สไลด์นำเสนอคู่มือการจ่ายP4P โดยนพ.ขวัญประชา เชียงไชย

Report
คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบตั งิ าน
(Pay for
Performance:P4P)
นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
หลักการ
 ออกแบบให้
ยืดหยุ่น สามารถปรับเข้ากับบริบทของ
โรงพยาบาลได้หลากหลาย จากประสบการณ์การออกแบบ
ค่าตอบแทนทีผ่ ่านมา และประสบการณ์ในการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบตั งิ าน (P4P)
 มีความ
นิ่ ง ในหลักการของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน
 ผลทีค
่ าดว่าจะเกิด คือ มีการ
พัฒนา ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน ทีเ่ ป็ นธรรม และตอบสนอง
หลักการ




หลักการ
ปริมาณภาระงาน
(Work load)
ผลการ
ปฏิบตั งิ าน
คุณภาพงาน
รายละเอียดในคู่มอื
 ระบุหลักการและทางเลือกในการปฏิบตั ิ
 พยายามอธิบายหลักการและวิธกี าร รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ของ แต่
ละทางเลือกในการปฏิบตั ิ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
 ทางเลือกบางประการอาจไม่ได้รบั ความสนใจแล ้วในปัจจุบนั
 ตัวอย่างพร้อมใช้งานของแต่ละทางเลือก สามารถนาไปปรับใช้ได้
ี
ู ื P4P
กาหนดคะแนนประกันผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ตา่
การคิดค่าคะแนน
P4P
คะแนนตามปริมาณงาน
คะแนนตามคุณภาพงาน
คู่มือ
สัดส่วนการเบิกจ่าย
คะแนนผูบ้ ริหาร
วงเงินที่เบิกจ่าย
การมีสว่ นร่วม
กระบวนการภายใน
การตรวจสอบ
การอภิบาลระบบ
ี
ู ื P4P
ตามฐานเงินเดือน
ในเวลา
กาหนด
อัตรากลาง
กาหนด
คะแนน
ขัน้ ตา่
ทุกคนมีคะแนนขัน้ ตา่ เท่ากัน
ใ
Modify Hay Guide Chart
วิชาชีพมีคะแนนขัน้ ตา่ เท่ากัน
อัตราการทางานล่วงเวลา
คิดค่าคะแนนทัง้ หมด
นอกเวลา
ไม่คิดค่าคะแนน
คิด 25%
ค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่
 คะแนนจากการปฏิบตั งิ านทีเ่ ก็บได้มากกว่าคะแนนประกันขัน้ ตา่
จึงจะ
สามารถเบิกค่าตอบแทน P4P
 มาตรฐานเวลาทาการทีน
่ ามาคิดคะแนนประกันขัน้ ตา่ คือ 20 วันต่อเดือน
มาจากคิดวันทางานทัง้ ปี มาหาค่าเฉลีย่ เพือ่ ให้แต่ละเดือนใกล ้เคียงกัน และ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล และ 7 ชม.ต่อวัน
 ไม่ให้บคุ ลากรเก็บค่าคะแนนผลการปฏิบตั งิ าน (Work point) ในกิจกรรมที่
มีการจ่ายค่าตอบแทนรายกิจกรรมอยู่แล ้ว (เช่น การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ผ่าตัดต่อราย เป็ นต้น)
วิธกี าหนดคะแนนประกันขัน้ ตา่

1.


การกาหนดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ตา่ สามารถกาหนดได้
หลายวิธี
คิดตามฐานเงินเดือน กาหนดให้นาเงินเดือนทีไ่ ด้รบั มาปรับเป็ นคะแนน
ประกันขัน้ ตา่ ในอัตรา 10 บาทต่อ 1 คะแนน
ข้อพึงระวัง ข้าราชการอาวุโสคะแนนประกันขัน้ ตา่ สูงมาก
หากเลือกใช้วธิ นี ้ จี าเป็ นต้องมีการกาหนดค่าคะแนนประสบการณ์เป็ นตัว
คูณในการเก็บค่าคะแนนปฏิบตั งิ านตามระบบปกติดว้ ย
วิธกี าหนดคะแนนประกันขัน้ ตา่
2. คิดตามอัตรากลางทีก่ าหนดไว้ มี 2 วิธยี ่อย
2.1 กาหนดให้บคุ ลากรแต่ละคนมีค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ เท่ากัน โดยคิดจากเวลา
ทางานขัน้ ตา่ ต่อวันของข้าราชการทัวไป
่ = 8,400 นาทีต่อเดือน
 กาหนดให้ 1 นาที เทียบเท่ากับ 1 คะแนน
 ค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ ของทุกสาขาวิชาชีพจะเป็ น 8,400 คะแนนต่อเดือน
เท่ากัน
 ใช้กบั การคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ านแบบ Modify Hay Guide Chart
 ข้อพึงระวัง แม้จะมีระยะเวลาทางานเท่ากัน แต่ความยากง่ายของงานไม่เท่ากัน
 แนะนาให้แยกการจัดสรรเงินค่าตอนแทนตามกลุม
่ วิชาชีพ หรือต้องมี
คณะกรรมการกลางในการวิเคราะห์ค่างานของทุกวิชาชีพตามเกณฑ์เดียวกัน
ทาร่วมกันทุกวิชาชีพอีกระดับหนึ่ง
วิธกี าหนดคะแนนประกันขัน้ ตา่
2.2 กาหนดให้บคุ ลากรวิชาชีพเดียวกันมีค่าคะแนนประกันผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ตา่ เท่ากัน
(แต่บคุ ลากรต่างวิชาชีพจะมีค่าคะแนนประกันผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ตา่ ไม่เท่ากัน)
 อิงหลักการ แต่ละวิชาชีพมีความยากง่ายในการทางานไม่เท่ากัน วิชาชีพที่ยากกว่าจะมี
ค่าคะแนนปฏิบตั งิ านมากกว่า ค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ ทีส่ ูงกว่า
 ใช้วธิ เี ทียบเคียงจากค่าตอบแทนล่วงเวลาของแต่ละวิชาชีพนัน้ ๆ
 นาอัตรา OT ของวิชาชีพนัน้ ๆ มากาหนดเป็ นค่าคะแนนประกันใน 1 วันคูณด้วย 20
วันทาการ อัตราคะแนนละ 10 บาท เช่น แพทย์ อัตรา OT = 1,100 บาท = 110 แต้ม
ต่อวัน ดังนัน้ ค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ ของแพทย์ = 110x20 = 2,200 แต้ม
วิธกี าหนดคะแนนประกันขัน้ ตา่
3. การกาหนดค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ ในส่วนของการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
3.1 วิธที ่ี 1 คิดค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ สาหรับการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
 โดยนาค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดมากาหนดเป็ นค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ เพิม่
จากค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ ของการปฏิบตั งิ านในเวลาราชการ (ข้อ 1 หรือ 2
ข้างต้น) ในอัตราคะแนนละ 10 บาท
 ตัวอย่างเช่น แพทย์ได้รบั OT ในเดือนนัน้ เป็ นเงินทัง้ สิ้น 12,000 บาท
ดังนัน้ ค่าคะแนนประกันผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ตา่ ของแพทย์รายนี้ =
2,200+(12,000/10) = 3,400 แต้ม
 เหมาะสาหรับโรงพยาบาลทีม่ ปี ริมาณงานนอกเวลาราชการค่อนข้างมากในทุก
กลุม่ งานทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
วิธกี าหนดคะแนนประกันขัน้ ตา่
3.2 วิธที ่ี 2 ไม่คดิ ค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ สาหรับการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
และกาหนดให้บคุ ลากรทัง้ หมดทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ งดการเก็บค่า
คะแนนผลการปฏิบตั งิ าน(Work point) ในขณะทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ
 ยกเว้น บุคลากรทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านในลักษณะเวรผลัด (ปฏิบตั งิ านในลักษณะ
เดียวกับพยาบาลทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านในลักษณะเวรผลัด) บุคลากรกลุม่ นี้ให้นา
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดมากาหนดเป็ นค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ เพิม่ จากเดิม
และให้เก็บค่าคะแนนผลการปฏิบตั งิ าน(Work point) ในขณะทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการได้ ทัง้ นี้เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาการกาหนดวันทาการในตาราง
ปฏิบตั งิ าน)
 เหมาะสาหรับโรงพยาบาลทีม่ ปี ริมาณงานนอกเวลาราชการไม่มาก หรือ
โรงพยาบาลทีม่ ปี ริมาณงานนอกเวลาราชการมากเฉพาะในบางกลุม่ งาน
วิธกี าหนดคะแนนประกันขัน้ ตา่
3.3 วิธที ่ี 3 ปรับวิธที ่ี 3.1 และ 3.2 เข้าหากัน
 คิดสัดส่วนทีก่ าหนดกับค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มากาหนดเป็ นค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ เพิม่ จากค่าคะแนน
ประกันขัน้ ตา่ ของการปฏิบตั งิ านในเวลาราชการ (เช่น กาหนด 25 % ของค่าตอบแทนนอกเวลาทีไ่ ด้รบั
มาเป็ นค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ เพิม่ เติม) ในอัตราคะแนนละ 10 บาท
 เช่น แพทย์ได้รบั OT ในเดือน 12,000 บาท และโรงพยาบาลกาหนดให้คด
ิ 25 % ของค่าตอบแทน
นอกเวลาเป็ นค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ เพิม่ เติม ดังนัน้ ค่าคะแนนประกันขัน้ ตา่ ของแพทย์รายนี้ =
2,200+{(12,000x25/100)/10} = 2,500 แต้ม
 อนุ ญาตให้บค
ุ ลากรทัง้ หมดทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ จัดเก็บค่าคะแนนผลการปฏิบตั งิ าน(Work
point) ในขณะทีข่ ้นึ ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการได้
 เหมาะสาหรับโรงพยาบาลทีม
่ ปี ริมาณงานนอกเวลาราชการในระดับปานกลาง
ี
ู ื P4P
แบบ Activity base approach
แบบ Apply activity with time base approach
คะแนนตาม
ปริมาณงาน
การคิดค่า
คะแนน
P4P
แบบ Result base approach by DRG-RW
แบบ Job Evaluation by Modified Hay-Guide Chart
คะแนนตาม
คุณภาพงาน
คะแนนผูบ้ ริหาร
แบบ Pieces Rate payment
แบบผสม
ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ าน
(Work Point System)

