KDV de Tevkifat uygulamas* ve 2 no.lu kdv beyannamesi

Report
1
KDV de Tevkifat uygulaması ve
2 no.lu kdv beyannamesi
Sunum ve genel bilgiler
2
Tevkifat uygulaması
 Tevkifat uygulaması :
 a.
Tam Tevkifat
 b.
Kısmi Tevkifat diye ikiye ayrılır.
 Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme
 muhatap olan alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi,

Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Bakanlıkça belirlenen kısmının alıcı
tarafından beyan edilip ödenmesi, diğer kısmının ise işlemi (teslim ve
hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
3
Beyanlar
 Beyanlar:
 Sorumlu sıfatıyla 2 no.lu kdv beyannamesi ile
 Kısmi tevkifat uygulamasında ise mükellef olarak satıcı beyanı (1) no.lu kdv
beyannamesi ile yapılacaktır.

4
İndirim
 İndirim:
 2. no.lu kdv beyannamesinde herhangi bir indirim yapılmaz ve tamamı
ödenir.
 Tevkifat uygulayan alıcının kdv mükellefiyeti varsa, sorumlu sıfatıyla 2 no.lu
kdv beyannamesi verilip ödeyecek, ve 1 no.lu kdv beyannamesinde bu 2
no.lu kdv beyannamesinde beyan ettiği tutarı indirecektir.
5
Tam tevkifat uygulaması
 Tam Tevkifat Uygulaması:

