Grāmatveža profesijas standarts!

Report
ISO sertificēto grāmatvežu asociācija
Grāmatvežu kompetences
un sertifikācijas problēmas
nacionālajā jeb valstiskajā
līmenī
1
ISO biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele
2014. gada 15. maijs
Par GSC 12 gadu praktiskā darba pieredzi sertifikācijas jomā
Grāmatvežu sertifikācijas centrs
1.
Izstrādāta un LZRA Valdes sēdē akceptēta grāmatvežu sertifikācijas
sistēmas koncepcija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
2.
Izstrādāts grāmatveža profesijas 4. līmeņa standarts. Standartu 2000.–
2002.gada izstrādāja darba grupa zvērinātas revidentes Veltas Dziļumas vadībā
(sastāvā–
zvērināta revidente M.Rubcova un zvērināta revidente I.Rutkovska, konsultante – zvērināta revidente Gaida
Kalniņa), un tas tika apstiprināts kā valsts standarts.
3.
Saskaņā ar Eiropas standarta EN 45013 prasībām tika izveidota neatkarīga
grāmatvežu novērtēšanas institūcija un 2001.gadā nodibināta kā SIA
«Grāmatvežu sertifikācijas centrs» (GSC);
4.
Tika izstrādātas GSC procedūras saskaņā ar Eiropas standarta EN 45 013
prasībām;
5.
Saskaņā ar GSC eksaminācijas centra procedūrām eksāmenu rezultātus vērtē
neatkarīgi eksperti. GSC darbojas 6 eksperti.
2
Par GSC 12 gadu praktiskā darba pieredzi sertifikācijas jomā
Latvija kopā ar 29 citām valstīm ir parakstījusi Daudzpusējo savstarpējās akreditācijas
atzīšanas līgumu produktu, pakalpojumu, personu un kvalitātes sistēmu sertificēšanas un
inspicēšanas institūciju jomā, līdz ar to GSC izsniegtie sertifikāti tiek atzīti visās 29 šā līgums
dalībvalstīs.
«Grāmatvežu sertifikācijas centrs» ir
vienīgā akreditētā
grāmatvežu sertificēšanas institūcija Latvijā
(Akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-245-14-2002)
http://db.latak.lv/templates/database/bodyList.aspx?Type=S3
Latvijas Nacionālā akreditācijas institūcija – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
(LATAK) novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kā arī uzraudzīt šo
institūciju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai
starptautiskos standartus, kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām
akreditācijas organizācijām noteiktās prasības
3
Sertifikācija – kādēļ nepieciešama?
Šobrīd Latvijā sertifikātiem diemžēl nav sevišķas vērtības.
Grāmatvedības nozares problēmas
 Zems grāmatveža darba prestižs;
 Valsts iestāžu un ministriju attieksme;
 Uzņēmuma vadība uzskata grāmatvedību par slogu;
 Vadības attieksme neveicina grāmatveža izglītošanos;
 «Divnedēļu bilancspējīgu grāmatvežu» kursi degradē grāmatveža darba prestižu un darba tirgu;
 Izglītības iestādēs atšķirīgs apmācības līmenis – netiek sagatavoti atbilstošas kvalitātes
speciālisti.
Sekas?
 Nekvalitatīva grāmatvedības uzskaite;
 Sodi, uzrēķini, tiesvedība …
Grāmatvedība ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām Latvijas ekonomikā, jo pienākums kārtot
grāmatvedību ir gan visām komercstruktūrām, gan nevalstiskajām organizācijām, gan pašvaldību
un valsts institūcijām un uzņēmumiem.
4
Grāmatvedības uzskaites iedalījums

Finanšu grāmatvedības uzskaite - tā ir uzņēmuma grāmatvedības sastāvdaļa,
kuras galvenais uzdevums ir finanšu pārskatu sagatavošana uzņēmuma īpašniekiem,
valdībai un citiem finanšu pārskatu lietotājiem ārpus uzņēmuma. Tā ietver izmaksu,
ieņēmuma, līdzekļu un saistību atspoguļošanas sistēmu, kas nepieciešams finanšu
pārskatu sagatavošanai saskaņā ar likumu prasībām un grāmatvedības standartiem;

Vadības grāmatvedības uzskaite - tā ir uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās
informācijas (finanšu un operatīvās) klasifikācijas, mērīšanas, uzkrāšanas, analīzes,
sagatavošanas, interpretēšanas un paziņošanas process, lai plānotu, novērtētu un
kontrolētu uzņēmuma iekšējo darbību un nodrošinātu resursu optimālu izlietojumu un
uzskaiti. Vadības grāmatvedība ietver plānošanu, plāna kontroles procesu un pašizmaksas
kalkulāciju;

Nodokļu grāmatvedība - tā ir uzņēmuma grāmatvedības daļa, kas nosaka nodokļu
aprēķināšanas bāzi, aprēķina nodokļus un nodevas, kā arī sagatavo un iesniedz valsts
institūcijās nodokļu pārskatus.
5
6
Kas ir grāmatvedis un ar ko tas nodarbojas?
Grāmatvedis – universālais kareivis!
Kas jāzina:

Grāmatvedības uzskaite;

Nodokļu uzskaite un aprēķināšana;

Vadības un finanšu grāmatvedība;

Datori un grāmatvedības sistēmas.
Ar ko vēl nodarbojas?

