สำนัก โรค ติดต่อ ทั่วไป

Report
คำของบรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2559
สำนักโรคติดต่อทั ่วไป
25 ธันวำคม 2557
1
คำของบประมำณปี 2559 สำนักโรคติดต่อทั ่วไป (128.65 ล้ำนบำท)
1. พัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 5 กลุม่ วัย
ปฐมวัย
- EPI (19.8 ล้ำน)
- Child center (10 ล้ำน)
วัยเรียน
- โครงกำรตำมพระรำชดำริฯ (12.8ล้ำน)
- อำหำรเป็ นพิษ (5 ล้ำน)
2. Vaccine security (11.1 ล้ำน)
3. ติดตำมประเมินผลโครงกำร
เฉลิมพระเกียรติฯ (20.2 ล้ำน)
4. งำน Function
- พิษสุนขั บ้ำ (5.2 ล้ำน)
- Zoonosis (5 ล้ำน)
- พยำธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้ ำดี
(5.75 ล้ำน)
บูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบควบคุมโรค
(33.8 ล้ำน)
1. ควบคุมโรคและภัยในพื้นที่และ
กลุม่ เป้ำหมำยพิเศษ
- กำรพัฒนำสมรรถนะด่ำนฯ (20 ล้ำน)
- บูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่ำงสัตว์และคนในพื้ นที่รอยต่อชำยแดน
(1.2 ล้ำน)
2. พัฒนำระบบเฝ้ ำระวัง 5 ระบบ
- ฐำนข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้ำ (1.6 ล้ำน)
- ฐำนข้อมูลพยำธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้ ำดี
(2 ล้ำน)
3. ระบบตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
- พัฒนำระบบเฝ้ ำระวังเหตุกำรณ์ผิดปกติ
ทำงสำธำรณสุข (8 ล้ำน)
- พัฒนำกลไกเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
2
ทำงสำธำรณสุข (1ล้ำน)
1. กำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคมุ ้ กันโรคปี 2559
สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
ปฐมวัย
ผลผลิต/ผลลัพธ์
สภำพปั ญหำ
 หลายจังหวัดมีความครอบคลุม
การได้รบั วัคซีนในเด็กกลุ่มเสี่ยงตา่ กว่า
ร้อยละ 70 (กลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย
ทั้งไทยและต่างด้าว / Camp คนงาน
ก่อสร้าง /ชุมชนแออัด / พื้ นที่ชายแดน /
ทุรกันดาร/ 4 จ. ชายแดนใต้)
• ความครอบคลุม
 ลด/กาจัด/กวาดล้าง
การได้รบั วัคซีน
โรคให้ได้ตามเป้าหมาย
(routine+วัคซีนใหม่) - ไม่มีผปู้ ่ วยโปลิโอ
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด - มีผปู้ ่ วยบาดทะยักในทารก
 พบโรคคอตีบในพื้ นที่ ห่างไกล และ
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• ร้อยละ 80
ของสถานบริการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานฯ
 ผูป้ ่ วยโรคหัดส่วนใหญ่ (ร้อยละ71)
พบในเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี
 ร้อยละ 28 ของสถานบริการยังไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
กำรนำวัคซีนใหม่มำบรรจุใน EPI
 IPV ตาม global target
 ขยายการให้วคั ซีน LAJE / HPV
• วัคซีน IPV /LAJE /
HPV อยูใ่ นแผนงาน
สร้างเสริมฯ
แรกเกิดน้อยกว่า 1:1,000
การเกิดมีชีพรายจังหวัด
- หัด : ไม่เกิน 3.5 ราย/แสน
- คอตีบ : ไม่เกิน 0.015ราย/แสน
 สถานบริการดาเนิ นการ
ได้ตามมาตรฐานฯ
รูปแบบการให้บริการ
วัคซีน IPV
3
โครงกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค ปี 2559 (19.8 ล้ำนบำท)
ส่วนกลำง ( 10.48 ล้ำนบำท)
1. สุ่มสารวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุม
การได้รบั วัคซีน (0.4 ล้านบาท)
สคร.1-12 (9.32 ล้ำนบำท)
1. สุ่มสารวจเพื่อเร่งรัดระดับความครอบคลุม
การได้รบั วัคซีน 77 จังหวัด(0.6 ล้านบาท)
2. ประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรค
(0.76 ล้านบาท)
2. สุ่มประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริม
ภูมิคุม้ กันโรค (0.57 บาท)
3. ประชุมชี้ แจงการขยายพื้ นที่การให้บริการวัคซีน
IPV/LAJE ในแผน EPI ทัว่ ประเทศ
(1.95 ล้านบาท)
3. ประชุมถ่ายทอดแนวทางการขยายการให้
บริการวัคซีน IPV/LAJE/HPV แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับพื้ นที่ (6.95 ล้านบาท)
4. ประชุมชี้ แจงการขยายพื้ นที่การให้บริการ
วัคซีน HPV (2.05 ล้านบาท)
