราผูป
้ ่ วยวัณโรคทีร่ กั ษาสาเร็จ
อัตราการเลิกบุหรีส
่ าเร็จ
อัตราการพลัดตกหกลมต
้ อ
่ 1000 วัน
นอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
2
ตัวชีว้ ด
ั
อัตราการเกิดแผลกดทับตอ
่ 1000 วัน
นอน
ตวั ผู้ป่วย
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง จานวนอุบตั กิ ารณการระบุ
์
คก์ าร จานวนอุบตั กิ ารณการใช
์
้ยาความเสี่ ยง
ระบบบริ
พัฒนาคุ2
ณภาพ
สูง
ระบบบริการ
มีคุณภาพ
อัตราการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการใช้ยา
ความเสี่ ยงสูง
จานวนผูป
ิ ดวย
ACS ใน
้ ่ วยเสี ยชีวต
้
รพ.และระหวางส
่ ่ งตอ
่
อัตราการเสี ยชีวต
ิ ดวยภาวะ
Sepsis
้
ใน รพ.
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
2
ตัวชีว้ ด
ั
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง
ระบบ
ค์
พัฒนาคุ
ณ
ภาพ
2
บริการมี
ระบบบริการ
คุณภาพ
อัตราการติดเชือ
้ ในโรงพยาบาลตอ
่
1000 วันนอน
อัตราการลางมื
อตามหลัก my 5
้
moment
อัตราการจัดการและการลางมื
อของ
้
หน่วยงาน
อัตราผูป
ิ ดวยภาวะ
้ ่ วยเสี ยชีวต
้
Hypovolemic shock(โรคอุจจาระรวง)
่
อัตราการกลับมานอน รพ.ภายใน 28
วัน โดยไมได
่ วางแผน
้
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง
ระบบ
ค์
พัฒนาคุ
ณ
ภาพ
2
บริการมี
ระบบบริการ
คุณภาพ
2
ตัวชีว้ ด
ั
อัตราฟิ ลมเสี
์ ย
อัตราเอกซเรยผิ
์ ดคน/ผิดตาแหน่ง
อัตราการรายงานคาวิ
่ กฤติในเวลาที่
กาหนด
จานวนผูป
้ ่ วยไดรั
้ บเลือดลาช
่ ้า(ไมเกิ
่ น
2 วัน)
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
2
ตัวชีว้ ด
ั
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย
่
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง
ระบบ
ค์
พัฒนาคุ
ณ
ภาพ
2
บริการมี
ระบบบริการ
คุณภาพ
ต้นทุนการใช้ยาปฏิชว
ี นะ( Diarrhea
,URI )
รอยละการตอบกลั
บ HHC ของ
้
รพ.สต
อัตราอุบต
ั ก
ิ ารณความเสี
่ ยงทีไ่ ดรั
์
้ บการ
แกไขอย
างเป็
นระบบ
้
่
จานวนรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณรวม
(ครัง้ )
์
จานวนอุบต
ั ก
ิ ารณ ์ GHI (ครัง้ )
อัตราการแกไขอุ
บต
ั ก
ิ ารณ ์ GHI
้
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง
ระบบ
ค์
พัฒนาคุ
ณ
ภาพ
2
บริการมี
ระบบบริการ
คุณภาพ
2
ตัวชีว้ ด
ั
คะแนนความสมบูรณเวชระเบี
ยน
์
ผูป
้ ่ วยใน
คะแนนความสมบูรณเวชระเบี
ยน
์
ผูป
้ ่ วยนอก
อัตราบุคลากรกลุมเสี
่ ่ ยงไดรั
้ บวัคซีน
ป้องกันโรคไขหวั
้ ดใหญ่
รอยละของบุ
คลากรกลุมเสี
้
่ ่ ยงไดรั
้ บการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อัตราการการคัดแยกขยะให้ถูกตอง
้
อัตราความพึงพอใจของผูป
้ ่ วย OPD
อัตราความพึงพอใจของผูป
้ ่ วย IPD
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
2
ตัวชีว้ ด
ั
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง
ระบบ
ค์
พัฒนาคุ2ณภาพ
บริการมี
ระบบบริการ
