Toekomstbestendig wonen

Report
De groene wijkanalyse: wijken,
mensen, groen
Afgelopen decennium
• Toenemend deel bevolking leeft in steden.
• Veel groen (volkstuinen, sportvelden) naar de
rand van de stad.
• Versterkt door herstructurering: sloop en
nieuwbouw.
• Compacte stad
nodig voor
voorzieningen.
Maatschappelijke gevolgen
• Steeds minder kinderen in aanraking met
groen en profiteren van voordelen groen.
• Nu en in de toekomst.
• Steeds minder mensen kennis van platteland
en voedselproductie.
• Consequenties voor gezondheid (obesitas).
• Consequenties voor toekomstig draagvlak
groen (natuur, duurzaamheid).
Steeds meer kennis over waarde
groen
•
•
•
•
•
Zuivert de lucht, bergt en zuivert water.
Brengt mensen bij elkaar.
Mensen voelen zich veiliger in groene wijken
Maakt de stad (woningen) meer waard.
Verbindt stad en platteland.
En…. groen en gezondheid
•
•
•
•
•
•
Stimuleren van bewegen
Bevorderen van sociale contacten
Herstel van stress en aandachtsvermoeidheid
Ontwikkeling van kinderen
Zingeving
Verbetering van microklimaat
Ontwikkelingen in wijken (enerzijds)
• Sluiten van voorzieningen (bibliotheek,
buurthuis, zorg).
• Bezuinigingen op onderhoud en beheer
• Herstructurering stagneert
• Lege plekken in de wijk
Ontwikkelingen in de wijk
(anderzijds)
• Gemeente laat los en maakt mogelijk
(participatiemakelaar, lege plekken atlas)
• Burgers nemen zelf initiatieven in de buurt
• Lege plekken in de wijk door burgers
opgevuld
• Samenwerking (gezamenlijk gebruik van de
nog aanwezige voorzieningen).
• Nieuwe formules: onzeker en dynamisch
Pauzelandschap
Praktijkvoorbeelden (1)
•
•
•
•
•
•
Generatietuinen / zorgtuinen
Beleeftuinen (v.b. Slatuinen Amsterdam)
Groene schoolpleinen
Adoptiegroen
Postzegelparkjes
IVN en beheer in Zoetermeer
Praktijkvoorbeelden (2)
• Ruiltuinen
• Buurtmoestuinen en voedselbank
• Herstructurering en tijdelijke inrichting
sloopgebieden
• Stadslandbouw / moestuin bij de boer
• Utregts lekkers (streekproducten)
Groen, wijk en burgerinitiatieven
Wat valt op
• Grote variatie aan initiatieven
• Spelen in op maatschappelijke trends
(gezondheid, vergrijzing, draagvlak natuur,
11
armoede, kostenbesparing,
sociale cohesie en
veiligheid).
• Sluit aan bij fysieke kansen en mogelijkheden
van een wijk.
• Sluit aan bij groepen en leefstijlen van bewoners
in de wijk
Groen, wijk en burgerinitiatieven
• Fondsen spelen daarop in (fonds 1818)
• Bedrijven: maatschappelijke verantwoord
ondernemen (MVO).
• Overheid geen initiatiefnemer, soms afwezig,
soms deelnemer/facilitator.
• Ook welzijnsinstellingen, professionals en
zzp’ers sluiten hierop aan (wijktuinman).
Op verschillende manieren kijken
naar groen in wijken
Workshop 3
De groene wijkanalyse
Radia Elgarbi van Remake en Chris Veldhuijsen van Ecokids
Kijken naar je wijk voor groene buurtinitiatieven
Wijkwandelingen:
Alleen, met collega's, partners uit de wijk en met bewoners.
Gespreken aan gaan in de wijk:
Nodig mensen uit, ga bij ze langs, zoek aansluiting bij de wijk
Wijkwandelingen, waar moet je opletten:
1. Identiteit
Kijk vanuit de potentie van de wijk:
Wat zijn de kwaliteiten.
Wat zijn de knelpunten.
Wijkwandelingen, waar moet je opletten:
2. Toegankelijkheid
Kijk naar hoe de routes lopen in een wijk.
Welke gebieden worden benut en welke niet.
Neerbosch-Oost, Nijmegen
Wijkwandelingen, waar moet je opletten:
3. Gebruik
Kijk naar hoe soort activiteiten.
Door wie welke groepen, jong, oude, vrouwen etc.
Op welke momenten: overdag, weekenden, seizoenen, na
school etc..
Wijkwandelingen, waar moet je opletten:
4. Beheer
Pluimstraat Enschede ,speelplein en het groen wordt beheerd bewoners en gemeente (
Kijk naar hoe het beheer geregeld is.
Door welke partijen wordt dit gedaan.
Wijkwandelingen, waar moet je opletten:
5. Eigendom
Nieuw Leyden, de straat is van
de gemeente Leiden.
Inrichting en beheer door
bewoners.
Kijk naar wie de eigenaar is.
Is de eigenaar betrokken bij wijk?
Voorbeelden van groene wijkinitiatieven
Bikkershof Utrecht: binnenstedelijke tuin.
Moestuintjes, dieren weide, vijver.
De grond is van de gemeente Utrecht.
Beheer door bewoners.
Veel sociale en culturele activiteiten.
Samenwerking met de wijk.
Voorbeelden van groene wijkinitiatieven
Zwemsteiger Vrijburcht in Amsterdam.
Voor iedereen uit de wijk.
De grond is van de gemeente.
De steiger is van de stichting Vrijbrucht/bewoners
Voorbeelden van groene wijkinitiatieven
Community garden NY
De grond is in bruikleen gegeven aan de bewoners.
Een oase in de stad
Wat kan je doen (zelf)
• Maak een eigen wijk-kansen-kaart.
• Selecteer veelbelovende plekken
• Hoe worden deze op verschillende
momenten door de week, jaar gebruikt.
• Bevraag mensen op straat hierover
• Bekijk gemeentelijke wijkplannen.
• Zijn er actieve wijk- en bewonersorganisaties
Wat kan je doen (samen)
• Sluit aan bij bestaande bewonerinitiatieven
• Maak samen een wijk-kansen-kaart
• Voordeel:
– Meer ideeën, opvattingen over de locatie
– Idem over wat je er mee zou kunnen doen
– Draagvlak voor realisatie
• Organiseer ontwerp/idee sessies
• Zoek samen naar verschillende financiële
bronnen
Partners in de wijk
•
•
•
•
•
•
•
Gemeente, wijkbureau,
Corporatie, eigenaar voorzieningen
Politie, wijkagent
Scholen
Bewoners (organisaties)
Vrijwilligersorganisaties
Wijkeconomie: winkels, zzp’ers
Gebruik nuttig materiaal
• Stress : Kleinschalig: hofjes, binnentuin, buurtuin,
bomenlaan, moestuin
• Bewegen : Dichtbij woning met mogelijkheid tot bewegen:
parken, speelweides, volkstuinen
• Sociale contacten : Groen met ontmoetingsmogelijkheden
en/of waar activiteiten georganiseerd kunnen worden
• Ontwikkeling kinderen : Avontuurlijke groene speelruimtes,
groene schoolpleinen, kinderboerderijen, speelbos
• Zingeving : Kleine ‘stille’ groenplekjes zoals hofjes,
binnentuinen, moestuinen en buurttuinen.
• Microklimaat : Alle soorten groen van kleinschalig
(daktuinen, binnentuinen, geveltuinen) naar grootschalig
(parken, bomenlanen, groenstroken)

similar documents