05 Trvale udržitelný rozvoj, principy rozvoje, cíle tisíciletí

Report
ÚVOD DO ROZVOJOVÝCH
STUDIÍ I
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ,
PRINCIPY ROZVOJE, CÍLE
TISÍCILETÍ
ROZVOJ

Podle nositele Nobelovy ceny, Amartya Sena,
lidský rozvoj lze chápat jako proces rozšiřování
možností lidí. Tyto možnosti mohou být
neomezené a měnit se v čase.

Možnost…

…žít dlouhý a zdravý život.

…získávat vědění.

…přístupu ke zdrojům nutným k zajištění důstojného
života.
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (TUR)

Podle Světové komise pro životní prostředí a
rozvoj (World Comission of Environment and
Development – WCED) je udržitelný „rozvoj
ten, který uspokojuje naše dnešní potřeby
takovým způsobem, který neohrožuje šance
budoucích generací uspokojovat své
potřeby.“

Složky rozvoje: sociální + ekonomická +
enviromentální
TUR V ČR

Před rokem 1989 principy TUR nebyly v podstatě
definovány.

1991 – schválen první zákon o životním
prostředí (17/1992 Sb.; podobná definice WCED)

2005 – schválen zákon o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů energie (180/2005 Sb.)
HUMANITÁRNÍ POMOC


Zahrnuje aktivity, které představují
bezprostřední reakci na humanitární krizi.
HUMANITÁRNÍ KRIZE
Situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které
jim garantují důstojný život, narušeny v
důsledku přírodní katastrofy, nebo lidmi
zaviněné krize.
Cíle:
 Zmírnění útrap lidí
 Ochrana životů
 Respekt vůči lidské důstojnosti
ZÁKLADNÍ TÉMATA ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE

Boj s bezprostřední chudobou – zajištění potravin
a vody

Podpora vzdělávání

Podpora zdravotnictví

Rozvoj podnikání

Fyzická infrastruktura

Životní prostředí

Energetické zdroje

Gender a demokratizace, good governance
KONKRÉTNÍ PRINCIPY REALIZACE
ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Partnerství

Systémovost

Dlouhodobá udržitelnost
ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE
HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVOU POMOCÍ
Červený kříž
 Save the Children
 Lékaři bez hranic


V ČR

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci



INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, ADRA, Člověk v
tísni, Charita katolická charita, Sue Ryder International
CZ, Společnost pro Fair Traide, VŠE (Fakulta
mezinárodních vztahů)
Multikulturní centrum Praha
SIRIRI
KLÍČOVÉ DOKUMENTY ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE

Závazky ze Světového potravinového
summitu OSN (Řím, 1986)

Agenda 21 (Rio de Jainero, 1992)

Rozvojové cíle tisíciletí (OSN New York, 2000)

Pařížská deklarace (2005)
ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ =
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
(MDGS)

V r. 2000 Summit tisíciletí v New Yorku, sídlo
OSN.

Hlavní body:





Chudoba, hlad, vzdělání, postavení žen a dětí, zdraví,
životní prostředí...
Vznikl dokument, ke kterému se přihlásily
prakticky všechny státy světa. Není právně
závazné.
Většina cílů ustanovených na tomto jednání je k
naplnění do r. 2015.
Obsahují 8 cílů (goals), 21 úkolů (targets) a 60
oficiálních indikátorů k jejich naplnění.
Každoročně vypracována Zpráva o realizaci MDGs.
PROČ JE POTŘEBUJEME?

Přes 1,2 miliardy lidí žije s méně než jedním
dolarem na den.

Úmrtí na následky podvýživy z toho polovina jsou
děti.

Přestože vyspělé státy vyčleňují na
rozvojovou pomoc milióny dolarů, nedaří se
odstranit strukturální nedostatky,
nasměřovat chudé státy k hospodářskému
růstu a najít komplexní řešení chudoby.
PROČ JE PLNĚNÍ MDGS POMALEJŠÍ
NEŽ SE PŘEDPOKLÁDALO?

Ekonomicky vyspělé státy nenavyšují finanční
prostředky na rozvoj, neoddlužují nejchudší
státy a nepodporují změnu nerovného
obchodního systému.

Rozvojovým státům se nedaří vymýtit korupci
ve veřejné správě.

