4_2 Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku

Report
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
4_2 PODNIK, MAJETEK PODNIKU A
HOSPODAŘENÍ PODNIKU
(28 HODIN)
4.2 Náklady a výnosy podniku
4.2.1 Náklady podniku
Náklady podniku jsou vstupy
do hospodářského procesu.
Náklady jsou vědomě
vynaložené složky majetku na
činnost, která má vlastníkovi
přinést ekonomický prospěch.
Druhové členění nákladů:
 Spotřeba materiálu, energií,
služeb
 Osobní náklady
 Odpisy dlouhodobého
majetku
 Finanční náklady
144-147
4.2 Náklady a výnosy podniku
4.2.1 Náklady podniku
Kalkulační členění nákladů:
• přímé (jednicové)
• nepřímé (režijní)
Členění nákladů ve vztahu
k objemu výroby:
• fixní – náklady, které musí
podnik vynaložit bez ohledu
na objem výroby
• variabilní – náklady závislé
na objemu vyrobené
produkce
• celkové – součet fixních a
variabilních
148-151
4.2 Náklady a výnosy podniku
4.2.2 Výnosy podniku
Výnosy podniku jsou
výstupy z hospodářského
procesu.
Znamenají zvýšení
ekonomického prospěchu
během účetního období
zvýšením aktiv (tržby za
zboží a služby) nebo
snížením dluhu.
152
4.3 Zásobování podniku
4.3.1 Struktura zásob
Výrobní zásoby členíme na:
• Suroviny a základní
materiál
• Pomocný materiál
• Polotovary a
nedokončená výroba
• Paliva a pohonné hmoty
• Obaly
• Drobný hmotný majetek
• Hotové výrobky a zboží
153-157
4.3 Zásobování podniku
4.3.1 Struktura zásob
Nedokončená výroba jsou
rozpracované výrobky
v takovém stavu, že jsou ještě
neprodejné
Polotovary jsou rozpracované
výrobky, které jsou již prodejné
Hotové výrobky jsou výrobky,
které už firma dokončila, a jsou
připraveny k prodeji.
Zboží je vše co kupuji za
účelem dalšího prodeje
Zvířata jsou specifickým
druhem zboží
158-161
4.3 Zásobování podniku
4.3.2 Koloběh oběžného majetku
PENÍZE
prodej
nákup
HOTOVÉ VÝROBKY
převod do
skladu prodeje
MATERIÁL
výdej do
výroby
NEDOKONČENÁ VÝROBA A POLOTOVARY
4.3 Zásobování podniku
4.3.2 Koloběh oběžného majetku
Rychlost oběhu zásob:
• Počet obrátek PO = S/Z [počet]
• Doba obratu DO = D/PO [dny]
Ukazatel vázanosti zásob na 1Kč
produkce = Q/Z
Zásady racionálního zásobování:
1. Nakupovat jen to, co
potřebujeme
2. Nakupovat jen tolik, kolik
potřebujeme
3. Zvažovat náklady spojené
s nákupem
4.3 Zásobování podniku
4.3.2 Koloběh oběžného majetku
Úkoly zásob:
1. Zabezpečit plynulý chod výroby
2. Celkové náklady s nimi spojené musí být co nejnižší
Plán zásobování sestavujeme na základě:
a) Propočtu spotřeby materiálu (normy spotřeby materiálu a
objem výroby)
b) Propočtu velikosti zásob, které je potřeba mít na skladě
spotřeba + konečná zásoba = počáteční zásoba + nákup
(spočítám + určí firma
= známe
+ neznámá)
4.3 Zásobování podniku
4.3.2 Koloběh oběžného majetku
Řízení zásob – metoda ABC
• skupina A – základní suroviny
a materiály, počtem 15%,
cenově 60%, plánují se
metodou normování zásob
• skupina B – materiály snadno
koupitelné, nákladově ne příliš
výrazné, počtem 20%, cenově
20%, řízení pomocí
skladového limitu
• skupina C – počtem největší –
65%, cenově 20%, plánuje se
peněžní částkou
162-164
4.3 Zásobování podniku
4.3.3 Normování zásob
max
zásoba běžná
min
zásoba pojistná
zásoba technická
3.1.