คุณภาพ
อัตราตอบสนองขอร
ยน
้ องเรี
้
จานวนขอร
้ ้องเรียน
ดานพฤติ
กรรมบริการ
้
ดานระบบบริ
การ
้
ระยะเวลารอคอยเฉลี
ย
่ ผูป
้ ่ วยนอก
ดานสิ
่ งแวดลอม
้
้ (นาที)
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
3
ตัวชีว้ ด
ั
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสง
พัฒนาการใช้
ค ์ อง
สภาพคล
3
่
ทรัพยากรอยาง
่
คุ้มคา่
ทางการเงิน
อุบต
ั ก
ิ ารณความไม
เพี
์
่ ยงพอของ
เครือ
่ งมือ/วัสดุอุปกรณ ์
มีระบบบาบัดน้าเสี ย
อัตราการสารองยา
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
เสริมสร้างให้
ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพ
4
เหมาะสมและมี
สุขภาพดี มี
ส่วนรวมของ
่
ทุกภาคส่วน
และมีการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สุขภาพดีวถ
ิ ี
ไทย
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสง
ประชาชน
ค์
และภาคี
เครือขายมี
่
ส่วนรวมใน
่
การดูแล
สุขภาพขัน
้
พืน
้ ฐาน
4
ตัวชีว้ ด
ั
อัตราเขาร
าเนินงานกูชี
้ วมด
่
้ พฉุ กเฉิน
ขององคกรส
น
่
์
่ วนทองถิ
้
การมีส่วนรวมขององค
การปกครองส
่
์
่ วน
ทองถิ
น
่ ในการดูแลสุขภาพดาน
้
้
งบประมาณ
คาดั
ู น้ายุงลายในบาน
่ ชนีลก
้
อัตราผูป
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บการดูแลตอเนื
่ ่องที่
บาน
้
อัตราการตัง้ ครรภอายุ
น้อยกวา่ 20 ปี
์
อัตราการตัง้ ครรภซ
์ า้ อายุน้อยกวา่ 20 ปี
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
เสริมสร้างให้
ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุข4ภาพ
เหมาะสมและมี
สุขภาพดี มี
ส่วนรวมของ
่
ทุกภาคส่วน
และมีการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สุขภาพดีวถ
ิ ี
ไทย
ยุทธศาสตร ์
เป้าประสง
ประชาชน
ค์
และภาคี
เครือขายมี
่
ส่วนรวมใน
่
การดูแล
สุขภาพขัน
้
พืน
้ ฐาน
4
ตัวชีว้ ด
ั
สตรีกลุมเสี
่ ่ ยงอายุ 30-60 ปี ไดรั
้ บ
การตรวจคั
ดกรองมะเร็งปากมดลู
ร้อยละของประชากรอายุ
15ปี ขึกน
้
ไป ในเขตรับผิดชอบไดรั
้ บการคัด
กรองโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูกลุ
ง มเสี
จานวน ประชากร
่ ่ ยงไดรั
้ บ
วัคซีนป้องกันไขหวั
้ ดใหญ่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกตอแสน
่
ประชากร
อัตราป่วยโรคอุจจาระรวงต
อแสน
่
่
ประชากร
อัตราการส่งกลับ ผู้ป่วย HT/DM
การประเมินศั กยภาพทาง
ยุทธศาสตรของ
์
SWOT
โรงพยาบาลดอนเจดี
ย์
Analysis
จุดแข็ง
(Strength
)
- ผู้อานวยการปฏิบต
ั ริ าชการเป็ นเวลานาน
ตอเนื
่ ่ อง
- บุคลากรเป็ นคนในพืน
้ ที่ มีความรักและ
ความสามัคคี
ในองคกร
์
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ดาเนินงาน
- รพ.ตัง้ อยูในบริ
เวณศูนยราชการของอ
าเภอ
่
์
และบริเวณแหลงท
ย
่ วสาคัญ
่ องเที
่
- การมีศน
ู ย ์ Central supply
- มีระบบสารสนเทศทีเ่ อือ
้ ตอการปฏิ
บต
ั งิ าน
่
ครอบคลุมภายในรพ.
