ข้อมูลสุขภาพ 21,43 แฟ้ม - สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวง

Report
ข้อมูลสุขภาพ 21,43 แฟ้ ม: การจัดการเพื่อใช้ประโยชน์
• ทิศทางการดาเนินงานเทคโนโลยีส
่ ารสนเทศ กับการจัดการแฟ้มขอมู
้ ลสุขภาพ
ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศุนย์เทคโนโลยีส่ ารสนเทศ
• การติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค และ ขอมู
้ ลสุขภาพและการแพทย ์ 43 แฟ้ม
ดร.นพ. ศั กดิชั
์ ย ไชยมหาพฤกษ์ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุ โลก
• กระบวนการพัฒนาขอมู
้ ทีเ่ ครือขายบริ
การ ที่
้ ลสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตพืน
่
2
อุษารัตน์ ติดเทียน
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
พิษณุ โลก
• ถอดรหัสขอมู
ั แ
ิ ละนาไปใช้ประโยชน์ - ้ ลสุขภาพสู่การปฏิบต
นางสมศรี
คาภีระ หัวหน้ากลุมงานควบคุ
มโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
่
นายสิ ทธิพงศ์
พรมหาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
• สาธิตกรณีตวั อยางการน
าสารสนเทศมาใช้ประโยชนเพื
่ การติดตามประเมินผล
ความ
่
์ อ
ครอบคลุมวัคซีน การคัดกรองโรคไมติ
่ ดตอ
่ 15.40 – 16.30 50 min
นายดุสิต
ทัพผดุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
นายสิ ทธิพงศ์
พรมหาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
การติดตามประเมินผลการป้ องกันควบคุม
โรคด้วยข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ 43 แฟ้ ม
ดร.นพ. ศักดิชั
์ ย ไชยมหาพฤกษ์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุ โลก
หัวข้อการนาเสนอ
•ตัวชีว้ ด
ั การดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค
•โครงสรางฐานข
อมู
ู 43 แฟ้ม
้
้ ล
•Introduction to SQL
หลักการพืน
้ ฐาน
คาสั่ ง
•ขอเสนอแนะ
้
ตัวชีว้ ด
ั การดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้วดั NCD
และ ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ต ัวชวี้ ัด
ร้อยละความครอบคลุมของประชาชน จาแนก
ตามกลุม
่ อายุ
- อายุ 15-34 ปี
- อายุ 35-59 ปี และ
้ ไป
- อายุ 60 ปี ขึน
ได้ร ับการตรวจค ัดกรองเบาหวาน/ความด ันโลหิต
สูงไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90
ข้อมูลทีต
่ อ
้ งการ
1. จานวนประชาชนไทยจาแนกกลุม
่ อายุ
้ ที่
ทีไ่ ม่รว
ู ้ า่ เป็นโรคเบาหวานทงหมดในพื
ั้
น
2. จานวนผูไ้ ด้ร ับการค ัดกรองเบาหวาน/
ความด ันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน
2.1 จานวนกลุม
่ Pre-DM, Pre-HT
แยกตามกลุม
่ อายุ
2.2 จานวนผูป
้ ่ วย DM, HT รายใหม่
แยกตามกลุม
่ อายุ
ต ัวชวี้ ัด
ผูป
้ ่ วยเบาหวานทีค
่ ม
ุ ระด ับนา้ ตาลในเลือดได้ด ี
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 50
ข้อมูลทีต
่ อ
้ งการ
- จานวนผูป
้ ่ วยเบาหวานทีข
่ น
ึ้ ทะเบียน และได้ร ับ
การติดตามในคลินก
ิ เบาหวาน
- จานวนผูป
้ ่ วยเบาหวานทีไ่ ด้ร ับการตรวจ HbA1C
- จานวนผูป
้ ่ วยเบาหวานทีม
่ ค
ี า่ HbA1C น้อยกว่า 7
- จานวนผูป
้ ่ วยเบาหวานทีม
่ รี ะด ับความด ันโลหิต
3 ครงสุ
ั้ ดท้ายติดต่อก ัน <130/80 มม.ปรอท)
ตัวชี้วดั EPI
และ ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ต ัวชว้ี ัด
ร้อยละความครอบคลุมของเด็กจาแนก
ี แต่ละประเภท
ตามกลุม
่ อายุได้ร ับว ัคซน
ตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
ข้อมูลทีต
่ อ
้ งการ
- ประชากรเด็กเป้าหมาย จาแนกตามกลุม
่ อายุ สอดคล้องก ับการ
ี แต่ละประเภท
ประเมินผลงานการได้ร ับว ัคซน
ี ตามเกณฑ์
้ ที่ จาแนกตามกลุม
- จานวนเด็กในพืน
่ ทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
้ ระเมิน
่ งเวลา / งวดรายงาน) ทีใ่ ชป
(ตามชว
อมู
ู 43 แฟ้ม
โครงสรางฐานข
้ ล
้
หลักการพืน
้ ฐาน คาสั่ ง SQL
MySQL


Relational database
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล แจกฟรี
http://dev.mysql.com/downloads/
Select คาสั่ งดึงและวิเคราะหข
้ ลจากตาราง
์ อมู