การวัดปริมาณภาระงาน (Workload) มี 5 วิธี
 Activity base approach กาหนดค่าคะแนนรายกิจกรรมของทุก
งาน โดยคานึงถึง เวลาทีใ่ ช้ในการทางานนัน้ ๆ คะแนนต่อเวลาของ
แต่ละวิชาชีพ และคะแนนความยากง่าย บุคลากรต้องเก็บข้อมูลการ
ปฏิบตั งิ านทุกงานโดยละเอียด
 Apply activity base ปรับการเก็บข้อมูลให้งา่ ยขึ้น เป็ นลักษณะ
เหมารวมเช่น ไม่เก็บข้อมูลรายกิจกรรมของพยาบาล แต่เก็บข้อมูล
การจาแนกประเภทผูป้ ่ วยแล้วปรับเป็ นคะแนนให้แทน เป็ นต้น
ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ าน
(Work Point System)

Result Base approach by DRG-RW เป็ นการนา DRG มาปรับใช้
กับกิจกรรมของแพทย์ จึงเก็บข้อมูลเฉพาะผูป้ ่ วย ไม่ตอ้ งเก็บข้อมูลกิจกรรมละเอียด
RW P4P = RW - ต้นทุนบริการ
RW P4P = RW - Material cost
Base rate per RW

ใช้กบั การดูแลผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก และกิจกรรมอืน่ ๆ ใช้วธิ ี Activity base
approach หรือ Apply Activity with time base
approach
 ใช้ได้เฉพาะแพทย์เท่านัน้
ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ าน
(Work Point System)
 Job Evaluation by
Modified Hay-Guide Chart ประเมินค่างานจากการ
เปรียบเทียบปัจจัยการปฏิบตั งิ าน 2 ด้าน ได้แก่
องค์ประกอบด้านประสบการณ์: ระดับความรูท้ างวิชาการ, การจัดการ,
มนุษยสัมพันธ์, สภาพการปฏิบตั งิ าน
 ด้านความรับผิดชอบ: ระดับความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จ, ความยากง่าย,
การมีส่วนร่วม,ลักษณะงาน
ปริมาณภาระงาน = จานวนหน่วยบริการของงาน x เวลามาตรฐาน x ระดับ
ค่างานจากการเปรียบเทียบ
วิธเี หมาะกับทุกวิชาชีพ แต่ขณะนี้มเี กณฑ์ทจ่ี ดั ทาเสร็จแล้วสาหรับ พยาบาล
เภสัชกร และทันตแพทย์