การประเมินศั กยภาพทาง
ยุทธศาสตรของ
์
SWOT
โรงพยาบาลดอนเจดี
ย์
Analysis
จุดออน
่
(Weaknes
s)
- การโยกยายของแพทย
โยกย
ายทุ
ก
1-2 ปี
้
์
้
ทาให้การปฏิบต
ั งิ านไมมี
่ ความตอเนื
่ ่อง เป็ น
อุปสรรคตอ
่ การพัฒนาคุณภาพ
- บุคลากรส่วนใหญมี
่ มาก
่ อายุเฉลีย
- ปัญหาสภาพคลองทางการเงิ
นของโรงพยาบาล
่
ทาให้โรงพยาบาลประสบกับปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพยากร และการจัดระบบบริการให้มี
คุ
ณภาพภายใตงบประมาณที
่ ดากั
ด นิเทศ
- การวางแผน
ตาม
้ การประเมินติจ
กากับในองคกร
ขาดความตอเนื
์
่ ่ อง
- มีข้อจากัดดานพื
น
้ ทีข
่ องโรงพยาบาล ไม่
้
สามารถขยายพืน
้ ทีใ่ นการให้บริการได้
เนื่องจากเป็ นพืน
้ ทีข
่ องกรมศิ ลปากร
การประเมินศั กยภาพทาง
ยุทธศาสตรของ
์
SWOT
โรงพยาบาลดอนเจดี
ย์
Analysis
โอกาส
(Opportunit
y)
- เป็ นสถานพยาบาลแหงเดี
่ ยวในอาเภอ
- สถานบริการเครือขายสุ
ขภาพระดับปฐมภูม ิ
่
มีความเขมแข็
ง
้
- ประชาชนในพืน
้ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นอยาง
่
ตอเนื
่ ่อง(บริจาคทุนทรัพย)์
- องคกรปกครองส
่ สนับสนุ น
์
่ วนท้องถิน
งบประมาณและให้ความรวมมื
ออยางต
อเนื
่
่
่ ่อง
- การเขาถึ
้ งบริการสะดวกในช่วงทีไ่ มมี
่ งาน
ประจาปี
การประเมินศั กยภาพทาง
ยุทธศาสตรของ
์
SWOT
โรงพยาบาลดอนเจดี
ย์
Analysis
อุปสรรค
( Threat )
- การเขาถึ
่ งี าน
้ งบริการของผู้ป่วยในช่วงทีม
ประจาปี (งานอนุ สรณดอนเจดี
ย)เนื
์
์ ่องจาก
โรงพยาบาลอยู
ในบริ
สรณ ์
- มีแรงงานตางชาติ
เพิเวณพระบรมราชานุ
ม
่ มากขึน
้
่ ่
ดอนเจดีย ์
- ความตองการของผู
้ ต้องการ
้
้รับบริการสูงขึน
ไดรั
้ บการดูแลรักษาโดยแพทยเฉพาะทาง
์
- ข้อจากัดเรือ
่ งการส่งตอนอกเขตบริ
การตองลดลง
่
้
ตามนโยบายของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห
ข
่งชาติและกระทรวงสาธารณสุ
- การตอบสนองความต
องการและความคาดหวั
งของ
้
ผู้ใช้บริการทีม
่ ม
ี ากขึน
้ มาตรฐานการ
- ให้บริการสุขภาพมีรายละเอียดมากขึน
้ นโยบาย
การขยายสิ ทธิการเขารั
้ บบริการของระบบ
หลักประกัน
ผลลัพธ ์ ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหม
าย
ปี 255
4
ปี 25
55
รอยละของผลผลิ
ตทางการพยาบาล
้
90110
117.4
9
123. 130.0 98.71
83
7
รอยละของบุ
คลากรมีสมรรถนะวิชาชีพ
้
(พยาบาล)
≥95
NA
การฝึ กอบรมเฉลีย
่ /FTE 10 วัน/ปี
(ขาราชการ)
้
การฝึ กอบรมเฉลีย
่ 3วัน /คน/ปี
(ลูกจ้าง)
อัตราบุคลากรไดรั
้ บการตรวจสุขภาพ
100
75.00
84.0 83.91 83.87
9
100
93.42
89.5 84.04 97.76
3
≥80
85.97
90.5
9
NA
97.25
อัตราการเกิดอุบต
ั เิ หตุจากการทางาน
≤2.5
2.43
1.76
3.8
3.29
NA
ปี 255
6
NA
ปี 255
7
85.17
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหม
าย
ปี 255
4
ปี 25
55
ปี 255
6
ปี 255
7
อัตราผูป
กเฉินวิกฤตที่
้ ่ วยเรงด
่ วนและฉุ
่
ไดรั
ั ก
ิ ารฉุ กเฉินภายใน 10
้ บปฏิบต
นาที ทีไ่ ดรั
้ บแจ้งเหตุ
อัตราผูป
