Coronary Artery Disease

Report
1
‫بیماری های قلبی‬
‫‪2‬‬
‫اهداف‬
‫آناتومی و فیزیولوژی قلب را توضیح دهد‪.‬‬
‫بیماری های شریان کرونر را شرح دهد‪.‬‬
‫علت‪،‬عالئم ودرمان بیماری آرتریواسکلروزیس را بیا‬
‫نماید‪.‬‬
‫آنژین صدری و انواع آن‪ ،‬علت‪،‬عالئم ودرمان‬
‫توضیح دهد‪.‬‬
‫انفارکتوس میوکارد‪ ،‬علت‪،‬عالئم ودرمان آن را شر‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫نارسایی قلبی‪ ،‬علت‪،‬عالئم ودرمان آن را بیان نماید‪.‬‬
‫آناتومی دستگاه قلب و عروق‬
‫‪‬قلب عضوی عضالنی و توخالی است که در وسط قفسه سینه قرار گرفته و بوسیله‬
‫ریه ها محصور شده است‪.‬‬
‫‪‬از جلو با جناغ سینه ‪ ،‬از طرفین با ستون فقرات و از پایین با دیافراگم مجاورت‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪‬وزن قلب حدود ‪ 300‬گرم است‪.‬‬
‫‪‬وزن و اندازه آن تحت تاثیر سن‪ ،‬جنس‪ ،‬میزان فعالیت بدنی و بیماری قلبی می‬
‫تواند متفاوت باشد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫آناتومی دستگاه قلب و عروق‬
‫قلب شامل سه الیه است ‪:‬‬
‫اپیکارد‪ ،‬میوکارد‪ ،‬اندوکارد است‪.‬‬
‫قلب در یک پوشش قیبروزی نازک به نام پریکارد قرار دارد‬
‫شامل دو الیه است ‪:‬‬
‫‪ .1‬پریکارد احشایی‪ :‬این الیه به اپیکارد چسبیده است‪.‬‬
‫‪ .2‬پریکارد جداری ‪ :‬روی پریکارد احشایی را می پوشاند و‬
‫قلب را در مدیاستین نگه می دارد‪.‬‬
‫بین دو الیه پریکارد ‪10‬تا ‪ 20‬سی سی مایع وجود دارد که‬
‫در هنگام انقباض و انبساط قلب حرکت دو الیه پریکارد را‬
‫روی هم تسهیل می کند ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫آناتومی دستگاه قلب و عروق‬
‫میوکارد‪:‬‬
‫دومین الیه قلب است از سلولهای بافت عضالنی و مسئول‬
‫عمل پمپ کردن است‪.‬‬
‫اندوکارد ‪:‬‬
‫داخلی ترین الیه قلب شامل بافت اندوتلیال که پوشش داخلی‬
‫قلب و دریچه هاست‪.‬‬
‫حفرات قلب ‪:‬‬
‫قلب راست و چپ بوسیله سپتوم از هم جدا می شوند‬
‫خون سمت راست دارای ‪ CO2‬و خون قلب چپ دارای ‪O2‬‬
‫است‬
‫‪6‬‬
‫دریچه های قلبی‬
‫‪‬دریچه های دهلیزی – بطنی عبارتند از ‪:‬‬
‫‪‬دریچه سه لتی بین دهلیز راست و بطن راست‬
‫‪‬دریچه دو لتی بین دهلیز چپ و بطن چپ‬
‫عملکرد این دریچه ها‪:‬‬
‫جریان یک طرفه خون از دهلیز به بطن و فقط هنگام دیاستول‬
‫باز می شود‪.‬‬
‫‪‬دریچه های هاللی شامل‪:‬‬
‫‪‬دریچه آئورت( بین بطن چپ و آئورت)‬
‫‪‬دریچه پولمونر (بین بطن راست و شریان ریوی)‬
‫‪‬این دریچه ها حین دیاستول بسته می شوند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫آناتومی قلب‬
