Injection Blow Molding - پارسا پلاستیک نوین|parsa plastic novin

Report
‫مقدمه‬
‫پالستیک چیست؟‬
‫هر ترکیبی از گروه بزرگ ومتنوع مواد که تماما یا قسمتی از آنها دارای پیوندهایی‬
‫از کربن با عناصری مانند اکسیژن‪،‬نیتروژن‪،‬هیدروژن و سایر عناصر)آلی‬
‫ومعدنی)بوده ودر حالت نهایی به صورت جامد و در بعضی از مراحل‬
‫ساخت‪،‬مایع است بنابراین غالباً در طی کاربرد‪،‬دارای قابلیت تغییر شکل بر اثر‬
‫حرارت یا فشار (به تنهایی یا با هم ) باشد‪.‬‬
‫((انجمن صنایع پالستیک ((‬
‫در جوشکاری پالستیکها پنج مرحله مشخص وجود دارد‪:‬‬
‫آماده سازی سطح‬
‫مخصوصاً در عملیات جوشکاری دستی و نیمه اتوماتیک مهم است‪ ،‬زیرا در این‬
‫عملیات امکان آلوده شدن سطح قطعه کار بیشتر است ‪.‬تمیز کاری و براده‬
‫برداری دو روش عمده آماده سازی سطح هستند‪.‬‬
‫گرم کردن‬
‫در تمام روشهای جوشکاری پالستیکها‪ ،‬باید منطقه جوشکاری را تا ذوب شدن‬
‫و یا نرم شدن آن تا نزدیکی ذوب حرارت داد‪.‬‬
‫فشردن‬
‫وقتی منطقه جوشکاری قطعات به اندازه کافی گرم شدند‪ ،‬باید با اعمال‬
‫فشار‪ ،‬یک تماس کامل بین دو قطعه ایجاد نمود ‪.‬با این فشار دو قطعه در‬
‫ناحیه جوشکاری تغییر شکل داده و در یکدیگر نفوذ می کنند و به طور‬
‫همزمان‪ ،‬هوا از این منطقه خارج می شود‪.‬‬
‫آمیزش بین مولکولی‬
‫وقتی تماس کاملی بین دو قطعه کار در جوشکاری به وجود آمد‪ ،‬باید یک‬
‫آمیزش و درهم پیچیدگی بین مولکولی برقرار شود تا فرآیند کامل شده و‬
‫یک اتصال خوب بین دو قطعه ایجاد گردد‪.‬‬
‫خنک کاری‬
‫پلیمرهای نیمه کریستالی‪ ،‬ساختار کریستالی خود و پلیمرهای آمورف نیز‬
‫ساختار خاص خود در قبل از عملیات جوشکاری را بدست خواهند‬
‫آورد در این مرحله تنشهای پس ماند و اعوجاج نیز در قطعه کار به‬
‫وجود خواهد آمد و در آن باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫قابلیتًجوشکاریًپلیمرهایًمختلفًراًمیًتوانًبرًاساسً‬
‫نکاتًزیرًپیشًبینیًنمود‪:‬‬
‫دمای ذوب مشابه ‪:‬‬
‫در صورتی که دو پلیمر از یک نوع باشند ویا دمای ذوب آنها حداکثر ‪22‬درجهء‬
‫سانتی گراد با هم اختالف داشته باشد در این صورت می توان آنها را بهم جوش‬
‫داد‪.‬‬
‫کیفیت سیالن مشابه‪:‬‬
‫شاخص سیالن دو پلیمر حداکثر باید‪ %10‬اختالف داشته باشد‪.‬‬
‫انرژی سطحی مشابه‪:‬‬
‫انرژی سطحی دو پلیمر حداکثر باید‪ %10‬با هم اختالف داشته باشد‪.‬‬
‫انواعًروشهایًجوشکاریًپالستیکًها‬
‫جوشکاریًباًابزارًهایًداغً(گوهًداغ‪,‬تیغهًداغ)‬
‫جوشکاریًباًگازًداغ‬
‫جوشکاریًاصطکاکی‬
‫جوشکاریًفرکانسًباال‬
‫) ‪(IR.W‬جوشکاریًمادونًقرمزً‬
‫) ‪ (Ultrasonic Welding‬جوشکاریًفراصوتی‬
‫جوشکاریًالقایی‬
‫جوشکاریًباًابزارهایًداغ‬
‫در روش جوشکاری با ابزارهای داغ با استفاده ازیک منبع حرارتی (مثل هیتری‬
