Document

Report
‫واحد اسالمشهر‬
‫‪TPS‬‬
‫‪2‬‬
3
4
5
‫مقدمه‬
‫مدیران عملیاتی‪ ،‬میانی و ارشد در یک سازمان‪ ،‬هر کدام‬
‫از سیستم های معینی در تصمیم گیری های خود و اداره ی‬
‫سازمان کمک می گیرند‪ .‬مدیران اجرایی و عملیاتی به سیستم‬
‫هایی نیاز دارند که فعالیت ها و تراکنش اطالعات را در‬
‫سازمان ردیابی و ثبت کند‪ ،‬مانند ارقام فروش‪ ،‬برگه های‬
‫رسید‪ ،‬سپرده های بانکی‪ ،‬پرداخت حقوق کارکنان‪ ،‬اعتبارات و‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪, TPS‬این نوع‬
‫یک سیستم پردازش تراکنش ها‬
‫اطالعات را فراهم می کند‪ .‬این سیستم رایانه ای‪،‬‬
‫تراکنش های معمول و روزمره برای اداره کردن کسب‬
‫کند‪.‬‬
‫می‬
‫ثبت‬
‫و‬
‫اجرا‬
‫را‬
‫کار‬
‫و‬
‫هدف اصلی چنین سیستم هایی در این سطح‪ ،‬پاسخ دادن‬
‫به سؤاالت روتین عملیاتی در سازمان و پیگیری جریان‬
‫تراکنش ها و اتفاقات می باشد‪ :‬چه مقدار جنس در انبار‬
‫موجود است؟ آیا بدهی یک مشتری خاص وصول شده‬
‫است؟ برای پاسخگویی به این سؤاالت‪ ،‬اطالعات باید‬
‫راحتی قابل دسترس‬
‫تازه‪ ،‬دقیق و به‬
8
‫سيستم پردازش مکانيزه ‪, TPS‬‬
‫سامانه های پردازش تعامالت(‪(TPS‬‬
‫سیستمهای پردازشی تعاملی یا ‪transaction‬‬
‫از اولین‬
‫‪processing system‬‬
‫سیستمهایی هستند کـه با ورود رایانه هــا به‬
‫ایـن‬
‫گرفتند‪.‬‬
‫شکل‬
‫ها‬
‫سازمان‬
‫سیستمها‪،‬جایگزین روش دستی می شوند و‬
‫امور ساخت یــــافته ای مانند ‪:‬نگهداری‬
‫سوابق‪ ،‬کنترل انـــبار‪ ،‬محاسبه حقوق و‬
‫دستمزد و غیره را انجـــام می دهند‪ .‬تاکید این‬
‫سیستم بر پردازش حجم عظیمی از داده ها‬
‫است و از ایـــن طریق کاهش هزینه های‬
‫‪9‬‬
‫عملیات را در سازمان به همراه دارند‬
‫در قلب هر سازماني سیستمهایي وجود دارند که وظیفه اصلي آنها ثبت اطالعات تراکنشي روزانه‪،‬‬
‫ایجاد اطالعات جدید بر اساس اطالعات تراکنشي‪ ،‬ذخیره اطالعات تراکنشي و اطالعات منتج شده‬
‫از آن و ارائه اطالعات به کاربران مورد نظر است‪ .‬سیستمهاي پردازش تراکنش نیز از همین نوع‬
‫هستند ‪.‬سیستمهاي مالي‪ ،‬انبارداري‪ ،‬حضور غیاب‪ ،‬منابع انساني و ‪ ...‬از مثالهایي از سیستمهاي‬
‫پردازش تراکنش مي باشند ‪.‬‬
‫سیستمهاي پردازش تراکنش سیستمهایي هستند که عملیات روزمره درون سازمان را پردازش مي‬
‫کنند‪ .‬یک سیستم تراکنش داراي نقاط واسطي براي ورود داده است و همچنین داراي یک پایگاه‬
‫داده است که اطالعات سازماني در آن ثبت مي شوند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫انواع‬
‫‪11‬‬
‫‪ - ۱‬سيستمهای پردازشی بهنگام ‪:‬‬
‫در اين نوع سيستمها‪،‬ارتبــاط مستقيمی بين کاربر و برنامه های کاربردی وجود‬
‫دارد ‪ .‬کاربر‪ ،‬داده های مربوط به يک عـــمل يا معامله را وارد سيستم می کند و‬
‫برنامه در مورد آن معامله به کاربرپاسخ می دهد ‪ .‬در اين نوع پردازش‪ ،‬بين‬
‫ورود داده ها‪ ،‬پردازش‪ ،‬به هنگام نمودن داده های ذخيره شـده و ارائه گزارش‬
‫بر اساس آن‪ ،‬فاصله زمانی وجود ندارد ‪.‬‬
‫‪ - ۲‬سيستمهای پردازش دسته ای ‪:‬‬
‫در ايـن سيستمها‪ ،‬داده هـای وارده به يـک سيستم‪ ،‬در يک عمليات با فايل‬
‫تشکيل گروه مـــی دهند و يکجا پردازش مــی شوند ‪ .‬بــعنـــوان مثــال‪،‬در يک‬
