Document

Report
Managerial Decision
Modeling
Cliff Ragsdale
6. edition
Chapter 9
Regression Analysis
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
1
Introduksjon til Regresjonsanalyse
Regresjonsanalyse brukes for å estimere en funksjon
f( ) som beskriver sammenhengen mellom en
kontinuerlig avhengig variabel (Y) og en eller flere
uavhengige variabler (X).
Y = f(X1, X2, X3,…, Xn) + e
Merk:
f( ) beskriver den systematiske variasjonen
i sammenhengen.
e angir den usystematiske variasjonen
(eller stokastisk avvik) i sammenhengen.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
2
Et eksempel
Betrakt forholdet mellom reklame (X1) og salg (Y) for
et selskap.
Det eksisterer sannsynligvis en sammenheng...
...når reklamen øker, bør også salget øke.
Men hvordan kan vi måle og kvantifisere denne
sammenhengen ?
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
3
Data
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
4
Et scatterdiagram over dataene
$600
$500
Sales (in $1000s)
$400
$300
$200
$100
$0
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$80
$90
$100
Advertising (in $1000s)
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
5
Karakteristika for statistiske sammenhenger
Y
Regresjonskurve
Sannsynlighetsfordelinger
for Y
ved forskjellige nivåer av X
X
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
6
En enkel regresjonsanalysemodell
Scatterdiagrammet indikerer en lineær sammenheng
mellom reklame og salg.
Dataene antyder derfor følgende regresjonsmodell,
Yi   0  1X1i  e i
Denne modellen representerer den sanne
sammenhengen mellom hele populasjonen av reklameog salgs-verdier.
Den estimerte regresjonsfunksjonen (basert på vårt datautvalg) angis som følger,
ˆ
Yi  b0  b1X1i
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
7
Finne beste tilpassing (best fit)
Vi må tildele numeriske verdier til b0 og b1
Minste kvadraters metode (“least squares”) finner de
verdiene som minimerer:
n
ESS  
i 1

ˆ
Yi  Y
i
    Y  b  b X  
2
n
i 1
i
0
1
2
1i
Hvis ESS=0 så passer vår estimerte funksjon perfekt til
dataene.
ESS = Error Sum of Squares,
dvs. sum kvadrerte avvik.
Vi kan løse problemet ved hjelp av Solver…
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
8
Modellen i regneark
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
9
Tilpassing av funksjonen
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
10
Den estimerte regresjonsfunksjonen
Den estimerte regresjonsfunksjonen er :
Yi  36,34235  5,550294X1i
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
11
Legge til add-ins i Excel
Klikk på Start-knappen
Klikk på Add-Ins
Velg Excel Options
Velg Excel Add-ins og klikk på Go…
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
12
Legge til add-ins i Excel
Velg Analysis ToolPak
Dukker opp sist under Data
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
13
Bruk av regresjonshjelpemidler
Excel har også innebygde funksjoner for
regresjonsanalyse som :
Er enklere å bruke
Gir mye mere informasjon om problemet
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
14
Regresjonsanalyse i Excel
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
15
Regresjonsresultat
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
16
TREND() funksjonen
TREND(Y-område; X-område; X-verdi for prediksjon)
der:
Y-område er området i regnearket som inneholder verdiene for den
avhengige Y variabelen,
X-område er området i regnearket som inneholder verdiene for de(n)
uavhengige X variablene,
X-verdi for prediksjon er en celle (eller celler) som inneholder verdier
for X variabelen(e) som vi ønsker å bruke til å estimere verdier for Y.
Merk: TREND( ) funksjonen blir dynamisk oppdatert hver gang
dataene til funksjonen endres. Imidlertid gir den ikke den
statistiske informasjonen som regresjonsanalysen gir.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
17
Evaluere “tilpassingen”
Høyre-klikk på
punktene i scatterdiagrammet:
600.0
y = 5.5503x + 36.342
R² = 0.9691
500.0
Salg
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Reklame
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
18
R2 Determinasjonskoeffisienten
R2 indikerer hvor godt den estimerte
regresjonsfunksjonen passer dataene.
0 ≤ R2 ≤ 1
Den måler andelen av den totale variasjonen i Y
rundt gjennomsnittet, som kan forklares med den
estimerte regresjonsfunksjonen.
For å forstå dette bedre, betrakt følgende figur...
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
19
Dekomponering av estimeringsfeil
Uforklarte avvik
ESS
Yi (faktisk verdi)
Y
Yi - Y
Y
{
}
}
*
Totalavvik
TSS
^
Yi - Y
i
^ (estimert verdi)
Y
i
^ -Y
Y
i
Forklarte avvik
RSS
^
Y
= b0 + b1X
X
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
20
  Y  Y     Y  Yˆ     Yˆ  Y 
n
i 1
n
2
i
TSS
i 1
=
n
2
i
ESS
i
i 1
+
2
i
RSS
TSS = Total Sum of Squares
ESS = Error Sum of Squares
RSS = Regression Sum of Squares
RSS
ESS
R 
 1
TSS
TSS
2
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
21
Prediksjoner for markedsføring
Anta at vi er interessert i å estimere forventet
salgsnivå hvis $65 000 brukes på reklame.
ˆ  36,342  5,550X
Y
i
1i
Estimert salg
= 36,342 + 5,550 * 65
= 397,092
Så hvis $65000 brukes på reklame, vil vi forvente at
omsetningen i gjennomsnitt vil ligge på $397 092.
(Husk: Alle tall er i tusen.)
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
22
Regresjonens standardavvik
Regresjonens standardavvik måler spredningen av de
faktiske data omkring den estimerte regresjonslinjen.

