Powerpoint

Report
ของโรงงานผลิตนมมาแปรรูปเป็ นเชือ
้ เพลิงอัด
แทง่
กรณีศึกษา : บริษท
ั ฟรีสแลนดคั
์ มพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
Conduct of sludge from wastewater treatment of milk
production transform of fuel
Case study : Friesland Campina Fresh (Thailand) Co., Ltd.
บทที่ 1 บทนา
1.1 ทีม
่ าและความสาคัญของ
ปัญหา
1.2
กรอบแนวความคิดเดิม
1.3 กรอบแนวความคิดใหม่
1.4 วัตถุประสงค ์
1.5 ขอบเขตการศึ กษา
1.6 ประโยชนที
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
์ ค
1.7 นิยามศั พท ์
ทีม
่ าและความสาคัญของปัญหา
น้านมดิบ
กระบวนการผลิตนม
น้าเสี ย
กระบวนการบาบัดน้าเสี ย
กากตะกอนของเสี ย
คาใช
าจัดสูง
่
้จายในการก
่
ผลิตภัณฑนม
์
กรอบแนวความคิดเดิม
บริษท
ั ฟรีสแลนดคั
์ มพิน่า เฟรช (ประเทศไทย)
จากัด
น้านมดิบ
กระบวนการผลิตนม
น้าเสี ย
กระบวนการบาบัดน้าเสี ย
กากตะกอนของเสี ย
กาจัดกากตะกอนของเสี ย
โดยการจ้างบริษท
ั เอกชน
ผลิตภัณฑนม
์
กรอบแนวความคิดใหม่
บริษท
ั ฟรีสแลนดคั
์ มพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
น้านมดิบ
กระบวนการผลิตนม
ผลิตภัณฑนม
์
น้าเสี ย
กระบวนการบาบัดน้าเสี ย
กากตะกอนของเสี ย
อัตราส่วนกากตะกอน (%) ตอเปลื
อก
่
กลวยน
้าวา้ (%)
้
95 : 5, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75, 5 :
้าหนัก กษา
เปรีย95
บเทีโดยน
ยบผลการศึ
ในแตละอั
ตราส่วนของเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
่
เพือ
่ หาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
วิเคราะหคุ
ิ ้าน
์ ณสมบัตด
เชือ
้ เพลิง
• ปริมาณความชืน
้
• ปริมาณเถา้
• ปริมาณสารระเหย
• ปริมาณคารบอนคง
์
ตัว
• คาความร
อน
่
้
วัตถุประสง
ค์
1. เพือ
่ ศึ กษาอัตราส่วนที่
เหมาะสม
ในการผลิตเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
ระหวาง
่
กากตะกอนของเสี ยผสม
เปลือกกลวยน
้าวา้
้
2. เพือ
่ ให้ไดเชื
้ เพลิงอัดแทง่
้ อ
ทีส
่ ามารถนาไปใช้
ประโยชนได
์ ้
ขอบเขตการศึ กษา
- การศึ กษาเชิงทดลอง (Experimental
Research)
- โดยนากากตะกอนของเสี ยผสมเปลือกกลวย
้
น
วนที
เ
่
หมาะสม
พื้านวทีาในอั
่ ึ กษาตราส่บ
านเลขที
่ 64/23 หมู่ 6 ตาบล
้ศ
้
สาหรั
นเชือ
้ อ
เพลิ
ตลาดขวั
ญบผลิตอเป็
าเภอเมื
ง งอัดแทง่
หวัดงนนทบุ
การอัดแทงเชื
้ งเพลิ
บริรษี ท
ั น่าเฮงคอน
่ จัอ
สตรั
๊ เชั
น
่ อีคหาค
ด์
การวิค
คราะห
าพารามิ
ตอร
์ จเากั
่
์ วิปเมนท
ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี
แห
งประเทศไทย
วิเคราะหคุ
สมบั
ิ านเชื
อ
้ เพลิง
่ ตด
้
์ ณ
ปริมาณความชืน
้
ปริมาณเถา้
ปริมาณสารระเหย
ปริมาณคารบอนคงตัว
คาความ
ประโยชน์
ทีค
่ าดวาจะ
่
ไดรั
้ บ
1. ทราบอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
ในการผลิตเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
ระหวาง
่
กากตะกอนของเสี ยผสม
เปลือกกลวยน
้าวา้
้
2. ไดเชื
้ เพลิงอัดแทง่
้ อ
ทีส
่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้
นิยามศั พท ์
กากตะกอนของเสี ย
กากตะกอนของเสี ยจากโรงงานผลิตนม บริษัท ฟรีส
แ ล น ด ์ คั ม พิ น่ า
เ ฟ ร ช
(ประเทศไทย) จากัด น ามาตากแห้ งเพื่อลดปริมาณความชื้น
โดยใช
7 วัน ขึน
้ อยูกั
ิ ากาศ
้ระยะเวลาประมาณ
่ บสภาพภูมอ
เปลือกกล
วยน
้าว้า
้
เปลือ กกล้ วยน้ า ว้ า จากชุ ม ชนตลาดจัง หวัด นนทบุ ร ี
น ามาตากแห้ งเพื่อ ลดปริม าณความชื้ น โดยใช้ ระยะเวลา
ประมาณ
วันง ขึน
้ อยูกั
บสภาพภูมอ
ิ ากาศ
่
เชือ
้ เพลิงอัด7แท
่
เชื้อ เพลิง แข็ ง ที่ไ ด้ จากการน ากากตะกอนของเสี ยผสม
เ
ป
ลื อ
ก
ก
ล้
ว
ย
น้
า
ว้
า
ในอั