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บการนอน
โรงพยาบาลซา้
(Re-admission) ใน 28 วัน ดวย
้
Acute Exacerbation
70
NA
NA
72
72.22
<10
NA
20.0 22.73 26.87
0
อัตราผูป
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บการดูแลตอเนื
่ ่องที่
บานรายใหม
้
่
อัตราผูป
ั ษาสาเร็จ
้ ่ วยวัณโรคทีร่ ก
≥95
90.19
87.2 77.05 43.59
7
≥89
83.33
90.6 69.44 86.67
2
อัตราการเลิกบุหรีส
่ าเร็จ
เพิม
่ ขึ้
น
36.46
24.7 26.96 29.04
8
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหม
าย
<2
ปี 255
4
0.87
จานวนอุบตั ิการณ์การระบุตวั ผู้ป่วย
<5
จานวนอุบตั ิการณ์การใช้ ยาความเสี่ยงสูง
อัตราการเกิดแผลกดทับต่อ 1000 วันนอน
ปี 255 ปี 255
5
6
ปี 255
7
2.5
0.69
0.00
NA
NA
11
48
0
NA
NA
2
1
>80
NA
NA
จานวนผู้ป่วยเสียชีวิต ด้ วย ACS ใน รพ.และระหว่างส่งต่อ
0
NA
NA
4
0
อัตราการเสียชีวิตด้ วยภาวะ Sepsis ใน รพ.
0
NA
NA
NA
13.92
อัตราการปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้ ยาความเสี่ยงสูง
83.64 85.53
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหม
าย
ปี 255
4
ปี 25
55
ปี 255
6
ปี 255
7
อัตราการติดเชือ
้ ในโรงพยาบาลตอ
่
1000วันนอน
<2
3.89
2.04
1.46
1.69
อัตราการลางมื
อตามหลัก my 5
้
moment
≥80
80.00
83.3 81.42 80.00
0
อัตรากาจัดการและการลางมื
อของ
้
หน่วยงาน
≥80
NA
NA
68.34
83.3
อัตราผูป
ิ ดวยภาวะ
้ ่ วยเสี ยชีวต
้
Hypovolemic shock(โรคอุจจาระรวง)
่
0
NA
NA
0.11
0
อัตราการกลับมานอน รพ.ภายใน
28 วัน โดยไมได
่ วางแผน
้
<5
7.08
7.38
6.87
7.23
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหมา
ย
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
อัตราเอกซเรยผิ
์ ดคน/ผิดตาแหน่ง
0
1.10
1.50
0
0.06
>85
95.00
96.00
98
99.50
0
NA
NA
4
1
CMI
0.6
0.70
0.61
0.67
0.69
current Ratio
>1.5
2.56
1.83
1.63
1.45
Quick Ratio
>1
2.07
1.44
1.22
1.17
อัตราการรายงานคาวิ
่ กฤติใน
เวลาทีก
่ าหนด
จานวนผูป
้ ่ วยไดรั
้ บเลือดลาช
่ ้า(ไม่
เกิน 2 วัน)
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหมา
ย
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ต้นทุนการใช้ยาปฏิชว
ี นะ(
Diarrhea ,URI )
ลดลง
280,10 267,855 236,830.3 220,750
9.9
.45
3
.00
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย
่
≤90
95
136
122
87
รอยละการตอบกลั
บ HHC
้
ของ รพ.สต
>50
9.02
13.71
40.00
58.15
อัตราอุบต
ั ก
ิ ารณความเสี
่ ยงที่
์
ไดรั
างเป็
นระบบ
้ บการแกไขอย
้
่
≥80
3.71
55.27
30.64
33.58
จานวนรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณรวม
์
(ครัง้ )
>1000/
ปี
781
825
2,869
4,779
จานวนอุบต
ั ก
ิ ารณ ์ GHI (ครัง้ )
0
2
4
30
30
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหม
าย
ปี 255
4
ปี 25
55
ปี 255
6
อัตราการแกไขอุ
