การเขียนข้อเสนอโครงการ

Report
้ หาในการบรรยาย
เนือ
• เอกสารต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(การสมัครเข ้าร่วมโครงการ-การเบิกเงินสนับสนุน)
• การเขียนข ้อเสนอโครงการ
• ตัวอย่างข ้อเสนอโครงการ
2
เอกสารต่างๆทีเ่ กีย
่ วข้อง
สม ัครเข้าร่วมโครงการ
•
•
•
•
จดหมายนาสง่ ข ้อเสนอโครงการ
แบบคาขอรับการสนับสนุน
ข ้อเสนอโครงการ
แบบตรวจสอบความครบถ ้วนของเอกสาร
คณะทางานฯ พิจารณาอนุม ัติโครงการ
ไม่ผา่ นการอนุมัตโิ ครงการ
ผ่านการอนุมัตโิ ครงการ
จดหมายแจ ้งผล+ข ้อเสนอแนะ
3
เอกสารต่างๆทีเ่ กีย
่ วข้อง
ผ่านการอนุม ัติ
ดาเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบ+
ทดสอบระบบ 1 เดือน
• จดหมายแจ ้งผล
• คูฉ
่ บับบันทึกข ้อตกลง
• จดหมายขอสง่ รายงานแจ ้งผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน
• รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
ื้ (ถ ้ามี)
• รายการอุปกรณ์ทจ
ี่ ัดซอ
• จ ด ห ม า ย ข อ ส่ ง ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนิน โครงการและขอเบิก เงิน (กรณี
ิ ธิ)์ (กรณีไม่โอนสท
ิ ธิ)์
โอนสท
• รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
4
• ตรวจสอบสถานะโครงการและดาวน์โหลด
เอกสาร ได ้ที่
• http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/
5
การเขียนข้อเสนอโครงการ
6
โครงสร้างของข้อเสนอโครงการ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
บทนา
วัตถุประสงค์
ความจาเป็ นในการดาเนินโครงการ
ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับจากโครงการ
ขอบเขตของการดาเนินงาน
วิธก
ี ารดาเนินโครงการ
ขัน
้ ตอนงานต่างๆ ของโครงการ
้
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีทจ
ี่ ะนามาใชในโครงการ
ระยะเวลาและแผนการดาเนินงาน
ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับจากการดาเนินโครงการ
7
โครงสร้างของข้อเสนอโครงการ
–
–
–
–
–
รายละเอียดค่าใชจ่้ าย
แผนการใชจ่้ ายเงินของโครงการ
การวิเคราะห์ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EXCEL)
การบริหารจัดการองค์กรหลังโครงการก่อสร ้างแล ้วเสร็จ
ประวัตแ
ิ ละประสบการณ์ของผู ้ร่วมงานในโครงการ
สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ใน
่ เสริมการลงทุน
“คูม
่ อ
ื สง
่ เสริมการผลิตพล ังงานทดแทนในระด ับชุมชน”
โครงการสง
8
ต ัวอย่างข้อเสนอโครงการ
และต ัวอย่างเอกสารต่างๆทีเ่ กีย
่ วข้อง
9
ต ัวอย่างโครงการ
ั จ.พิษณุ โลก
้ งสตว์
กลุม
่ วิสาหกิจชุมชนกลุม
่ ก๊าซจากคนเลีย
วัวนมจานวน 5 ตัว วัวเนือ
้ หรือควายจานวน 12 ตัว
สุกรแม่พันธุ์ 25 ตัว และสุกรขุนจานวน 55 ตัว
ั ว์แบบโดมคงที่ (Fixed Dome)
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชวี ภาพจากมูลสต
ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร
10
11
สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม ได ้ที่
่ เสริมการผลิตพล ังงานทดแทนในระด ับชุมชน”
“โครงการสง
ศูนย์วจ
ิ ัยเทคโนโลยีพลังงานเพือ
่ สงิ่ แวดล ้อม
ั ้ 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชย
ี งใหม่
ชน
ี งใหม่ 50200
239 ถ.ห ้วยแก ้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชย
ั ท์ 053-944904, 084-1775525
โทรศพ
โทรสาร 053-217118
http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/
www.ete.eng.cmu.ac.th
12

similar documents