ตราส่วนทีเ่ น
ามาอัดเป็ นแทง่
้ Content)
ปริมาณความชื
้ หมาะสมแล
(Moistureวน
ปริม าณความชื้น ต่อปริม าณของเนื้ อ เชื้อ เพลิง อัด แท่ง
อบแห้ง ความชืน
้ มีผลทาให้คาความร
้ เพลิงอัดแทง่
่
้อนของเชือ
ลดลง จุ ด ติด ไฟได้ ยากและท าให้ เชื้ อ เพลิง แตกร่ วนได้ ง่ าย
โดยคาความชื้น ที่เ หมาะสมของแทงเชื้อ เพลิง จะตองไมเกิน
นิยามศั พท ์
ปริมาณเถ้า (Ash Content)
ส่วนของสารอนินทรียที
์ เ่ หลือจากการสั นดาปในเตาเผา
ที่ อุ ณ ห ภู มิ
750๐ C
เ ป็ น เ ว ล า
6 ชั่วโมงซึ่งประกอบด้วยพวก ซิลก
ิ า แคลเซียมออกไซด ์
แ
ก นี เ ซี ย ม(Volatile
อ อ ก Matter)
ไ ซ ด์
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่
ปริม
มาณสารระเหย
ชีวมวลจะมี
ปริมาณเถ
้าต้อา่ เพลิงอัด แท่งอบแห้ งทีร่ ะเหยได้ ซึ่งมี
ส่ วนของเนื
้อเชื
ส า ร ป ร ะ ก อ บ ค า ร ์ บ อ น อ อ ก ซิ เ จ น แ ล ะ ไ ฮ โ ด ร เ จ น เ ป็ น
องค
์
ปริมประกอบ
าณคาร
บอนคงตั
ว (Fixed Carbon)
์
มวลคาร บอนที
่เหลือในเชื้อ เพลิง อัด แท่ง หลัง จากเอา
์
สารระเหยออกไปแลวที
่ ุณหภูม ิ 950 °C
้ อ
คาความร
่
้อน (Calorific Value)
ค่ าความร้ อนของการสั นดาปขึ้ น อยู่ กับ ปริม าณของ
คารบอนในเชื
อ
้ อัดเพลิงอัดแทง่
์
เกีย
่ วของ
้
2.1 โรงงานผลิตนม
2.2 กระบวนการผลิตนม
2.3 ระบบบาบัดน้าเสี ย
2.4 การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
2.5 ระบบบาบัดน้าเสี ยของบริษท
ั ฟรีสแลนดคั
์ มพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
2.6 คุณสมบัตข
ิ องวัสดุ
2.7 เชือ
้ เพลิง
2.8 เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
2.9 เครือ
่ งอัดแทง่
2.10 เครือ
่ งมือวิเคราะหคุ
้ เพลิง
์ ณสมบัตเิ ชือ
2.11 งานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
้
นมยูเอชที
โรงงานผลิต
นม
บริษท
ั โฟร ์
โมสต ์
ประเทศไทย
จากัด
บริษท
ั ฟรีสแลนด ์
คัมพิน่า (ประเทศ
ไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษท
ั ฟรีสแลนด ์
คัมพิน่า เฟรช
(ประเทศไทย) จากัด
นมเปรีย
้ วยู
เอชที
นมขน
้
หวาน
นมขนจื
้ ด
นมพาสเจอร ์
ไรส์
นมเปรีย
้ ว
โยเกิรต
์
กระบวนการ
ผลิตนม
กระบวนการผลิตนมยู
เอชที
กระบวนการผลิตนม
พาสเจอรไรส
์ ์
กระบวนการผลิตนมขน
้
หวาน
กระบวนการผลิตโย
เกิรต
์
กระบวนการผลิตนมยูเอชที
กระบวนการผลิตนมพาส
เจอรไรส
์ ์
กระบวนการผลิตนมขน
้
หวาน
กระบวนการผลิตโยเกิรต
์
ระบบบาบัดน้าเสี ย
กระบวนการบาบัด
เสี ย่ วยทาง
ปฏิบน
ต
ั ก
ิ ้า
ารหน
กายภาพ(Physical
Unit Operations)
กระบวนการหน
่ วยทาง
เคมี/
ทางกายภาพเคมี
(Chemical/Physicoc
hemical Unit
กระบวนการหน
่ วยทาง
Process)วเคมี
ชีวภาพ/ทางชี
(Biological/Biochemi
cal
ขัน
้ ตอนการบาบัด
น้าาบั
เสีดยขัน้ ตน้
ระบบบ
(Primary Treatment)
ระบบบาบัดขัน
้ ทีส
่ อง
(Secondary
Treatment)
ระบบบ
าบัดขัน
้ ทีส
่ าม
(Tertiary Treatment)
ระบบการฆาเชื
้ โรค
่ อ
(Disinfection)
ปฏิบต
ั ก
ิ ารหน่วย
ทางกายภาพ
กระบวนกา
รบาบัดน้า
เสี ย
(Physical Unit
Operations)
กระบวนการหน่วย
ทางเคมี/ทาง
กายภาพเคมี
การแยก
ของแข็ง
การเติม
สารเคมี
(Chemical/Physicoche
mical Unit Process)
กระบวนการหน่วย
ทางชีวภาพ/ทาง
ชีวเคมี
(Biological/Biochemic
al
การใช้
จุลน
ิ ทรีย ์
ขัน
้ ตอนการบาบัดน้าเสี ย
การดักดวยตะแกรง
้
(Screening)
ระบบบาบัด
ขัน
้ ตน
้
(Primary
Treatment)
การกาจัดกรวด–
ทราย
(Grit Removal)
การตกตะกอน
ขัน
้ ต้ น
(Primary
Sedimentation)
การก
าจัดน้ามัน
และไขมัน(Oil and
Grease Removal)
ขัน
้ ตอนการบาบัดน้าเสี ย
ระบบบาบัดขัน
้
ทีส
่ อง
(Secondary
Treatment)
ระบบบาบัดน้าเสี ยแบบบอ
่
