********* PowerPoint - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

Report
ระบบข้ อมูลสารสนเทศนครชัยบุรินทร์
สรุ ปผลงาน คตค.งวดแรก
ตค.2556-เมย.2557
www.r9health.org
ทพ.นิตโิ ชติ นิลกาแหง @ 22/05/2557
สรุป คะแนน และการจ่ายค่าตอบแทน คตค.งวดที่1
•
•
•
•
•
•
คะแนนราย รพสต.
จานวน นสค. ราย CUP
จานวนค่าตอบแทน ตามประเภทบุคลากร
จานวนคาบออกให้ บริการ
จานวนเงินค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย
จานวนเงิน QOF ราย CUP
สรุป คะแนน และการจ่ายค่าตอบแทน คตค.งวดที่1
ใช้ คะแนน ณ วันที่ 15 พค.2557
จำนวน หน่วยบริ การตามช่วงคะแนน
ระดับคะแนน
>70
70-80
81-90
91-95 96-100 รวม
โคราช
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
54
60
116
66
69
50
32
51
28
21
365
182
57
58
69
43
24
251
80
55
51
33
12
231
ร้ อยละ หน่วยบริ การตามช่วงคะแนน
ระดับคะแนน
โคราช
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
>70
70-80
81-90
91-95
96-100
14.8
27.5
22.7
34.6
16.4
17.6
23.1
23.8
31.8
28.0
27.5
22.1
18.1
15.4
17.1
14.3
18.9
11.5
9.6
5.2
แผนภูมิแสดงคะแนน จาแนกตามระดับ
ร้ อยละของหน่ วยบริการตามระดับคะแนน
40.0
35.0
ร้ อยละ
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
การจัดสรร QOF และค่าตอบแทนราย CUP
จ.ชัยภูมิ
CUP
รพ. ซับใหญ่
รพ. บาเหน็จณรงค์
รพ. คอนสาร
รพ. ชัยภูมิ
รพ. จัตุรัส
รพ. เทพสถิต
รพ. คอนสวรรค์
รพ. ภูเขียว
รพ. เกษตรสมบูรณ์
รพ.เนินสง่ า
รพ. ภักดีชุมพล
รพ. บ้ านแท่ น
รพ. แกร้ งคร้ อ
รพ. บ้ านเขว้ า
รพ. หนองบัวแดง
รพ. หนองบัวระเหว
เฉลี่ย
เงินจัดสรรQOF รอบแรก
ค่ าตอบแทนงวดแรก
ร้ อยละ
326,898.00
1,157,384.80
1,388,472.80
3,528,296.20
1,588,186.60
1,568,824.40
1,112,025.20
2,760,615.00
2,354,838.20
576,404.40
699,498.80
1,006,720.00
2,009,693.40
1,066,722.80
2,313,053.60
841,755.20
168,300
573,180
672,810
1,481,940
602,340
590,280
401,850
926,610
721,500
170,640
203,450
288,630
501,570
240,780
392,070
125,640
51.5
49.5
48.5
42.0
37.9
37.6
36.1
33.6
30.6
29.6
29.1
28.7
25.0
22.6
17.0
14.9
24,299,389.40
8,061,590
33.2
กำรจัดสรร QOF และค่ ำตอบแทนรำย CUP จ.บุรีรัมย์
CUP
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
โรงพยาบาลโนนดินแดง
โรงพยาบาลปะคา
โรงพยาบาลกระสัง
โรงพยาบาลพุทไธสง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลสตึก
โรงพยาบาลห้ วยราช
รพ.สต.บุลาว ตาบลสะแกโพรง
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
รพ.สต.ยาง ตาบลบ้ านยาง
รพ.สต.สองห้ อง ตาบลบ้ านด่ าน
โรงพยาบาลหนองหงส์
โรงพยาบาลหนองกี่
โรงพยาบาลคูเมือง
โรงพยาบาลลาปลายมาศ
รพ.สต.โคกกลาง ตาบลกลันทา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบ้ านใหม่ ไชยพจน์
โรงพยาบาลนาโพธิ์
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลบ้ านกรวด
โรงพยาบาลละหานทราย
โรงพยาบาลแคนดง
โรงพยาบาลประโคนชัย
โรงพยาบาลชานิ
รพ.สต.บัว ตาบลบ้ านบัว
รพ.สต.หัววัว ตาบลเสม็ด
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
รวม
QOF(55%)
629,400
1,034,233
2,373,657
1,003,860
853,910
2,404,316
814,528
649,134
991,247
886,915
681,080
1,071,356
1,581,809
1,468,295
2,841,267
592,592
788,931
598,512
698,698
2,422,620
1,701,557
1,643,442
740,940
2,910,536
777,462
883,397
1,013,441
568,253
34,625,391
ผลรวม ของ p4pp
373,200
508,680
1,132,800
404,700
342,720
954,840
309,420
246,300
375,210
330,240
253,500
385,680
532,170
483,300
909,300
178,980
221,400
162,720
187,230
618,990
411,120
394,680
170,610
654,330
156,960
171,030
189,840
98,100
11,158,050
ร้ อยละ
59.3
49.2
47.7
40.3
40.1
39.7
38.0
37.9
37.9
37.2
37.2
36.0
33.6
32.9
32.0
30.2
28.1
27.2
26.8
25.6
24.2
24.0
23.0
22.5
20.2
19.4
18.7
17.3
32.4
%
รู ปแบบกำรจัดทำข้ อมูลเพือ่ คิดคะแนน
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่
รหัสสถาน
บริการ
รพ.สต.บุลาว
ตาบลสะแก
โพรง
1
02878
ที่
รพสต
รหสส
ั ถาน
บริการ
1
CUP/CU
CUP/CU
P Split
P Split
name
02878
55%
100%
รพ.สต.บุลาว
ตาบลสะแก
โพรง
เมืองบุรีรัมย์
คะแนน %
งบจาก สปสช.