‫با نوارهای الکتریکی ‪،‬صفحات داغ ‪،‬میله های حلقه ای شکل یا هویه) قطعات‬
‫پالستیکی را تا دمای ذوبـشان گرم میکنند بعد قطعات را در تماس با یکدیگر‬
‫ودر فاصله ‪ 3‬میلیمتری از ابزار داغ قرار می دهند‪.‬وقتی که سطوح مورد‬
‫جوش ذوب شدند منبع حرارتی را از موضع جوش دور کـرده و با اعمال‬
‫فشار کمی قطعـات را به سرعت به یکدیـگر متصل کرده و آنقدر در این حالت‬
‫نگه می دارند تا محل اتصال خنک شود ‪ .‬تمام فرایند خیلی سریع صورت‬
‫گرفته و با اعمال فشار کمی از ‪ 5‬تا‪( 15‬پی اس آی)حدود ‪ 5‬تا ‪15‬ثانیه طول‬
‫می کشد‪.‬‬
‫یکی ازمهمترین فاکتورها در فرآیند جوشکاری قطعات با استفاده از ابزارهای داغ‬
‫زمان الزم برای دورکردن قطعه از ابزارداغ واعمال فشار بعدی آن است ‪.‬‬
‫این مدت باید تا حد امکان کوتـاه انتخاب شود (یک الی دو ثانیه )چون یک‬
‫تاخیر کوتاه دراین لحظه منجربه ایجاد جوش ضعیفی خواهد شد‪.‬‬
‫تجهیزاتًوًابزارهایًالزمًدرًجوشکاریًپالستیکهاًباً‬
‫ابزارهایًداغ‬
‫سطح ابزارهای داغی که در ایـن روش جوشکـاری مورد استفـاده قرار می‬
‫گیرند معموال از جنس فوالد یا پوشش نیکـل یا آلومینیـوم یکپارچه است‪.‬منبع‬
‫حرارت مورد استفاده اغلب الکتریکی بوده البته در برخی موارد دستگاههای‬
‫سیـاری برای حرارت دادن طراحی شده است‪.‬‬
‫کوششهای زیادی شده تا با استفاده از روانساز ها یا عوامل واسطه ای از چسبیدن‬
‫قطعات به ابزارهای داغ جلوگیری شود ‪ .‬اما این تالش ها تاثیر چندانی نداشته‬
‫و ثابت شده است که جوش هایی که به طـریق فوق ایجاد میشوند مرغوبیت‬
‫کمتری نسبت به جوشهایی که بدون استفاده از روانساز یا عوامل واسطه ای‬
‫ایجاد شده اند‪ ،‬دارند‪.‬‬
‫کاربردهایًجوشکاریًباًابزارهایًداغ‬
‫سودًمندیًاینًروشًراًمیًتوانًباًکمکًاینًحقیقتًبیشترًآشکارًنمودًکهًدرً‬
‫یکًروندًتدریجیًبیشًازً‪ 330000‬مترًخطوطًفاضالبًآلمانًباًاینًمتدً‬
‫ساختهًشدهًاستًودرًآمریکاًنیزًدرًحدود‪ 50000‬مترًلولهًهایًپلیًاتیلنیًباً‬
‫دانسیتهًباالًکهًمستلزمً‪ 4000‬اتصالًمیًباشندًباًهمینًروشًرویهمًسوارًشدهً‬
‫اند‪.‬‬
‫شرایط جوشکاری با ابزارهای داغ‬
‫دمای ابزارهای داغ باید دقیقا کنترل شده و در صورتیکه از سیستم هدایت مستقیم‬
‫حرارت استفاده شود باید دمای آنرا در برد حرارتی باالتر از ‪ 200‬تا ‪370‬‬
‫درجه تعـدیل نمود‪ .‬هنگامی که حرارت به طریقه تشعشعی منتقل میشود باید از‬
‫دماهای تا ‪ 540‬درجه استفاده نمود‪.‬‬
‫اگر حرارت را باالتر از برد حرارتی فوق ببریم ممکن است به سوختن و تجزیه‬
‫پلیمر و در نتیجه تضعیف جوش حاصله بیانجامد‪.‬‬
‫جوشکاری با گاز داغ‬
‫این روش که یکی از پر مصرفترین روشها ی اتصال پالستیکها بوده وتا آنجا که‬
‫به مواد اولیه مربوط میشود از محدودیت بسیار کمی برخوردار است در این جوش‬
