AG - SDM Introduction

Report
AG System Development
Methodology
(AG SDM)
© Copyright 2007 Active Group
Mục lục
1. Giới thiệu
– AG SDM là gì?
– Đặc điểm?
2. Sử dụng AG SDM trong thực tế
–
–
–
–
–
Đầu tư hệ thống
Thiết kế hệ thống
Outsource
QA hệ thống
Document – Bảo trì hệ thống
© Copyright 2007 Active Group
GiỚI THIỆU AG SDM
© Copyright 2007 Active Group
1. AG SDM là gì?
AG SDM gồm:
• Các khái niệm cơ bản
• Các sơ đồ
• Mô tả các thành viên tham gia và vai trò
© Copyright 2007 Active Group
1. AG SDM là gì?
AG SDM là
• Hệ thống hóa lại cách làm việc, cách trao
đổi, khái niệm liên quan tới phát triển và
triển khai hệ thống
• Tập trung vào ứng dụng thực tế, không
thiên về lý thuyết
• Xây dựng trên thực tế AG: một người làm
nhiều việc, outsource
© Copyright 2007 Active Group
1. Đặc điểm AG SDM?
• Đơn giản (Simple):
– Tất cả trên trang giấy
– Dễ đọc
• Mạnh (Strong):
– Phát triển trên UML, Visio, Rational Rose
• Hiệu quả (Practical):
– Giảm chi phí tài liệu
– Giảm chi phí trao đổi
• Mở (Open): luôn thay đổi phù hợp nhu cầu
© Copyright 2007 Active Group
ỨNG DỤNG AG SDM
© Copyright 2007 Active Group
3. Ứng dụng AG SDM – Cài đặt
• Sử dụng sơ đồ Deployment
• Người cài đặt chỉ cần nhìn sơ đồ này biết cần cài đặt hệ
thống gì
© Copyright 2007 Active Group
3. Ứng dụng AG SDM – Đầu tư hệ thống
• Trước khi bắt đầu phát triển hệ thống, lãnh đạo công ty cần:
–
–
–
–
Xác định nhu cầu thị trường
Xác định phạm vi, quy mô hệ thống
Xác định số tiền cần đầu tư
Lập kế hoạch, giao người
• Lãnh đạo công ty và Người có đề xuất cần công cụ, ngôn ngữ để
trao đổi, lập kế hoạch
• Sử dụng AG SDM:
– Chức năng hệ thống
– Sơ đồ khối hệ thống
– Thiết kế sơ bộ (mức subsystem, có các class chính và các operations
của class đó)
– UseCase
© Copyright 2007 Active Group
3. Ứng dụng AG SDM – Thiết kế hệ thống
• Để phát triển hệ thống cần có Thiết kế nhằm:
–
–
–
–
Lập kế hoạch
QA thiết kế
Phân rã hệ thống thành các hệ thống con -> Giao việc
Quản lý code
• Bản thiết kế hệ thống bao gồm:
– Mức Business: Mô tả các quy trình, nghiệp vụ
– Mức Thiết kế:
•
•
•
•
Sơ đồ tổng thể
Sơ đồ các class và mối liên hệ
Sơ đồ sequence
Giao diện cơ bản (Thin Client)
© Copyright 2007 Active Group
3. Ứng dụng AG SDM – Outsource
• Khi outsource cần:
– Giao công việc cho đội outsource như thế nào?
– Sản phẩm outsource gồm những cái gì?
• Ứng dụng AG SDM:
– Đầu bài outsource:
• Thiết kế các class
• Các sequence diagram mô tả kết nối giữa các subsystem
• Thiết kế giao diện (thin client)
– Sản phẩm outsource:
• Thiết kế các class chi tiết
• Các sơ đồ sequence diagram bên trong subsystem
• Source code
© Copyright 2007 Active Group
3. Ứng dụng AG SDM – Lập kế hoạch
• Trước khi lập trình cần:
– Xác định thời gian, nhân lực cần?
– Các mốc?
• Ứng dụng AG SDM:
– số class
– số operation
– -> Ước tính được thời gian và nhân lực
© Copyright 2007 Active Group
3. Ứng dụng AG SDM – Bảo trì hệ
thống
• Vấn đề: Nhân sự thay đổi -> Người sau
cần đọc được code của người trước
• Ứng dụng AG SDM: Sử dụng các sơ đồ:
– Sơ đồ component: Biết hệ thống gồm những
subsystem gì? Gồm các class gì?
– Sơ đồ sequence: Biết mối liên hệ giữa các
thành phần như thế nào
– Sơ đồ class: cách gọi hàm như thế nào?
© Copyright 2007 Active Group
KẾT LuẬN
© Copyright 2007 Active Group
Kết luận
• AG SDM không phải là phát minh “đột
phá”, không phải là gì cao siêu.
• AG SDM đơn giản chỉ là:
– Hệ thống hóa lại các hiểu biết, các sơ đồ
– Thống nhất khái niệm, cách trao đổi
• AG SDM là sản phẩm chung của tất cả
chúng ta.
© Copyright 2007 Active Group
Kết luận
• Công việc tiếp theo:
– Thống nhất cách trao đổi
– QuangPN trao đổi với các nhóm outsource
• QuangPN và ThangHN ứng dụng trong
CBV và Thủ Đô
© Copyright 2007 Active Group
Góp ý
•
•
•
•
•
AG SDM có thực sự cần thiết cho AG?
Có hiệu quả không?
Có thực tế không?
Có tốn nhiều thời gian không?
.v.v.
© Copyright 2007 Active Group
RẤT MONG SỰ GÓP
Ý CỦA BẠN
© Copyright 2007 Active Group

similar documents