กรรมาธิการมีส่วนร่วมและอนุจังหวัด

Report
สภาปฏิรูปแห่ งชาติ
กรรมาธิการการมีส่วนร่ วมและรับฟังความคิดเห็น
ประธาน - ประชา เตรัตน์
รองประธานคนที่ 1 - พลเดช ปิ่ นประทีป
รองประธานคนที่ 2 - อรพินทุ์ สพโชคชัย
เลขานุการ - ชัยพร ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ - หาญณรงค์ เยาวเลิศ
โฆษก - นิมิตร สิทธิไตรย์
ที่ปรึกษา - เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง, รสนา โตสิตระกูล, ประเสริฐ ชิตพงษ์
เป้ าหมายการทางานของกมธ.การมีส่วนร่ วม
1. สร้ างความรู้สึกเป็ นเจ้ าของการปฏิรูปของประชาชน-พลเมืองใน
ทุกจังหวัดและชุมชนท้ องถิ่นทั่วประเทศ
2. รวบรวมข้ อคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่ า เพื่อนาเสนอต่ อ
กมธ.ยกร่ างรธน.อย่ างทันต่ อเวลาและตรงประเด็น
3. รวบรวมข้ อคิดเห็นเสนอแนะจากประชน ทุกวงการ ทั่วประเทศ
นาเสนอต่ อกมธ.ปฏิรูปทั้ง18คณะ โดยครบถ้ วน อย่ างเป็ น
รูปธรรม
กรอบกิจกรรมและเนือ้ งานสาคัญ
กิจกรรมและเวทีการมีส่วนร่ วมเชิง
พืน้ ที่
(77จว.)
กิจกรรมและเวทีการมีส่วนร่ วมเชิง
เครื อข่ ายประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ(18ประเด็น+..)
งานประสานภายในทัง้ ระบบ
(กธม.1+1+18+5และสปช.250)
กิจกรรมการสื่อสารรณรงค์ และการ
มีส่วนร่ วมที่หลากหลาย
งานรวบรวมและสังเคราะห์ ประเด็น
การปฏิรูป เพื่อการส่ งต่ อและขยาย
ผล
ห้ วงเวลา เนือ้ หาสาระและจังหวะกิจกรรม
ส่ วนที1่ การร่ างรธน.
1. ก่ อน19 ธค.2557 - ตัง้ วงระดมความคิดขนาดเล็ก/FGD ทาสรุ ป
ข้ อเสนอแนะ(อย่ างรวดเร็ว)ว่ ามีประเด็นหรื อเรื่ องอะไรบ้ างที่กลุ่มเห็นว่ าสาคัญ ที่
จะฝากกมธ.รธน.(สัน้ ๆ) เพื่อเขาจะเอาไปใช้ ในการตัง้ เป็ นกรอบหรื อเค้ าโครงใน
การเขียนรธน.
2. ก่ อน17 เม.ย.2558 - เปิ ดเวทีประชาเสวนา/ระดมความคิด/สื่อสารมวลชน/สื่อสาร
สังคม/poll/ฯลฯในประเด็นรธน.ใหม่ กับการปฏิรูปการเมือง(ในหัวข้ อหรื อมิติท่ ี
เครื อข่ ายสนใจ) อย่ างน้ อย1-2ครั ง้ โดยมีการสรุ ปสังเคราะห์ สาระสาคัญเพื่อเสนอ
ต่ อกมธ.รธน.ก่ อนที่เขาจะเขียนร่ างรธน.เป็ นตุ๊กตา(ร่ าง1)
3. ก่ อน28 กค.2558 - เปิ ดเวทีรับฟั งความคิดเห็นต่ อ”รธน.ร่ าง(1)” โดยจะดูเฉพาะ
ภาพรวม หรื อรายละเอียดทุกมาตราก็สุดแต่ ความสนใจของเวที สัก2-3ครั ง้ โดย
จัดให้ มีทีมวิชาการสรุ ปข้ อคิดเห็น ข้ อสังเกตุและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