10.1.
dodávkový cyklus
17.1.
24.1.
31.1.
čas
4.3 Zásobování podniku
4.3.4 Logistika
Materiálový tok zásob
objednávka → dodávka materiálu → dodání na sklad → skladování → výdej ze skladu → výroba
objednávka → dodací list → faktura → příjemka → skladová karta → výdejka
Informační tok zásob
Otázky k opakování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Definuj náklady podniku!
Definuj výnosy podniku!
Co jsou to přímé náklady?
Uveď příklad nepřímých nákladů na ŠP!
Na příkladu živnostníka – těžaře definuj variabilní a fixní
náklady.
Jaký je rozdíl mezi hotovým výrobkem a zbožím?
V jakých jednotkách měříme dobu obratu?
Jaké jsou zásady racionálního zásobování?
Jakým způsobem plánujeme zásoby ve skupině C?
Co je zásoba běžná?
Jaké informační zdroje doprovázejí dodávku materiálu?
Seznam obrázků
Obr. 144
Barbara Lock; A bag of money, US dollars, spinning in a vortex of color, representing chicanery or misrepresentation of cost or economic
information or data, but could represent outright financial fraud; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cost_chicanery.jpg; CC-Zero; 3.3.2013
Obr. 145
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1b/pages/12up1b_05_JPG.htm; 3.3.2013
Obr. 146
Commons:RIA Novosti; Printing paper money at a Goznak factory in Perm.;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_978774_Printing_paper_money_at_Goznak_factory_in_Perm.jpg; CC-BY-SA-3.0; 3.3.2013
Obr. 147
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/lanovka/lan10.html; 3.3.2013
Obr. 148
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3b/pages/12tezba3b_35_JPG.htm; 3.3.2013
Obr. 149
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/zamest-sp-u-voj-lesu/u-voj-l-2.html; 3.3.2013
Obr. 150
http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12volvo/pages/P1140884_JPG.htm; 3.3.2013
Obr. 151
Unterillertaler; 3 verschiedene Jerrycans; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_Jerrycans.JPG; CC-BY-SA-3.0; 3.3.2013
Obr. 152
Unknown or not provided; Bigger yields; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Bigger_yields%22_-_NARA_-_513970.tif; 3.3.2013
Obr. 153
Mmoni; Národní přírodní rezervace Kaňon Labe v okrese Děčín, Česko; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bukvice.jpg; CC-BY-SA3.0; 3.3.2013
Obr. 154
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni16.html; 3.3.2013
Obr. 155
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni13.html; 3.3.2013
Obr. 156
Peter McDermott; Seedlings Bags of Sitka Spruce seedlings alongside a track on Dod Fell in Wauchope Forest. Each bag contains
approximately 200 seedlings so there's in the order of 10,000 trees in this lot!; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seedlings_-_geograph.org.uk__770799.jpg; CC-BY-SA-2.0; 23.2.2013
Obr. 157
http://www.ridex.cz/cz/menu/8/produkty/pestovani-lesa-a-zahrady/?pos=24; 23.2.2013
Obr. 158
vlastní; 23.2.2013
Obr. 159
http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/skolkareni09.html; 23.2.2013
Obr. 160
Rinina25 & Twice25; Legna accatastata lungo la strada del Trecciolino; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biella-Trecciolino__legna.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013
Obr. 161
ChrisO; Männlicher und weiblicher Fasan; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_and_female_pheasant.jpg; CC-BY-SA-3.0;
23.2.2013
Obr. 162
The lumberjack was here at Espoo city in Finland. Space for new buildings. Own work;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_lumberjack_was_here.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013
Obr. 163
WhisperToMe; Container of Gasoline; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GasolineContainer.JPG; 23.2.2013
Obr. 164
TristanB; An embossed patterned toilet paper roll, seemingly floating.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toiletpaperwhitebg.jpg;
CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013
Literatura:
• KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0
• ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín:
Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD.,
CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6
• KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika.
Praha: Eduko, 2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-21-4
• KLÍMA, J.: Makroekonomie I. Brno, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 156 s.
ISBN 80-7157-112-1
• SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie.
Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4

similar documents