Obyvatelé vyspělých zemí o problematice
rozvojové pomoci vědí méně, než by měli.
ZÁKLAD MDGS

svoboda

rovnost

solidarita

tolerance
CÍLE:

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad

2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve
společnosti

4. Snížit dětskou úmrtnost

5. Zlepšit zdraví matek

6. Bojovat s HIV/AIDS/malárií a dalšími
nemocemi

7. Zajistit udržitelný stav životního prostředí

8. Budovat světové partnerství pro rozvoj
1. CÍL: ODSTRANIT EXTRÉMNÍ
CHUDOBU A HLAD

Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí,
kteří žijí z příjmu nižšího než dolar na den.

Úkol 2: Dosáhnout dostatečného a produktivního
zaměstnání i slušné práce pro všechny, včetně žen a
mladých lidí.

Úkol 3: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí,
kteří trpí hladem.
2. CÍL: DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO
VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

Úkol č. 4: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti
kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit
základní školu.
VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH
PRÁV OSN
Řadí přístup ke vzdělání mezi základní lidská
práva.
 Vzdělání je základem všech společností a
konkurenceschopných ekonomik.
 Je to základ pro snižování chudoby a nerovnosti,
lepšího zdraví, schopnosti používat nové
technologie a vytvářet či šířit užitečné znalosti.
 Základní vzdělání je vstupní branou k
dalšímu vzdělávání a tím i k rozvoji celé
společnosti.

ČÍSELNÉ ÚDAJE


cca 72 milionů dětí v roce 2010 nemělo přístup
ani k základnímu vzdělání, přičemž téměř 57 / 60
% z nich tvořily dívky.
podíl dětí zapsaných na základních školách:
rozvojový svět 88 %
rozvinuté země 97 %
Nejhorší situace je opět v zemích subsaharské
Afriky a také v Oceánii (cca 70%).
PODLE ODHADŮ SVĚTOVÉ BANKY TENTO CÍL V
ROCE 2015 NEBUDE DOSAŽEN U VÍCE NEŽ
POLOVINY ROZVOJOVÝCH ZEMÍ
…především v regionech jižní Asie a subsaharské
Afriky.
 Nerovný přístup ke vzdělání mezi dívkami a
chlapci, mezi městskými a venkovskými dětmi, a
největší rozdíly jsou mezi dětmi z bohatých a
chudých domácností.
 Dívky jsou stále vyloučeny ze vzdělávacího
procesu více než chlapci. Tento trend je nejvíce
viditelný v oblasti Oceánie a subsaharské Afriky,

PŘÍČIN POMALÉHO SNIŽOVÁNÍ
ANALFABETISMU
Na 1. místě jsou vysoké náklady na vzdělání školné, uniformy, učební pomůcky, často i
příspěvky na provoz školy a platy učitelů či
jízdné, které musí hradit rodiče.
 Velkým problémem je práce dětí, které musí
pomáhat se zajištěním domácnosti.
 K tomu se přidávají předsudky proti vzdělání
dívek.
 Významnou roli hraje i vzdálenost školy od místa
bydliště, která může dosahovat až několika hodin
cesty pěšky.

ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ ŠKOLY
onemocnění v rodině, kvůli kterému nezbývají
peníze na školní výdaje,
 v případě úmrtí jednoho z rodičů nutnost starat
se o mladší sourozence a vydělávat na živobytí,
 předčasná těhotenství apod.

Docházku nedokončí téměř 30 % dětí z
rozvojových regionů.
 V případě subsaharské Afriky je to dokonce
40 % všech dívek.

GRAMOTNOST – SROVNÁNÍ POPULACE

za období 1984 - 1994 a období 1995 – 2004 se
gramotnost v rozvojových zemích zvýšila z 80,2
procent na 85 procent, přičemž situace je nejhorší
v subsaharské Africe, následuje Asie
PRIORITNÍ CÍLE
Prioritním cílem by se mělo stát celosvětové
zavedení bezplatného základního vzdělání,
neboť jde o neúměrně vysoké finanční břemeno,
kladené především na rodiny v rozvojovém světě.
 Zároveň je třeba dbát na růst kvality
výuky.

