Sympozjum NCBJ 2013 r mikolajczak

Report
Osiągnięcia naukowe
Ośrodka Radioizotopów
POLATOM
Dr hab. inż. Renata Mikołajczak
Sympozjum NCBJ, 28.06.2013
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Zespół badawczy OR POLATOM
Zakład Badawczy (radiofarmaceutyki, źródła
promieniowania)
LWR – Laboratorium Wzorca Radioaktywności
(metrologia radionuklidów)
Zakład Kontroli Jakości (laboratoria analityczne)
1 profesor, 4 dr hab., 5 dr, łącznie z kadrą
techniczną około 40 pracowników
Science, Image of the day!
White matter fibers of the human
brain are tracked with diffusion
tensor imaging
Tematyka:
(1) Opracowania technologii wytwarzania
radiofarmaceutyków i źródeł do brachyterapii,
(2) Badania nad nowymi preparatami do
celowanej diagnostyki i terapii izotopowej
(3) Rozwój metod analitycznych i pomiarowych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Publikacje 2012
44Sc-DOTA-BN[2-14]NH
2 in
comparison to 68Ga-DOTA-BN[2-14]NH2 in pre-clinical investigation. Is 44Sc a potential radionuclide for
PET? E. Koumarianou et al
Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 (2012) 2669
Repeated cycles of peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) - Results and side-effects of the radioisotope (90)Y-DOTA TATE,
(177)Lu-DOTA TATE or (90)Y/(177)Lu-DOTA TATE therapy in patients with disseminated NET. D. Pach et al.
Radiother. Oncol. Vol. 102 (2012) 45-50
Results of an international comparison for the activity measurement of 177Lu, B.E. Zimmerman et al.
Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 No 9 (2012) 1825
Standardization of the 85Sr solution by three methods, R. Broda et al
Appl. Radiat. Isot. Vol. 70 No 9 (2012) 2222-2226
Structure and Properties of WO3-ZrO2Gel Composites as Potential Catalysts for Hydrocarbons Isomerisation process, E. Iller et al
Archiv. Metall. Mat. Vol. 57 No 2 (2012) 443-448
Imaging of inflamed carotid artery atherosclerotic plaques with the use of 99mTc-HYNIC-IL-2 scintigraphy in end-stage renal disease
patients, M. Opalinska et al
Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging Vol. - No e pub (2012)
Comparison of chromatographic methods for quality control of DMSA complexes with 99mTc and 188Re at (III) and (V) oxidation
states, P. Garnuszek et al
Nucl Med Rev Vol. 15 No 2 (2012) 95-100
Radiopharmaceuticals in Cardiology, R. Mikołajczak, P. Garnuszek
Nucl Med Rev Vol. 15 No 1 (2012) 39-45
Search of radiation hormesis in plants: irradiation of the cress (Lepidium sativum L.), K.W. Fornalski et al
Nukleonika Vol. 57 No 3 (2012) 421
Nanodosimetry of Auger Electrons - experiment and modelling, S. Pszona et al
Radiat. Meas. Vol. 47 (2012) 1092-1096
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Dzięki intensywnej współpracy krajowej
i międzynarodowej
jesteśmy znaczącym partnerem naukowym
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Programy COST
COST TD1004 - Theragnostics Imaging and Therapy:
An Action to Develop Novel Nanosized Systems for
Imaging-Guided Drug Delivery
- Przedstawiciele OR POLATOM w Management Committee TD1004 i CM1105
- W 2012 r organizowaliśmy spotkanie międyznarodowej grupy roboczej WG1 „Imaging
reporters for theragnostic agents“ programu COST TD1004, Warszawa, Hotel Harenda
27.08.2012.
COST CM1105 - Functional Metal Complexes that
Bind to Biomolecules
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Badania podstawowe – NCN Opus
Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych p.t.„Badania in vitro i in vivo
wpływu radiometali na zdolność obrazowania receptorów CCK2R przez znakowane
analogi gastryny”;
termin realizacji: 30.08.2012 – 29.08.2015 r.; umowa z NCN Nr UMO2011/03/B/ST5/02734 z dnia 30.08.2012 r.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Badania stosowane
ERA-NET TRANSCAN, FP7
Nowy projekt: GRAN-T-MTC “Phase I clinical trial using a novel CCK-2/gastrin
receptor-localizing radiolabelled peptide probe for personalized diagnosis and
therapy of patients with progressive or metastatic medullary thyroid
carcinoma”,
w realizacji którego uczestniczyć będzie Ośrodek Radioizotopów POLATOM.
Liderem projektu jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Oprócz dwóch ośrodków z Polski projekt realizować będą ośrodki
badawcze z Austrii,Grecji, Słowenii, Niemiec i Włoch.