‫عروقی که مسئول خونرسانی به قلب هستند عروق کرونر‬
‫می باشند( منشعب از آئورت)‬
‫تغذیه قلب‬
‫با توجه به فعالیت مداوم عضله قلب نیاز زیادی به اکسیژن‬
‫دارد‪.‬‬
‫عضله قلب حدود ‪ %65‬درصد اکسیژن سرخرگ کرونر را‬
‫مصرف می کند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Cardiac Output‬‬
‫حجم خونی است که قلب در یک دقیقه بیرون می فرستد‪.‬‬
‫مقدار متوسط آن حدود ‪ 5-6‬لیتر است‬
‫برون ده قلبی به دو عامل وابسته است ‪:‬‬
‫‪.1‬تعداد ضربان قلب در دقیقه‬
‫‪ .2‬حجم ضربه ای یا حجمی از خون است که در هر انقباض قلب بیرون‬
‫می فرستد و حدودا ‪ 70‬سی سی است‪.‬‬
‫‪CO=SV*HR‬‬
‫بیماریهای شریان کرونری‬
‫‪Coronary Artery Disease‬‬
‫آترواسکلروز‬
‫شایعترین علت بیماریهای قلبی که باعث مرگ و میر می شود‪.‬‬
‫حالت تجمع غیر طبیعی لیپید یا چربی ‪ ،‬مواد و بافت فیبروزی در پوشش‬
‫داخلی دیواره عروق خونی شریانی می باشد‪.‬‬
‫این مواد باعث انسداد و تنگی عروق کرونر و کاهش جریان خون به میوکارد‬
‫می شود‬
‫‪11‬‬
12
‫‪Coronary Artery Disease‬‬
‫آترواسکلروز‬
‫‪ ‬عوامل خطر در ایجاد آترواسکلروز‪:‬‬
‫‪ ‬عوامل خطر ساز غیر قابل تعدیل‬
‫‪ ‬عوامل خطر ساز قابل تعدیل‬
‫‪ ‬عوامل مشارکت کننده‬
‫‪13‬‬
‫‪Coronary Artery Disease‬‬
‫‪ ‬عوامل خطر ساز غیر قابل تعدیل‪:‬‬
‫سابقه فامیلی مثبت‬
‫جنس ‪:‬در مردان در سنین پایین تر شایعتر از زنان‬
‫سن ‪:‬در سنین باالی ‪45‬سال برای مردان و باالی‬
‫‪ 55‬سال برای زنان‬
‫نژاد ‪ :‬سفیدها بیشتر از سیاهها‬
‫‪14‬‬
‫‪Coronary Artery Disease‬‬
‫‪ ‬عوامل خطر ساز قابل تعدیل‪:‬‬
‫محیط ‪ :‬شیوع بیشتر در شهرنشین ها‬
‫مصرف سیگار‪ :‬نیکوتین سیگار باعث اسپاسم عروق‬
‫و باالرفتن فشار خون می شود‪.‬‬
‫افزایش تجمع پالکتی‬
‫هایپرتنشن ‪:‬سفت و سخت شدن دیواره عروق‬
‫دیابت‬
‫افزایش کلسترول خون‬
‫‪15‬‬
‫‪Coronary Artery Disease‬‬
‫‪ ‬عوامل مشارکت کننده‪:‬‬
‫چاقی ‪ :‬افزایش بار اضافی به قلب‪ ،‬افزایش ‪LDL‬‬
‫مصرف قرص های ضد بارداری‪:‬افزایش ‪،LDL‬مشکالت‬
‫انعقادی‪،‬افزایش فشارخون‬
‫تیپ شخصیتی ‪A :‬‬
‫استرس های روحی‬
‫مصرف باالی الکل و قهوه‬
‫‪16‬‬
‫‪Coronary Artery Disease‬‬
‫‪ ‬تظاهرات بالینی آرترواسکلروزیس‪:‬‬
‫‪ ‬بیشترشریان های کرونر‪،‬فمورال‪،‬آئورت و مغزی را درگیر‬
‫می سازد‪.‬‬
‫در صورت درگیری شریان فمور‪ :‬الغری پای مبتال‪،‬لنگیدن‬
‫متناوب‬
‫درصورت درگیری شریان کرونر‪ :‬درد قفسه سینه به دلیل‬
‫تجمع اسید الکتیک‬
‫‪17‬‬