4. ประชุมและสนับสนุ นการดาเนิ นการกวาดล้าง
โปลิโอและหัด (0.6 ล้านบาท)
5. นิ เทศติดตามผลการดาเนิ นงาน EPI
(0.72 ล้านบาท)
5. นิ เทศติดตามผลการดาเนิ นงาน EPI
(0.6 ล้านบาท)
4
โครงกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค ปี 2559 (ต่อ)
ส่วนกลำง
6. พัฒนารูปแบบการให้วคั ซีน dT
กระตุน้ ทุก 10 ปี แก่ผใู้ หญ่ (0.2 ล้านบาท)
7. จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชน (2.58 ล้านบาท)
8. อบรมหลักสูตรผูน้ ิ เทศงาน EPI ระดับเขต
(1.04 ล้านบาท)
9. ประชุมคณะทางานวิชาการชุดต่างๆ
(โปลิโอ หัด และ EPI) (0.77 ล้านบาท)
5
2. ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำลคุณภำพปลอดโรค
ปฐมวัย
สถำนกำรณ์
และผลที่ผ่ำนมำ
M&E
• เด็กอายุ 0 – 5 ปี เป็ นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 2 ใน 3
ของเด็กที่เป็ นโรคมือ เท้า ปาก
พบในศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุ บาล
• ปี 54-56 ศดล. ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 66%
• ปี 57 บูรณาการร่วมกับ
กรมอนามัย “ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ” และขยายผล
การดาเนิ นงานเข้าสู่โรงเรียน
อนุ บาล
ผลการดาเนิ นงาน : ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ-ปลอดโรค ร้อยละ 70
อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนิ นงาน
โครงการฯ ยังไม่สามารถลด
โรคมือเท้าปากในภาพรวมได้
แต่จากการศึกษาพบว่าสามารถ
ลดโรคใน ศดล. ได้รอ้ ยละ 56
เป้ำหมำย
ผลผลิต
ปี 59
ร้อยละ 70
ของศูนย์เด็กเล็ก
ในพื้ นที่ไม่เกิด
โรคมือ เท้า
ปาก เกิน
2 generation
มำตรกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ
มำตรกำร
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของ อปท. สพฐ. กรมอนามัย และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม/สนับสนุ นการพัฒนาและติดตาม
การเฝ้ าระวังป้องกันควบคุมโรคใน ศดล.
และโรงเรียนอนุ บาล
กิจกรรม / งบประมำณ (10 ล้ำนบำท)
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
2. ร้อยละ 20
เครือข่ายศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุ บาล
ของโรงเรียน
ปลอดโรค (1.5 ล้านบาท)
อนุ บาล ใน
2. ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานในพื้ นที่
พื้ นที่สามารถ
ร่วมกับ สคร. และ สสจ. (0.6 ล้านบาท)
ดาเนิ นงาน
3. ผลิตสื่อ/คู่มือครูผูด้ แู ลเด็ก (3 ล้านบาท)
ได้ตามเกณฑ์ 4. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังป้องกันควบคุม
ที่กาหนด
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและร.ร.อนุ บาล
(0.1 ล้านบาท)
5. สนับสนุ นการดาเนิ นงานในพื้ นที่
สคร.12 แห่ง x 4 แสนบาท (4.8 ล้าน)
1. ร้อยละ 80
ของศูนย์
เด็กเล็ก
ในพื้ นที่
สามารถ
ดาเนิ นงาน
ได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
แนวทำงติดตำม
ประเมินผล
1. ติดตามเหตุการณ์
การระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก
ร่วมกับสานัก
ระบาดวิทยา
2. ประเมิน
มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค
6
7
กรอบกิจกรรมและกำรดำเนินงำน
อัตรำควำมชุกของโรคยังพบสูง โดยเฉพำะ ศศช. / พื้นที่ชุมชนชำวไทยภูเขำ
/ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำชุมชน / โรงเรียนต้นแบบกำรควบคุมโรค
อัตรำควำมชุกโรคไม่เกินร้อยละ 10
(825 โรงเรียน, 48 ตชด.ต้นแบบ, 4 ชุมชนต้นแบบ, 2 ศศช.ต้นแบบ)
โรงเรียนตชด./ชุมชน
/ศศช.ต้นแบบ
กำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู ้
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพนักเรียน
กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรตรวจวินิจฉัย
กำรตรวจวินิจฉัย/
กำรรักษำ
กำรควบคุม/
ตรวจสอบคุณภำพ
กำรสนับสนุนเวชภัณฑ์
/วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
12.8 ล้ำน (กรมควบคุมโรค: สรม./ สรต./ สคร.1-12 : ศตม./ นคม.)/ กรมอนำมัย/
ศูนย์อนำมัยพื้นที่สูง/ สสจ. : สสอ./ รพ.สต.)