บต
ั ก
ิ ารณ ์ GHI
้
100
0
25
40.00 75.47
คะแนนความสมบูรณเวชระเบี
ยน
์
ผูป
้ ่ วยใน
≥80
78.15
74
70.58 84.63
คะแนนความสมบูรณเวชระเบี
ยน ผู้
์
ป่วนอก
≥80
NA
58.2
อัตราบุคลากรกลุมเสี
่ ่ ยงไดรั
้ บวัคซีน
ป้องกันโรคไขหวั
้ ดใหญ่
100
NA
90.1 75.67 85.00
2
รอยละของบุ
คลากรกลุมเสี
้
่ ่ ยงไดรั
้ บการ
ส่งเสริมสุขภาพ
100
NA
NA
59.6
ปี 255
7
73.14
98.85 90.36
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหม
าย
ปี 255
4
ปี 25
55
ปี 255
6
ปี 255
7
อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย OPD
≥85
83.19
89.8 82.04 76.61
5
อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย IPD
≥90
86.06
89.3 86.14 84.27
3
จานวนข้ อร้ องเรี ยนด้ านพฤติกรรมบริการ
0
5
1
7
10
จานวนข้ อร้ องเรี ยนด้ านระบบบริการ
0
5
2
5
8
จานวนข้ อร้ องเรี ยนด้ านสิ่งแวดล้ อม
0
17
7
13
4
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (นาที)
60
66
60
47
81
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหมา
ย
ปี 255
4
≤5
2
NA
16
10
มีระบบบาบัดน้าเสี ย
ผาน
่
เกณฑ ์
ผาน
่
เกณฑ ์
ผาน
่
เกณ
ฑ์
ผาน
่
เกณ
ฑ์
ผาน
่
เกณฑ ์
อัตราการสารองยา
≤3
≤3
≤3
≤3
≤3
>85
95.00
96.0
0
98.0
0
99.50
อุบต
ั ก
ิ ารณความไม
เพี
์
่ ยงพอของ
เครือ
่ งมือ/วัสดุอุปกรณ ์
อัตราการรายงานคาวิ
่ กฤติในเวลาที่
กาหนด
ปี 255 ปี 255
5
6
ปี 255
7
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 4
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหมา ปี 255
ย
4
ปี 2555
ปี 255
6
ปี 255
7
อัตราเขาร
าเนินงานคูชี
้ วมด
่
่ พฉุ กเฉิน
ขององคกรส
น
่
์
่ วนทองถิ
้
100
NA
57.14
57.1
4
71.43
การมีส่วนรวมขององค
การปกครอง
่
์
ส่วนทองถิ
น
่ ในการดูแลสุขภาพดาน
้
้
งบประมาณ
เพิม
่ ขึน
้
NA
109,00
0
200,
00
506,6
50
คาดั
ู น้ายุงลายในบาน
่ ชนีลก
้
<10
7.02
6.45
8.9
4.5
อัตราผูป
้ ่ วยทีไ่ ดรั
้ บการดูแลตอเนื
่ ่องที่
บาน
้
อัตราการตัง้ ครรภอายุ
น้อยกวา่ 20
์
ปี
≥95
90.19
87.27
77.0
5
43.59
ลดลง
5
27.80
33.75
30.0
4
32.38
0
12.31
17.50
17.1
5
13.24
อัตราการตัง้ ครรภซ
์ า้ อายุน้อยกวา่
20 ปี
ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 4
ตัวชีว้ ด
ั
เป้าหมา
ย
ปี 255
4
ปี 2555
ปี 255
6
ปี 255
7
สตรีกลุมเสี
่ ่ ยงอายุ 30-60 ปี ไดรั
้ บการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
≥80
31.31
41.45
53.8
85.53
รอยละของประชากรอายุ
15ปี ขึน
้ ไป
้
ในเขตรับผิดชอบไดรั
้ บการคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
≥ 90
85
91.2
54.92 89.66
จานวน ประชากร กลุมเสี
่ ่ ยงไดรั
้ บ
วัคซีนป้องกันไขหวั
้ ดใหญ่
เพิม
่ ขึน
้
439
1,276
2,764 3,709
อัตราป่วยโรคไขเลื
้ อดออกตอแสน
่
ประชากร
<20
NA
NA
69.05 17.70
อัตราป่วยโรคอุจจาระรวงต
อแสน
่
่
ประชากร
<6,000
NA
3,336.