รูปแบบ
Select ชือ
่ ฟิ ลด1์ ชือ
่ ฟิ ลด2์ ชือ
่ ฟิ ลด3์ from ชือ
่ ตาราง
่่
[where เงือนไข]
ตัวชี้วดั ที่ 11 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รบั วัคซีนป้ องกันโรค
หัด
A = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ อยู่อาศัยในพืน
้ ที่ในงวด
รายงานนัน้ ที่ได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคหัด
B = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ อยู่อาศัยในพืน
้ ที่ในงวด
รายงานนัน้
สูตรการคานวณ = (A/B) x 100
ฐานข ้อมูล
21,43 แฟ้ ม
a. แฟ้ มepi :
 epi.date_serv
 epi.vcctype
b. แฟ้ ม person : person.pcucode , pid,
birth , sex , nation , dischar , labor ,
typearea
โครงสรางแฟ
้
้ ม Person มี Field
ดังนี้
•
•
•
•
pcucode
pid
birth
sex
•
•
•
•
nation
dischar
labor
typearea
แฟ้ม Person
ชนิดของข้อมูลใน ไฟล์ EPI ของ 43 แฟ้ ม
Relational database
Person.PID
Person.hospcode
EPI.PID.
Epi.hospcode
PID
hospcode
คาสัง่ SQL 43 แฟ้ ม Vaccine MMR (061)
SELECT
person.HOSPCODE,
chospital.hosname,
count(DISTINCT epi.HOSPCODE,epi.PID) as a,
count(distinct person.HOSPCODE,person.PID) as b
FROM
person
LEFT JOIN epi ON epi.HOSPCODE = person.HOSPCODE AND epi.PID = person.PID
AND
epi.VACCINETYPE = '061'
INNER JOIN chospital ON chospital.hoscode = person.HOSPCODE
WHERE
person.sex in ('1','2') AND
person.TYPEAREA IN ('1', '3') AND
person.NATION = '099' AND
person.DISCHARGE = '9' AND
person.BIRTH BETWEEN '20111001' AND '20120930'
GROUP BY
person.HOSPCODE
คาสัง่ SQL 43 แฟ้ ม Vaccine MMR (061)
SELECT chospital.distcode,campur.ampurname,sum(a1) as A,sum(b1) as B,FORMAT(IFNULL(sum(a1)/sum(b1) * 100,0),2) AS
PERCENT
FROM
(SELECT
person.HOSPCODE,
count(DISTINCT epi.HOSPCODE,epi.PID) AS a1,
count(distinct person.HOSPCODE,person.PID) AS b1
FROM
person
LEFT JOIN epi ON epi.HOSPCODE = person.HOSPCODE AND epi.PID = person.PID AND epi.VACCINETYPE = '061'
WHERE
person.sex in ('1','2') AND
person.TYPEAREA IN ('1', '3') AND
person.NATION = '099' AND
person.DISCHARGE = '9' AND
person.BIRTH BETWEEN @START_DATE AND @END_DATE
GROUP BY
person.HOSPCODE) as dev1
INNER JOIN chospital ON chospital.hoscode = dev1.HOSPCODE
INNER JOIN campur ON campur.changwatcode = chospital.provcode AND
campur.ampurcode = chospital.distcode
WHERE
chospital.provcode = @PROVINCE_CODE
GROUP BY
chospital.distcode
คาสัง่ SQL 43 แฟ้ ม Vaccine MMR (061)
SELECT
person.HOSPCODE,
chospital.hosname,
count(DISTINCT epi.HOSPCODE,epi.PID) as a,
count(distinct person.HOSPCODE,person.PID) as b
FROM
person
LEFT JOIN epi ON epi.HOSPCODE = person.HOSPCODE AND epi.PID = person.PID
AND
epi.VACCINETYPE = '061'
INNER JOIN chospital ON chospital.hoscode = person.HOSPCODE
WHERE
person.sex in ('1','2') AND
person.TYPEAREA IN ('1', '3') AND
person.NATION = '099' AND
person.DISCHARGE = '9' AND
person.BIRTH BETWEEN '20111001' AND '20120930'
GROUP BY
person.HOSPCODE
Conclusion
Health
informatics
Public health
informatics
Multi-disciplinary
IT system
data
structure
SQL
language
M&E
indicator
Public Heath Informatics
Computer
science
Information
science
Behavioral
science
Organization
science
Public health
Management
science
4. สารสนเทศ
สาหรับวางแผน
กลยุทธ ์
นโยบายและ
ตัดสิ นใจ
3. สารสนเทศ
สาหรับวางแผนกล
ยุทธวิ์ ธแ
ี ละการ
ตัดสิ นใจ
2. สารสนเทศสาหรับวาง
แผนการปฏิบต
ั งิ าน ตัดสิ นใจ
และควบคุม
1. สารสนเทศทีไ่ ดจากการประมวลผล
้
รายการ
คุณสมบัตข
ิ องสารสนเทศ ทีด
่ ค
ี วรมีคุณสมบัตด
ิ งั น้ี
•
•
•
•
•
•
มีความถูกตองเชื
อ
่ ถือได(Accuracy)
้
้
สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable)
ความสมบูรณ ์ (Completeness)
ทันตอการใชงานหรื
อทันเวลา(Timeliness)
่
ความกระทัดรัด(Conciseness)
ตรงประเด็นหรือตรงตามความตองการ
้
(Relevance)

similar documents