กำรประเมินตนเอง/กำรรำยงำนผล
/กำรสุ่มสำรวจ
กำรประเมินควำมสำเร็จของแผนพัฒนำ (กพด.ฉบับที่ 4)
ของสำนักงำนโครงกำรฯ, สำนักพระรำชวัง
8
4. อำหำรเป็ นพิษ
สถำนกำรณ์
• อาหารเป็ นพิษเป็ นโรคที่เกิดเป็ น
กลุ่มก้อนใหญ่ ผลกระทบต่อสังคม
เพราะมักเกิดในสถานที่มีการรับประทาน
อาหารร่วมกัน โดยเกิดมากที่สุด
คือ ในโรงเรียน
• ข้อมูลเฝ้ าระวังโรค
(1ม.ค. 57 - 14 ธ.ค. 57) ผูป้ ่ วย
126,246 ราย จาก 77 จังหวัด
อัตราป่ วย 195.86 ต่อประชากรแสนราย
• เหตุการณ์การระบาดโรคอาหารเป็ นพิษ
(1ม.ค.57 – 7 ธ.ค.57) ทั้งสิ้ น
84 เหตุการณ์ โดยเกิดในโรงเรียน
52 เหตุการณ์ (ร้อยละ 62 )
วัยเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
 ถ่ายทอดความรู ้ มาตรการให้กบั
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทัว่ ประเทศ
ตามแนวทางสาหรับครูเรื่องการป้องกัน
ควบคุมโรคอาหารเป็ นพิษในโรงเรียน
 บูรณาการแนวทางการดาเนิ นงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็ นพิษ
กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สนับสนุ นงบประมาณ และเอกสาร
วิชาการในการดาเนิ นงานของเครือข่าย
 ติดตามผลการดาเนิ นงานตามมาตรการ
* รายงานเหตุการณ์ สอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็ นพิษ ข้ อมูลเฝ้าระวังโรค โดยสานักระบาดวิทยา 9
6 มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคอำหำรเป็ นพิษในโรงเรียน
กำรจัดระบบโรงอำหำรในโรงเรียน
• สถานที่รบั ประทานอาหาร บริเวณปรุงอาหาร ภาชนะอุปกรณ์
• ระบบกาจัดขยะและน้ าโสโครกรวมถึงห้องน้ า
• ผูป้ รุง-ผูเ้ สิรฟ์
กำรตรวจรับนมและเก็บรักษำนมให้มีคณ
ุ ภำพ
• การตรวจรับนม
• การเก็บรักษานมให้มีคุณภาพ
• ตรวจสอบคุณภาพของนม ก่อนให้เด็กดื่มนม
อำหำรบริจำค
• เป็ นอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ควรเป็ นอาหารดิบๆ สุกๆ โดยเฉพาะเนื้ อสัตว์
• ควรอุ่นให้รอ้ นทัว่ ถึงหรือให้เดือดก่อนให้เด็กนักเรียนรับประทาน
• อาหารกระป๋องต้องแสดงรายละเอียด ได้มาตรฐาน
10
6 มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคอำหำรเป็ นพิษในโรงเรียน
อำหำรในกรณีนำนักเรียนเข้ำค่ำย หรือทัศนศึกษำ
• เลือกร้านอาหารที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste
• ปรุงเสร็จจนบริโภคไม่ควรเกิน 4 ชัว่ โมง ติดฉลากวันเวลาผลิตและบริโภค
• อาหารที่ใส่กล่อง ไม่ควรราดบนข้าวโดยตรง และควรเป็ นอาหารแห้ง
• กรณีที่เด็กหาซื้ อรับประทานเอง ครูควรให้คาแนะนา
พืชพิษ
• โรงเรียน/ชุมชนที่ปลูกต้นสบู่ดา ต้องติดชื่อต้นไม้ พร้อมคาแนะนา
• โรงเรียนควรล้อมรั้วให้มิดชิด เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก
• ครู และผูป้ กครอง ควรระมัดระวังและแนะนาเด็ก
กำรควบคุมโรค กรณีพบเด็กป่ วยหรือระบำดในโรงเรียน
• พบนักเรียนป่ วย : แยก นร.ป่ วย สังเกตอาการ วินิจฉัยเบื้ องต้น
แจ้งผูป้ กครอง ถ้าอาการไม่ดีขนึ้ นาส่งสถานพยาบาล
• เกิดการระบาดโรคอาหารเป็ นพิษ : การดาเนิ นงาน /สื่อสารกรณีการระบาด
11
เป้ำหมำย / ผลผลิต / กิจกรรม และกำรติดตำมประเมินผล
•
•
•
•
เป้ำหมำยปี 59 : เหตุกำรณ์กำรระบำดของโรคอำหำรเป็ นพิษในโรงเรียนไม่เกิน ร้อยละ 70
ผลผลิต
: ร้อยละ 30 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินกำรได้ตำมมำตรกำร
งบประมำณ : รวม 5,000,000 บำท
