Tine B. Skyum - Dansk Forening for Arbejdsret

Report
Hvorfor har DA anket Sø- og Handelsrettens
dom af 31. januar 2014
• Handicapbegrebet
• Præcisering af krav til dok. for lægelig diagnose
• Præcisering af krav til varighed
• Vurdering af, om kompetent, egnet, disponibel
• Betydningen af en efterfølgende arbejdsprøvning
•
Krav til arbejdsgiverens tilpasningsforanstaltninger,
jf. FBL § 2a
•
Kan en deltidssygemelding sidestilles med nedsat
arbejdstid?
Hvorfor har DA anket Sø- og Handelsrettens
dom af 31. januar 2014? (fortsat)
• Kan 120 dages reglen i FUL § 5, stk. 2, opretholdes i forhold til handicappede?
• Hvornår har AG opfyldt sin tilpasningsforpligtelse?
• Hvis S&H-rettens dom er rigtig, kan 120 dages reglen
ikke bruges, hvis blot én sygedag kan tilskrives, at
arbejdsgiveren ikke har gjort nok for den handicappede!!
• Udmåling af evt. godtgørelse efter FBL
• Sammenligning med niveauet efter LBL
• Betydningen af retsusikkerhed på området
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
Lidt statistik:
2013:
2014:
4 sager
15 sager
Sager vedr. opsigelse:
• Arbejdsgiver dømt:
• Arbejdsgiver frifundet:
Sager vedr. andre spsm.:
14 sager i alt
6 sager
8 sager
(3 vedr. samme AG)
4 sager i alt, heraf
2 afvist (samme AG)
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
• AG havde handlet i strid med FBL ved opsigelse
af handicappet medarbejder
• Tilpasningsforpligtelsen var ikke iagttaget
• Afg. 34/2014:
Socialpædagog med nedsat muskelkraft havde via sit
forbund indgået en fratrædelsesaftale, dog uden at
handicap var nævnt. Havde haft en personlig assistent.
Ikke fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at nødvendige
hjælpeforanstaltninger efter FBL var truffet. Godtgørelse
sv. til 9 mdrs. løn.
• Afg. 228/2013, 229/2013 og 230/2013:
3 stort set ens sager om afskedigelse af lærere i fleksjob
ifm. organisationsændring på skoleområdet.
Alle havde nedsat arbejdstid og evt. andre skånebehov.
Afskedigelsen kunne ikke begrundes med mgl. fleksibilitet
som følge af tilpasninger, AG havde pligt til at foretage.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
A fik godtgørelse på 50.000 kr. Blev omplaceret i
opsigelsesperioden.
B fik godtgørelse på 150.000 kr. Blev genansat efter ca. 1 år.
C fik godtgørelse på 300.000 kr. sv. til ca. 9 mdrs. løn.
• Afg. 193/2013:
Pædagog med bodily stress syndrome blev opsagt efter
kort tids ansættelse i fleksjob. Havde forud været ansat
i 4 år, den seneste tid på 30 timer pr. uge. Opsagt ifm.
sygemelding i 2 mdr. AG havde ikke truffet nogen
foranstaltninger el. godtgjort, at uforholdsmæssig stor
byrde. Godtgørelse sv. til 9 mdrs. løn.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
•
Afg. 161/2013:
Speditør med en stofskiftesygdom, der påvirkede hendes
øjne, blev opsagt i forbindelse med generelle nedskæringer.
AG have lagt vægt på, at hun pga. sygdommen havde nedsat
arbejdstid, arbejdede hjemme 3 dage om ugen og derfor var
mindre fleksibel. AG havde ikke afkræftet formodning for, at
medarbejderen havde været udsat for indirekte forskelsbehandling. Nævnet fandt ikke, at afskedigelsen kunne
begrundes med mgl. fleksibilitet som følge tilpasninger, AG
havde pligt til at foretage. Godtgørelse sv. til 9 mdrs. løn.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
• AG havde ikke handlet i strid med FBL ved
opsigelse
• Der var ikke tale om handicap
Afg. 192/2013
Forsikringsmæglerassistent med delvis døvhed, gigt og
lungeproblemer opsagt pga. AG’s økonomiske situation.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at medarbejderen havde et
handicap i FBL’s forstand, da det ikke var godtgjort, at hun
som følge af sine lidelser var begrænset i fuldt og effektivt at
deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.
Afg. 120/2013:
Midlertidigt ansat dagplejer blev afskediget pga. for meget
fravær. Fraværet skyldtes vedkommendes barn, der led af
astmatisk bronkitis. Et flertal i nævnet fandt ikke grundlag
for at betegne barnets sygdom og dens følger som et
handicap i FBL’s forstand.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
• Medarbejderen havde ikke påvist faktiske
omstændigheder
• Afg. 236/2013:
Kvinde med muskelsvind afskediget fra fleksjob som adm.
medarbejder. Nævnet fandt, at hun var handicappet men
ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav
anledning til at formode, at hun var blevet udsat for
forskelsbehandling pga. sit handicap. Hun var eneste adm.
medarbejder i afd. Stillingen var nedlagt og opgaver
overført til andre.