ปรับเสถียร
(Stabilization
ระบบบ
าบัดน้าเสีPond)
ยแบบบอ
่
เติมอากาศ
(Aerated
ระบบบ
าบัดน้าLagoon)
เสี ยแบบบึง
ประดิษฐ ์
(Constructed
ระบบบาบัดWetland)
น้าเสี ย
แบบแอกติเวเต็ดสลัดจ ์
(Activated Sludge)
ระบบบาบัดน้าเสี ย
แบบแผนจานหมุ
นชีวภาพ
่
(Rotating Biological
Contactor)
ระบบบาบัดน้าเสี ยแบบบอปรั
บเสถียร
่
(Stabilization Pond)
ระบบบาบัดน้าเสี ยแบบบอเติ
่ มอากาศ
(Aerated Lagoon)
บอเติ
่ ม
อากาศ
บอเติ
่ มอากาศ
มีเครือ
่ งเติมอากาศ
เพือ
่ ให้เกิดการ
ผสมกันของ
ตะกอนจุลน
ิ ทรีย ์
ออกซิเจนละลาย
ในน้าและน้าเสี ย
อาศัยการเติม
ออกซิเจน
ส่วนประกอบของ
ระบบ
บอบ
่ ม
่
รับน้าเสี ยจากบอ
่
เติมอากาศ และ
ปรับสภาพ
น้าทิง้
จุ ลิ น ท รี ย ์ ส า ม า ร ถ
นาไปใช้
ยอยสลายสารอิ
นทรีย ์
่
ในน้าเสี ย
ได้ เร็ ว กว่าการปล ่อย
ใ ห้ ย่ อ ย ส ล า ย ต า ม
ธรรมชาติ
บอเติ
่ มคลอรีน
ฆาเชื
้ โรค
่ อ
ระบบบาบัดน้าเสี ย
แบบบึงประดิษฐ ์
(Constructed
Wetland)
ระบบบึงประดิษฐแบบ
์
Free Water Surface
Wetland
(FWS)
ระบบบึงประดิษฐแบบ
์
Vegetated Submerged
Bed System
(VSB)
ระบบบึงประดิษฐแบบ
Free Water
์
Surface Wetland (FWS)
ระบบบึงประดิษฐแบบ
Vegetated Submerged
์
Bed System (VSB)
ระบบบาบัดน้า
เสี ย
แบบแอกติเวเต็ด
สลัดจ ์
(Activated
Sludge)
แบบกวนสมบูรณ ์ :
CMAS
แบบปรับเสถียรสั มผัส
: CSAS
แบบคลองวนเวียน :
OD
แบบเอสบีอาร ์ : SBR
แบบแผนจานหมุ
น
่
ชีวภาพ : RBC
ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจแบบกวนสมบู
รณ์
์
(Completly Mixed Activated Sludge :
CMAS)
สั มผัส
(Contact Stabilization Activated
Sludge : CSAS)
ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch
: OD)
ระบบบาบัดน้าเสี ยแบบเอสบีอาร ์
(Sequencing Batch Reactor : SBR)
ระบบบาบัดน้าเสี ยแบบแผนจานหมุ
น
่
ชีวภาพ
(Rotating Biological Contactor : RBC)
ขัน
้ ตอนการบาบัดน้าเสี ย
การกาจัดฟอสฟอรัส
(Phosphorus
การกRemoval)
าจัดไนโตรเจน
(Nitrogen Removal)
ระบบบาบัดขัน
้
ทีส
่ าม
(Tertiary
Treatment)
การกรอง
การดู(Filtration)
ดติดผิวดวยถ
าน
้
่
(Carbon
Adsorption)
การแลกเปลี
ย
่ นประจุ
(Ion Exchange)
การกาจัดฟอสฟอรัส
และไนโตรเจนพรอม
้
กัน (Combined
ขัน
้ ตอนการบาบัดน้าเสี ย
ระบบการฆาเชื
้
่ อ
โรค
(Disinfection)
วิธท
ี างเคมี
โดยการเติมสาร
ออกซิไดซที
์ ร่ ุนแรง
คลอรีน
โอโซน
แสงอัลตราไวโอเลต
โอโซนและแสง
อัลตราไวโอเลต
การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
สลัดจจากถั
ง
์
ตกตะกอนขัน
้ แรก
ทีม
่ า ลักษณะ
และปริมาณ
ของสลัดจ ์
สลัดจจากการใช
้
์
สารเคมี
สลัดจจากถั
งเติม
์
อากาศ
สลัดจจากการย
อย
่
์
สลาย
แบบไรออกซิ
เจน
้
การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
การบดสลัดจ ์
การปฏิบต
ั ิ
ขัน
้ ตน
้
การแยกกรวด
ทราย
การผสมสลัดจ ์
การเก็บกักสลัดจ ์
การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
แบบตกตะกอน
การทาขน
้
สลัดจ ์
(SludgeThick
ening)
แบบลอยตัว
เครือ
่ งหมุนเหวีย
่ ง
การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
การปรับ
เสถียรสลัดจ ์
การออกซิไดซด
้
์ วย
คลอรีน
การเปลีย
่ นสภาพ
ดวยปู
นขาว
้
การยอยแบบไร
่
้
อากาศ
การยอยแบบใช
่
้
อากาศ
การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
เครือ
่ งรีดน้าสลัดจแบบอั
ด
์
กรอง (Filter Press)
การแยกน้า
ออก
เครือ
่ งรีดน้าสลัดจแบบ
์
สายพานรีดน้า (Belt
Press)
การบาบัดและกาจัดสลัดจ ์
การกาจัดสลัดจ ์
ขัน
้ สุดทาย
้
การขนส่งผานท
อ
่
่
หรือ
บรรทุกเรือนาไปทิง้
ทะเลาไปปรั
(Marine
การน
บปรุง