‫کاری جریان هوا یا گاز خنثی فشرده وداخل سطح ترمو پالستیک پاشیده میشود‬
‫این جریان گاز با گذشتن از روی شعله یا المنت های الکتریکی داغ که در بدنه‬
‫دستگاه جوش دستی قرار دارد حرارت الزم را بدست آورده و داغ میشود در‬
‫اینجا هیچگونه شعله یا قوس الکتریکی با سطح قطعه پالستیکی تماس پیدا نمی‬
‫کند‬
‫در این نوع جوش کاری سه روش وجود دارد‪:‬‬
‫جوشکاری موقتی یا خال جوش‬
‫جوشکاری دستی‬
‫جوشکاری دستی با سرعت زیاد یا نیمه اتو ماتیک‬
‫جوشکاری اصطکاکی‬
‫اینًروشًاولینًبارًدرًسال‪1942‬توسطًهنینگًبرایًاتصالًلبًبهًلبًپالستیک‬
‫های ‪ PVC‬ارائهًشدً‪ .‬درًاینًروشًبرایًاتصالًسطوحًازًاصطکاکًوًفشارًبهً‬
‫طورًهمزمانًاستفادهًمیًشود‪.‬‬
‫جوشکاریًاصطکاکیًاصطالحیًاستًبرایًبیانًاتصالیًکهًمستقیماًدرًنتیجهً‬
‫حرارتًتولیدًشدهًبواسطهًمالشًدوًسطحًبهًیکدیگرًایجادًًمیًشودً‪ .‬بدین ترتیبً‬
‫حرارتًتولیدًشدهًدوًسطحًترموپالستیکیًراًذوبًکردهًوًباًاعمالًفشارًبعدیً‬
‫حرکتًاینًمجموعهًمتوقفًمیشود‪ً،‬درًپایانًپسًازًسردًشدنًنمونهًآنًراًازً‬
‫دستگاهًپیادهًمیًکنند‪.‬‬
‫معمولًترینًنوعًجوشکاریًاصطکاکیًکهًدرحالًحاضرًموردًاستفادهًقرارًمیًگیردً‬
‫جوشکاریًاصطکاکیًچرخانًاستً‪ .‬اینًتکـنیکًشاملًچرخاندنًیکًقطعهًدر‬
‫مقابلًقطعهًدیگریًکهًبهًطورًثابتًنگهًداشتهًشدهًاستً‪ً،‬میًباشدً‪ .‬سرعتًوً‬
‫فشارًهمزمانًمنجرًبهًتولیـدًحرارتًاصطکاکیًشدهًواینًحرارتًصرفًذوبً‬
‫کردنًسطوحًمجاورًمیگردد‪.‬‬
‫مزایا ومحدودیت های جوشکاری اصطکاکی چرخان‬
‫الف‪ :‬مزایا‬
‫این روش بسیار سریع بوده و سیکل جوشکاری می تواند در زمان کوتاهی از ‪30‬تا‬
‫‪ 45‬ثانیه کامل شود‪.‬‬
‫این روش بسیار اقتصادی است چون می توان آنرا به کمک ماشین های استانداردی که‬
‫در اغلب کارگاه ها پیـدا می شود ( از قبیل ماشین تراش و یا دستگاه های مشابه) انجام‬
‫داد و وسایل الزم برای آن معموال بسیار سـاده و ارزان هستند‪.‬‬
‫این یک روش بسیار عالی برای جوشکاری مواد ترموپالستیـکی است که در دماهای‬
‫باال دچار اکسیداسیون می شوند‪ ،‬چون دو سطح مورد جوش در تمام مدت عملیات در‬
‫تماس با یکدیگر بوده و مقدار کمی ازماده بواسطه اعمال فشاراز درز جوش بیرون زده‬
‫واکسیداسیون بسیار ضعیفی در جوش ایجاد می شود ‪.‬‬
‫چون هیچگـونه حالل‪ ،‬چسب‪ ،‬سیم جوش و دیگر مواد خارجی در ایـن عملیات بکار نمی‬
‫رود اتصال حاصله دارای همان خواص ماده زمینه است‪.‬‬
‫ب ‪ :‬محدودیت ها‬
‫وجود محدودیت هایی برای ایجاد اتصال درقطعات غیر مدور‪ ،‬در بسیاری موارد‬
‫این محدودیت ها را می توان با طراحی موضع جوش به صورت مقطعی مدور‬
‫ازیک قطعه غیر مدور بر طرف نمود‪.‬‬
‫در بسیاری موارد برای ایجاد یک جوش چند جرقه مرئی کافیست ‪،‬این زیان را‬