n
Se 
i 1
Yi  Yˆi

n  k 1
2
der k = antall uavhengige variabler
I vårt eksempel er Se = 20,421
Dette er nyttig hvis vi skal lage prediksjoner...
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
23
Et tilnærmet prediksjonsintervall
Et tilnærmet 95% prediksjonsintervall for en ny verdi
til Y når X1=X1h kan finnes ved :
ˆ  2S
Y
h
e
ˆ  b b X
Y
der:
h
0
1
1h
Eksempel: Hvis $65(000) brukes på reklame:
95% nedre prediksjonsintervall = 397,092 - 2*20,421 = 356,250
95% øvre prediksjonsintervall = 397,092 + 2*20,421 = 437,934
Hvis vi bruker $65 000 i reklame kan vi være omtrent 95%
sikre på at virkelig omsetning vil ligge mellom $356 250 og
$437 934.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
24
Et eksakt prediksjonsintervall
Et (1-a)% prediksjonsintervall for en ny verdi på Y når
X1=X1h finnes ved :
ˆ t
Y
h
1a 2, n  k 1  S p
der:
ˆ  b b X
Y
h
0
1 1h
X  X 
 X  X 
2
1
S p  Se 1  
n
1h
n
i 1
BØK350 OPERASJONSANALYSE
2
1i
Rasmus Rasmussen
25
t-Tabell
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
26
Et eksempel
Hvis $65(000) brukes til reklame:
95% nedre prediksjonsintervall = 397,092 - 2,306*21,489 = 347,556
95% øvre prediksjonsintervall = 397,092 + 2,306*21,489 = 446,666
Hvis vi bruker $65 000 på reklame kan vi være 95% sikre på at
faktisk omsetning vil være mellom $347 556 og $446 666.
Dette intervallet er bare omtrent $20 000 større enn det
tilnærmede beregnet tidligere, men er mye vanskeligere å
beregne.
Den ekstra nøyaktigheten er ikke bestandig verd bryet.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
27
Sammenligning av prediksjonsintervall-teknikker
Scatterdiagram
700.0
Data
600.0
Trend
Lav
Omsetning
500.0
Høy
400.0
Lav forenklet
Høy forenklet
300.0
200.0
100.0
0.0
0
10
BØK350 OPERASJONSANALYSE
20
30
40
50
Reklame
60
70
80
90
100
Rasmus Rasmussen
28
Prediksjonsintervall i Excel
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
29
Konfidensintervall for gjennomsnittet
Et (1-a)% konfidensintervall for det virkelige
gjennomsnittet for Y når X1=X1h er gitt ved :
ˆ t
Y
h
1a 2, n  k 1  S a
der:
ˆ  b b X
Y
h
0
1 1h
X  X 
 X  X 
2
S a  Se
1