Disposal)
ดิน
การน(Land
าไปฝังกลบ
Application)
(Landfill)
การเผา
(Incineration)
การหมักทาปุ๋ย
(Composting)
ระบบบาบัดน้าเสี ยของบริษท
ั ฟรีสแลนด ์ คัมพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
ระบบบาบัดน้าเสี ยของบริษท
ั ฟรีสแลนด ์ คัมพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
บอเก็
้ แรก (Equalization
่ บน้าขัน
Tank : EQ)
บอแยกไขมั
นจากน้าเสี ย (KWF
่
35)
ระบบบาบัดน้าเสี ยของบริษท
ั ฟรีสแลนด ์ คัมพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
บอตกตะกอน
(Contact Tank)
่
บอเติ
่ มอากาศทัง้ 2 บอ
่ ( A1 ,
A2)
ระบบบาบัดน้าเสี ยของบริษท
ั ฟรีสแลนด ์ คัมพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
บอแยกตะกอนออกจากน
้าใส
่
ลักษณะของน้าทีบ
่ าบัด
และผานการแยกตะกอนแล
ว
่
้
ระบบบาบัดน้าเสี ยของบริษท
ั ฟรีสแลนด ์ คัมพิน่า
เฟรช (ประเทศไทย) จากัด
บอพั
่ านการบ
าบัดแลว
อยออกสู
่ กน้าทีผ
่
้ กอนปล
่
่
่ คลองเปรม
ประชากร
ค่ามาตรฐานของน้าเสียในโรงงานก่อน
บาบัดและหลังบาบัด
ค่า
ก่อนการบาบัด หลังการบาบัด
มาตรฐาน
BOD
COD
pH
2000
2500
5
7
20
8
คุณสมบัตข
ิ องเศษวัสดุ
กลวย
้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การขยายพันธุ์
ลาตน
้
โดยการใช้เมล็ด
ดอก
โดยการใช้หน่อ
ผล
เมล็ด
ราก
ใบ
หน่อออน
่
หน่อใบ
แคบ
หน่อใบ
กว้าง
โดยการเพาะเลี
ย
้ ง
เนื้อเยือ
่
ประโยชน์
การบริโภค
พธีกรรมตาง
ๆ
่
พิธท
ี าง
ศาสนา
พิธต
ี ง้ั ขันขาว
้
พิธแ
ี ตงงาน
่
พิธท
ี าขวัญ
เด็ก
ในการปลูก
บาน
้
ในงานศพ
เชือ
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิงธรรมชาติ
เชือ
้ เพลิงซากดึก
ดาบรรพ ์
นามัน
้
ปิ โตรเลียม
ก๊าซ
ธรรมชาติ
นิวเคลียร ์
เชือ
้ เพลิงจากชีว
มวล
เชือ
้ เพลิงสั งเคราะห ์
ถานไม
่
้
ถานพี
ท
่
ถานโค
่
้ก
ถานหิ
น
่
ถานหิ
นอัด
่
ก้อนไรควั
้ น
ถานแกลบ
่
ฯลฯ
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
วัตถุดบ
ิ ที่
นามาทา
เชือ
้ เพลิงอัด
แทง่
เศษพืช หรือวัสดุเหลือทิง้ ทาง
การเกษตร
(Crop Residues)
วัชพืช (Weeds)
สิ่ งทีเ่ หลือทิง้ หรือกากจาก
โรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Waste)
ขยะมูลฝอย
(Municipal Waste)
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
ตัวประสานทีส
่ ามารถเผา
ไหม้ได้
(Combustible binder)
ตัว
ประสาน
(Binder)
ตัวประสานทีเ่ ผาไหม้
ไมได
่ ้
(Non - Combustible
binder)
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
การอัดแห้งและใช้ความ
ร้อนสูง
วิธก
ี ารอัด
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
การอัดเปี ยกและไมใช
่ ้
ความรอน
้
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
การตากแดดโดยตรง
การตากในตูอบแสงอาทิ
ตย ์
้
การตากและการ
เก็บรักษา
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
การอบดวยความร
อน
้
้
จากเตาเผาขยะ
การอบดวยความร
อน
้
้
ทีเ่ หลือทิง้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม
การอบดวยความร
อน
้
้
จากเครือ
่ งทาความรอน/
ตู้อบ
้
ไฟฟ้า
การเก็บรักษาเชือ
้ เพลิงอัด
แทง่
ควรเก็บในทีแ
่ หงไมใหถูกนา
ปริมาณความชืน
้
(Moisture Content)
ปริมาณเถา้
(Ash Content)
คุณสมบัต ิ
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
ปริมาณสารทีร่ ะเหยได้
(Volatile Matters)
ปริมาณคารบอนคงตั
ว
์
(Fixed Carbon)
คาความร
อน
่
้
(Calorific Value)
ขอดี
้
เชือ
้ เพลิง
อัดแทง่
มีขนาดและรูปรางเป็
นแบบเดียวกัน
่
สามารถใช้ป้อนเป็ นเชือ
้ เพลิงในทาง
อุตสาหกรรมไดอย
อเนื
้ างต
่
่ ่อง
มีขนาดเส้นผาศู
50-60
มม.