1. Proje, danışmanlık , bilgisayar yazılım ve bilgi hizmetleri

2.Serbest meslek faaliyetleri

3. Kiralama işlemleri

4. Reklam verme Hizmetleri
6
Kısmi tevkifat uygulaması
 Kısmi Tevkifat Uygulaması:
 KDV mükellefleri
 Belirlenmiş alıcılar
 (Bunlar, 5018 sayılı kanundaki kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar,
kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, bankalar, kamu iktisadi
teşekkülleri, özelleştirmedeki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, borsalar ve
bunların yarıdan fazla sermayesine sahip oldukları kurum ve kuruluşlar ile
borsada işlem gören şirketlerdir.) için uygulanacaktır.
 Bunlardan aşağıda sayılanlara belirtilen işlerin yapılması halinde kısmi
tevkifat uygulanır.
Kısmi tevkifat uygulaması ile ilgili son tablo ve oranlar
7
aşağıdadır.
Kısmi tevkifat uygulanacak işler
Uygulanacak kuruluşlar
Tevkifat Oranı
Belirlenmiş alıcılar
2/10 veya %20
2.Etüt,plan-proje, danışmanlık, Denetim ve benzeri hizmetler
Belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
3. Makine, techizat, demirbaş Ve taşıtlara ait tadil, bakım ve Onarım hizmetleri
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
4.Yemek servis ve organizasyon Hizmetleri
5. İşgücü temin hizmetleri
Belirlenmiş alıcılar
KDV mükellefleri ve
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
9/10 veya %90
6.Yapı denetim hizmetleri
KDV mükellefleri ve
Belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve Ayakkabı dikim işleri ve bu işlere Aracılık hizmetleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
8.Turistik mağazalara verilen Müşteri bulma/götürme hizmetleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
9. Spor kulüplerinin yayın, reklam Ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
10.Temizlik, cevre ve bahçe bakım Hizmetleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
7/10 veya %70
11. Servis taşımacılığı hizmetleri
KDV mükellefleri ve
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
12.Her türlü baskı ve basım hizmetleri
13.Kamu kurum ve kuruluşlarına
İfa edilen diğer hizmetler
Belirlenmiş alıcılar
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
5/10 veya %50
14. Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Külçe metal teslimleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
7/10 veya %70
15. Bakır, çinko ve alüminyum ve kurşun Ürünleri teslimi
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
16. Hurda ve atık teslimi (İstisnadan vazgeçmişlerse)
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
17. Metal, plastik, lastik, kauçuk, Kağıt ve cam hurda ve atıklardan Elde edilen hammadde teslimi
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
18. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı
İle post ve deri teslimleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
19. Ağaç ve orman ürünleri teslimi
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
1.Yapım işleri ile birlikte ifa edilen Mühendislik, mimarlık ve etüd
Proje hizmetleri
8
SORUMLU SIFATIYLA ÖDENMESİ GEREKEN
KDV (2 No.lu KDV Beyannamesi)
 KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamında uygulanmakta olan iki tür
KDV sorumluluğu vardır :
- Yurtdışından hizmet ithal edilmesinden doğan KDV sorumluluğu,
- Maliye Bakanlığı’nca ihdas edilen KDV sorumlulukları (KDV kesintileri).
Her iki sorumluluk türü de 2 no.lu KDV Beyannamesi ile beyana tabidir.
Bu şekilde sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ilgili ayında KDV mükellefleri
tarafından indirim konusu yapılır.
Örnek vermek gerekirse, Ekim 2010 ayına ait olarak verilen 2 no.lu KDV
beyannamesindeki KDV tutarları,yine Ekim 2010 ayına ait 1 no.lu KDV
Beyannamesinin indirim satırında yer alır.
9
1. HİZMET İTHALLERİNDE KDV SORUMLULUĞU
genel hükümler
 Katma değer vergisinin uygulandığı tüm ülkelerde,
 -İhraç olunan mal ve hizmetler, ihraç ülkesince KDV den istisna edilir.
 -İthal edilen mal ve hizmetler ise ithalin yapıldığı ülke tarafından KDV ye tabi
tutulur.
 Çünkü KDV bir tüketim vergisidir. Mal veya hizmet hangi ülkede tüketildi ise
bu mal veya hizmete ait KDV’nin de o ülke maliyesi tarafından alınması
gerekir. Uygulamada bu ilkeye, “varış (destination) ilkesi” denilmektedir.
10
İhracat ve ithalat kdv
 Mal ithalatında ve mal ihracatında KDV uygulaması hizmet ithal ve ihracına
nazaran daha kolaydır. Çünkü mallar elle tutulan, gözle görülen ve taşıma
suretiyle yer değiştiren nesneler olduğu için, mal ithalinde ithal ülkesi KDV yi
gümrükleme aşamasında alır, malın ihracında ise ihraç ülkesi, bu mal
üzerindeki KDV yükünü (indirim veya iade yoluyla) ortadan kaldırır.
11
Hizmetlerde kdv.
 Hizmetlerde ise, hizmetin nerede yapıldığı, ithal veya ihraç edilip edilmediği,
hizmetten nerede yararlanıldığı ve dolayısıyla bu hizmete ait KDV nin hangi
ülke tarafından alınması gerektiği konusunda tereddütler olabilmektedir.
 Bir hizmet, KDV Kanunu’nun 1 inci maddesine göre KDV kapsamına giriyorsa
ve yabancı kişi veya kuruluş bu hizmeti fiilen Türkiye’ye gelerek ifa etmişse
veya hizmetin doğduğu yer Türkiye olmamakla beraber bu hizmetten
faydalanılan yer Türkiye ise (hizmet ithal edilmişse), bu hizmetin KDV sinin
Türk Maliye İdaresine beyanı gerekmektedir.
12
Yabancı şirket şubelerinde kdv.
 Şayet yabancı kişi veya kuruluş bu hizmeti Türkiye’de kurduğu bir işyeri
(şube) vasıtasıyla yapmakta ise söz konusu KDV beyan görevi bu yabancı
kişi ve kuruluş (şube) tarafından yerine getirilir.
 Başka bir anlatımla şubenin KDV mükellefiyeti vardır, aynen bir yerli mükellef
gibi, KDV li fatura düzenler ve bu KDV şube tarafından beyan olunur. (15