Jurists;

Lietvedis;

Arhivārs;

Personalvadības darbinieks;

Darba drošības speciālists;

Apkopējs;

Sekretārs;

…….
7
Vai skolas un maģistra grāds dod atbilstošu kompetenci
un aizvietot sertificēšanos?
NĒ —
skolas iedod teorētiskas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā,
bet nedod zināšanas nodokļu aprēķināšanā.
8
Turpinot par sertificēšanos
Grāmatvedība ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām Latvijas ekonomikā, jo
pienākums kārtot grāmatvedību ir gan visām komercstruktūrām, gan nevalstiskajām
organizācijām, gan pašvaldību un valsts institūcijām un uzņēmumiem.
Grāmatvedības uzskaite, galvenokārt, nepieciešama uzņēmuma vadībai.
Ir svarīgi, lai grāmatvedis būtu kompetents un godprātīgs!
Vai sertificēšanās dod kompetenci?
Sertificēšana — formālas pieņemšanas un pārbaudes process vai rakstiskas
garantijas izsniegšana, kas apliecina, ka sistēma vai tās komponents atbilst
noteiktām prasībām un ir izmantojams paredzēto uzdevumu risināšanai.
9
Riski uzņēmējiem

«Bilancspējīgi» grāmatveži divnedēļu kursos;

Datorprogrammu nepārzināšana;

Nevēlēšanās izglītoties (nav laika, naudas…)
Mūžizglītība


projekta tiešā mērķgrupa ir bezdarba riskam pakļauta persona (izņemot valsts
civildienesta ierēdņa statusā esošu personu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona;
ir vecumā virs 45 gadiem.
Pensionēšanās vecums Latvijā pakāpeniski tiks paaugstināts līdz 65 gadiem
10
Kas jāsaprot uzņēmējiem?
Grāmatvedības uzskaite nepieciešama pašam uzņēmējam!




Grāmatvedis ir galvenais palīgs viņa uzņēmuma naudas plānošanā, uzskaitē, kontrolē.
Grāmatvežiem ir jāizglītojas visu laiku!
Nežēlojiet naudu sava grāmatveža izglītībai!
Izglītojieties paši!
Sekas?
 Nekārtīga uzskaite;
 Nepareizi nodokļi;
 Sodi;
 Izslēgšana no PVN reģistra;
 Tiesvedība;
 Uzņēmuma slēgšana.
11
Kas ir kas?
Kas ir grāmatvedis?
Grāmatvedis ir grāmatvedības speciālists.
Kas ir speciālists?
Speciālists, ir cilvēks, kura zināšanas, kvalifikācija un pieredze ļauj tam
izdarīt pamatotus spriedumus, secinājumus, ieteikumus u.tml. kādā
noteiktā teorētiskā vai praktiskā jomā.
Cilvēks, kam ir labas, dziļas zināšanas, iemaņas, prasme (kādā zinātnes vai
tehnikas nozarē); cilvēks, kam ir liela pieredze (piemēram, kādā darbā).
Kas ir kvalifikācija?
Sagatavotības pakāpe (kāda darba) veikšanai. Atzīšana par atbilstošu
kādam darbam, arodam, parasti, piešķirot attiecīgās tiesības.
12
Kas reglamentē grāmatveža profesiju?
Grāmatveža profesijas standarts!
Tos izstrādā darba grupas, kurā darbojas:


grāmatvedības profesionāļi profesionāļi (grāmatveži, profesionālo koledžu
lektori, direktori),
Eksperti un konsultanti (FM pārstāvji, zvērināti revidenti, augstskolu
mācībspēki)
13
Ko nosaka standarti?

Kvalifikācijas līmenis
3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas standarts «Grāmatvedis»
 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas standarts «Grāmatvedis»
 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas standarts «Grāmatvedis» nav izstrādāts, bet
pastāv 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas standarts «Ekonomists».


