Tamaga Ferenc: Bányázati koncesszió

Report
Dr. Tamaga Ferenc
főosztályvezető
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
• A koncesszió jogi szabályozása
• A hazai bányászati koncesszió múltja
• A koncessziós eljárás menete
• A koncessziós eljárás előnyei
• Bányászati koncesszió a nemzetközi
gyakorlatban
.
Általános szabályok
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
• 1. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében:
„Ez a törvény állapítja meg… a bányászati kutatás és
kitermelés, valamint az ezzel összefüggő bányászati
melléktevékenységek… koncessziós szerződés keretében
történő átengedésének alapvető szabályait.”
• A bányászati koncessziós szerződés alapján kitermelt
természeti kincs feletti tulajdonjogban a bányatörvény
szerinti tulajdonváltozás bekövetkezhet . (15. § (1) bekezdése)
.
Speciális szabályok
• A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.)
1. A bányászati koncessziók fajtái (Bt. 8. §)
2. A koncessziós területek kijelölése (Bt. 9. §)
3. A koncessziós pályázat (Bt. 10. §)
4. A pályázatok elbírálása (Bt. 11. §)
5. A koncessziós szerződés (Bt. 12. §)
6.A koncessziós társaság (Bt. 13. §)
7. A kutatás, feltárás és kitermelés (Bt. 14-15. §)
8.A koncesszió átruházása (Bt. 18. §)
9.A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlása (Bt. 19. §)
.
Speciális szabályok
• A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 2-3. §-a
.
.
940/1993. (Bá. K. 1.) MBH Közlemény (I. Évfolyam I. szám,
megjelent 1993. augusztus 16-án), amely zárttá nyilvánította:
• A Magyar Köztársaság egész területét
 A szénhidrogének, a széndioxid, a széntelepekben
lekötött metán és a felszín alatti vízkészlet kitermelésével
nem járó geotermikus energia kutatása, feltárása,
kitermelése vonatkozásában.
• Egyéb területeket
 Az építőanyag (kő-, kavics-, homok-, murva- és
átmenetei) előfordulások tekintetében,
Arany, ezüst, nemesfém érc előfordulások tekintetében.
.
2040/1999. (Bá. K. 3.) MBH Közlemény (VII. Évfolyam 3. szám,
megjelent 1999. október 14-én), amely:
• A zárt területek zárt minősítését az ország egész területén és
minden ásványi nyersanyagra vonatkozóan egységesen
megszüntette.
• De kimondta, hogy a korábban szerzett bányászati jogokat és
megkötött koncessziós szerződéseket a zárt minősítés
megszüntetése nem érinti.
.
• Szénhidrogén: 27 db
Kerkáskápolna I., Letenye II., Mernye II., Gyékényes I., Budafa
Bősárkány I., Felsőszentmárton I., Celldömölk ÉNY
Hódmezővásárhely I., Alpár I., Kömpöc I., Csávoly I., Derecske
Kiskunhalas I., Fábiánsebestyén IV., Doboz I., Kunszentmárton
Tóalmás IV., Szeged I., Jászság I., Nagyecsed I., Sáránd
Mezőkeresztes-K, Egyek I., Heves, Inke, Mecsek-Ny
I.,
I.,
I.,
I.,
I.,
• Barnaszén: 11 db
Csétény, Sápár, Sajómercse II., Dubicsány, Várpalota-D (Küngös,
Csajág, Berhida, Ősi, Füle), Bakonycsernye, Súr
• Feketeszén: 1 db
Máza-D
.
• Lignit: 1 db
Torony
• Alginit: 2 db
Gérce, Pula
• Homok, kavics: 10 db
Majosháza,
Szigetszentmiklós,
Hegyeshalom,
Egyházashetye, Bekenypuszta, Kemenesszentpéter,
Sajókeresztúr-Sajóecseg, Berzence
Batyk,
Alsócser,
• Arany: 7 db
Füzérkajata, Telkibánya, Recsk, Nadap, Rózsabánya, Füzérradvány,
Gyöngyösoroszi
.
• Nemfémes ásványi nyersanyagok: 11 db
Kaolin-bentonit: Monok, Kéked, Komlóska, Tolcsva
Tűzálló agyag: Romhány
Mészkő: Márkó
Kártyás homokkő: Karmacs, Alsópáhok
Jáspis, kvarcit: Gyöngyöstarján
Kovaföld: Tállya
Zeolitos riolttufa: Nemti
• Geotermikus energia: 2 db
Kiskunhalas, Nagylengyel
Összesen 72 db koncessziós csomag készült a MÁFI és az
ELGI összeállításában.
.