่ นยกลาง
์
มีคุณสมบัยาว
ตท
ิ างกายภาพและความร
อน
้
50-150 มม.
ทีส
่ ามารถใช้เป็ นเชือ
้ เพลิงหุงตมใน
้
ครัวเรือน
ปราศจากมลภาวะ เนื่องจากไมมี
่ ปริมาณ
กามะถัน ฟอสฟอรัส
และขีเ้ ถาลอยปล
อยออกมา
จึงไมจ
้
่
่ าเป็ นที่
จะต้องใช้อุปกรณควบคุ
มมลภาวะทีม
่ รี าคา
์
มีประสิ ทธิภาพในการเผาไหม
ที
่ มบูรณ์
สูง
้ ส
สะดวกตอการเก็
บและการนามาใช้งาน
่
ขอเสี
้ ย
เชือ
้ เพลิงอัด
แทง่
การอัด แท่ งใช้ แรงอัด สู ง ท าให้
ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ง า น สู ง
ในกระบวนการผลิต และเป็ นเหตุ
ให้ กระบอกอัด และ
สกรูสึ กหรอ
ง่ ายจากการขั
ด สี ดั้งยันั
้ น ่เป็การ
คุ
ณ สมบัต ิก ารเผาไหม
ง ไม
นที่
ลงทุ
ง้ อ ง ก า ร
น
่ นาจึงสูต
เช่ น การลุ ก ไหม้ ไม่ ดี จุ ด ติด ไฟ
ยาก และมีควันมาก
เป็ นต
เชือ
้ ้นเพลิงอัดแทงเมื
่ ถูกน้าหรือ
่ อ
อากาศ
เมือ
่ มีความชืน
้ สูง มักจะแตกรวน
่
เครื่องอัดแท่ง
เครือ
่ งอัดแบบ
ลูกสูบ
(Piston Press)
เครือ
่ งอัดแบบ
เกลียว
(Screw Press)
เครือ
่ งอัดแบบ
ลูกกลิง้
(Roll Press)
เครือ
่ งอัดเม็ด/
อัดเป็ นแทงเล็
่ ก ๆ
(Pelletizing
Press)
รูปกรวย
(Conical Screw
Press)
ขด
ลวดความรอน
้
ทีก
่ ระบอกอัด
(Screw Press With
a Heated Die)
แบบคู่
(Twin-Screw
Press)
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะหคุ
์ ณสมบัต ิ
เชือ
้ เพลิง
เครือ
่ ง Automatic
Calorimeter
เครือ
่ ง Hot Air
Bomb
เครือ
่ งวัดอุณหภูมค
ิ วามชืน
้
งานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
้
อรรถกร ฤกษวิ
ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม
์ รี
(2549)
เหมาะสมในการนา
เชือ
้ เพลิงแข็งจากขยะ ขยะมูลฝอยชุมชนมาทาเป็ น
มูลฝอยชุมชนอัดแทง่ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
อัด แท่งโดยน าขยะมู ล ฝอย
ชุมชน
2
ป ร ะ เ ภ ท ไ ด้ แ ก ่ เ ศ ษ
ก ร ะด า ษ
แล ะเ ศ ษ ไ ม้ /
ใ บ ไ ม้ ม า ผ ส ม กั น ใ น
อั ต ร า ส่ ว น ต่ า ง กั น
5 อั ต รา ส่ วน คื อ เศ ษ
งานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
้
ชาญยุทธ เทพพานิช
(2552)
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ท ด ส อ บ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ถ่ า น
เชื้ อ เพลิง อัด แท่ งจากมัน
สาปะหลังและกากตะกอน
น้าทิง้
ผลการทดสอบ
คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ
แ ล ะ ท า ง ด้ า น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ข อ ง
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง พ บ ว่ า
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม ห น า แ น่ น
ความชื้น ปริม าณเถ้ าปริม าณ
ค า ร ์ บ อ น ค ง ตั ว แ ล ะ ค่ า
ความร้อนของถานเชื
้อเพลิงอัด
่
แท่งทั้ง 3
แบบ มีค วาม
แตกตางกั
นอยางมี
นย
ั สาคัญทาง
่
่
ส
ถิ
ติ
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมี
คาความร
่
้อน 5,993 cal/g ,คา่
บทที่ 3 วิธก
ี ารดาเนินการ
ศึ กษา
3.1 รูปแบบการศึ กษา
3.2 ขัน
้ ตอนการศึ กษา