• Afg. 191/2013:
Kvindelig børnehaveklasseleder med hørehandicap blev
opsagt ifm. skolesammenlægning. Valget stod mellem to,
hvoraf den anden havde kurser i motorik. Nævnet fandt
(implicit), at medarbejderen var handicappet, men ikke
havde påvist faktiske omstændigheder, der skabte
formodning for forskelsbehandling.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
• Faktiske omstændigheder påvist, men opsigelse
var ikke begrundet i handicap
• Afg. 30/2014:
Cafémedarbejder med kroniske smerter blev opsagt fra
fleksjob i prøvetiden. Begrundelsen var, at hun ikke
levede op til AG’s forventninger. Flere andre blev opsagt
samtidig. Medarbejderen var handicappet, og faktiske
omstændigheder var påvist. AG oplyste, at hun ikke ville
modtage og følge simple ordrer og selv ville bestemme
sine vagter. Nævnet mente ikke, der var grundlag for
at tilsidesætte AG’s vurdering, hvorefter hun ikke
passede til jobbet.
•
Ikke kompetent, egnet disponibel/§ 2a opfyldt
Afg. 35/2014:
Mandlig pædagog med diabetes og følgesygdomme ansat
på aktivitetscenter for voksne udviklingshæmmede blev
opsagt efter gentagne samtaler pga. adskillige klager
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
og forskellige uheldige episoder. Medarbejderen blev anset
for handicappet, men med henvisning til betragtning 17 i
direktiv 2000/78, fandt nævnet ikke grundlag for at
tilsidesætte AG’s vurdering af, at ansættelsen ikke kunne
fortsætte pga. hans adfærd/anfald, der kunne komme uden,
at nogen lagde mærke til det.
• Afg. 135/2013:
Mandlig chauffør havde været udsat for arbejdsskade, der
medførte kroniske smerter i det meste af kroppen. Der blev
holdt flere mulighedssamtaler, og arbejdsopgaverne blev
tilpasset medarbejderens tilstand, bl.a. ifm. tilbud om deltid.
Alligevel var det ikke lykkedes at få ham tilbage i arbejde.
Han blev opsagt to gange pga. tilpasning/omstrukturering.
Nævnet fandt bl.a. på baggrund af den langvarige
sygemelding ikke grundlag for at tilsidesætte AG’s vurdering
af, at mulighederne for at få chaufføren tilbage var udtømte,
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
og at han pga. sit handicap ikke længere kunne udføre de
væsentligste funktioner i stillingen som chauffør.
• Afg. 19/2014:
Svejsekontrollant/NDT-tekniker med skade i foden som følge
af en arbejdsskade blev opsagt med henvisning til længere
tids sygdom (19 mdr.). Nævnet fandt, at medarbejderen var
handicappet og havde påvist faktiske omstændigheder. AG
havde først tilbudt deltid indtil stivgørende operation og
efterfølgende hel- el. deltidsansættelse i mere administrativ
stilling. Medarbejderen afslog, da han ikke mente at kunne
køre bil til/fra arbejde. AG havde truffet rimelige og
hensigtsmæssige foranstaltninger.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
• Andre spsm. vedr. FBL.
• Forskelsbehandling under ansættelsen
• Afg. 205/2013:
Sagsbehandler følte sig forskelsbehandlet ved lønfastsættelsen ifm. overgang til fleksjob i 2005. Nævnet mente,
at hun ved passivitet havde mistet retten til at få prøvet
dette synspunkt. Uanset om medarbejderen måtte være
handicappet, fandt Nævnet ikke, at hun havde påvist
faktiske omstændigheder vedr. manglende status som
konsulent.
• Afg. 200/2013:
Advokatsekretær mente sig forskelsbehandlet ved, at
hendes løn ikke blev reguleret efter overgang til fleksjob,
at hun ikke fik pensionsordning og blev overflyttet til
anden stilling. Nævnet fandt den manglende regulering
objektivt begrundet i et sagligt formål, og at midlerne var
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
hensigtsmæssige og nødvendige, da lønnen i forvejen
var høj. Nævnet mente, at overgang til andre opgaver var
efter aftale, og at medarbejderen selv havde fravalgt
pensionsordning.
• Afg. 168/2013:
Sygeplejerske med ADHD mente sig forskelsbehandlet bl.a.
ifm. flytning til en anden afdeling. Da flytningen skyldtes
sygefravær til dels pga. ADHD, havde hun påvist faktiske
omstændigheder. Nævnet fandt dog ikke grundlag for at
tilsidesætte AG’s vurdering af, at det pga. langvarigt
sygefravær var nødvendigt at finde et andet arbejdssted.
Klager over forskelsbehandling efter flytningen blev også
afvist.
Praksis i Ligebehandlingsnævnet efter EU-Domstolens
dom af 11. april 2013 i sagerne C-335/11 og C-337/11
• Afvisning:
• Afg. 225/2013 m.fl.:
To stort set ens sager blev afvist af nævnet med
henvisning til ARL § 21, nr. 3, da klagernes forbund i
klageskrift i faglig voldgift havde påberåbt sig FBL, og
indklagede havde accepteret, at spørgsmålet kunne
behandles ved faglig voldgift.
3/2 2006
24/8 2009
25/2 2008
7/5 2010
26/10 2009
23/6 2009
Sag anlagt v. Formalitetspro- Hovedfor- Kendelse fra
S&H-retten cedure om
handling i S&H-retten
forelæggelse
S&H-retten
for EUdomstolen
Kæreskrift
HR eft.
tilladelse fra
Procesbevillingsnævnet
11/4 2013
18/10 2012
6/12 2012
Mundtlig for- Generaladvokatens
handling for
udtalelse
EU-Domstolen
29/6 2011
Kendelse fra
HR
Forelæggelseskendelse
fra S&Hretten
31/1 2014
2014/
2015
6/11 2013
EU-domstolens Ny hoved
dom
forhandling i S&Hretten
Dom fra S&Hretten
Højesteret

similar documents