‫می توان با تغییر طرح اتصال برطرف نمود و اجازه داد که جرقه در مقاطع یا‬
‫سطوح پنهان جسم ایجاد شود‪.‬‬
‫جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (‪)FSW‬‬
‫یک روش نسبتا جدید است که از یک ابزار چرخشی مصرف نشدنی برای تولید‬
‫گرمای اصطکاکی و تغییر شکل پالستیـکی در موقعیت جوشکاری بهره می‬
‫گیرد‪ ،‬بدین وسیله در شکل دهی اتصال هنگامی که در حالت جامد است تأثیر می‬
‫گذارد ‪ .‬دستاوردهای اصلی ‪ FSW‬که یک فرآینـد حالت جامد می باشد ‪،‬‬
‫اعوجاج پاییـن ‪ ،‬فقدان عیوب مربوط به ذوب و استحکام اتصال باال است‪ ،‬حتی‬
‫در آن فرآیند هایی که توسط تکنیکًهای معمولی غیرقابل جوش درنظر گرفته‬
‫می شود‪.‬‬
‫)‪FSW‬کاربرد جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(‬
‫‪ FSW‬برای اتصاالت لب به لب‪ ،‬گوشه ای‪ ،‬لب رو لب‪ ،T،‬نقطه ای‪ ،‬نبشی و هم‬
‫به عالوه جوش اشیای خالی نظیر تانکًها و تیوبًها ولوله ها‪ ،‬تنه با‬
‫ضخامتًهای متفاوت‪ ،‬مقاطع باریک شده و قطعات با محیطًهای سه بعدی را‬
‫تولید کند‪ .‬این تکنیک می تواند اتصاالتی تولید کند که تجهیزات بر پایه‬
‫تکنولوژیًهای ابزار ماشین سنتی را به کار می برد واین تکنولوژی به کار برده‬
‫می شود تا یک تنوع از آلیاژهای مشابه و غیرمشابه را جوش کند‪ ،‬به عالوه در‬
‫جوشکاری ترکیبات ماتریکس فلزی و برای تعمیر اتصاالت به کار می رود‪.‬‬
‫جوشکاری مادون قرمز)‪(IR.W‬‬
‫تابش یا تشعشع مادون قرمز نوعی از(طیفهای الکترومغناطیس)هستند که رنج‬
‫طول موج انها بین ‪ 0.8‬تا‪ 400‬میکرومتر است‪.‬فرکانس این پرتو بین فرکانس‬
‫امواج میکروویو و نور مرئی است‪.‬از این تابش می‪ -‬توان در همه موارد‬
‫کاربردی پرتوافکنی حرارتی استفاده کرد‪.‬‬
‫امروزه از تشعشعات مادون قرمز در بسیاری از رشته های علمی‪ -‬صنعتی‬
‫استفاده میشود‪.‬‬
‫پارامترهایًکلیدیًفرایندعبارتندًاز‪:‬‬
‫• دانسیته پرتوافکنی وزمان تابش‪.‬‬
‫• قابلیت انعکاس وجذب و عبور پرتو توسط پلیمر پایه که میزان حرارت ایجاد شده‬
‫در ازای تابش معین را مشخص می کند‪.‬‬
‫• میزان هدایت گرمایی و جریان یابی حرارت در پلیمر متاثر از پرتو‪.‬‬
‫• نسبت تبادل در پرتوافکن که به نوع وابعاد پلیمربستگی دارد‪.‬‬
‫• نسبت و میزان پس روی منبع تولید گرمایش پرتو وسرعت نهایی پرس کاری قبل‬
‫از سرد شدن منطقه متاثر از حرارت‪.‬‬
‫این تکنیک بواسطه یک المپ کوارتزی که تولید کننده اشعه مادون قرمزاست و‬
‫•‬
‫منعکس گرها یا تمرکزدهندهایی با پروفیل های بیضوی یا سطحی (سهمی)‬
‫وباسطح کامال صیقیلی که قدرت انعکاسی آنها را باال می برد تامیین می شود‬
‫پرتوهای مورد استفاده درطیف نزدیک به فرو سرخ است‪.‬‬
‫جوشکاری فرکانس باال‬
‫چنانکه می دانیم یکی ازراه های انتقال انرژی درطبیعت پدیده فیزیکی موج است‬
