1.บทสรุป FCS

Report
ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชุมเพือ่ มองภาพอนาคต
(Future Search Conference: FSC)

 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการที่มีผูแ้ ทนจากหลายกลุ่ม หลายภาคส่วนเข้าร่วมกันทางาน
เครือ่ งมือสาคัญ คือ การนาประสบการณ์การทางานของแต่ละคนมาสร้างวิสยั ทัศน์
การทางานและ/หรือองค์กรร่วมกัน และร่วมกันวางแผนหรือวางแนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้
สามารถไปถึงวิสยั ทัศน์ของกลุ่ม
 กระบวนการที่ใช้ อนาคต เป็ นจุดประสงค์ในการทางาน แทนการ ใช้ปัญหาและการ
แก้ปัญหาเป็ นตัวตั้ง (ปั ญหามักทาให้เกิดความขัดแย้ง)
 FSC จึ งทาให้ เป้าหมายและแนวทาง ของกลุ่มมีความชัดเจนขึ้ น
Future Search
Conference: FSC

• ภาพการทางานก่อน 1 ตุลาคม 2556
อดีต
(ตั้งแต่ พ.ศ.2544)
ปัจจุบัน
อนาคต
• ภาพการทางานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556
จนถึงปัจจุบัน
• ภาพการทางานจากปัจจุบันสู่อนาคต
DHS: Timeline

กระบวนการมองปัจจุบนั

ใช้คาถามเป็ นตัวนาในการทากระบวนการมองปั จจุบนั เพือ่ ดึงภาพและ
ความคิดของผูเ้ ข้าร่วมในการพิจารณาประเด็นเรื่องสภาพการทางานและ
ปั ญหาที่พบ ใน 3 ประเด็น คือ
 เครือข่าย
 การบริหารจัดการ
 การมีส่วนร่วม
เครือข่าย
• ตัวแสดง
• การบูรณาการ
• การติดต่อประสานงาน/ช่องทางการสื่อสาร
• โครงสร้ างการบริหารงาน (งานและบุคลากร)
• ระบบการบริการสุขภาพ
• ระบบการเงิน
การบริหารจัดการ • ระบบฐานข้ อมูล
การมีส่วนร่วม
• การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพของรัฐ
• การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน
เครือข่าย
สรุ ปสภาพปัญหา

 ผู้บริหาร
 นโยบายรัฐ
 การบูรณาการและการประสานงาน
การบริหารจัดการของระบบ
สุขภาพ
 โครงสร้ างการบริหารงาน
 ระบบการบริการสุขภาพ
 ระบบฐานข้ อมูล
 ระบบด้ านการเงิน
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในระบบบริการ
สุขภาพของรัฐ
การมีส่วนร่วมในระบบบริการ
สุขภาพระดับชุมชน
ถอดรหัสจากวิสยั ทัศน์...มุ่งสู่ อนาคต

การพัฒนาระบบ
เครือข่ายสุขภาพ
บุคลากรมีความสุข
ทางานเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตร์
ประชาชนมีสขุ ภาพดี
1. พัฒนาคนและจัดการความรู ้
2. พัฒนาเครือข่าย
3. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
ระดับอาเภอ
เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้
การบริการที่ได้
มาตรฐานและ
ครอบคลุม
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
มองสู่อนาคต
วางอนาคตเป็ นเป้าหมายในการ
ทางาน...

similar documents