European Research Area Network
funded by the European Commission under FP7
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Projekty koordynowane Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej
No 16476 – Development of 68Ga based PET-Radopharmaceuticals
for Management of Cancer and other Chronic Disease
No 16639 – Therapeutic radiopharmaceuticals based on 177Lu- and 90Y- labelled
monoclonal antibodies and peptides: development and preclinical
evaluations
No 17147 – Accelerator-based Alternatives to Non-HEU production
of 99Mo/99mTc
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ALTECH – od projektu MAEA do NCBiR
No 17147 – Accelerator-based Alternatives to Non-HEU Production of 99Mo/99mTc
ALTECH „Alternatywne metody produkcji technetu-99m”;
termin realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2015 r.; umowa z NCBiR Nr
PBS1/A9/2/2012 z dnia 16.11.2012 r.
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
Projekt realizowany w konsorcjum: NCBJ, UW, IChTJ
NCBJ jest Liderem projektu
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Projekty koordynowane Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej
Konsekwencją naszego zaangażowania we wcześniejszy projekt:
IAEA CRP Nr 14293 „Developing techniques for small scale indigenous Molybdenum 99
production using Low Enriched Uranium (LEU) fission or neutron activation”
jest zaproszenie do nowego projektu:
INT 1056 - Supporting Small Scale, non-Highly Enriched
Uranium (non-HEU) Mo-99 Production Capacity Building
(rozpoczęty w lutym 2013)
Peaceful Uses Initiative (PUI) project that will be implemented
via regular programme and TC sub-projects
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Projekt celowy „Badania i wdrożenie do produkcji izotopów do terapii guzów
neuroendokrynnych” objęty działaniem 1.4. i 4.1. POIG
Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z PARP Nr UDAPOIG.01.04.00-14-190/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-190/09-00 z dnia
04.08.2010 r., łączna wartość 6 279 tys PLN
1. w styczniu 2012 r. zakończono etap badawczy projektu
2. w czerwcu 2013 r zakończono etap wdrożeniowy projektu
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Ochrona własności intelektualnej
Opracowane przez NCBJ OR POLATOM prekursory radiofarmaceutyczne ItraPol i
LutaPol spełniają wysokie wymagania jakościowe stawiane tego typu produktom
radiofarmaceutycznym.
Zgłoszenie patentowe P.397483 (2011) Sposób otrzymywania itru-90
do celów medycznych z mieszaniny strontu-90 i itru-90
Wzór użytkowy W.120452 (2011) Zasobnik do napromieniania
materiałów tarczowych].
Wzór użytkowy W.120373 (2011) Pojemnik
do transportu radioizotopów.
Świadectwo Rejestracji No 011403466 (2013)
Wspólnotowego Znaku Towarowego LutaPol
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Wdrożenie ItraPolu i LutaPolu – dokumentacja rejestracyjna
dla obu prekursorów ItaPol i LutaPol
Kilka tomów dokumentacji,
przygotowanej zgodnie
z wymaganiami europejskimi
zawiezione do URPL
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ItraPol i LutaPol – prekursory na medal
Na 61 Międzynarodowych
Targów Wynalazczości,
Badań Naukowych
i Nowych Technik
„BrusseIs Innova 2012”
innowacyjność naszego
projektu została bardzo
wysoko oceniona przez
Międzynarodowe Jury
i nagrodzona srebrnym
medalem
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na 61 Międzynarodowych
Na stronie internetowej Narodowego
Centrum Badań Jądrowych „Izotopy na
medal – wytwarzane w Polsce
izotopy
podstawą dla nowych leków terapii
Targów
Wynalazczości,
onkologicznej na świecie” Badań Naukowych
i Nowych Technik
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393435,wytwarzane-w-polsce„BrusseIs Innova 2012”
izotopy-podstawa-nowych-lekow-onkologicznych.html
innowacyjność naszego
projektu została bardzo
wysoko oceniona przez
Międzynarodowe Jury i
nagrodzona srebrnym
medalem
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na 61 Międzynarodowych
Na stronie internetowej Narodowego
Centrum Badań Jądrowych „Izotopy na
medal – wytwarzane w Polsce
izotopy
podstawą dla nowych leków terapii
Targów
Wynalazczości,
onkologicznej na świecie” Badań Naukowych
i Nowych Technik
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393435,wytwarzane-w-polsce„BrusseIs Innova 2012”
izotopy-podstawa-nowych-lekow-onkologicznych.html
innowacyjność naszego
projektu została bardzo
„Izotopy wytwarzane w Polsce posłużą do otrzymania radiofarmaceutyków”
wysoko oceniona przez
www.rynekzdrowia.pl
Międzynarodowe Jury i
nagrodzona
srebrnym
”Wytwarzane w Polsce izotopy
podstawą
nowych leków onkologicznych”
www.naukawpolsce.pap.plmedalem
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na 61 Międzynarodowych
Na stronie internetowej Narodowego
Centrum Badań Jądrowych „Izotopy na
medal – wytwarzane w Polsce
izotopy
podstawą dla nowych leków terapii
Targów
Wynalazczości,
onkologicznej na świecie” Badań Naukowych
i Nowych Technik
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393435,wytwarzane-w-polsce„BrusseIs Innova 2012”
izotopy-podstawa-nowych-lekow-onkologicznych.html
innowacyjność naszego
projektu została bardzo
„Izotopy wytwarzane w Polsce posłużą do otrzymania radiofarmaceutyków”
wysoko oceniona przez
www.rynekzdrowia.pl
Międzynarodowe Jury i
nagrodzona
srebrnym
”Wytwarzane w Polsce izotopy
podstawą
nowych leków onkologicznych”
www.naukawpolsce.pap.plmedalem
„Polskie leki izotopowe” artykułu na łamach Gazety Farmaceutycznej.