‫تدابیر درمانی در آرترواسکلروزیس‬
‫کنترل رژیم غذایی‪ ،‬ترک سیگار‪،‬درمان دیابت‪،‬کنترل فشارخون‬
‫‪PTCA‬‬
‫‪Percutaneous Transluminar Coronary Angioplasty‬‬
‫‪CABG‬‬
‫‪18‬‬
19
‫‪Angina Pectoris‬‬
‫وقتی عروق کرونر دچار آترواسکلروز می شود خونرسانی‬
‫به عضله قلب کاهش می یابد و ممکنه در حالت‬
‫استراحت عالمتی ایجاد نکند ولی در حالت فعالیت‬
‫چون نیاز قلب به اکسیژن زیاد می شود ‪ ،‬بی کفایتی‬
‫عروق کرونر مشخص می شود ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Angina Pectoris‬‬
‫دو واژه وجود دارد که نقش کلیدی دارد‪:‬‬
‫‪ Demand .1‬به معنی تقاضا بوده و میزان خونی است‬
‫که عضله قلب به آن نیاز دارد‬
‫‪ Supply .2‬به معنی عرضه می باشد و مقدار خونی‬
‫است که توسط عروق کرونر در اختیار عضله قرار می‬
‫گیرد ‪.‬‬
‫این دو باید با هم متعادل‪ ،‬متناسب و به یک اندازه باشد‬
‫زمانی که میزان عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد‪ ،‬عضله‬
‫قلب دچار دیسترس شده و ایسکمی ایجاد می شود‬
‫‪21‬‬
‫‪‬عللی که باعث بروز درد آنژین می شود‪:‬‬
‫‪‬فعالیت فیزیکی‬
‫‪‬قرار گرفتن در معرض سرما‬
‫‪‬خوردن یک وعده غذای سنگین‬
‫‪‬استرس‬
‫‪22‬‬
‫انواع آنژین‬
‫‪ .1‬آنژین پایدار ‪:‬‬
‫درد قابل پیش بینی و مداوم‬
‫در هنگام فعالیت رخ می دهد‬
‫با نیتروگلیسیرین و استراحت برطرف می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬آنژین ناپایدار‪:‬‬
‫افزایش از نظر شدت و تکرار‬
‫اغلب در حالت استراحت ایجاد می شود‬
‫با استراحت یا نیتروگلیسیرین برطرف نمی شود‬
‫آنژین قبل از انفارکتوس هم گفته می شود‬
‫ِ‬
‫‪23‬‬
‫انواع آنژین‬
‫آنژین شبانه‪:‬‬
‫خصوصا بطن چپ بیمار چند ساعت (‪ ) 2-3‬که‬
‫خوابید به طور ناگهانی با درد از خواب بیدار‬
‫می شود‪.‬‬
‫در مرحله ‪ REM‬رخ داده به دلیل دیدن کابوس‬
‫شبانه‬
‫‪24‬‬
‫انواع آنژین‬
‫آنژین ‪:Docubitus‬‬
‫بروز در شب و هنگام خواب‬
‫نشان وخامت حال بیمار‬
‫نارسایی بطن چپ‬
‫آنژین ‪ Variant‬یا ‪Prinzemetal‬‬
‫در اثر اسپاسم کرونر‬
‫بروز در ساعات اولیه صبح‬
‫‪25‬‬
‫تشخیص‬
‫تشخیص آنژین صدری‪:‬‬
‫شرح حال بیمار‬
‫تست ورزش‬
‫آنژیوگرافی‬
‫‪26‬‬
‫عالئم‬
‫‪‬درد جلوی قلبی‬
‫که در پشت جناغ سینه احساس می شود‬
‫ممکنه موضعی بوده یا ممکنه به گردن‪ ،‬فک‪ ،‬شانه ها و قسمت داخلی بازوها‬
‫انتشار یابد‬
‫‪‬تنگی نفس‬
‫‪‬رنگ پریدگی‬
‫‪‬تعریق‬
‫‪‬احساس سبکی سر‬
‫‪‬تهوع و استفراغ‬
‫‪27‬‬
‫درمان‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫نیترات ها‪ :‬نیتروگلیسیرین‪ ،‬نیتروکانتین‬
