Olav Dille

Report
RiB – konferens Göteborg
25 april – 26 april 2013
Avdelningen för risk- och
sårbarhetsreducerande
arbete
Internrevision
Myndighetsledning
Generaldirektör
Överdirektör
Myndighetsledningens
stöd och strategisk
ledningsfunktion
Controllerverksamhet
EU-och Natosamordning
Övrigt stöd
Avdelningen för
utbildning, övning och
beredskap
Avdelningen för
samordning och insats
Avdelningen för
utvärdering och lärande
Avdelningen för
verksamhetsstöd
Avdelningen för utbildning övning
och beredskap
• Avdelningen ska se till att utbildningar
kommer till stånd inom myndighetens
ansvarsområde.
Våra utbildningar
MSB:s
Utbildningsverksamhet
Var genomförs utbildningarna?
• På plats
– Verksamhetsställen i Revinge och Sandö
– Regionalt
– Hos målgruppen
• Distans / Mixad utbildning
Färdriktning 2013 och framåt
Större fokus på att utveckla befintligt kurs- och
utbildningsutbud än utveckling av helt nya kurser
Exempel på pågående utvecklingsarbeten
• Långsiktig planering av Räddningsinsats
• Översyn vidare- och fortbildningar för
räddningstjänst
Inriktningsdokument för
utveckling av Räddningsinsats
• Grundutbildning
• Individens kompetens /förmåga agera på egen
hand och i grupp
• Anpassning till nya organisationsformer
• Integrerad del av MSB:s utbildningssystem gemensam syn på metoder etc
• Inte mer omfattande i tid
Kunska
psnivå
Översyn av MSB:s vidareutbildningar
• Vad vet vi?
Ledar
skap
Problem i samband genomförandet av
Räddningsinsats
• Ojämn nivå på kunskaper vid start
• Brister i stöttning under kurstiden
• Olika ekonomiska villkor för de studerande
Vad gör MSB
• Utbildningspaket för preparand
• Aktiviteter för att öka delaktighet i samband med
utbildning såväl räddningstjänst som ordinarie
arbetsgivare
• Dialog efter utbildning
Behovsinventering – anmälningsläget
• Enkät genomförd som gäller volymmässigt
utbildningsbehov för grund- och
vidareutbildningar
• I princip alla räddningstjänster svarar på enkäten
(96,5%)
Behovsinventering – anmälningsläget
Avser 2013
Behov
Antal platser
Antal anmälda
Återbud hittills
Räddningsinsats
806
600
835
Ca 30
Räddningsledare A
327
240
317
35
Räddningsledning B
131
72
87
14
Tillsyn/olycksförebyggande A
138
60
58
8
Tillsyn/olycksförebyggande B
78
48
36
6
1480
1020
1333
Summa
Kursplanering
Räddningsinsats
Räddn.ledare A
Rädn led B
Sandö
2
-
Revinge
2
1 (reg. genomförd )
1 (mix)
1 (platsbunden)
1 (mix)
Extern aktör
7
Sandö
5
(varav en i Luleå)
-
Revinge
5
1 (platsbunden)
2 (reg. genomförd)
2 (mix)
4 (4 platsbunden)
2 (mix)
Extern aktör
13
Hösten 2013
1 (mix)
2014
2 (platsbunden)
1 (mix)
Ändrade ersättningsprinciper för
Räddningsinsats
• Ökat behov av utbildningsplatser de kommande
åren
• Behov av kursutveckling och modernisering
Kräver effektivisering men innebär oavsett ökade
kostnader för genomförande och dagersättningar
Ändrade ersättningsprinciper för
Räddningsinsats
• MSB har för avsikt att halvera bidraget till
kommunerna för dagersättning från och med
2014.
• MSB vill införa en avbokningsavgift vid sena
avbokningar.
Skapar större utbildningsvolymer och bättre
förutsättningar för utveckling av utbildningar.
Tack för uppmärksamheten!
Olav Dille
Utbildningsenheten Karlstad
Avdelningen för utbildning, övning och beredskap
[email protected]

similar documents