n
1h
n
i 1
BØK350 OPERASJONSANALYSE
2
1i
Rasmus Rasmussen
30
En kommentar til ekstrapolering
Prediksjoner basert på en estimert regresjonsligning
vil ha liten eller ingen gyldighet hvis verdier til den
uavhengige variabelen er langt utenfor det intervall
som regresjonsanalysen er basert på.
(Dvs. Når X gis en verdi som er mye mindre eller større enn de
verdier som finnes i datasettet.)
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
31
Regresjonens gyldighetsområde
Y
Konfidensintervall
Regresjonslinje
X
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
32
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
33
Multippel Regresjonsanalyse
Mange regresjonsanalyser omfatter mer enn én
uavhengig variabel (dvs. har mange forklaringsvariabler).
Hvis hver uavhengig variabel varierer lineært med Y, så
vil den estimerte regresjonsfunksjonen være :
ˆ b bX b X 
Y
i
0
1 1i
2 2i
 bk X ki
De optimale verdiene bj kan fortsatt finnes ved å
minimere ESS.
Resultatet er en funksjon som tilpasser et hyperplan til
datautvalget.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
34
Eksempel på regresjonsplan for to uavhengige variabler
Y
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
* * *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
X2
BØK350 OPERASJONSANALYSE
X1
Rasmus Rasmussen
35
Multippel regresjonsanalyse: Eiendomstakst
En eiendomsmegler ønsker å lage en modell til
hjelp ved fastsettelsen av en nøytral markedsverdi
av eneboliger.
Tre uavhengige variabler vil bli brukt for å
estimere salgsverdien på et hus :
Totalt flateinnhold
Antall soverom
Størrelse på garasjen
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
36
Datagrunnlag
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
37
Scatter plots
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
38
Valg av regresjonsmodell
Vi ønsker å finne den enkleste modellen som gir
tilstrekkelig forklaring av den systematiske variasjonen i Y
variabelen.
Vilkårlig bruk av alle uavhengige variabler kan resultere i
overtilpassing.
Et utvalg gjenspeiler karakteristika:
Representative for populasjonen
Spesifikk for utvalget
Vi ønsker å unngå å tilpasse regresjonen til
utvalgsspesifikke karakteristika – dvs. overtilpasse
modellen.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
39
Modeller med én uavhengig variabel
Med tanke på enkelhet, kan vi foreta
regresjonsanalyse av følgende tre modeller:
ˆ  b bX
Y
i
0
1 1i
ˆ  b b X
Y
i
0
2 2i
Flateinnhold
ˆ  b b X
Y
i
0
3 3i
Garasjer
Soverom
De viktigste regresjonsresultatene er:
Variabler i modellen
X1
X2
X3
R2
0,870
0,759
0,793
Justert R2
0,855
0,731
0,770
Se
10,299
14,030
12,982
Parameter Estimater
b0=9,503, b1=56,394
b0=78,290, b2=28,382
b0=16,250, b3=27,607
Modellen basert på X1 forklarer 87% av variasjonen i
Y, resterende 13% er uforklart.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
40
Evaluering av modellen
Større enn 5%.
Ikke signifikant
forskjellig fra 0.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
41
Viktig programvarebegrensing
Ved bruk av mer enn én uavhengig variabel, må alle
X-variablene være plassert i ett sammenhengende
område av celler.
Dvs. X-variablene må ligge i tilgrensende kolonner.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
42
Modeller med to forklaringsvariabler
Anta at vi kjører regresjonsanalysen for følgende to
modeller:
ˆ  b bX b X
Y
i
0
1 1i
2 2i
ˆ  b bX b X
Y
i
0
1 1i
3 3i
Flateinnhold + Garasjer
Flateinnhold + Soverom
De viktigste regresjonsresultatene er:
Variabler i modellen
X1
X1 & X2
X1 & X3
R2
0,870
0,939
0,877
Justert R2
0,855
0,924
0,847
Se
10,299
7,471
10,609
Parameter Estimater
b0=9,503, b1=56,394
b0=27,684, b1=38,576 b2=12,875
b0=8,311, b1=44,313 b3=6,743
Modellen basert på X1 og X2 forklarer 93,9% av
variasjonen i Y, resterende 6,1% er uforklart.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
43
Justert R2
Etter hvert som nye uavhengige variabler tilføyes i modellen:
R2 (determinasjonskoeffisienten) kan bare øke.
Justert-R2 kan øke eller minke.
 ESS  n  1 
R  1 