no.lu KDV Genel Tebliği) Hizmeti alan ise faturada yazılı KDV yi şubeye
ödemekle yetinir ve KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca sorumlu
sıfatı ile 2 no.lu KDV beyanında bulunması gerekmez.
13
TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN BEYANI
 Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde
vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
 Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi
sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bunların
başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1
No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir.
 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde
verilecektir. Dolayısıyla, tevkifata işlemin olmadığı vergilendirme dönemlerinde,
beyanname verilmeyecektir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi
türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar) tevkifata tabi tutulan KDV’nin
beyanında 1015B beyanname kodlu KDV2 beyannamesini, gerçek usulde KDV
mükellefiyeti bulunmayanlar ise söz konusu verginin beyanında 9015
beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanacaklardır.
214No.lu kdv beyannamesi
15
2 no.lu kdv beyannamesi doldurulması
Mükellefe ait bilgiler bölümünde;
1 - Vergi Kimlik No: Mükellefler bu kısma, vergi dairesince kendilerine verilen on haneli vergi kimlik
numarasını yazacaklardır.
2 - TC Kimlik No: T.C. vatandaşı olan gerçek kişi mükellefler T.C. kimlik numaralarını bu satıra yazarlar.
Kurumlar bu satırı boş bırakırlar.
3 - E-Posta Adresi ve Telefon No: Varsa mükellefin e-mail adresi ve telefon numarası bu satıra yazılır.
4, 5 - Soyadı (Unvanı) ve Adı: Mükellefin soyadı ve adı (mükellef gerçek kişi değilse 4. ve 5. satırlara
mükellefin unvanı yazılır).
6, 8, 10 - Beyannameye konu dönem içinde KDV hesaplanarak yapılmış olup KDV’si tevkifata (kesintiye)
uğramamış mal ve hizmet teslimlerinin KDV hariç tutarları (KDV matrahları), hizalarındaki KDV oranlarına
(%1, %8, %18) göre ayrımlı olarak gösterilir.
7, 9, 11 - Tevkifata (kesintiye) uğramamış olan teslim veya hizmet KDV'leri program tarafından
hesaplanıp bu satıra yazılır.
12, 13 - Halen yürürlükte olan KDV oranları üç adet olduğundan (%1, %8, %18) , bu alanlar boş
kalacaktır.
14– 6, 8, 10, 11 no.lu satırlarda yazılı olan KDV matrahlarının toplamı program tarafından hesaplanıp bu
satıra yazılır.
15 – 7, 9, 11, 13 no.lu satırlarda yazılı olan KDV tutarlarının toplamı program tarafından hesaplanıp bu
satıra yazılır .
16
2 no.lu kdv beyanname doldurulması
Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim;
16, 18, 20, 22, 24, 26 - Kısmi tevkifata uğramış olan işlemlere ait KDV matrahları, hizalarında işlemin
tabi olduğu KDV oranı ( %1, %8, %18) ve hesaplanan KDV’nin kaçta kaçının kesintiye uğradığı gösterilir.
17, 19, 21, 23, 25, 27 - Kısmi Tevkifata (kesintiye) uğramış olan işlemlerin KDV’leri program tarafından
hesaplanıp bu satıra yazılır.
28 - 16, 18, 20, 22, 24, 26 no.lu satırlarda yazılı olan KDV matrahlarının toplamı program tarafından
hesaplanıp bu satıra yazılır.
29 - 17, 19, 21, 23, 25, 27 no.lu satırlarda yazılı olan KDV tutarlarının toplamı program tarafından
hesaplanıp bu satıra yazılır.
30 – 14, 28 no.lu satırlarda yazılı olan KDV matrahlarının toplamı program tarafından hesaplanıp bu
satıra yazılır.
31 – 15,29 no.lu satırlarda yazılı olan KDV tutarlarının toplamı program tarafından hesaplanıp bu satıra
yazılır.
32 - Daha önce KDV’si indirilmiş malın iadesi (alış iadesi), daha önce yapılan KDV indiriminin sonradan
indirim yasağına girmesi (madde.30/c) indirim hakkı tanınmayan işlem yapılması nedeniyle daha önce
yapılmış olan KDV indiriminin gerekli olması, faturada fazla veya yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri
herhangi bir nedenle, bu döneme ait hesaplanan KDV’ye ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu
satıra yazılır.
33 – 31, 32 no.lu satırlarda yazılı olan KDV tutarlarının toplamı program tarafından hesaplanıp bu satıra
yazılır.
17
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (Mükellef, Mirasçı, Kanun Temsilcisi) belirtilir.
Vergi Kimlik No : Beyannameyi verenin vergi numarası bu bölüme yazılır. Beyanname mirasçı veya
kanuni temsilci sıfatıyla veriliyorsa ve varsa beyannameyi verenin vergi numarası yazılır.
Adı ve Soyadı : Beyannameyi verenin adı, soyadı veya unvanı belirtilir.
T.C. Kimlik No : T.C. vatandaşı olan gerçek kişi mükellefler T.C. kimlik numaralarını bu satıra yazarlar.
Kurumlar bu satırı boş bırakırlar.
Ticaret Sicil No : Mükellefin ticaret sicil no.su bu satıra yazılır.
E-Posta Adresi : Varsa mükellefin e-mail adresi bu satıra yazılır.
İrtibat Telefonu : Mükellefin telefon numarası bu satıra yazılır.
Tarih : Beyannamenin tanzim edildiği tarih (01 01 2010 gibi) yazılır
Beyannameyi
düzenleyen smmm bilgisi
18
Beyannameyi Düzenleyen S.M. veya S.M.M.M.
Varsa beyannameyi düzenleyen veya imzalayan S.M. veya S.M.M.M. nin vergi numarası, T.C. kimlik
numarası, varsa e-posta adresi, adı, soyadı, ticaret sicil no su, telefonu, tarihi burada yer alır.
19
Kısmi istisna kapsamına giren işlemler ve
eklenecek belgeler
Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler;
Bu Bölümde Kısmi istisna kapsamına giren işlemler;
Soyadı – Adı, Adresi, Vergi Kimlik No, Vergi Tevkifatına Esas Tutar alanları doldurularak belirtilir.
Beyannameye Eklenecek Belgeler;
Beyannameye eklenecek belgelerin adedi ve türü ilgili alanlarda belirtilir.
20
Hazırlayan
Hazırlayan
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Cevdet Akçakoca

similar documents