Türk Eximbank

Report
TÜRK EXİMBANK
KREDİLERİ
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk
Eximbank) 1987 yılında çıkarılmış olan
3332 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin
verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu
Kararı ile kurulmuştur.Ülkemizin Resmi
İhracat Destek Kurumudur.
TÜRK EXİMBANK
 Türk Eximbank'ın temel amacı;
 ihracatın geliştirilmesi,
 ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve
 girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve
 yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve
 güvence kazandırılması,
 yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracata yönelik yatırım
 malları üretim ve satışının desteklenmesi.
TÜRK EXİMBANK
 Türk Eximbank'ın faaliyetleri;
 Mal ve hizmet ihracatını, kısa orta ve uzun vadeli kredilerle
 finanse etmek,
 İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıya yurtiçi ve yurtdışı
 finansman kurumlarından sağlanacak kredi için garanti
 vermek,
 Mal ve hizmet ihracında, ihracatçının ticari ve politik
 risklerden kaynaklanabilecek zararlarının belli bir bölümünü
 teminat altına almak.
Kısa Vadeli Eximbank Kredileri
Kısa vadeli ihracat kredilerinden, imalatçı / ithalatçı,
ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar,
Türk menşeli malların, serbest dövizle ,kesin olarak ihracı
taahhüdü karşılığı faydalanabilirler. Krediler Teşvik
Mevzuatı gereğince , vergi ,resim ve harç istinasından
yararlanırlar. FOB ihracat taahhüdünün %100 ‘ ü
kredilendirilir, vade 360 gündür.
Döviz kredilerinde anapara, faiz ve varsa komisyon toplamı
,TL kredilerinde ise, kredinin başvuru tarihindeki TCMB
Döviz Alış Kuru’ndan döviz karşılığı kadardır. FOB ihracat
taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan
ihracatlarla kapatılması esastır.
Orta ve Uzun Vadeli Eximbank Kredileri
Günümüzde orta ve uzun vadeli ihracatın finansmanı giderek önem
kazanmaktadır.Vadeli ihracatta kredi süresi uzadığı için bankalar
risklerin tümünü yüklenmek yerine uzmanlaşmış kredi kurumları ile
birlikte hareket etmeyi, dolayısıyla risklerin bir kısmından kurtulma
yoluna gitmeyi tercih etmektedirler. Orta ve uzun vadeli ihracat
kredilerine süre ve kapsam yönünden bakıldığında;
Orta vadeli ihracat kredilerinin süresinin maksimum 5 yıla kadar
çıktığı ve kredi konusunun ‘’ dayanıklı tüketim malları, makine ve
teçhizat vb.’’ ürünleri kapsadığını,
Uzun vadeli ihracat kredilerinin ise sürelerinin minimum 5
maksimum 10 yıla kadar olduğunu ve kredinin konusunun genellikle ‘’
sanayi komplekslerinin kurulması, anahtar teslimi projeler vb.’’
faaliyetleri kapsadığı görülmektedir.
Orta ve Uzun Vadeli Kredi Çeşitleri
Özellikli İhracat Kredisi,
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredileri,
İKB Kaynaklı Krediler,
Yurt Dışı Müteahhikitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat
Mektubu
Gemi İnşaa ve İhracına yönelik Teminat Mektubu
sayılabilir.
Orta ve uzun vadeli ihracatın finansmanını da sevkiyat
öncesi ve sonrası finansman olmak üzere iki ayrı grupta
toplamak mümkündür.
Orta ve Uzun Vadeli İhracatta
Sevkiyat Öncesi Finansman
a. Anahtar Teslimi Projelerin ve Makine-Teçhizat İhracatının Finansmanı
Bu tip ihracata sağlanan orta vadeli ( 6 aydan fazla) krediler ulusal ve
uluslararası ticaret bankalarının işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
Anahtar teslimi projelerde ihracatçı; çizim, inşaat, tesisin kurulup
çalıştırılması ile yükümlüdür.
b.Taahhüt İşleri Finansmanı
Yurtdışında üstlenilecek taahhüt işlerinde sevkiyat öncesi finansmanı
gerektirmektedir. Bankalar taahhüt işlerinde genellikle firmaların ihraç
edeceği inşaat malzemelerinin tedariki için kredi vermektedirler.
c. Müşavirlik Hizmetleri Finansmanı
Bankalar, müşavirlik firmalarına, istihdam ettikleri teknik ve diğer
personel için yapılan harcamaların karşılanması ve gerekli araç ve
gereçlerin satın alınması için kredi vermektedir.
Orta ve Uzun Vadeli İhracatta Sevkiyat
Sonrası Finansman
İhracatçılar, vadeli kredileri için kendi bankaları ve
uzman kuruluşlar ile anlaşır.Vadeli ihracatta kredi
süresinin belirlenmesinde; ihraç malların tahmini
ömrü, niteliği uluslar arası rekabet durumu, dış
pazarın yapısı temel unsurlardır. Maksimum süreler
sermaye mallarında ( gemi, makine-teçhizat vb.) 5
yıl, anahtar teslimi projelerde ise 10 yıla kadar
uzayabilmektedir.
Ülke Kredi/Garanti Programları
Türk Eximbank’ın Ülke Kredi/Garanti Programlarının çerçevesi;
Türkiye’nin dış politika hedefleri,Türk ihracatçı ve
müteahhitlerinin rekabet potansiyeli olan ve stratejik olarak
desteklenmesi gereken sektörler, ilgili ülke ile olan ticari ilişkileri
dikkate alınarak belirlenmektedir.
Yararlanma Koşulları
Toplam vade ödemesiz dönemde dahil 8 yılı aşmamalıdır.
İhracatı yapılacak olan makine ekipman ve malzemelerin yerli katkı
payı en az %50 olmalıdır.
İhracı/yatırımı düşünülen malın/projenin ilgili ülke bankasınca
talep edilmesi gerekmektedir.
TİCARİ BANKALARDAN SAĞLANAN
İHRACAT KREDİLERİ
Senet üzerine avans: İhracatçı işletmelere, ihracat taahüdü karşılığı
kullandırılan ve senet avansı şeklinde çalışılan bir kredi türüdür.
Bankalar Tarafından Kullandırılan Döviz İhracat Kredileri:Ticari
bankalar işletmelere düşük tutarda ve ödenmesi mümkün olan
işlerin finansmanı için nakdi döviz kredileri tahsis edebilmektedir.
Vesaik Üzerine Kredi: Akreditife dayanmayan ihracatta malı gönderen
ihracatçı normal olarak sevk vesaikini bir poliçeye iliştirerek
ithalatçıdan tahsil edebilmek üzere bankaya verir. İhracatçı mal
bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesine kadar beklemek istemez.
Bankada ihracatçının mali durumunu elverişli bulursa, banka
tahsiline aracılık edeceği belgeler karşılığı ihracatçıya FOB değerin
belli bir yüzdesini avans olarak verir
Bankalar Tarafından Kullandırılan
Prefinansman Kredileri
Prefinansman, ihracat ve döviz kazandırıcı
işletmelerde mal ve hizmet alımının
finansmanında kullandırılmak üzere işletmelerce
yurtdışındaki alıcıdan veya uluslar arası
kuruluşlardan döviz veya efektif olarak sağlayıp
ilgili bakanlıkça uygun görülecek bankalar
aracılığıyla TL kullanılan, anapara, faiz ve
giderlerini ihracat ile döviz kazandırıcı
işlemlerden sağlanan dövizlerle ödenmesi gereken
döviz kredilerdir.
Soru
Türk Eximbank’ın
temel amacı nedir?

similar documents