 TSS  n  k  1 
2
a
R2 kan økes kunstig ved å legge til en hvilken som helst ny
uavhengig variabel.
Vi kan sammenligne justert-R2 verdier som en heuristikk
(brukbar forenkling) for å avgjøre om en ny uavhengig variabel
har vært til hjelp i å forbedre regresjonsmodellen.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
44
Multikolineæritet
Det bør ikke overraske at å legge til X3 (antall soverom) til
modellen med X1 (total grunnflate) ikke utgjorde noen
signifikant forbedring.
Begge variablene representerer det samme (eller
lignende forhold) – størrelsen på huset.
Disse X-variablene er sterkt korrelert (kolineære).
Multikolineæritet bør unngås.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
45
Modell med tre forklaringsvariabler
Anta at vi foretar regresjonsanalyse med følgende
modell med tre forklaringsvariabler:
ˆ  b bX b X b X
Y
i
0
1 1i
2 2i
3 3i
Flateinnhold + Garasjer + Soverom
De viktigste regresjonsresultatene er:
Variabler i modellen
R2 Justert R2
Se
Parameter Estimater
X1
0,870
0,855
10,299 b0=9,503, b1=56,394
X1 & X2
0,939
0,924
7,471 b0=27,684, b1=38,576, b2=12,875
X1, X2 & X3
0,943
0,918
7,762 b0=26,440, b1=30,803, b2=12,567, b3=4,576
Modellen basert på X1 og X2 synes å være best:
- Størst justert-R2
BØK350 OPERASJONSANALYSE
- Lavest Se (mest presise prediksjonsintervall)
Rasmus Rasmussen
46
Evaluering av modellen
Skifter fortegn.
Ikke signifikant
forskjellig fra 0.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
47
Residual Plots
X Variable 1 Residual Plot
15
10
Residuals
5
0
-5
-10
X Variable 1
-15
0.000
BØK350 OPERASJONSANALYSE
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Rasmus Rasmussen
48
Foreta prediksjoner
La oss estimere salgsprisen for et hus på 2100 m2 og
med 2 garasjer (husk tall i 1000, unntatt garasje og soverom):
ˆ  b b X b X
Y
i
0
1 1i
2 2i
ˆ  27, 684  38,576  2,1  12,875  2  134, 444
Y
i
Estimert gjennomsnittlig salgspris er $134 444.
Et 95% prediksjonsintervall for faktisk salgspris er
omtrent:
ˆ
Yh  2 Se
95% nedre prediksjonsintervall = 134,444 - 2*7,471 = $119,502
95% øvre prediksjonsintervall = 134,444 + 2*7,471 = $149,386
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
49
Binære forklaringsvariabler
Andre typer ikke-kvantifiserbare faktorer kan
inkluderes i analysen ved å bruke binærvariabler.
Eksempel: Om det finnes et svømmebasseng:
1, hvis hus i har svømmebasseng
X pi  
0, hvis ikke
Eksempel: Hvorvidt taket er i god, gjennomsnittlig eller
dårlig forfatning,
1, hvis taket på hus i er i god stand
X ri  
0, ellers
X r 1i
1, hvis taket på hus i er i gjennomsnittlig stand

0, ellers
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
50
Polynomisk Regresjon
Noen ganger er sammenhengen mellom en avhengig
og uavhengig variabel ikke lineær.
$175
Salgspris
$150
Grafen antyder en kvadratisk sammenheng
mellom flatemål (X) og salgspris (Y).
$125
$100
$75
$50
0,900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
Flateinnhold
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
51
Regresjonsmodellen
En passende regresjonsmodell i dette tilfellet kan
være :
2
ˆ
Yi  b0  b1X1i  b2 X1i
Eller ekvivalent:
ˆ  b bX b X
Y
i
0
1 1i
2 2i
Der:
X 2i  X12i
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
52
Implementere modellen
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
53
Graf i Excel
$180
Scatter Plot
$160
$140
Salgspris
$120
$100
$80
$60
$40
$20
$0
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Flateinnhold
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
54
Graf med estimert kvadratisk regresjonsfunksjon
$180
Scatter Plot
$160
$140
Salgspris
$120
y = 83.406x2 - 203.38x + 194.97
R² = 0.9701
$100
$80
$60
$40
$20
$0
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Flateinnhold
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
55
Tilpasse en tredje ordens polynomisk modell
Vi kan på samme måte tilpasse en tredje ordens
polynomisk modell,
2
3
ˆ
Yi  b0  b1X1i  b2 X1i  b3 X1i
Eller ekvivalent:
ˆ  b bX b X b X
Y
i
0
1 1i
2 2i
3 3i
Der:
X 2i  X12i
BØK350 OPERASJONSANALYSE
X 3i  X13i
Rasmus Rasmussen
56
$180
Scatter Plot
$160
$140
y = 105.95x3 - 429.89x2 + 597.68x - 205.16
R² = 0.992
Salgspris
$120
$100
$80
$60
$40
$20
$0
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Flateinnhold
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
57
Signifikant modell ?
Ikke signifikant
forskjellig fra 0 ved
5% signifikansnivå.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
58
Overtilpassing
Ved tilpassing av polynomiske modeller, må en være
forsiktig for å unngå overtilpassing.
Den justerte-R2 kan også brukes for å undersøke
overtilpassing.
Vi kan dessuten få problemer med multikolineæritet.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
59
Regresjon - Tilpasse en funksjon
1. Velg modell – lag en regresjonsligning:
Y = b0 + b1X1 + .... (Forklar også med ord!)
2. Plott dataene (scatterplot). Lineær funksjon?
3. Foreta regresjonsanalyse:
a) Er modellen ”god” ? (Sjekk R2)
b) Er koeffisientene signifikante (Sjekk p)?
c) Hvis ikke signifikant modell, gå tilbake til trinn 1.
4. Foreta prediksjoner. Lag konfidensintervall.
5. Kan bruke TREND() for å lage prediksjoner.
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
60
Slutt på kapittel 9
BØK350 OPERASJONSANALYSE
Rasmus Rasmussen
61

similar documents