3.3 วัสดุ เครือ
่ งมือและอุปกรณ ์
สาหรับการศึ กษา
รูปแบบการศึ กษา
- การศึ กษาเชิงทดลอง
Research) ยผสม
-(Experimental
โดยนากากตะกอนของเสี
เปลือกกลวยน
้าวา้
้
ในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
ส
บผลิตเป็อมู
นเชื
อ
้ เพลิง
- าหรั
รวบรวมข
ล
้
อัดแทง่
วิเคราะหคุ
ิ าน
์ ณสมบัตด
้
เชือ
้ เพลิง
 ปริมาณความชืน
้ (Moisture
Content)
 ปริมาณเถา้ (Ash Content)
 ปริมาณสารระเหย
(Volatile Matter)
 ปริมาณคารบอนคงตัว
โรงงานผลิตนม
กระบวนการผลิตนม
ระบบบาบัดน้าเสี ย
การบาบัดและกาจัด
สลั
ดจ ์ าบัดน้าเสี ยของ
ระบบบ
บริษท
ั ฟรีสแลนดคั
์ มพิ
น่า เฟรช (ประเทศ
ไทย)
จากั
คุณสมบั
ตข
ิ ดองวัสดุ
เชือ
้ เพลิง
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
เครือ
่ งอัดแทง่
เครือ
่ งมือวิเคราะห ์
คุณสมบัตเิ ชือ
้ เพลิง
งานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง
วัสดุ เครือ
่ งมือและอุปกรณส
์ าหรับ
การศึ กษา
วัสดุสาหรับการศึ กษา
เครือ
่ งมือและอุปกรณ ์
สาหรับการศึ กษา
ภาคสนาม
เครือ
่ งมือและอุปกรณ ์
สาหรับห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
กากตะกอนของเสี ย
เปลือกกลวยน
้าวา้
้
เครือ
่ งอัดแทงเชื
้ เพลิงแบบ
่ อ
เกลียว
เครือ
่ งหัน
่ ยอย
่
เครือ
่ งชัง่
เครือ
่ ง Automatic Bomb
Calorimeter
เครือ
่ ง Hot Air Oven
เครือ
่ งวัดอุณหภูมค
ิ วามชืน
้
Hygrometer
ขัน
้ ตอน
การศึ กษา
ขัน
้ เตรียมการ
ศึ กษา
ขัน
้ เก็บรวบรวม
ข้อมูล
ขัน
้ การทดลอง
ขัน
้ วิเคราะหผล
์
ขัน
้ อภิปรายผล
สรุปและนาเสนอ
กรอบการศึ กษาเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
เตรียมวัตถุดบ
ิ
เปลือกกลวยน
้าว้า (ตาก
้
แห้ง 7 วัน)
กากตะกอนของเสี ย
(ตากแห้ง 7 วัน)
ผสมวัตถุดบ
ิ ในอัตราส่วน
(%)
95 : 5, 75 : 25, 50 : 50,
25 : 75
และ
5: 95
โดยน
้าหนัก
เชือ
้ เพลิ
งอัดแท
ง่ (ตาก
แห้ง 7 วัน )
วิเคราะหคุ
ิ าน
์ ณสมบัตด
้
เชือ
้ เพลิง
• ปริมาณความชืน
้
• ปริมาณเถา้
• ปริมาณสารระเหย
• ปริมาณคารบอนคงตั
ว
์
• คาความร
อน
่
้
สรุปและนาเสนอผล
บทที่ 4 ผลการศึ กษา
4.1 การเตรียมวัตถุดบ
ิ
4.2 เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
4.3 การวิเคราะหประสิ
ทธิภาพเชือ
้ เพลิงอัด
์
แท
4.4ง่ อภิปรายผลการเปรียบเทียบ
ประสิ ทธิภาพเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
กากตะกอน
ของเสี ย
การเตรียม
วัตถุดบ
ิ
เปลือกกลวย
้
น้าว้า
กากตะกอนของเสี ย
เปลือกกลวยน
้าวา้
้
กากตะกอนของเสี ยที่
ตากแห้งแลว
้
เปลือกกลวยน
้าวาที
้
้ ่
แห้งแลว
้
เครือ
่ งอัดแทงที
่ งอัดแบบ
่ ใ่ ช้ในการศึ กษาเป็ นเครือ
เกลียว
ตัวอยางอั
ตราส่วนกากตะกอนของเสี ยผสมกับ
่
เปลือกกลวยน้าวา
ตัวอยางอั
ตราส่วนทีผ
่ สม
่
ใส่เครือ
่ งอัดแทง่
ตัวอยางแท
งเชื
้ เพลิง
่
่ อ
ทีอ
่ อกจากกระบอกอัด
การตรวจลักษณะรูปราง
่
ของเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
การวิเคราะห ์
ประสิ ทธิภาพ
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
คุณสมบัตด
ิ าน
้