55
3567. 1,866
33
.87
50
0.32
2.06
อัตราการส่งกลับ ผูป
้ ่ วย HT/DM
2.88
6.25
สรุปแผนยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลดอนเจดีย ์
Strategi
es&
Strategi
c
challen
ges
1.พัฒนา
ศั กยภา
พ
บุคลากร
Short
term
objectiv
es
Long
term
goals
บุคลากร
มี
สมรรถน
ะตาม
เกณฑ ์
บุคลากรมี
ความรัก
ความ
สามัคคี
Key change HR &
Key Present Project
tactics
r
Educati Perfor Perform
ed
&actio
on
mance ance
Perfor
n
plan measur
mance
plan
es
บุคลาก
รมี
ความรู้
ตาม
แนวทา
ง
Servic
e Plan
บุคลากร
ดูแล
ผูป
้ ่ วย
กลุมโรค
่
ทีส
่ าคัญ
ตาม
แนวทาง
Tracer
และ
1.จัด
อบรม
2.
ติดตาม
ประเมิน
ผลการ
ปฏิบต
ั งิ า
น
1.
บุคลากร
มี
สมรรถน 85.17
ะวิชาชีพ %
≥95 %
2.การ
อบรม
เฉลีย
่
83.87
1.
ส่งเสริม
และ
สนับสนุ
นให้
บุคลากร
มี
สมรรถน
ะตาม
สรุปแผนยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลดอนเจดีย ์
Strategi
es&
Strategi
c
challen
ges
2.พัฒนา
ระบบ
บริการ
Short
term
objectiv
es
Long
term
goals
1.
พัฒนาก
ารดูแล
ผูป
้ ่ วย
ณ.จุด
เกิดเหตุ
2.พัฒนา
ระบบ
การ
1.พัฒนา
คลินิก
เฉพาะ
โรค
2.พัฒนา
ระบบ
สารสนเท
ศเพือ
่
สนับสนุ น
Key chang HR &
Key
Present Project
tactics
er
Educati Performa Perform
ed
&actio
on
nce
ance Perform
n
plan measures
ance
plan
จัดทา
แนวทา
งการ
ดูแล
ผูป
้ ่ วยที่
สาคัญ
8 โรค
ติดตา
มการ
ปฏิบต
ั ิ
งาน
ตาม
แนวท
างที่
วางไว้
1.จัด
อบรม
แนว
ทางการ
ดูแล
ผูป
้ ่ วยที่
สาคัญ
8 โรค
1.จานวน
ผูป
้ ่ วย
เสี ยชีวต
ิ
ดวย
้
ACS =0
2.อัตรา
การ
เสี ยชีวต
ิ
ดวยภาวะ
้
0
13.92
1.จัด
อบรม
แนว
ทางการ
ดูแล
ผูป
้ ่ วยที่
สาคัญ
8 โรค
2.
สรุปแผนยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลดอนเจดีย ์
Strategi
es&
Strategi
c
challen
ges
Short Long
Key
ch HR &
term term tactics an Educa
object goals &action ger tion
ives
plan
plan
Key
Performance
measures
4.อัตราผูป
้ ่ วย
เสี ยชีวต
ิ ดวยโรค
้
อุจจาระรวง=0
่
5.อัตราผูป
้ ่ วยวัณ
โรคปอด รักษา
สาเร็จ ≥89%
6.อัตราป่วยโรค
ไขเลื
้ อดออกตอแสน
่
ประชากร<20
Present Project
Perform
ed
ance Perform
ance
0
86.67
%
17.70
13.24
สรุปแผนยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลดอนเจดีย ์
Strategie
s&
Strategic
challeng
es
3.
พัฒนากา
รใช้
ทรัพยากร
อยาง
่
คุ้มคา่
Short
term
objective
s
Long
term
goals
Key
tactics
&action
plan
changer
1.พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
เครือ
่ งมือ
2.พัฒนา
ระบบการ
ดูแลบารุง
รักษา
สาธารณู
ปโภค
3.พัฒนา
ระบบ
ส่งเสริม
การ
อนุ รก
ั ษ์
พลังงาน
และ
สิ่ งแวดล้
อม
1.สอบ
เทียบ
เครือ
่ งมือ
สาคัญ
2.