Nodarbinātības apraksts

Pienākumi un uzdevumi

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi

Īpašās prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai

Prasmes

Zināšanas
Profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju
veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
14
Kā iegūt kvalifikācijas līmeni un kas to nosaka?
Profesionālās izglītības likums
16.pants. Profesionālās izglītības iestādes nosaukums
(1) Atbilstoši profesionālās izglītības iestādē iegūstamajai izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai ir šādas izglītības iestādes:
1)
profesionālā pamatskola (izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības
programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni);
2)
arodskola (izglītības iestāde, kura īsteno arodizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt otro
profesionālās kvalifikācijas līmeni);
3)
profesionālā vidusskola (izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības
programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni);
4)
tehnikums (izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod
iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un kurai ir piešķirts profesionālās
izglītības kompetences centra statuss);
5)
koledža (izglītības iestāde, kura īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas
izglītības) programmas un dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni).
15
Ko nosaka standarti?
Pienākumi un uzdevumi

Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu.

Piemērot divkāršo konta ieraksta metodi

Pielietot grāmatvedības formas — reģistrēt un uzskaitīt saimnieciskos darījumus
hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros

Aprēķināt nodokļus.

Aprēķināt darba samaksu

Sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

…………………………..
Vispārējās prasmes/spējas

Ievērot profesionālās ētikas principus

……………………….
Kas ir profesionālis? Tāds, kurā izpaužas ar attiecīgo profesiju saistītas zināšanas,
16
sagatavotība, pieredze, prasme; arī kvalificēts.
Sertifikācija — būt vai nebūt un kas to nosaka?
Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss — izdevusi Starptautiskās Ētikas Standartu
Padome (SESP; angl., International Ethics Standards Board).
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (SGESP kodeksā) ir noteiktas ētikas prasības, kas
jāievēro profesionāliem grāmatvežiem.

Godprātība

Objektivitāte

Konfidencialitāte

Publiskā prakse


Profesionāla rīcība — atbilstoši profesionālas rīcības principam profesionālam grāmatvedim
ir pienākums rīkoties atbilstoši būtisko likumu un noteikumu prasībām un atturēties
veikt jebkādas darbības, kas varētu diskreditēt profesiju.
Profesionālā kompetence un pienācīga rūpība — atbilstoši profesionālās kompetences un
pienācīgas rūpības principam profesionāls grāmatvedis ievēro šādas prasības:
 uzturēt savas profesionālās zināšanas un prasmi tādā līmenī, kāds nepieciešams,
lai klienti un darba devēji saņemtu kompetentus profesionālus pakalpojumus.
17
Sertifikācija — būt vai nebūt un kas to nosaka?
Lai sniegtu kompetentus un profesionālus pakalpojumus, nepieciešamas
profesionālas zināšanas un pieredze pamatota sprieduma izdarīšanā.
Profesionālo kompetenci var iedalīt divos atsevišķos posmos:

profesionālās kompetences iegūšana; un

profesionālās kompetences uzturēšana.
Lai uzturētu profesionālo kompetenci, ir nepieciešama pastāvīga interese un
izpratne par būtiskām tendencēm tehniskajā, profesionālajā un uzņēmējdarbības
jomā.
Pastāvīga profesionālā attīstība ļauj profesionālam grāmatvedim attīstīt un uzturēt
savas spējas, kas ir nepieciešamas, lai kompetenti strādātu profesionālā vidē.
18
Kas nosaka grāmatvežu novērtēšanu un sertifikāciju
Latvijā?
Likumā «Par atbilstības novērtēšanu» ir noteikts:

1. pants.
10) sertificēšana – neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts,
process, pakalpojums vai persona atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktajām
prasībām.

3. pants.
Likuma mērķis ir nodrošināt atbilstības novērtēšanas vienotu kārtību, kas ir
saskaņota ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

4. pants.
Šis likums attiecas uz visām personām, kas pretendē uz atbilstības novērtēšanu.
19
Vai Latvijā pastāv normatīvā bāze vienotas grāmatvežu
novērtēšanas un sertifikācijas sistēmas izveidei?

Latvijā pastāv nepieciešamā normatīvā bāze, lai
grāmatvežu novērtēšanas un sertifikācijas sistēmu:
veidotu
vienotu

1994 gadā tika izstrādāta un apstiprināta Latvijas Nacionālā kvalitātes nodrošināšanas
Programma.

1995 gadā tika pieņemts un adaptēts ES standarts LVS EN ISO/IEC 17024:2003.

1996 gadā pieņemts likums «Par atbilstības novērtēšanu».
20
Obligātā vai neobligātā sertifikācija?
Obligāti:

Valsts un pašvaldību iestāžu grāmatveži – viņi „dzīvo” no budžeta līdzekļiem (Ņemot
vērā, ka Valsts Kontroles pārbaudes rezultātā parasti tiek konstatēti būtiski trūkumi –
nodokļu maksātāju naudas neracionālās izmantošanas fakti un ļoti būtiski pārkāpumi);

Valsts un pašvaldību SIA grāmatveži.