เชือ
้ เพลิง
ผลการตรวจลักษณะและรูปรางของเชื
อ
้ เพลิงอัด
่
แทง่
อัตราส่วน
กากตะกอนของเสี ย(%) ตอ
่ เปลือก
กลวยน
้าวา(%)
้
้
95 : 5
75 : 25
50 : 50
25 : 75
5 : 95
ลักษณะรูปรางของเชื
อ
้ เพลิง
่
อัดแทง่
สามารถอัดแทงได
่
้
ผิวคอนข
างขรุ
ขระ
่
้
สามารถอัดแทงได
่
้
ผิวคอนข
างขรุ
ขระ
่
้
สามารถอัดแทงได
่
้
ผิวคอนข
างขรุ
ขระ
่
้
สามารถอัดแทงได
่
้
ผิวขรุขระ
ไมสามารถอั
ดแทง่
่
เริม
่ ติดขัด
ไมติ
่ ดขัด
ไมติ
่ ดขัด
ไมติ
่ ดขัด
ผลการอัดแทงเชื
้ เพลิงในอัตราส่วน 95(%) : 5(%)
่ อ
ผลการอัดแทงเชื
้ เพลิงในอัตราส่วน75(%) : 25(%)
่ อ
ผลการอัดแทงเชื
้ เพลิงในอัตราส่วน 50(%) : 50(%)
่ อ
ผลการอัดแทงเชื
้ เพลิงในอัตราส่วน 25(%) : 75(%)
่ อ
ผลการอัดแทงเชื
้ เพลิงในอัตราส่วน 5(%) : 95(%)
่ อ
ปริมาณความชืน
้
(Moisture
Content)
ปริ
มาณเถา้
(Ash Content)
คุณสมบัตด
ิ าน
้
เชือ
้ เพลิง
ปริมาณสาร
ระเหย (Volatile
ปริมMatter)
าณคารบอน
์
คงตัว (Fixed
Carbon)
คาความร
อน
่
้
(Calorific
Value)
ปริมาณความชืน
้ (Moisture Content)
อัตราส่วน
กากตะกอนของเสี ย(%) ตอ
่
เปลือกกลวยน
้าว้า(%)
้
95 : 5
75 : 25
50 : 50
25 : 75
5 : 95
ปริมาณความชืน
้
(ร้อยละ)
10.0
10.4
9.7
9.7
11.6
แสดงปริมาณความชืน
้ ของเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
12
้ (%)
ปริมาณความชืน
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
95 ; 5
75 ; 25
50 ; 50
25 ; 75
5 ; 95
อัตราส่วนกากตะกอนของเสี ย (%) ตอ
้าว้า
่ เปลือกกลวยน
้
(%)
ปริมาณเถา้ (Ash Content)
อัตราส่วน
กากตะกอนของเสี ย(%) ตอ
่
เปลือกกลวยน
้าว้า(%)
้
95 : 5
75 : 25
50 : 50
25 : 75
5 : 95
ปริมาณเถา้
(ร้อยละ)
18.3
17.7
16.3
15.8
15.2
แสดงปริมาณเถ้ าของเชื้อเพลิงอัดแท่ ง
20
18
16
ปริมาณเถา้ (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
95 ; 5
75 ; 25
50 ; 50
25 ; 75
5 ; 95
อัตราส่วนกากตะกอนของเสี ย (%) ตอ
้าว้า (%)
่ เปลือกกลวยน
้
ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter)
อัตราส่วน
กากตะกอนของเสี ย(%) ตอ
่ เปลือก
กลวยน
้าวา(%)
้
้
95 : 5
75 : 25
50 : 50
25 : 75
5 : 95
ปริมาณสารระเหย
(ร้อยละ)
57.1
58.1
61.1
61.8
62.7
แสดงปริมาณสารระเหยของเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
63
62
ปริมาณสารระเหย (%)
61
60
59
58
57
56
55
54
95 ; 5
75 ; 25
50 ; 50
25 ; 75
5 ; 95
อัตราส่วนกากตะกอนของเสี ย (%) ตอ
้าว้า (%)
่ เปลือกกลวยน
้
ปริมาณคารบอนคงตั
ว (Fixed Carbon)
์
อัตราส่วน
ปริมาณคารบอนคงตั
ว
์
กากตะกอนของเสี ย(%) ตอ
่ เปลือก
(ร้อยละ)
กลวยน
้าวา(%)
้
้
95 : 5
14.6
75 : 25
13.8
50 : 50
12.9
25 : 75
12.7
5 : 95
10.5
แสดงปริมาณคารบอนคงตั
วของเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
์
16
ว (%)
ปริมาณคารบอนคงตั
์
14
12
10
8
6
4
2
0
95 ; 5
75 ; 25
50 ; 50
25 ; 75
5 ; 95
อัตราส่วนกากตะกอนของเสี ย (%) ตอ
้าว้า (%)
่ เปลือกกลวยน
้
คาความร
อน
่
้ (Calorific Value)
อัตราส่วน
