Ti*u lu*n - Le Thuy Linh

Report
Tiểu luận
1. Các loại thực phẩm nào có Fructo-oligosacharide
(FOS). Trình bày các phương pháp sản xuất FOS
từ thực phẩm?
2. Tìm hiểu các nghiên cứu về Polyphenol từ lá chè
xanh.
3. Tổng quan về xu hướng nghiên cứu của
prebiotic.
4. Tìm hiểu về galacto-oligosacharide (GOS), ảnh
hưởng như thế nào đến sức khỏe con người?
5. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến bệnh tật,
dinh dưỡng, sức khỏe của con người. TPCN
đóng vai trò gì và ảnh hưởng như thế nào đến
con người?
6. Tổng quan về nhóm acid béo không no đa nối
đôi và các sản phẩm thực phẩm chức năng
chứa các loại acid béo này.
7. Trình bày một nghiên cứu khoa học (đã được
publish) về probiotics.
8. Tổng quan về sugar alcohol và bệnh tiểu
đường.
9. Tìm hiểu về DHA, omega-3, omega-6. Vai trò của
chúng đối với sức khỏe. Nguồn thực phẩm nào
cung cấp?
10. Ứng dụng của probiotic trong thực phẩm. Chọn
2 sản phẩm có probiotic và tìm hiểu về chủng vi
sinh đó.
11. Tìm hiểu các nghiên cứu về ß-caroten, Lycopen,
Vitamin E trong một vài loại thực phẩm cụ thể.
12. Trình bày nghiên cứu “Prebiotic stimulation of
human colonic butyrate-producing bacteria and
bifidobacteria,in vitro”
13. Tìm hiểu về áp dụng công nghệ Gene để biến
đổi gene nhằm làm tăng hàm lượng hoạt chất
chức năng của các loại thực vật
14. Tổng quan về công nghệ sinh học (sử dụng vi
sinh vật) để sản xuất TPCN.
15. Trình bày một nghiên cứu khoa học (đã publish)
về Curcumin từ củ nghệ.
16. Tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc sản
xuất, kinh hoanh, cấp phép và bằng chứng khoa
học của thực phẩm chức năng ở Việt Nam và thế
giới (tổ chức hay hiệp hội nào?).
17. Trình bày một review (tổng quan) về các nghiên
cứu Saponin.
18. Trình bày nghiên cứu: “Impact of galactooligosaccharides on the gut microbiota
composition and metabolic activity upon
antibiotic treatment duringin vitro fermentation”

similar documents