Nodibinājumu un biedrību grāmatveži – viņi nemaksā nodokļus;

Tādu nodibinājumu, biedrību, uzņēmumu … grāmatveži, kuri „dala” ES fondu naudas;

Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji – viņu darbu nereglamentē likumdošana, nav
civiltiesiskās apdrošināšanas.
Pēc vēlēšanās – visiem pārējiem — īpašnieki paši uzņemas risku strādājot ar nekvalitatīva
pakalpojuma sniedzēju vai neprofesionālu grāmatvedi, un riskē ar savu naudu un maksā sodus.
21
Ko dod sertifikāts?
Sertifikāts dod zināmu kvalitātes un sniegtā pakalpojuma garantiju!


Sertificēts grāmatvedis regulāri mācās, uzturot un paaugstinot savu zināšanu
līmeni.
Sertifikāts apstiprina grāmatveža kompetenci finanšu, vadības un nodokļu
grāmatvedībā, nodokļu likumdošanā.

Ētikas komisija.

Sertifikāta darbība var tikt apturēta.
22
Sertificēšanās «objekti»?
Grāmatvežu sertifikācijas centrs

vidējā vai augstākā izglītība,

ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze grāmatvedības uzskaitē,

datorprasmes,

sekmīgi jānokārto divi kompleksie kvalifikācijas pārbaudes eksāmeni:






Finanšu grāmatvedībā un LR nodokļu sistēmā;
Vadības grāmatvedībā, lietvedībā, darba un saimnieciskajās tiesībās.
GSC sertificētajiem grāmatvežiem katru gadu jāsniedz atskaite par gada laikā
apmeklētajām apmācībām.
Resertifikācija ik pēc 3 gadiem.
Sertifikāts var tikt apturēts – ja nav iesniegta atskaite, ja ir pārkāpumi darbībā, sūdzības,
ja tā nav veikta.
GSC mājas lapā ir sertificēto grāmatvežu saraksts, ar kuru var iepazīties jebkurš
interesents.
23
Ar pienācīgu rūpību izvēlies pilotu, kardiologu, grāmatvedi.
No pilota ir atkarīga tava dzīvība;
No kardiologa – veselība;
No grāmatveža – finanses.
24
Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijā
Profesionālās izglītības likums
5.pants. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi
Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (turpmāk —
kvalifikācijas līmeņi):
1)
pirmais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt
vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā;
2)
otrais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi
veikt kvalificētu izpildītāja darbu;
3)
trešais kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība,
kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba
plānošana un organizēšana;
4)
ceturtais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt
sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu
5)
piektais kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas
dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.
25
Profesionālās kvalifikācijas līmeņi Latvijā
Profesijas standarts – nosaka profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās
specifiskās prasības, kas nepieciešamas galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā.
Apmācības programma – izglītojošās institūcijas sastādīts zināšanu kopums, kas nepieciešams,
lai iegūtu atbilstošu kvalifikāciju.
Pārbaudes programma – prasību kopums, kas nepieciešams atbilstošās kvalifikācijas
iegūšanai.
26
Kas ir kvalifikācijas līmenis un kas to nosaka?
Profesionālās izglītības likums
1.pants. Likumā lietotie termini
9)
profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas
dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu;
10)
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) — augstākās
pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās
kvalifikācijas līmeni;
11)
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā
izglītība, kas dod iespēju iegūt piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
27
Kādās Latvijas izglītības iestādēs sagatavo
grāmatvežus?

2. un 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas līmeņa zināšanas, tajā skaitā
par valsts budžeta līdzekļiem, var apgūt 25 profesionālās izglītības iestādēs
(tehnikumos, mācību centros, to skaitā «Buts» ar 26 filiālēm,
SIA «Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs» ar 18 filiālēm).

4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju «Grāmatvedis» nodrošina 8 koledžas,
(piemēram, Grāmatvedības un finanšu koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Latvijas biznesa koledža,
Malnavas koledža, Sociālās integrācijas, Rīgas integrācijas valsts aģentūras un Alberta koledžas,)
iegūstot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību
Ir svarīgi, lai grāmatvedis būtu kompetents un godprātīgs, tāpēc ir liela nozīme tam,
kā Latvijā tiek sagatavoti grāmatvedības speciālisti,
kāda ir to darba kontroles un vērtējuma sistēma
28
Profesiju standarts
Klasifikatora kods
Profesija
1211 04
Galvenais GRĀMATVEDIS
1211 04
Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
2411 01
Vecākais GRĀMATVEDIS
2411 10
Grāmatvedības EKSPERTS
3313 01
GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)
3313 02
Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS
3313 03
Vērtspapīru GRĀMATVEDIS
3313 04
Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS
3313 08
GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)
3313 10
Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS
3314 02
GRĀMATVEŽA PALĪGS
4311 01
GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)
4313 01
Algu GRĀMATVEDIS
29
ISO sertificēto grāmatvežu asociācija
Paldies par uzmanību!
30

similar documents