mechanismy socializace, postoj VY_32_INOVACE_nov43

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov43
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
sociální psychologie
Téma:
Mechanismy socializace, postoj
Určeno pro:
3. ročník středních pedagogických škol
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
mechanismy socializace, imitace, sociální činnost, socializační instituce,
postoj, konformita
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad mechanismů socializace a vzniku postoje, na
konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli
mechanismy socializace:
•
•
•
•
sociální činnost – hra, učení, práce;
nápodobou, imitace
ztotožněním, identifikace
sugesce
mechanismy socializace:
• sociální činnost (prostředky socializace) – hra,
•
•
•
učení, práce;
nápodobou, imitace – napodobování určitého
modelu chování;
ztotožněním, identifikace – přijímání postojů,
hodnot;
sugesce – nekritické přijímání názorů člověka,
který má významnou pozici, přirozenou autoritu;
sociální činnost:
• práce – převažující sociální činnost člověka
•
•
dospělého věku, kooperativa, povinnost,
houževnatost, apod.), kdy člověk rozvíjí své
charakterní vlastnosti (pilnost, svědomitost,
apod.
učení – získávání individuálních zkušeností
hra – učení se zvládat i sociální situace role, dítě
se učí i odreagovávat, má za cíl radost či relaxaci
imitace
• a) neuvědomělá imitace – spontánní
napodobování chování osob, na nichž
jedinec emočně závisí;
• b) uvědomělá imitace – kopírování,
vědomé napodobování vzorců chování;
socializační instituce:
• primární – rodina; probíhá zde primární
socializace;
• sekundární – vrstevnická skupina,
sekundární socializace (puberta,
adolescence);
• terciální – profesní adaptace; spolužití
s partnerem;
• kvartální – masmédia;
postoj
sklon člověka reagovat ustáleným
způsobem na předmět, osobu,
situaci;
odráží hodnotící vztah člověka ke
skutečnosti
postoj
složky:
• 1. poznání objektu, názory na něj –
rozumová složka;
• 2. emoční hodnocení objektu, sympatieantipatie – emocionální složka;
• 3. pobídka k jednání či chování – volní
složka;
• rozdíl mezi motivy a postoji: motivy
aktivizují chování, postoje se projevují v
jeho obsahu, např. motiv mateřské péče
je aktivizován křikem dítěte, způsob
reakce matky závisí na jejím postoji
k dítěti
znaky postoje:
• dynamika;
• strukturovanost;
• intencionalita (vztažnost);
• hodnotící aspekt;
znaky postoje:
• regulace sociálního chování; vlastnost
osobnosti;
• získaný charakter – výsledkem
sociálního učení;
• anticipace (předjímání následků);
• interkonektivita (odvíjí se od vztahu
k druhému člověku);
dynamika se projevuje:
• v poměru složek;
• v stabilitě, labilitě (trvalý – konzistentní
postoj, strnulý – rigidní;
• v intenzitě (síla, zaujatost);
• v hloubce (míra, jak ovlivňuje osobnost);
• v polaritě (kladný, neutrální, záporný);
typy postojů z hlediska vztahů
jedince a společnosti
• ++
angažovanost – aktivní, pozitivní
vůči společenskému hodnotovému
systému
• + konformita – vnější souhlas
• 0 indiference – neutrální, nezájem
• - nesouhlas
• -- aktivní odpor
otázky
• jak se nazývá typ postoje – vlažný souhlas s
většinou
• konformita
• jak se nazývá typ postoje – neutrální
• indiference
• která socializační instituce je primární
• rodina
• která socializační instituce je sekundární
• vrstevnická skupina
Použité zdroje
HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie,
Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1
HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy,
Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3
KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie,
CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum,
Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU
Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty
vlastní originální tvorbou autora.

similar documents