1997-ben a Magyar Geológiai Szolgálat további szénhidrogén
kutatási területekre is készített elő anyagokat:
• Békési-medence - Nagykunság,
• Duna-Tisza köze DNy-i része,
• Kisalföld-Dél,
• Nyírség - Észak-Alföld,
• Közép-dunai terület,
• Mecsek-Ny - Dráva-medence K-i része,
• Dráva-medence középső része.
.
12 db megkötött szerződés
1. Szénhidrogénekre
2. Homok-kavics ásványi nyersanyagra
3. Nemesfémekre
Ezekből:
• Törölt: 4 db
• Visszaadott: 2 db
.
Bányakapitányság
• Pályázat kiírása
• A pályázatok elbírálása
• A koncessziós szerződés megkötése
.
Általános követelmények
• Az illetékes ágazati miniszter írhatja ki, bírálhatja el és a
koncessziós szerződést megkötheti az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével.
• A szükséges hatósági engedély megadásának feltételeit az
illetékes állami szervvel a pályázat kiírása előtt egyeztetni
köteles.
• A pályázati felhívást két országos napilapban a beadási
határidő előtt 30 nappal meg kell jelentetni. A beadás
időtartama minimum 60 nap. Az elbírálás maximum 90 nap.
.
Általános követelmények
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
• a pályázat elbírálási szempontjait,
• a tevékenységek felsorolását,
• az átengedés időtartamát,
• a földrajzi-közigazgatási egységet,
• a jogi-pénzügyi feltételeket,
• az idő előtti megszűnés feltételeit,
• a koncessziós díj legkisebb összegét.
.
Speciális követelmények:
• a terület lehatárolása,
• a tevékenység meghatározása,
• szakmai követelmények,
• a munkaprogram főbb tartalmi követelményei,
• a fizetési kötelezettségek meghatározása,
• a tájrendezésre vonatkozó kikötések megadása,
• az elbírálás szempontjainak megadása,
• a koncessziós társaság alapítási kényszerének előírása.
.
Az elbírálásról nyilvános emlékeztetőt kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell:
• A beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását.
• A legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait.
• A kikötött biztosítékok megfelelőségének értékelését.
• A koncessziós díj megfizetésének módjára és mértékére
vonatkozó adatok ismertetését.
.
Az elbírálás szabályai:
• A koncesszió megadásáról a miniszter dönt.
• A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni.
• Valamennyi pályázót értesíteni kell.
• A részvételi díj befizetését ellenőrizni kell.
• Az MBFH elnökének minősítő bizottságot kell létrehoznia.
.
Általános szabályok:
• Szerződés csak a pályázat nyertesével köthető.
• Szerződés csak határozott időtartamra köthető (maximum 35
évre).
•A
koncesszió-köteles
tevékenység
átengedéséről
a
felek
visszterhes
rendelkezhetnek.
gyakorlásának
szerződésben
• A koncessziós díj megfizetési módjának és mértékének
rögzítése.
.
Speciális szabályok:
• Kutatási koncessziós időtartam 4 évnél hosszabb nem lehet. Két
alkalommal a eredeti időszak felével meghosszabbítható.
• Ha a koncesszió jogosultja legkésőbb a bányatelek megállapításától
számított 5 éven, illetve a geotermikus védőidom kijelölésétől
számított 3 éven belül a kitermelést, az energetikai célú
hasznosítást nem kezdi meg, térítést köteles fizetni, ellenkező
esetben a koncesszió megszűnik.
• A munkaprogram tartalmának rögzítése és a teljesítésére szolgáló
biztosítékok meghatározása.
• A miniszter kikötheti a munkaprogram befejezéséhez szükséges
költségek megtérítését arra az esetre, ha a jogosult a vállalt
kötelezettségeit nem teljesíti.
.
Általános követelmények:
• A szerződés aláírásától számított 90 napon belül a
tevékenység végzésére koncessziós társaságot kell alakítani
(ellenkező esetben a koncessziós szerződés megszűnik).
• Ha a koncesszió-köteles tevékenység folytatását külön
jogszabály hatósági engedélyhez köti , a koncessziós társaság
tevékenységét csak ennek birtokában folytathatja.
• Ha a koncessziós társaság a szerződés aláírásától, illetve a
hatósági engedély visszavonásától számított hat hónapon
belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá az
állam a koncessziós szerződést felmondhatja.
.
Speciális követelmények:
• Koncessziós társaság belföldi gazdálkodó szervezet vagy
külföldi
székhelyű
vállalkozások
magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló
törvényben meghatározott külföldi vállalkozás lehet.
• A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és
kötelezettségek
a
koncessziós
társaságot,
mint
bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik.
• A koncesszió jogosultja a bányászati tevékenységet a Bt-ben
meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni.
• A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlásának
átruházásához a miniszter hozzájárulása szükséges.