การแก้ ไขปรั บปรุ งของกมธ.รธน. อย่ างทันต่ อเวลาก่ อนที่เขาจะจัดทาร่ างฉบับที2่
ซึ่งเป็ นร่ างสุดท้ าย ที่สปช.250คนจะชีข้ าดว่ า “รั บหรื อไม่ รับ” แบบทัง้ ฉบับ
ห้ วงเวลา เนือ้ หาสาระและจังหวะกิจกรรม
ส่ วนที่2 การปฏิรูป18ประเด็น
1. Quick Win สามเดือนแรก(ธค.มค.กพ.) - ร่ วมกับกมธ.๑๘คณะและเครื อข่ าย
ทางสังคม รวบรวมข้ อเสนอการปฏิรูปที่ตกผลึกแล้ วและเป็ นรู ปธรรม(ร่ าง
กฎหมายเชิงปฏิรูปทีม่ ีอยู่เรี ยบร้ อยแล้ ว) นาเข้ าสู่การพิจารณาของสปช.๒๕๐
โดยเร็ว และส่ งต่ อครม.และสนช.เพื่อสร้ างผลงานแก่ ประชาชนร่ วมกัน
2. Redesign หกเดือน(มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.) - ร่ วมกับกมธ.๑๘คณะและ
เครื อข่ ายทางสังคมอย่ างกว้ างขวาง ในการออกแบบการปฏิรูปประเทศตาม
วิสัยทัศน์ ภวิ ัฒน์ ไทย ให้ มีเป้าหมายเป็ นร่ างแผนแม่ บทและร่ างกฎหมายการปฏิรูป
ทีเ่ ป็ นรู ปธรรม โดยดาเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการและขัน้ ตอนการทางาน
ของสภาสปช.๒๕๐
3. Transfer สามเดือนสุดท้ าย(กย.ตค.พย.) – ร่ วมกับสปช.๒๕๐จัดกิจกรรมส่ ง
มอบผลงานและผลผลิตให้ กับสังคม รั ฐบาล สนช.และพรรคการเมืองในรู ปแบบที่
หลากหลาย
คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่ วมระดับจังหวัด
•
•
•
•
ประธาน - สปช.จว.
อดีตผู้สมัครสปช.จว. กลุ่มเครื อข่ ายสภาพัฒนาการเมือง/สภาองค์ กรชุมชนจว. –
เครื อข่ ายประชาสังคมและหอการค้ า(ศูนย์ ประสานภาคีการพัฒนา
จังหวัด) • สถาบันการศึกษาและนักวิชาการท้ องถิ่น –
• กกต.จว. – เลขานุการ
• ผวจ./กอ.รมน./มณฑลทหารบก/พระปกเกล้ า/ปชส./สถิต/ิ - ที่ปรึกษา
มองย้ อนหลังกึ่งศตวรรษ กับ วิสัยทัศน์ 20 ปี ข้ างหน้ า
วิสัยทัศน์ 2035
หนึ่งศตวรรษ อภิวัฒน์ ประเทศไทย
ช่ วงแผน 8-11 (2540-2559)
แผน 1-7(2504-2539)
“เศรษฐกิจก้ าวหน้ า
สังคมมีปัญหา
การพัฒนาไม่ ยั่งยืน”
“ เศรษฐกิจติดกับ
ทรั พยากรเสื่อมโทรม
สังคมเหลื่อมลา้
ราชการรวมศูนย์
การเมืองวิกฤติ
ทุจริตเบ่ งบาน ”
•ประเทศรายได้ สูง ไม่ มีปัญหาคนยากจน
•ความเหลื่อมล้าลดลง มีระบบดูแลผู้สูงอายุ
และแรงงานต่ างชาติ
•พื้นทีป่ ่ าร้ อยละ37 ที่
อุดมสมบูรณ์ จัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมได้
•ระบบคุณธรรมจริยธรรมฟื้ นคืน
•โครงสร้ างอานาจทางการเมืองได้ ดุล ดัชนี
ความโปร่ งใสเกิน5.5
•แก้ ปัญหาชายแดนใต้ ได้ อย่ างยั่งยืน

similar documents