‫سيستم پردازش انبار‪ ،‬تمـام کاالهای وارده و صادره دريک چارچـــوب زمــــانی‬
‫مشخص‪ ،‬فرضا در يک روز معين‪،‬در يک گروه قرار گرفته‪ ،‬سپـــس بــر حسب‬
‫شماره کـــاال مرتب شده و يکجا پردازش می شوند‬
‫‪12‬‬
‫شکل زیر یک سیستم پردازش تراکنش ها جهت پرداخت حقوق را نشان می‬
‫دهد‪ .‬این سیستم وجوه پرداختی به کارکنان را پیگیری می کند‪ .‬کارت حضور‬
‫و غیاب هر یک از کارکنان حاوی نام‪ ،‬شماره ی بیمه ی اجتماعی‪ ،‬و شمار‬
‫ساعات کار در هفته‪ ،‬یک تراکنش برای این سیستم محسوب می شود‪ .‬وقتی این‬
‫تراکنش وارد سیستم می شود‪ ،‬فایل ها و بانک اطالعاتی سیستم به روز می‬
‫شوند‪ .‬این بانک اطالعاتی داده های کارکنان را نگهداری می کند‪ .‬داده های‬
‫این سیستم به اشکال گوناگون با هم ترکیب شده تا گزارش های مورد نظر‬
‫مدیریت شرکت و یا اطالعات درخواست شده توسط ادارات دولتی را تولید کند‬
‫و همچنین فیش های حقوقی کارکنان را صادر نماید‪.‬‬
‫‪13‬‬
14
‫مدیران به سیستم های پردازش تراکنش ها نیاز دارند تا وضعیت عملیات داخلی سازمان و‬
‫تبادالت سازمان با محیط خارجی را زیر نظر داشته باشند‪ .‬همچنین این سیستم ها تولید کننده‬
‫ی اطالعات برای دیگر سیستم ها هستند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬سیستم پرداخت حقوق که در باال‬
‫اشاره شد‪ ،‬به همراه دیگر سیستم های حسابدای‪ ،‬داده های مورد نیاز سیستم دفتر کل مربوط به‬
‫حسابداری سازمان را تأمین می کند که مسؤول ثبت و نگهداری دریافتی ها و پرداختی های‬
‫سازمان است و گزارش هایی نظیر ترازنامه و صورت سود و زیان را تولید می کند‪ .‬همچنین‬
‫پیشینه ی دستمزدهای پرداختی را تأمین می کند که جهت بیمه‪ ،‬بازنشستگی و استفاده های‬
‫دیگر در سیستم های مربوط به بخش نیروی انسانی سازمان مورد احتیاج هستند‪.‬‬
‫سیستم های پردازش تراکنش ها معموالً چنان جایگاه مرکزی ای در یک کسب و کار دارند که‬
‫گاهی از کار افتادن چند ساعته ی آنها خسارت بزرگی به شرکت و دیگر شرکت ها که متصل‬
‫به آنها هستند وارد می سازد‪ .‬کافی است تصور کنیم که اگر سیستم ردگیری محموله ها در‬
‫یک شرکت پستی از کار بیفتد‪ ،‬چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خطوط هوایی بدون سیستم های رزرو‬
‫بلیط چه خواهند کرد؟‬
‫‪15‬‬
‫اهداف ‪: TPS‬‬
‫هدف اصلی ‪ TPS‬فرهم آوردن تمام اطالعات مورد نیاز به وسیله قانون یا قاعده‬
‫خاص و یا به وسیله خط مشی های سازمانی برای اجرای شایسته و کارآمد فعالیت‬
‫های سازمان می باشد‪.‬‬
‫تعدادی از این اهداف عبارتند از‪:‬‬
‫انجام عملیات سازمانی موثر و کارآمد‬
‫فراهم آوردن اسناد و گزارشات به هنگام‬
‫افزایش مزایای رقابتی سازمان‬
‫فراهم آوردن داده های مورد نیاز برای سیستم های تاکتیکی و استراتژیک‬
‫‪16‬‬
‫انواع ‪TPS‬‬
‫سیستم اطالعاتی حسابداری " ‪" AIS‬‬
‫سیستم اطالعاتی مالی " ‪" FIS‬‬
‫سیستم اطالعاتی تولید " ‪" OIS‬‬
‫سیستم اطالعاتی بازاریابی‬
‫سیستم اطالعاتی مدیریت منابع انسانی " ‪" HIS‬‬
‫‪17‬‬
‫جدول زیر ویژگی های ‪ 6‬نوع از سیستم های اطالعاتی را خالصه نموده‬
‫است‪ .‬شایان ذکر است که هریک از این سیستم های اطالعاتی میتوانند‬
‫توسط سطوح مختلف سازمانی مورد استفاده قرار گیرند تا آنکه تنها توسط‬
‫سطح و قلمرو خود بکار آیند‪ .‬یک منشی ممکن است اطالعاتی را در ‪MIS‬‬