55%
Split
95.88
172,858.40
Split name
รพ.สต.บุลาว
รพ.สต.บุลาว
ตาบลสะแก
ตาบลสะแก
POPUC
02878 โพรง
่
สดั สวน
นสค:ปชก
100%
POP UC
สัดส่ วน นสค:
ปชก
นสค.
วิชาการ
ระดับ
คาบ
ทั่วไป
วิชาการ
จานวนเงินที่ต้องจ่ าย
ทั่วไป
วิชาการ
ทั่วไป
เงินที่ต้องจ่ าย
(%)
รวม
53.11
CUP/CUP CUP/CUP
รพสต
02878 โพรง
งบจากสปสช.
อาเภอ
314,288
1,007
อาเภอ
คะแนน%
เมืองบุรีรัมย์
95.88
นสค.
วิชาการ
6,044
ทวไ
่ั ป
คาบ
4
2
10
งบจากสปสช.
55%
172,858.40
100%
POPUC
314,288 6,044
ระดบั
วิชาการ
540
450
64,800
27,000
่
สดั สวน
นสค.
นสค:ปชก
วิชาการ
ทวไ
่ั ป
1,007
4
2
จานวนเงินทีต้่ องจ่าย
ทวไ
่ั ป
วิชาการ
91,800
ทวไ
่ั ป
เงินทีต้่ อง
รวม
จ่าย(%)
53.11
172,858.40
314,288
6,044
1,007
4
2
10
540
450 64,800
27,000
91,800
สรุ ปจานวนค่าตอบแทนทั้งเขต รายจังหวัด
จังหวัด
จานวน
หน่ วยงาน
ปฐมภูมิ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม
387
182
251
231
1,051
ค่ าตอบแทน (บาท)
22,104,450.00
8,061,590.00
11,158,050.00
0
ร้ อยละการจ่ ายค่ าตอบแทนเทียบกับเงิน QOF งวดแรก
100.00
90.00
80.00
70.00
ร้ อยละ
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
39.12
33.18
32.23
0
percent
จังหวัด
QOF
P4PP
ร้ อยละ
นครราชสีมา
56,503,018.00
22,104,450.00
39.12
ชัยภูมิ
24,299,389.40
8,061,590.00
33.18
บุรีรัมย์
34,625,390.80
11,158,050.00
32.23
สุรินทร์
29,861,517.40
0
0
จังหวัด
QOF
P4PP
ร้ อยละ
โคราช
56,503,018.00
22,104,450.00
39.12
ชัยภูมิ
24,299,389.40
8,061,590.00
33.18
บุรีรัมย์
34,625,390.80
11,158,050.00
32.23
สุรินทร์
30,136,020.2
0
30
การตรวจสอบข้อมูลระดับอาเภอ
กำรตรวจสอบหลักฐำนประกอบตัวชี้วดั
การตรวจสอบข้อมูล
หลักฐาน KPI การมีสว่ นร่วม ระดับอาเภอ
88 อาเภอ
39 อาเภอ
37 อาเภอ
แสดงร้อยละการ Upload เอกสาร ของอาเภอ
80.0
70.0
60.0
ไม่มีเลย
50.0
มีบ้าง
40.0
80%ขึ ้นไป
30.0
20.0
10.0
-
โคราช
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กำร Ranking คะแนน

similar documents