กากตะกอนของเสี ย(%) ตอ
่
เปลือกกลวยน
้าว้า(%)
้
95 : 5
75 : 25
50 : 50
25 : 75
5 : 95
คาความร
อน
่
้
(กิโลแคลอรีต
่ อกิ
่ โลกรัม)
วัดครัง้ ที่ วัดครัง้ ที่ คาเฉ
่
1
2
ลีย
่
3,950 4,390 4,170
3,920 4,370 4,145
3,910 4,330 4,120
3,980 4,410 4,195
3,890 4,410 4,150
แสดงคาความร
อนเฉลี
ย
่ ของเชือ
้ เพลิงอัดแทง่
่
้
่ (กิโลแคลอรีต
ย
อนเฉลี
่ อกิ
คาความร
้
่
่ โลกรัม)
4,200
4,180
4,160
4,140
4,120
4,100
4,080
95 ; 5
75 ; 25
50 ; 50
25 ; 75
5 ; 95
อัตราส่วนกากตะกอนของเสี ย (%) ตอ
้าว้า (%)
่ เปลือกกลวยน
้
อภิปรายผลการเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพเชือ
้ เพลิงอัด
ง่ ลักษณะรูปราง
อัตราส่วน
ขนาดเส้นผแท
าน
คาความร
อน
่
่
่
้
กากตะกอนของเสี ย(%) ศูนยกลางต
อความ
์
่
ตอเปลื
อกกลวยน
ยาว
้าว้า
่
้
(%)
(มิลลิเมตร)
95 : 5
50/150
75 : 25
50/150
50 : 50
50/150
25 : 75
50/150
ของเชือ
้ เพลิงอัด
แทง่
สามารถอัดแทงได
่
้
เริม
่ ติดขัด
ผิวคอนข
างขรุ
ขระ
่
้
สามารถอัดแทงได
่
้
ไมติ
่ ดขัด ผิว
คอนข
างขรุ
ขระ
่
้
สามารถอัดแทงได
่
้
ไมติ
่ ดขัด ผิว
คอนข
างขรุ
ขระ
่
้
สามารถอัดแทงได
่
้
ไมติ
่ ดขัด ผิว
ขรุขระ
เฉลีย
่
(กิโลแคลอรีต
่ อ
่
กิโลกรัม)
4,170
4,145
4,120
4,195
การนาเชือ
้ เพลิงอัดแทงไปใช
่
่
้ประโยชน์ เพือ
อนุ รก
ั ษทรั
์ พยากรป่าไม้
เตรียมเชือ
้ เพลิงอัดแทงเพื
่
่ อ
ใชในการตม
เชือ
้ เพลิงอัดแทงที
่ ด
ิ ไฟ
่ ต
แลว
ต้มน้าโดยใช้เตาทีต
่ ด
ิ ไฟดวย
้
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
น้าเดือดจากการใช้
เชือ
้ เพลิงอัดแทง
บทที่ 5 สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ
สรุปผล
ขอเสนอแนะ
้
สรุปผล
อัตราส่วนกากตะกอนของเสี ยร้อยละ 25
ต ่อ
เปลือกกล้วยน้าว้าร้อยละ 75 ขนาดเส้นผาศู
่ นยกลาง
์
50 มิลลิเมตรตอความยาวขนาด
150 มิลลิเมตร ให้คา่
่
ความร้อนเฉลีย
่ อกิ
่ สูงสุด 4,195 กิโลแคลอรีต
่ โลกรัม
เชือ
้ เพลิงอัดแทงอั
่ ตราส่วนกากตะกอนของเสี ยร้อย
ละ 25
ต่อเปลือกกล้วยน้ าว้าร้อยละ 75
ขนาด
เส้ นผ่าศูนย กลาง
50
มิล ลิเมตรต่อความยาวขนาด
์
น เพือ
่
150 มิลลิเมตร นาไปใช้ประโยชนทดแทนฟื
์
อนุ รก
ั ษทรั
์ พยากรป่าไม้
ข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึ กษา
ครัง้ นี้
ข้อเสนอ
แนะ
ข้อเสนอแนะ
ในการศึ กษาครัง้
ตอไป
่
ข้อเสนอแนะสาหรับ
ข้อเสนอแนะใน
การศึ กยษาครั
้ ดนีิบ้ กาก ควรศึ
การศึ
กษาครั
้ ถึตงอไป
1. การเตรี
มวัต ถุง
กษาเพิ
ม
่ เติมง
่ การดับ
ต
ะ
ก
อ
น
ข อ ง เ สี ย จ ะ เ ป็ น ที่
วางไข่ ของแมลงวัน ท า
ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น ตั ว ห น อ น
ลอ
ก ลิอ
เ หงม็อัดนแท
ต่ อง
2. แเมื
่ ะนมีาเชื
้ ่ นเพลิ
่
้ ท น ฟื น
ไ ปสภาพแวดล
ใ ช้ แ อม
ในขณะเผาไหม้ จะ
มีกลิน
่ เหม็นตอ
่
สภาพแวดลอม
้
กลิน
่ เหม็น
ต ่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
เชือ
้ เพลิงอัดแทง่
กากตะกอน
ของเสีย
เปลือก
กล้วยน้าว้า
เชื้อเพลิง
อัดแท่ง
จบการนาเสนอ

similar documents