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนเชิงนโยบำยเพื่อกำรควบคุมโรคอำหำรเป็ นพิษในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 บูรณำกำรเพื่อกำรควบคุมโรคอำหำรเป็ นพิษในโรงเรียนและกำรเฝ้ ำระวังป้องกัน
โรคอำหำรและน้ ำในพื้ นที่เสี่ยง
(บูรณำกำรร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย )
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำเครือข่ำย กำรเฝ้ ำระวัง ป้องกันโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำ
กิจกรรมที่ 4 สื่อสำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรควบคุมโรคอำหำรเป็ นพิษในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 6 ถอดบทเรียนโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำ
• กำรติดตำมผล :
1. ติดตำมสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์กำรระบำดของโรคอำหำรเป็ นพิษร่วมกับ สำนักระบำดวิทยำ
12
2. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
สถำนกำรณ์ปัญหำ/
ผลกำรดำเนินที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน
• การปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
จัดการคลังวัคซีน เป็ นระบบ VMI
ปี 2551
• มีการระบาดของโรคคอตีบ
ในปี 2555
• มีการขาดคราววัคซีนหัด
ในปี 2556
 ส่งผลกระทบในการสนั บสนุ น
วัคซีนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
 ส่งผลต่อบุคลากรทาให้
ขาดทักษะการบริหารจัดการ
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
 เครื่องมือและอุปกรณ์
สาหรับบริหารจัดการระบบลูกโซ่
ความเย็นชารุดและไม่เพียงพอ
• ขาดการพัฒนาระบบข้อมูล
การบริหารจัดการคลังวัคซีน
แบบ real time
พื้ นที่เป้ำหมำย :
1) คลังวัคซีนส่วนกลาง
2) คลังวัคซีน
สคร.12 แห่ง
3) คลังวัคซีนระดับ
อาเภอ
กลุม่ เป้ำหมำย :
เภสัชกรและเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบคลังวัคซีน
ผลผลิต
มำตรกำร/กิจกรรมสำคัญ/
งบประมำณ
1.แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการบริหารจัดการคลัง
วัคซีนสารอง ทั้งส่วนกลาง
และสคร.12 แห่ง
1. พัฒนาแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน ด้านการบริหารจัดการ
คลังวัคซีนสารอง และสนับสนุ น
วัสดุอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่
ความเย็น
2. คลังวัคซีน ได้รบั การ
(สคร.ละ 0.2 ล้านบาท /
พัฒนาตามมาตรฐานบริหาร
ส่วนกลาง 0.7 ล้านบาท)
จัดการคลังวัคซีนและระบบ
2. อบรมการบริหารจัดการคลัง
ลูกโซ่ความเย็น
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
(สคร. ละ 0.5 ล้านบาท /
3. เภสัชกรและเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง 0.2 ล้านบาท)
ผูร้ บั ผิดชอบสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามแนวทาง 3. ติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการคลังวัคซีน
การดาเนิ น
(1.2 ล้านบาท)
4. พัฒนาระบบข้อมูลบริหาร
จัดการคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์
(Online system)
(0.6 ล้านบาท)
กำรติดตำม
ประเมินผล
1. ประเมินการ
บริหารจัดการคลังวัคซีน
และระบบลูกโซ่ความเย็น
ระดับ สคร. และอาเภอ
2. ถอดบทเรียน
การบริหารจัดการ
คลังวัคซีนและระบบลูกโซ่
ความเย็น
รวม 11.1 ล้ำนบำท
13
6. โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบ
และหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 (20.2 ล้ำนบำท)
14
โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบ
และหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 (20.2 ล้ำนบำท)
ส่วนกลำง
สคร. 1-12
(18.63 ล้ำนบำท )
(1.57 ล้ำนบำท )
1. สุ่มสำรวจระดับภูมิคมุ ้ กันต่อโรค
คอตีบและหัด ในประชำกรไทย
กลุ่มอำยุตำ่ งๆ (17.13 ล้ำนบำท)
1. สุ่มสำรวจระดับภูมิคมุ ้ กันต่อโรค
คอตีบและหัด ในประชำกรไทย
กลุ่มอำยุตำ่ ง ๆ (1.57 ล้ำนบำท)
2. สุ่มประเมินควำมครอบคลุม
กำรได้รบั วัคซีน dT และ MR
ในประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
(1.5 ล้ำนบำท)
15
กำรติดตำม & ประเมินผล
• รำยงำนควำมครอบคลุมกำรได้รบั วัคซีนตำมกำหนดปกติ
จำกฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม
• กำรสุม่ ประเมินควำมครอบคลุมกำรได้รบั วัคซีน
ในประชำกรเป้ำหมำยกลุม่ เสี่ยง
• กำรสุม่ ประเมินมำตรฐำนกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคมุ ้ กันโรค
16
ภำรกิจพื้นฐำน
7. โรคพิษสุนขั บ้ำ
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั
เป้ำหมำยปี 2559
ผลผลิต
กิจกรรม
งบประมำณ
- ปี 2557 พบรายงาน
ผูเ้ สียชีวติ จานวน
7 ราย
-รายงานการจัดระดับ
พื้ นที่ปลอดโรคปี 2557
พบว่า เป็ น
พื้ นที่ระดับ A 6 จังหวัด
ไม่มีผเู้ สียชีวติ ด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า
1. เครือข่ายได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพการ
ดาเนิ นงานเฝ้ าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน
1. ประชุมวิชาการโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนแบบบูรณา
การภายใต้แนวคิด One Health
2,000,000
พื้ นที่ระดับ B 21 จังหวัด
พื้ นที่ระดับ C 50 จังหวัด
(ซึ่งตา่ กว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ คือ ปี 2557
ทุกจังหวัดต้องเป็ นพื้ นที่
ระดับ B)
2. ประเมินแผนยุทธศาสตร์
700,000
การกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
2. อปท.ทุกแห่งเป็ นพื้ นที่ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ปี 2563
ปลอดโรคระดับ A
สรต. 600,000
3. ติดตามและสนับสนุ นการ
(ไม่พบรายงานโรคพิษ
ดาเนิ นงานสร้างเขตปลอดโรค สคร. 1,200,000
สุนัขบ้า ทั้งในคนและใน พิษสุนัขบ้าในพื้ นที่เสี่ยง
สัตว์ อย่างน้อย 1 ปี )
สรต. 400,000
4. รณรงค์วนั ป้องกันโรค
สคร. 300,000
พิษสุนัขบ้าโลก
3. ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
(รวม 5.2 ล้ำนบำท)
17
8. โรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคน
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั
- ปี 2557 พบรายงานผูป้ ่ วย
ด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส
2,109 ราย เสียชีวิต
17 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย
3.27 ต่อแสนประชากร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
เป็ นภาคที่มีอตั ราป่ วยสูงสุด
รองลงมา คือ ภาคใต้
ภาคเหนื อ และภาคกลาง
ตามลาดับ
- ปี 2557 พบผูป้ ่ วยโรคติด
เชื้ อสเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส
จานวน 218 ราย จาก 17
จังหวัด เสียชีวิต 15 ราย
คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.34 ต่อ
แสนประชากร
เป้ำหมำยปี 2559
ผลผลิต
ลดอัตราป่ วยด้วย
โรคเลปโต
สไปโรสิสให้
1. เครือข่าย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่ควบคุม
น้อยกว่าค่ามัธยฐาน โรคติดต่อระหว่างสัตว์
ย้อนหลัง 5 ปี
และคน
2. แนวทางการเฝ้ า
ระวังและป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน
ภำรกิจพื้นฐำน
กิจกรรม
งบประมำณ
(บำท)
1. ประชุมเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
120,000
2. ประชุมวิชาการโรคเลปโต
สไปโรสิส
600,000
3. พัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคเลปโต
สไปโรสิสสาหรับบุคลากร
ในพื้ นที่เสี่ยง
280,000
4. พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง
อุบตั ิการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส
3. ระบบเฝ้ าระวัง
โดยใช้ขอ้ มูลทางห้องปฏิบตั ิการ
อุบตั ิการณ์โรคเลปโตส
และข้อมูลสารสนเทศ
ไปโรสิส
ผ่านระบบเว็บไซด์
1,000,000
18
โรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคน (ต่อ)
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั
เป้ำหมำยปี 2559 วัตถุประสงค์ภำพรวม
กิจกรรม
งบประมำณ
(บำท)
5. การพัฒนาแนวทาง
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ อ
สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส
600,000
6. พัฒนาสื่อ คู่มือ แนวทาง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน
1,500,000
7. ประชุมเครือข่ายโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนระดับภาค
900,000
(สคร. 4 แห่ง)
(รวม 5 ล้ำนบำท)
19
8. กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ "ทศวรรษกำรกำจัดพยำธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้ ำดี" ปี 2559
สถำนกำรณ์ปัญหำ

ปั จจุบนั ประชาชนติด
เชื้ อพยาธิใบไม้ตบั ประมาณ
6 ล้านคน โดยเฉพาะใน
ภาคอีสาน พบเป็ นพยาธิ
ใบไม้ตบั ร้อยละ 18.6 และ
ในภาคเหนื อ พบเป็ นพยาธิ
ใบไม้ตบั ร้อยละ 10.0
 พบผูป
้ ่ วยมะเร็งท่อน้ าดี
ประมาณ 2 หมื่นคน
เป้ำหมำย
ปี 59
1) มีแผน
ปฏิบตั ิงาน
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
“ทศวรรษ
การกาจัดพยาธิ
ใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน้ าดี”
ผลผลิต
1) แผนปฏิบตั ิงานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
“ทศวรรษ การกาจัด
พยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน้ าดี”สาหรับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน
2) รายงานผล
2) มีขอ้ มูลการ
การเฝ้ าระวังโรคพยาธิ
เฝ้ าระวังโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ง
ใบไม้ตบั และมะเร็ง ท่อน้ าดีในพื้ นที่เสี่ยง
ท่อน้ าดีในพื้ นที่
ของประเทศไทย
เสี่ยงของประเทศ
ไทย
ภำรกิจพื้นฐำน
มำตรกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ
กำรติดตำม
ประเมินผล
1) ประชุมขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ ฯ
ตามข้อตกลงของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
(2,150,000 บาท)
2) ผลิตคู่มือแนวทาง
การดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ฯ
(900,000 บาท)
3) ติดตามประเมินผล
การดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์
(320,000 บาท)
4) การเฝ้ าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั สารวจสัตว์รงั
โรค สิ่งแวดล้อม
(2,380,000บาท)
- สุ่มสารวจพฤติกรรม
เสี่ยงพยาธิใบไม้ตบั
- สุ่มสารวจสัตว์รงั โรค
สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั
- รายงานผล
การขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์“ทศวรรษ
การกาจัดพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้ าดี”
(รวม 5.75 ล้ำนบำท)
20
จบกำรนำเสนอ
21

similar documents