ตัวอย่างคะแนน Job Evaluation by Modified
Hay-Guide Chart
ลำดับ
กิจกรรมหลัก
หน่วย
เวลำมำตรฐำน น้ำหนักคำงำน
่
ตอ
1
่
หน่วย (นำที)
5
1.5
1
กำรตรวจคัดกรอง
รำย
2
กำรให้คำปรึกษำ
เกีย
่ วกับสุขภำพและ
กำรดูแลตนเอง
รำย
15
1
6
กำรดูแลผู้ป่วยไม่
ฉุ กเฉิน (Nonurgent N1)
รำย
39
1.25
7
กำรดูแลผู้ป่วยไม่
ฉุ กเฉิน (Nonurgent N2)
รำย
46
1.5
8
กำรดูแลผู้ป่วย
รำย
59
2
ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ าน
(Work Point System)
 Pieces
Rate payment จ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานโดยการมอบหมายงานให้ทาให้
สาเร็จเป็ นชิ้นงานในระยะเวลาทีก่ าหนด เหมาะกับงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นชิ้นงาน สามารถจัดทาให้
แล้วเสร็จเป็ นครัง้ ๆ ไป ได้แก่ งานสนับสนุน งานบริหาร งานโครงการทีม่ รี ะยะเวลากาหนด
ชัดเจน เป็ นต้น
 การจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณภาระงาน สามารถเลือกใช้ระบบการคิดค่าคะแนนผสมผสาน
ได้หลายวิธี เช่น
1. ใช้วธิ ี Result base approach by DRG-RW สาหรับแพทย์ และใช้วธิ ี Job
evaluation by Modified Hay-Guide Chart สาหรับวิชาชีพ พยาบาล เภสัชกร ทันต
แพทย์ ในส่วนของงานบริหารใช้วธิ ี Work piece เป็ นต้น หรือ
2. ใช้วธิ ี Result base approach by DRG-RW สาหรับแพทย์ บุคลากรอืน่ ใช้วธิ ี
Activity base หรือ Apply Activity base เป็ นต้น
ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ าน
(Work Point System)
การวัดคะแนนคุณภาพงาน (Quality Point)
 หลักการคิดค่าคะแนนคุณภาพต้องคานึงถึง ผลงานคุณภาพทัง้ เป็ นราย
หน่วยงาน ทีมงาน ทีมคร่อมสายงาน และรายบุคคล
 กาหนดจัดเก็บค่าคะแนนเป็ นรายกิจกรรม หรือ
 วัดตาม KPI ของโรงพยาบาลและของหน่วยงาน
 อาจถ่วงนา้ หนักค่าความมีส่วนร่วมในผลงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคล
เช่น 80%
ของคะแนนคุณภาพทีไ่ ด้เฉลีย่ ให้บคุ ลากรทุกคนในหน่วยงาน 20% ทีเ่ หลือแบ่ง
หัวหน้าหน่วยและผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงอีกคนละ 10%
 ค่าคะแนนปฏิบตั งิ านตามคุณภาพ( Quality
point) ทีไ่ ด้ นามาจัดสรรเพิม่ เติม
จากค่าคะแนนปฏิบตั งิ านตามปริมาณงานทีเ่ ก็บได้ หรืออาจนามาเป็ นตัวคูณกับค่า
คะแนนผลการปฏิบตั งิ านตามปริมาณงานทีเ่ ก็บได้
ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตั งิ าน
(Work Point System)
การคิดคะแนนสาหรับงานบริหารกลางของโรงพยาบาล
1. ปรับลดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ตา่ ของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ เป็ นสัดส่วน
2. จัดสรรวงเงินค่าตอบแทนสาหรับงานบริหารกลางของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ แยกออก
จากค่าตอบแทน P4P


2.1 เหมาจ่ายเป็ นรายเดือนตามความรับผิดชอบในการบริหาร
2.2 จัดสรรตามผลการปฏิบตั งิ านในภาพรวมของฝ่ ายหรืองาน
 ค่าคะแนนกิจกรรมกลาง
เช่น การเข้าร่วมประชุมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
ี
ู ื P4P
คิดภาพรวม
คิดแยกตามฝ่ าย
สัดส่วนการเบิกจ่าย
คิดแยกตามวิชาชีพ
ผสม
แบบที่ 1
คู่มือ
วงเงินที่เบิกจ่าย
แบบที่ 2
เงื่อนไขการเบิกจ่าย
จ่ายรายบุคคล
การมีส่วนร่วม
กระบวนการภายใน
การตรวจสอบ
การอภิบาลระบบ
การจัดกระบวนการภายใน การมีสว่ นร่วม การ
ตรวจสอบ
 คณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบตั งิ าน
 คณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบตั งิ าน
 การประเมินผล
 การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
 การตรวจสอบ
 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
การอภิบาลระบบ กากับและประเมินผล
1. ต้องมีการกาหนดข้อควรตระหนักสาหรับผูบ้ ริหารในการวางระบบการจ่ายค่าตอบแทน ตาม
ผลการปฏิบตั งิ าน
2. รพ.ต้องส่งแผนเงินบารุงทีม่ ปี ระมาณการรายจ่ายของ P4P ทีช่ ดั เจน เพือ่ ใช้ประกอบการ
ติดตามกากับ ส่งให้กลุม่ ประกันของ สสจ.และ สป. (เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับการรายงาน
การเงินในระบบปกติ)
3. การ M&E ให้ สสจ. และ CFO เขต เป็ นผูต้ ดิ ตามกากับ
4. ควรมีระบบรายงานส่งให้ส่วนกลางเป็ นผูป้ ระเมินในช่วง 3-5 ปี แรก เป็ นรายงวด ๆ ละ 6
เดือน (จากนัน้ ก็ให้เขตดูแลต่อไป) รายงานประกอบด้วย ข้อมูล process
indicator และ output indicator เช่น งบทีใ่ ช้รวม, งบเฉลีย่ ต่อ
บุคลากร, CMI, total RW, ค่าเฉลีย่ ต่อpoint,
Output
Quality
ว
5. ว ภ
สวปก.เป็ นผูป้ ระเมิน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ขวัญกาลังใจ

similar documents