„ Polski reaktor jądrowy ratuje życie chorym na raka”
http://www.newseria.pl/news/polski_reaktor_jadrowy,p386494708
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Na Production
61 Międzynarodowych
Medal-Awarded Isotopes for
of New Radiopharmaceuticals for
Cancer Treatment
Targów Wynalazczości,
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130102161751.htm
Badań Naukowych
i Nowych Technik
New cancer drugs based on
isotopes Innova
produced
in Poland
„BrusseIs
2012”
http://isotope.info/new-cancer-drugs-based-on-isotopes-produced-in-poland/
innowacyjność naszego
projektu została bardzo
wysoko oceniona przez
Międzynarodowe Jury i
nagrodzona srebrnym
medalem
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
ItraPol i LutaPol – produkty na medal
Projekt „ItraPol &
LutaPol, prekursory 90Y i
177Lu do zastosowań w
radioterapii
onkologicznej” został
doceniony również przez
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
System zarządzania w LWR
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Certyfikat akredytacji nr AP 120
Aktywność promieniotwórcza:
Wzorcowanie roztworów promieniotwórczych
Wzorcowanie źródeł punktowych i objętościowych
pojedynczego radionuklidu oraz multigamma
Wzorcowanie mierników aktywności z komorami
jonizacyjnymi
Natężenie emisji powierzchniowej:
Wzorcowanie źródeł powierzchniowych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
System zarządzania w LWR
Przedłużenie akredytacji
na okres 2012 - 2016
Rozszerzenie akredytacji o
wzorcowania za pomocą metody
spektrometrii 
Wszystkie metody wzorcowania
wykorzystywane w laboratorium
są teraz objęte akredytacją
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Projekty międzynarodowe LWR
Działalność w ramach European Metrology Research
Programme (2011-2014)
JRP ENV09 „Metrology for Radioactive Waste
Management”
JRP IND04 „Ionising Radiation Metrology for the
Metallurgical Industry”
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Główne prace badawcze LWR
•Budowa nowego układu
do bezwzględnych pomiarów
aktywności
•Łączy możliwości wszystkich
trzech obecnych układów
Państwowego Wzorca
Fotopowielacz
toru beta
Komora
optyczna
Detektor
scyntylacyjny
z NaI(Tl)
•W pełni cyfrowa analiza sygnałów
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Nowe projekty badawcze
•opracowanie metody otrzymywania
koniugatu DOTA-antiCD20 (DOTARytuksymab)
•Wielofunkcyjne NanoSondy
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Projekty z naszym udziałem realizowane w innych
jednostkach
Usługa badawcza p.t. „Elektrochemiczne metody wydzielania metali z odpadów promieniotwórczych”
będąca częścią zadania badawczego Nr 4 p.t. „Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę
wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi” realizowanego w ramach strategicznego projektu
badawczego p.t. „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”: termin realizacji:
01.10.2011 – 16.08.2014 r.; umowa z IChiTJ Nr 198/04-120/2011 z dnia 26.09.2011 r.
Nr N N402 366438
Optymalizacja metody dozymetrii wewnętrznej przed leczeniem
radioizotopowym guzów neuroendokrynnych.
Realizowany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
Nr N N402 445039
Wizualizacja zmian rozrostowych za pomocą scyntygrafii receptorowej
analogiem GLP-1 znakowanej izotopem 99mTc jako potencjalne narzędzie diagnostyki i planowania terapii
u chorych onkologicznych.
Realizowany przez Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Pomysł na projekt – CERAD na mapie IB
CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy
Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych
Molekularnie
White matter fibers of the human brain
are tracked with diffusion tensor imaging
Wykorzystanie potencjału:
OR POLATOM, reaktora MARIA,
Centrum Informatycznego Świerk,
wnioskujemy o nowy cyklotron 30 MeV
Imaging of
GLP-1 receptor
expressing
tumors
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Wymagania stawiane lekom
Jakość
ICH
M4Q
ICH
M4S
Bezpieczeństwo
stosowania
ICH
M4E
Skuteczność
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Współpraca krajowa i międzynarodowa
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
European Research Area Network
funded by the European
Commission under FP7
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

similar documents