‫می تواند منابع مختلف ودرنتیجه انواع مختلف داشته باشد مانند امواج مکانیکی‬
‫وامواج فرکانس باال والکتریکی و‪...‬طول موج اینها مختلف است می توان‬
‫مالحظه کرد که گستره پراکندگی طول درطبیعت بین یکدهم انگسترم تا صد‬
‫کیلومتر است‪.‬‬
‫براساس آنچه که گفته شد صنعتگران دراین ازشـاخه های جوشکاری پالستیک ها‬
‫که ازسـرعت و دقت بسیـارباالیی برخوردار است و بر انتقال انرژی وتولید‬
‫گرما درمنطقه جوش که بر اصل (استحکام دی الکتریکی ) پالستیکها متـکی‬
‫است ازموج استفاده میکنند‪.‬‬
‫ما در این بخش متد اصلی جوشکاری با امواج را بررسی میکنیم ‪ .‬ولی نخست باید‬
‫تعریفی درستی از اصل بنیادین این پروسه ها یعنی(استحکام دی‬
‫الکتریکی)پالستیکها ارائه شود‪.‬چرا که این اصل مبنای کاردرروش جوشکاری‬
‫های (فرکانس باال) است‪.‬‬
‫استحکام دی الکتریکی مطابق استانداردعبارت است از‬
‫مشخصه ای ازخصوصیات فیزیکی پالستیک که با استفاده از ولتاژ برای ازبین‬
‫رفتن مقاومت الکتریکی یا نفوذ الکتریکی درمواد پالستیکی اندازگیری می شود‬
‫واحد آن برحسب ولت برمیلیمتر ضخامت بیان می گردد‪ .‬این خاصیت الکتریکی‬
‫نشان دهنده توانایی پالستیک برای بکار برده شدن بعنوان یک عایق الکتریکی‬
‫است‪.‬‬
‫چنانکه گفتیم به دلیل مبنا بودن فاکتوراستحکام دی الکتریک پالستیک دراین‬
‫روش(فرکانس باال وفرکانس رادیویی)این روش را به نام روش (دی الکتریک)‬
‫نیز می شناسند‪.‬همچنین استفاده ازعـنوانهای(درزگیری حرارتی دی الکتـریکی) یا‬
‫(جوشکاری الکترونیک) هـم دراین مورد بالمانع است‪.‬روش فرکانس رادیویی‬
‫ازسالهای بسیار دور مورد استفاده بوده است هرچند که استفاده از آن در مورد‬
‫پالستیکها به تازگی توسعه یا فته و یا پیشنهاد شده است پیوند دی الکتریکی برای‬
‫اسفنج ها وپارچه ها و فیلمهای پالستیکی بکـارمی رود‪ .‬و تنها پالستیک هایی که‬
‫دارای خصوصیت اتالف دی الکتریک(فاکتور اتالف) باال باشند می توانند با این‬
‫روش اتصال یابند‪.‬‬
‫قطعه ی جوشکـاری شونده بایستی تامیـن کننده ی پارامتـرهای کلیدی فرایند‬
‫جوشکاری فرکانس رادیویی باشد‪ .‬فاکتور اتالف که به قطبیت پلمیر برمی گردد و‬
‫دیگر ضخامت قطعه وفاکتور سوم توان وفرکانس خروجی ژنراتور است که در‬
‫ارتباط با تجهیزات انتخاب شده برحسب شرایط و ویژگیهای جوش میباشد‬
‫مهمترین اجزاءدستگاههای جوشکاری فرکانس رادیویی عبارتند از‪:‬‬
‫ژنراتور سیزده تا صد مگاهرتز (معموال‪27‬مگاهرتز)با توان خروجی‪1-25‬کیلوولت‬
‫پرس برای در بر گرفتن و تثبیت قطعات در حین فرایند و هنگام تبرید جوش‬
‫الکترود یا (قالب) برنجی که بر روی صفحه ای از آلو مینیوم می نشیند و ناقل انرژی‬
‫به منطقه ی جوش خواهد بود‪.‬‬
‫جوشکاری اولتراسونیک‬