.
• A koncesszión alapuló bányászati jog megszerzése megfelel
az Európai Parlament és a Tanács 94/22/EK irányelvében
megfogalmazott célnak:
 Megkülönböztetés mentesen lehessen hozzájutni a
szénhidrogének
kutatásához,
feltárásához
és
kitermeléséhez.
 Az ágazatban versenyt generáljanak, ösztönözzék és
szabályozzák
a tagállamok készleteinek kutatását
kitermelését.
.
• Átláthatóbbá, problémamentessé tehetik az engedélyezési
eljárásokat.
• Az állam a koncessziós pályázatban meghatározhatja a
számára fontos feltételeket:
Hazai munkaerő foglalkoztatása,
Környezetvédelmi program, K+F program meghatározása,
Előírhat értékesítési feltételeket,
 Beruházások ösztönzése a bányajáradék mértékének
meghatározásával.
.
• Az EU Hivatalos Lapjában történő megjelenés lehetővé teszi
a nagy tőkeigényű befektetések esetén a nemzetközi
befektetők megjelenését.
• Lehetővé teszi, hogy a legalkalmasabb vállalkozás szerezze
meg a bányászati jogot – nincs automatizmus.
• A koncessziós díj az állam számára jelentős többletbevételt
jelenthet.
• Lehetővé teszi a vállalkozások számára a közös indulást a
koncessziós pályázatokon, ezáltal sor kerülhet a közös
jogszerzésre.
• Rugalmasan kezeli a koncessziós szerződés a változásokat a
szerződés időtartama alatt.
.
Csehország
•Két
fajta ásványi
bányatörvény:
nyersanyagot
különböztet
meg
a
stratégiai (pl. szénhidrogének) és
szabad ásványi nyersanyagok.
Különbség, hogy a foglalt területek nagyobb védelmet élveznek
a területfejlesztés során.
•Teljesen liberalizált a kutatás és kitermelés engedélyeztetése,
nincs koncesszió, de van területfoglalási díj.
• Bányajáradék 10%, ennek 2/3-a az érintett önkormányzatoké.
.
Lengyelország
•A bányatörvény megkülönbözteti a stratégiai (kőolaj, földgáz)
és közönséges ásványi nyersanyagokat.
•Az engedélyezési eljárás koncesszió keretén belül történik.
Lehatárolt a terület, max. 50 évre adható.
Szlovákia
• Kétféle ásványi nyersanyag:
 stratégiai, és
közönséges (földtulajdonhoz kötődik).
•Van területfoglalási díj, a bányajáradékból az önkormányzatok
is részesülnek.
.
Románia
•Külön törvény szabályozza a szénhidrogének bányászatát és a
szilárd ásványi nyersanyagok kutatását, kitermelését.
•A koncesszióval történő kitermelés engedélyezése csak akkor
lehetséges, ha az ingatlan közterület, minden más esetben
hatósági engedéllyel.
• Kutatás engedélyezése:
 építőipari ásványi nyersanyagok a hatóság által kijelölt
területen csak a pályázat nyertese számára engedélyezhető.
• Létezik kutatási adó, amely progresszív jellegű.
.
A vizsgált nemzetközi szabályozásból levonható
következtetések:
•Koncessziós eljárást kizárólag a stratégiai ásványi nyersanyagok
esetében alkalmaznak.
•A kizárólagos területfoglalást díjfizetéssel próbálják korlátozni,
illetve megakadályozni.
•Az önkormányzat több országban érdekelt a bányászati
engedély kiadásában.
•A bányászati engedélyeket az ásványvagyon-gazdálkodás,
ásványvagyon védelem figyelembevételével adják ki.
.
•A
koncessziós
területek
közreműködésével.
előkészítése
az
ELGI
• Geotermikus energia kutatására, kitermelésére alkalmas
területek kijelölése.
• Szénhidrogén kutatásra, feltárásra és kitermelésre potenciális
területek meghatározása.
• Komplex érzékenységi
elvégzése.
• Pályázatok kiírása.
.
és
terhelhetőségi
vizsgálatok
Zárt területek kijelölése:
2010. Október 22-én megjelent
közleménye a Hivatalos Értesítőben.
az
MBFH

Azon területek számba vétele, ahol az adott ásványi
nyersanyag előfordulása illetve a geotermikus
energia kinyerése valószínűsíthető (nyersanyag
prognózisok készítése).
-
Érzékenységi
és
terhelhetőségi
vizsgálatok
figyelembe vétele (jogszabály alkotás).
-
.
A miniszter koncessziós szerződés megkötésével meghatározott
időre átengedheti zárt területen
• Az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését
• A geotermikus energia kutatását, feltárását, hasznosítását

similar documents