KUR-projekt: Kodning

Report
KUR-projekt
Utbildning ICF som redskap
vid samverkan
Curt Nyström
Orvar Nyström
Trollhättan den 10 och 11 november 2014
Sammanfattning - repetition
Hälsobetingelser som klassificeras med ICF
Funktionstillstånd Funktionshinder
Funktion
funktionsnedsättning
Struktur
strukturavvikelse
Aktivitet
aktivitetsbegränsning
Delaktighet delaktighetsinskränkning
Kontextuella faktorer
Omständigheter barriärer
Personfaktorer påverkan (+ eller -)
Hälsodomäner och olika bedömningsunderlag (ICF)
Kroppsfunktion
självbild
bedömt

visat och känt
Kroppsstruktur
självbild
bedömt

visat och känt
Prestation
självbild
bedömt
visat och känt
Aktivitet fritt vald Aktivitet kapacitet
självbild
självbild
bedömt
 bedömt

visat och känt
visat och känt
Delaktighet fritt vald
självbild
bedömt

visat och känt
Aktivitet genomförande
självbild
bedömt
visat och känt
Delaktighet i viktiga livsområden
självbild
bedömt
visat och känt
Kodning enligt ICF
ICF använder alfanumeriska system där bokstäverna b, s,
d och e används för att beteckna kroppsfunktioner (b),
kroppsstrukturer (s), domäner för aktiviteter och
delaktighet (d) samt omgivningsfaktorer (e).
Dessa bokstäver följs av en numerisk kod (siffror) som
börjar med kapitelnummer (1 siffra, ex b1). Efter den
kommer den andra nivån, som kodas med tillägg av 2
siffror (nu är det tre siffror i koden, ex b164) och därefter
nästa nivån (nu blir det fyra siffror, ex b1642). För varje
ny siffra blir det en ökad tydlighet vad som avses med
denna kod. Denna kod handlar om Psykiska funktioner
(b1) Högre kognitiva funktioner (b164) Tidsplanering
(b1642)
ICF kodning
Koderna i ICF är fullständiga endast om man använder en
bedömningsfaktor (qualifier), som anger graden av ett
hälsotillstånd (t.ex. problemets
svårighetsgrad).
Bedömningsfaktorer anges med en siffra efter
decimalpunkten och denna siffra beskriver ”grad av”. Vid
kodning bör varje kod följas av en bedömningsfaktor.
Utan en bedömningsfaktor har en kod ingen mening utöver
begreppsdefinitionen.
ICF kodning
Bedömningsfaktorn för kapacitet, genomförande och
omgivningsfaktorer beskriver samtliga
problemens omfattning inom var och en av dessa
komponenter, ”grad av”.
ICF kodning
Samtliga komponenter kvantifieras genom användning av
samma skala. Lämpliga ord att använda för bedömningen finns
framtagna.
Breda procenttalsområden har angivits för de fall där det finns
tillgång till bedömningsinstrument
för att kvantifiera en funktionsnedsättning,
strukturavvikelse, kapacitetsbegränsning, ett
genomförandeproblem eller omgivningshinder.
När man anger ”inget problem” eller
”totalt problem” kan dock ett fel på upp till 5 procent
föreligga. ”Måttligt problem” avser ett problem på
upp till halva tiden eller halva skalan av total svårighet.
ICF kodning
Procenttalen skall i framtiden kalibreras inom olika
domäner med populationsstandarder på percentilnivå
som referens.
xxx.0 INGET problem (ingen, avsaknad, obetydlig…)
xxx.1 LÄTT problem (litet, lågt…)
xxx.2 MÅTTLIGT problem (medel, ganska stort…)
xxx.3 STORT problem (gravt, högt, extremt, svårt…)
xxx.4 TOTALT problem (fullständigt…)
xxx.8 ej specificerat
xxx.9 ej tillämpbart
0–4 %
5–24 %
25–49 %
50–95 %
96–100 %
ICF kodning
Vad avser omgivningsfaktorer används bedömningsfaktorn
för att beteckna antingen graden av positiva aspekter av
miljön, dvs. underlättande faktorer, eller graden av negativa
aspekter, dvs. hinder.
För att beteckna underlättande faktorer kan samma 0–4 skala
användas, men decimalpunkten ersätts med ett plustecken,
t.ex. e110+2. Omgivningsfaktorer föreslås kodas i förhållande
till varje konstruktion individuellt för att tydligare identifiera
omgivningens inverkan.
ICF kodning – omgivningsfaktorer
Användning av en punkt betyder ett hinder medan
användning av ett plustecken (+) framför bedömningssiffran betecknar en underlättande faktor enligt nedan:
xxx.0 INGET hinder (inget, frånvarande, försumbart,…) 0–4 %
xxx.1 LÄTT hinder (lätt, lågt, litet,…)
5–24 %
xxx.2 MÅTTLIGT hinder (medel, ganska stort,…)
25–49 %
xxx.3 SVÅRT hinder (gravt, högt, stort, extremt,…)
50–95 %
xxx.4 TOTALT hinder (fullständigt,…)
96–100 %
xxx+0 INGET underlättande (inget, försumbart,…)
0–4 %
xxx+1 LÄTT underlättande (lätt, lågt, litet,…)
5–24 %
xxx+2 MÅTTLIGT underlättande (medel, ganska stort,…) 25–49 %
xxx+3 STORT underlättande (stort, gravt, högt, extremt,) 50–95 %
xxx+4 TOTALT underlättande (fullständigt,…)
96–100 %
xxx.8 ej specificerat hinder
xxx+8 ej specificerat underlättande
xxx.9 ej tillämpbart
ICF kodning
Bedömningsfaktorn för kapacitet beskriver en persons förmåga
att utföra en uppgift eller handling. Denna bedömningsfaktor
identifierar den högsta möjliga
funktionsnivå som en person själv kan uppnå inom en given
domän vid ett givet tillfälle. Kapacitet mäts i en enhetlig eller
standardiserad omgivning och återger personens
omgivningsanpassade förmåga. Omgivningsfaktorerna kan
användas för att beskriva egenskaperna i denna enhetliga eller
standardiserade omgivning. Både kapacitets- och
genomförandebedömningar kan göras för såväl med som utan
hjälpmedel eller personligt stöd i enlighet med socialstyrelsens
skattningsskala.
ICF kodning
Bedömningsfaktorn för genomförande beskriver vad en
person gör i sin ”verkliga” aktuella omgivning. Eftersom den
aktuella omgivningen för in ett samhälleligt sammanhang,
kan genomförande bedömt med denna bedömningsfaktor
också uppfattas som ”engagemang i en livssituation” som
personen lever i. Detta sammanhang innefattar
omgivningsfaktorer, dvs. alla aspekter av den fysiska, sociala
och attitydmässiga världen, vilka kan kodas med användning
av omgivningsfaktorer.

similar documents