ABCDE - Log in to PING PONG

Report
ABCDE
Reducerad ångest hos underläkare
genom strukturerat arbetssätt och omhändertagande
Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken KS Solna
[email protected]
På larmrummet i väntan på ambulansen…
 Tag på skyddsutrustning (förkläde och handskar)
 Hälsa på alla i rummet, berätta vad du har för roll.
 Prata högt igenom vad ni förväntar er och vad ni skall
tänka på under just det här larmet.
 Behövs kompetens som inte finns på plats?
 Det är DU som är ansvarig på akutrummet. TAG
ROLLEN SOM ARBETSLEDARE.
Initial bedömning enl ABCDE

A: (Airway) Luftväg med halsrygg
 B: (Breathing) Andning
 C: (Circulation) Cirkulation
 D: (Disability) Funktionsbortfall
 E: (Environment/Exposure) Yttre
påverkan, klä av patienten, omgivningen
(t ex varmt rum, filtar mm)
A: Luftväg
Ofri luftväg är omedelbart livshotande!
• Inspektion av ansikte, munhåla, hals
– Angioödem
– Främmande kropp
– Skador
– Blod, kräkning, slem
• Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud
– Larynxödem
– Medvetandesänkt patient
– Främmande kropp
– Blod, kräkning, slem
• Fiberskopi
A- problem
Åtgärder
• Stabilisera nacken vid behov, nackkrage
• Rensugning av blod, slem
• Ryggdunk/bukstöt, avlägsnande av främmande
kropp med MaGill
• Käklyft, haklyft
• Kantarell, svalgtub, larynxmask
• Behandla angioödem/larynxödem
– Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml i väntan på iv infart
– Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 1-3 ml vid anafylaxi/angioödem med cirk chock
A- problem
•
•
•
•
•
•
•
Åtgärder
Stabilisera nacken vid behov, nackkrage
Ryggdunk/bukstöt
Rensugning av blod, slem
Avlägsnande av främmande kropp med MaGill
Käklyft, haklyft
Kantarell, svalgtub, larynxmask
Behandla angioödem/larynxödem
– Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3 ml i väntan på iv infart
– Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid anafylaxi / angioödem med cirk
chock
• Intubation max 3 försök! Can´t intubate, can´t ventilate
• Koneotomi, tracheotomi
B: Andning
•
Saturation (pulsoxymetri)
•
Andningsfrekvens
•
Inspektion: Cyanos, Halsvenstas, Tracheadeviation,
Bröstkorgssymmetri, Andningsarbete: accessoriska muskler,
indragningar. Andningsdjup/tidalvolym
•
Palpation: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem
•
Perkussion: hypersonor, dämpad
•
Andningsljud:
-Ronki: musikaliskt biljud, inspiratoriskt/expiratoriskt (Flödesbiljud;
sibilanta ronki fr små luftrör, sonora ronki fr grova luftrör)
-Rassel: omusikaliskt biljud (öppnandet av kollaberade
aleveoli?)
- Nedsatt/avsaknad av andningsljud (hemo/pneumothorax, solid
process)
B -problem
Åtgärder
• Patientläge; hjärtläge, sittande (ej trauma)
•
O2 till alla påverkade patienter. Avstå aldrig från O2 till en
KOL-pat av rädsla för CO2-retention!
• Medicinsk behandling: Inhalationer, morfin, nitro, furix
• CPAP (hypoxi) / BiPAP (hypoxi + hyperkapni)
• Ventilation med mask och blåsa
• Intubation för ventilatorbehandling
• Dekompression övertrycks-pneumothorax;
thoraxdrän (främre axillarlinjen, ovan mamillhöjd)
I2 midclavickulärt,
C: Cirkulation
•
Perfusion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad,
marmorering
•
Hjärtfrekvens/rytm: Taky-/bradykardi, Regel-/oregelbunden,
smal/bred
•
Hjärtauskultation: Blåsljud/biljud, Avlägsna toner
•
Halsvenstas/ perifer inkompensation
•
Perifera pulsar
•
Bukstatus
•
Bäcken + stora rörben
•
FATE (Focused Assessment Transthoracic Echo)
•
FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma)
C –problem
•
•
•
•
•
Åtgärder
Tippa huvudändan vid chock
PVK: 2 st grova venösa infarter till alla. Max 90 sec för en infart
Intraosseös infart: Allt utom cytostatika kan ges i iv doser
CVK
Vätskeinfusion: bolus 500-1000 ml RingerAcetat. Undantag
kardiogenchock 250ml, okontrollerad blödning tex rupturerat
abdominellt aortaaneurysm 500 ml. Trauma/blödning med
hypovolemchock ges förslagsvis 4:4:4:1 R-A:e-konc:plasma:trombocyter
• Stoppa blödning: tryckförband, bäckengördel, tourniquet,
endoskopi, op/damage control
• Medicinsk behandling:
Atropin, inotropa droger (efedrin,
noradrenalin), b-blockad, digitalis
• Extern pacing
• Obstuktiv chock: Perikardiocentes vid tamponad, trombolys vid
LE
• STEMI: PCI, trombolys
D: Disability/Funktionsbortfall
• GCS / RLS
• Grovt neurologstatus innefattande:
-Pupillasymmetri och ljusreflex
-Grov kraft, sensibilitet, motorik, reflexer
-Nackstyvhet
• b-Glukos (kapillärt/ABG)
• Na (ABG)
D-problem
Åtgärder
beroende på misstänkt diagnos
• HUSK MIDAS
• Hypoglykemi  iv 30ml 30% Glucos
• Misstanke om CVL/ cerebral process  CT-skalle.
ICH: hyperventilera + mannitol i samråd m neurokir
• Misstanke om meningit/sepsis  börja beh!
• Intox Antidot (ex Narcanti, Flumazenil)
• Akut hyponatremi  Na iv
E: Yttre påverkan
VP
• Titta på hela hudkostymen, blockvänd patienten
• Per rectum vid trauma/GI-blödning
• Rygg, extremiteter
• Temp
• Dofter
E:Yttre påverkan
Åtgärder beroende på misstänkt diagnos
• Hypotermi: vidta åtgärder för uppvärmning av patienten
ex varma vätskor, värmetäcke, ECMO/hjärt-lungmaskin.
• Vid tecken till trauma med frakturer: Omhändertagande
enligt traumaprogram. Fixera bäcken, stabilisera rygg
och nacke etc. Grovreponera frakturer med stora
felställningar.
Crisis Resource management
CRM
Nyckelord:
1. Känna till miljön
2. Förutse - planera
3. Känn din begränsning- Heroes are dangerous
4. Riktad kommunikation
5. Använda all tillgänglig information
6. Undvik enkelspårigt tankesätt
7. Dubbelkolla
8. Re evaluera och summera
9. Prioritera –ett dynamisk arbete
Loopkommunikation
Tänkt men
ej sagt
Sagt men
ej lyssnat
Close the loop
Förstått
men ej gjort
Lyssnat men
ej förstått
Reevaluera
kontinuerligt

similar documents