‫شروع اثر ‪1‬تا‪ 2‬دقیقه‬
‫تکرار تا ‪ 3‬دوز هر ‪5‬تا ‪ 10‬دقیقه‬
‫عوارض دارو‪:‬‬
‫سردرد‪ ،‬ارتوستاتیک هایپوتنشن‪،‬تاکی کاردی‪،‬گرگرفتگی‬
‫در صورت کاهش فشارخون مریض کمتر از ‪ 90‬قطع دارو‬
‫درمان‬
‫بتابالکر ها‬
‫‪CCB‬‬
‫آسپرین‬
‫هپارین‬
‫اکسیژن درمانی‬
‫‪CABG‬‬
‫‪29‬‬
Myocardial Infarction
30
‫‪Myocardial Infarction‬‬
‫‪‬از بین رفتن دائمی قسمتی از عضله میوکارد به علت‬
‫قطع یا کاهش جریان خون‬
‫‪‬در صورتی که عدم خونرسانی بیش از ‪ 20‬دقیقه طول‬
‫بکشد نکروز رخ می دهد‪.‬‬
‫‪‬سکته بیشتر در ساعت ‪3‬تا‪ 6‬صبح رخ می دهد‪.‬‬
‫‪‬به دلیل افزایش ‪،BP‬افزایش تونیسیته عروق‪،‬افزایش‬
‫ترشح کته کوالمین ها و افزایش چسبندگی پالکت ها‬
‫‪31‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫درد قفسه سینه که بسیار شدید‬
‫این درد معموال در هنگام استراحت یا فعالیت‬
‫بیشتر از ‪ 20‬دقیقه طول می کشد‬
‫همراه با عرق سرد‪ ،‬تهوع ‪ ،‬استفراغ می باشد‬
‫افزایش فشار خون وجود دارد‬
‫‪32‬‬
‫تشخیص‬
‫‪.1‬عالیم بالینی‬
‫‪ .2‬نوار قلب‬
‫‪ .3‬تغییر آنزیم های قلبی ( تروپونین‪)LDH ،CPK ،‬‬
‫‪33‬‬
‫‪MI‬‬
‫‪‬درمان‪:‬‬
‫هدف ‪ :‬کم کردن فعالیت قلب‬
‫‪.1‬پوزیشن نشسته یا نیمه نشسته‬
‫‪.2‬اکسیژن رسانی‬
‫‪.3‬دادن ‪(TNG‬نیتروگلیسیرین)‬
‫‪.4‬برقراری آرامش برای بیمار‬
‫‪ .5‬تسکین درد بیمار‬
‫‪ .6‬ناشتا نمودن بیمار‬
‫‪ .7‬استراحت مطلق بیمار در ‪ 24‬ساعت اول‬
‫‪34‬‬
‫‪MI‬‬
‫‪‬دارو درمانی‪:‬‬
‫مورفین‬
‫ایندرال‬
‫دارو استرپتوکیناز‬
‫هپارین‬
‫آسپیرین‬
‫نیتروکانتین‬
‫‪‬درمان جراحی‬
‫بالون گذاری‬
‫‪CABG‬‬
‫‪35‬‬
Congestive Heart Failure
36
‫نارسایی احتقانی قلب‬
‫عدم توانائی قلب برای پمپاژ مقادیر کافی خون به داخل‬
‫شریان ها‬
‫آترواسکلروز کرونر و انفارکتوس میوکارد از علل‬
‫شایع می باشد‬
‫نارسائی عضله قلب به دو دسته چپ و راست تقسیم می‬
‫شوند ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Etiology‬‬
‫صدمه به عضله قلب ‪ :‬آنژین‪MI ،‬‬
‫افزایش پری لود‪ :‬نارسایی دریچه میترال و آئورت‪،‬نقایص دیواره‬
‫دهلیزی و بطنی‬
‫افزایش افترلود‪ :‬تنگی دریچه آئورت یا پولمونار‪ ،‬هایپرتنشن سیستمیک‬
‫یا ریوی‬
‫‪38‬‬
‫عالئم بالینی‬
‫‪39‬‬
‫• تنگی نفس‬
‫• ضعف‬
‫• خستگی‬
‫• کاهش سطح تحمل نسبت به فعالیت‬
‫عالیم نارسایی‬
‫بطن چپ‬
‫• ادم عمومی‬
‫• برجستگی وریدهای گردنی‬
‫• افزایش فشار ورید کبدی‬
‫• آسیت‬
‫عالیم نارسایی‬
‫بطن راست‬
‫درمان‬
‫‪40‬‬
41

similar documents