บารุงรักษา
เครือ
่ งมือ
3.
บารุงรักษา
ระบบ
ไฟฟ้า
ประปา
1.มี
เครือ
่ งมือ
พร้อมใช้
เพียงพอ
และมี
ประสิ ทธิ
ภาพ
2.ลด
คาใช
่
้จา่
ยดาน
้
สาธารณู
ปโภค
HR &
Key
Educatio Perform
n
ance
plan
measure
s
1.จัด
1.
อบรม
อุบต
ั ก
ิ าร
เรือ
่ งการ ณความ
์
ใช้
ไม่
เครือ
่ งมือ เพียงพอ
ทีม
่ ค
ี วาม ขอ
เสี่ ยงสูง
เครือ
่ งมือ
2.จัด
≤5
กิจกรรม 2.
ทาดีม ี
คาใช
่
้จา่
แจก
ยดาน
้
3.
สาธารณู
Present Projecte
Perform
d
ance
Perform
ance
1.ให้
ความรู้
เรือ
่ ง
10
เครือ
่ งมือ
-คาไฟฟ
่ ค
ี วาม
่
้ า ทีม
ลดลง
เสี่ ยงสูง
-คา่
ทุกปี
น้าประปา 2.มีการ
ยังไมลด
บารุง
่
คายา
รักษาเชิง
่
ATB
ป้องกัน/
ลดลง
สอบ
สรุปแผนยุทธศาสตร ์
โรงพยาบาลดอนเจดีย ์
Strategies
&
Strategic
challenge
s
4.
เสริมสราง
้
ให้
ประชาชน
มี
พฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสม
มีสุขภาพดี
และการมี
ส่วนรวม
่
ของชุมชน
Short
term
objectives
Long
term
goals
Key
tactics
&action
plan
changer
การ
ส่งเสริม
สุขภาพใน
ชุมชน
เช่น
สุขภาพจิต
ชุมชน
การตรวจ
คัดกรอง
ผู้สูงอายุ
คัดกรอง
โรคมะเร็ง
ทันตกรรม
พัฒนา
องคกร
์
ปกครอง
ส่วน
ทองถิ
น
่
้
ให้มีส่วน
รวมใน
่
การดูแล
สุขภาพ
ประชาช
น ดาน
้
การดูแล
ผู้ป่วย
ฉุ กเฉิน
1.จัดอบรม
ดานการ
้
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ณ
จุดเกิดเหตุ
2.ควบคุม
และ
ป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออ
กในชุมชน
3.การคัด
กรอง
ประชากร
1.องคกร
์
ปกครอง
ส่วน
ทองถิ
น
่
้
เข้ารวม
่
กิจกรรม
ดานการ
้
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย
ฉุ กเฉิน
มากขึน
้
2.การจัด
สิ่ งแวดลอ
้
มเพือ
่
HR &
Key
Present Projected
Education Performance Perform Performa
plan
measures
ance
nce
1.จัดอบรม
การกูชี
้ พ
ณ.จุดเกิด
เหตุปีละ
1 ครัง้
2.จัดอบรม
โครงการ
รณรงค ์
ป้องกัน
ควบคุม
โรค
ไข้เลือดออ
กในชุมชน
3.คัดกรอง
1.อัตราการเขา้ 71.43
รวมด
าเนินงาน %
่
กู้ชีพ ฉุ กเฉิน
ขององคกร
์
ปกครองส่วน
ทองถิ
น
่ =100%
้
2.อัตราป่วย
17.70
โรค
ไขเลื
้ อดออกตอ
่
แสนประชากร
4.5
<20
3.คาดั
90 %
่ ชนี
ลูกน้ายุง ลาย
ในบาน<
10
้
1.จัดให้
ความรู้
ดานกู
ชี
้
้ พ
กับองค ์
กร
ปกครอง
ส่วน
ทองถิ
น
่
้
แหงละ
1
่
ครัง้ /ปี
2.ติดตาม
อัตราป่วย
ดวยโรค
้
ไข้เลือดออ

similar documents