‫جوشكاري اولتراسونیك شامل استفاده از انرژي صوتي با فركانس باال براي نرم كردن‬
‫و ذوب كردن ترموپالستیك ها در منطقه جوش است ‪ .‬قسمت هایي كه باید به‬
‫یكدیگر جوش داده شوند زیر فشار روي هم نگه داشته شده و تحت ارتعاشات‬
‫اولتراسونیك با فركانس ‪ 20‬تا ‪ 40‬كیلو هرتز قرار مي گیرند‪ .‬موفقیت جوش به‬
‫طراحي مناسب اجزا و مناسب بودن موادي كه جوش داده مي شوند بستگي دارد ‪.‬‬
‫از آنجا كه جوشكاري اولتراسونیك بسیار سریع است (كمتر از ‪ 1‬ثانیه) و قابلیت‬
‫اتوماسیون دارد به طور وسیع از آن در صنعت استفاده مي شود ‪.‬براي تضمین‬
‫سالمت جوش طراحي مناسب اجزا بخصوص فیكسچرها الزم است ‪ .‬با طراحي‬
‫مناسب از این روش مي توان در تولید انبوه استفاده كرد ‪.‬‬
‫یك ماشین جوشكاري اولتراسونیك شامل اجزاي زیر است ‪:‬‬
‫یك منبع تغذیه ‪ ،‬یك مبدل ‪ ،‬یك آمپلي فایر تقویت كننده به نام بوستر ‪ ،‬یك وسیله تولید‬
‫صدا یا شیپوره‪.‬‬
‫منبع تغذیه فركانس برق شهر ‪ 60-50‬هرتز را به ‪ 40-20‬كیلو هرتز مي رساند ‪.‬‬
‫این انرژي به مبدل مي رود و در مبدل دیسك پیزو الكتریك انرژي الكتریكي را‬
‫به ارتعاش در فركانس اولتراسونیك تبدیل مي كند‪ .‬اغلب ماشین هاي‬
‫اولتراسونیك در فركانسي باالتر از ‪ 20‬كیلو هرتز كار مي كنند و صدایي تولید‬
‫مي كنند كه گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست ‪ .‬امواج تولید شده در مبدل به‬
‫بوستر رفته و دامنه آن تا حد دلخواه افزایش پیدا مي كند و سپس در شیپوره ( كه‬
‫یك وسیله صوتي مكانیكي است) امواج صوتي مستقیماً به قطعه كار منتقل مي‬
‫شود‪.‬‬
‫همچنین شیپوره نقش اعمال فشار بر روي قطعه را نیز برعهده دارد‪.‬بعد از انتقال‬
‫امواج صوت به قطعه كار در منطقه اتصال در اثر اصطكاك زیاد این انرژي‬
‫تبدیل به گرما شده و باعث نرم شدن و ذوب پالستیك و بهوجود آمدن جوش‬
‫میشود‪.‬‬
‫مزایاي این روش عبارتند از ‪:‬‬
‫• راندمان باال‬
‫• تولید باال با قیمت پایین‬
‫• سهولت در اتوماسیون‬
‫• سرعت جوش باال‬
‫• تمیز بودن آن‬
‫مهمترین محدودیت این روش محدودیت در انرژي اعمالي و كوچك بودن عرض‬
‫شیپوره ) كمتر از ‪ 250‬میلي متر ) است ودر نتیجه طول جوشي كه به وجود‬
‫میآید كوچك است‬
‫موارد استفاده از جوش التراسونیك ترموپالستیك ها ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫جوشكاري ساده یك اتصال‬
‫جاسازي یك قطعه درقطعه اي دیگرهمراه با اتصال بین آن دو‬
‫جوش نقطه اي ورق ها و صفحات پالستیكي‬
‫‪...‬‬
‫صنایعي كه این نوع جوشكاري در آن كاربرد دارد ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استفاده در صنعت بسته بندی‬
‫استفاده در صنعت اتومبیل سازي‬
‫استفاده در صنعت پزشكي‬
‫استفاده در صنعت اسباب بازي‬

similar documents