‫برای خود مفید یابد و یک مدیر میانی نیز امکان دارد داده هایی را از‬
‫‪TPS‬استخراج کند‬
‫‪18‬‬
‫نوع ‪(Six Major Types of Information Systems) 6‬‬
‫اصلی سیستم هاي اطالعاتی‬
‫در سطح مدیریت‪ ،‬سیستم هاي کاري دانش ‪DSS‬و سیستم هاي پشتیبان‬
‫تصمیم ‪ MIS‬در سطح ستراتژیک‪ ،‬سیستم هاي اطالعاتی مدیریت‬
‫‪ESS‬شکل زیر انواع سیستمهاي اطالعاتی را که به سطوح مختلف‬
‫سازمانی مرتبط هستند‪ ،‬نشان می دهد‪ .‬سیستم هاي پشتیبان اجرایی در‬
‫سطح عملیاتی قرار دارند‪ TPS .‬در سطح دانش‪ ،‬و سیستم هاي پردازش‬
‫تعامل ‪Office Systems‬و سیستم هاي دفتري‬
‫‪19‬‬
20
21
‫سیستم هاي سازمانی بنیانی هستند که در سطح عملیاتی سازمان انجام‬
‫وظیفه می کنند‪ .‬یک سیستم پردازش تعامل‪ ،‬سیستمی است مبتنی بر‬
‫کامپیوتر که تعامالت روزمره و روتین ضروري سازمان را انجام و‬
‫ثبت می کند‪ .‬بعنوان مثال‪ ،‬ثبت سفارش ‪ :‬سیستم هاي پردازش خرید‪،‬‬
‫سیستم رزرو هتل‪ ،‬لیست حقوق‪ ،‬و ثبت فعالیت هاي کارمندان‪ .‬این‬
‫سیستم ها معموال نقشی اساسی و مرکزي را براي سازمان دارند زیرا‬
‫کاستی عملکرد آنان حتی براي چند ساعت می تواند براي سازمان‬
‫بسیار سنگین باشد‪ .‬مثال شرکتی پستی را درنظر بگیرید که سیستم‬
‫رهگیري بسته هاي پستی آن براي مدتی کوتاه از کار بیافتد و یا یک‬
‫خط هوایی بدون سیستم رزرو کامپیوتري‪.‬‬
‫‪22‬‬
23
24
25
‫‪26‬‬
‫در تعریف‪ ،‬سیستم هاي اطالعاتی مدیریت مطالعه اي است از سیستم‬
‫هاي اطالعاتی در مدیریت و کسب و کار‪ .‬عبارت سیستم هاي‬
‫اطالعاتی مدیریت همچنین نوعی از سیستم هاي اطالعاتی است که‬
‫وظایف سطح مدیریت را برعهده دارد‪ .‬این ‪MIS) 3. (:‬سیستم هاي‬
‫اطالعاتی مدیریت‬
‫سیستم ها گزارش ها را به مدیران سازمان ارائه می نماید و متمرکز بر‬
‫رویدادهایی هستند که در داخل سازمان رخ می دهد و نه آنان که در‬
‫محیط خارجی سازمان اتفاق می افتد‪ .‬این سیستم ها معموال وظیفه‬
‫برنامه ریزي‪ ،‬کنترل‪ ،‬و تصمیم گیري در سطح مدیریت را برعهده‬
‫دارند‪ .‬این‬
‫گزارش هاي دوره اي تهیه می نمایند‪TPS .‬ها دارند و بر اساس داده‬
‫هاي دریافتی از ‪TPS‬سیستم ها براي داده هاي خود وابستگی باالیی‬
‫به‬
27
‫ارتباط سیستم هاي اطالعاتی با یکدیگر‬
‫شکل زیر نشان می دهد که سیستم هاي اطالعاتی متعلق به سطوح مختلف‬
‫سازمان چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند‬
‫‪TPS‬ها معموال منبع داده براي سایر سیستم هاي اطالعاتی هستند درحالیکه‬
‫‪ESS‬ها دریافت کننده اصلی داده از سطوح پایینتر خود می باشند‪.‬‬
‫سایر سیستم هاي اطالعاتی نیز با یکدیگر داده را مبادله می کنند‪.‬‬
‫همچنین داده بین سیستم هاي اطالعاتی که در سطوح کارکردي مختلف‬
‫فعالیت می کنند نیز داده مبادله می شود‪ .‬بعنوان مثال امکان دارد‬
‫سفارشی که توسط واحد فروش دریافت می شود به سیستم اطالعاتی‬
‫تولید منتقل گردد تا تولید‬
‫وتحویل آن محصول سفارش داده شده انجام پذیرد یا به سیستم اطالعاتی‬
‫مدیریت براي تهیه گزارش مالی منتقل گردد‪.‬‬
‫‪28‬‬
29
‫منابع‬
‫گرد آوري شده توسط دپارتمان فناوري اطالعات گروه صنعتی پاکمن‬
‫‪www.wikipg.com‬‬
‫‪Management Information Systems‬نوشته ی ‪Ken Laudon‬‬
‫‪30‬‬

similar documents