VELKOU PŘEKÁŽKOU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ
JE DĚTSKÁ PRÁCE
Mezinárodní organizace práce (ILO) definuje ve
svých konvencích dětskou práci jako
ekonomickou aktivitu dětí, která negativně
ovlivňuje jejich zdraví a duševní rozvoj
nebo znemožňuje systematické vzdělávání.
 Jedná se o jakoukoliv práci dětí mladších 12
let, nebezpečnou práci 12 – 14 letých a o tzv.
nejhorší formy dětské práce bez ohledu na
věk dítěte. Tento fenomén postihoval v roce
2010 odhadem 220 milionů mladistvých, což
odpovídalo asi 14 % všech dětí, 69 % z nich působí
v zemědělství.

DĚTSKÁ PRÁCE

Ne ve všech státech je dětská práce zakázána, ale
stále se vyskytuje i tam, kde mimo zákon
postavena je. Zatímco její úplné potlačení je
dlouhodobým cílem, nejhorší formy dětské práce
by měly být odstraněny ihned.
DĚTSKÁ PRÁCE
– ÚDAJE V ČÍSLECH
Zhruba tři čtvrtiny dětí jsou totiž zaměstnány v
nebezpečných podmínkách, jakými jsou práce v
dolech, práce se škodlivými chemikáliemi a
nebezpečnou technikou,
 Děti v armádě (300.000 dětí),
 Otroctví pro dluhy a jiné formy otroctví (5,7
milionu dětí)
 Sexuální služby (1,8 milionu dětí).

Ročně zahyne 22.000 dětí při pracovních
úrazech.
DĚTSKÁ PRÁCE
Dětskou práci je obtížné vymýtit, protože mnozí
zaměstnavatelé stále raději zaměstnávají lehce
ovladatelné děti než dospělé.
 Děti stojí mimo systém bezpečnosti práce,
odborů, jakéhokoli pojištění i mimo placení daní.

3. CÍL: PROSAZOVAT ROVNOST
POHLAVÍ A POSÍLIT ROLI ŽEN VE
SPOLEČNOSTI

Úkol 5: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví
v základním a středním školství a do roku 2015
na všech úrovních vzdělávacího systému.
4. CÍL: SNÍŽIT DĚTSKOU
ÚMRTNOST

Úkol 6: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny
úmrtnost dětí do věku pěti let.
5. CÍL: ZLEPŠIT ZDRAVÍ MATEK

Úkol 7: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru
mateřské úmrtnosti.
6. CÍL: BOJOVAT S HIV/AIDS, MALÁRIÍ
A DALŠÍMI NEMOCEMI

Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření
HIV/AIDS.

Úkol 9: Do roku 2015 dosáhnout univerzální
přístup k léčbě HIV/AIDS pro všechny potřebné.

Úkol 10: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření
malárie a dalších závažných onemocnění.
7. CÍL: ZAJISTIT UDRŽITELNÝ STAV
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ




Úkol 11: Integrovat principy udržitelného rozvoje do
politiky a programů jednotlivých států a zabránit
ztrátám přírodních zdrojů.
Úkol 12: Snížit ztrátu biodiverzity, do roku 2010
významně snížit míru těchto ztrát.
Úkol 13: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí
bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné
pitné vodě a základní hygieně.
Úkol 14: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení
kvality života minimálně 100 milionů obyvatel
příměstských chudinských čtvrtí (slumů).
8. CÍL: BUDOVAT SVĚTOVÉ
PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ






Úkol 15: Dále rozvíjet obchodní a finanční systém založený na
otevřenosti, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku
usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a snižování chudoby, a to na národní
i mezinárodní úrovni).
Úkol 16: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup
na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami;
odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního
bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci
ze strany vyspělých zemí, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.).
Úkol 17: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých
ostrovních rozvojových států.
Úkol 18: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí
prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem dosažení
udržitelnosti zadlužení z dlouhodobého hlediska.
Úkol 19: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout
přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích.
Úkol 20: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit
rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační
a komunikační oblasti.
PRAMENY





www.rozvojovka.cz (Globální problémy a rozvojová
spolupráce)
Millenium Development Goals (projekt; Mlodzi
swiatu, EDUCON Praha, Hungarian Baptist Aid…)
Dušková, L. a kol.: Encykopedie rozvojových studií
http://cs.wikipedia.org/wiki/FoRS__Fórum_pro_rozvojovou_spolupráci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udržitelný_rozvoj

similar documents