26th Sunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 26

Report
26th Sunday in Ordinary Time Year A
Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A
28/09/2014
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
Gospel
Matthew
21:28-32
Phúc Âm theo
Thánh Mátthêu
21:28-32
Jesus said to the
chief priests and
the elders of the
people
Khi ấy, Đức
Giêsu nói với
các thượng tế
và kỳ mục
trong dân rằng:
‘What is your opinion? A man had two sons. He
went and said to the first, “My boy, you go and
work in the vineyard today.”
Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con
trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này
con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."
He answered, “I will not go,” but afterwards
thought better of it and went.
Nó đáp: "Con không muốn đâu!"
Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.
The man
then went
and said the
same thing
to the
second who
answered,
“Certainly,
sir,” but did
not go.
Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như
vậy. Nó đáp : "Thưa ngài, con đây !" nhưng rồi
lại không đi.
Which of the two did the father’s will?’
‘The first’ they said.
Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn
của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất."
Jesus said to them, ‘I tell you solemnly, tax
collectors and prostitutes are making their way
into the kingdom of God before you.
Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông:
những người thu thuế và những cô gái điếm
vào Nước Thiên Chúa trước các ông.
For John came
to you, a pattern
of true
righteousness,
but you did not
believe him, and
yet the tax
collectors and
prostitutes did.
Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính
cho các ông, mà các ông không tin ông ấy;
còn những người thu thuế
và những cô gái điếm lại tin.
Even after seeing that, you refused to think
better of it and believe in him.’..
Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông
vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time Year A
Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A
Twenty-sixth Sunday in Ordinary
Time Year A
Chúa Nhật 26 Thường
Niên Năm A

similar documents