PowerPoint-presentasjon

Report
Svikt i rekrutteringen til
yrkesfagene som nasjonalt
problem
Adm.dir. Jon Sandnes
BNL
VESTLANDSKE BYGG-OG
ANLEGGSDAG2014
Hvilket "landskap"
kan vi beskrive?
Markeder
Organisering av foretak og tiltak
Rekruttering til næringen
Byggenæringen i Norge
• Byggenæringen er Norges
største distriktsnæring
• Byggenæringen er Norges
nest største næring regnet i
verdiskapning
• Byggenæringen er Norges
tredje største næring etter
omsetning
Søkning til Vg1 Bygg og
anleggsteknikk 2002-2013 pr 1 mars
søkning til Vg1
5024
5789 5937 5890 5714
5505
5417
4141 4261 4304 4223 4062
3401
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BNL
antall læreplasser i BNL fellesskapet (egne tall)
År
Lærlinger Ant bedrifter m/ lærling
•
•
2010
2011
4792
4702
1855
1830
•
2012
4675
1788
•
2013
4562
1735
•
2014
4674
1714
Foretrekker din bedrift å bruke underentrepriser,
innleid arbeidskraft eller faste ansatte?
100%
90%
80%
70%
60%
2011
50%
2014
40%
30%
20%
10%
0%
Underentrepriser
Innleid arbeidskraft
Faste ansatte
Hvor stor andel av deres årsverk var innleid
arbeidskraft i 2013?
70%
60%
50%
40%
2011
30%
2014
20%
10%
0%
Bruker ikke
innleid
arbeidskraft
0-10 %
11-25 %
26-40 %
41-60 %
Over 60 %
Vet ikke
kompetanse,
kunnskap, teknologi
og ferdigheter
Overføring av teknologisk kompetanse
Anvendelse av teknologisk kompetanse
Ny kunnskap
Rammevilkår
Den norske modellen
Regjeringserklæring
Rammer for å drive virksomhet
Refleksjon 1
Alt starter med en
selv!
men
trenger rammevilkår
Refleksjon 2
Krav til lærlingordning !
Da må det være bedrifter!
Bedriftene må da ha ansatte!
Refleksjon 3
Det må være enkelt og
lønnsomt å være
arbeidsgiver
Det må bygges opp ett rammeverk der det
å velge å være arbeidsgiver er den
organisatoriske modellen som
er lønnsom
Refleksjon 4
Forenklingsarbeidet
må gjøres smart!!
Sats på smart
forenkling
De ikke-anskaffelsesfaglige hensynene i
regelverket må videreføres
hensynet til :
• lærlingsklausul
• miljø,
• livssykluskostnader,
• universell utforming,
• innovasjon,
• lønns- og arbeidsvilkår,
mv.
er så viktige at de i større grad også må
fremmes gjennom de offentlige anskaffelsene:
Prosedyre - forutsigbarhet
Forslag til fjerning av protokoll
Refleksjon 5
Høy
organisasjonsgrad
Felles uttalelse om
arbeidslivskriminalitet
i FOB i vår
Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening i felles kamp mot kriminalitet
Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet er bekymret for utviklingen i ulike
markeder innen bygg- og anleggsnæringen. Partenes bekymring er den senere tiden
bekreftet av Skatteetaten og politiet, som har advart mot organisert kriminalitet i
byggenæringen. Kriminelle aktører etablerer bedrifter eller virksomheter i byggenæringen
som skalkeskjul for et bredt sett av kriminelle handlinger. Det utfordrer de aktørene som
ønsker å drive seriøs og verdiskapende virksomhet.
Det er etter partenes mening viktig med samordnede og målrettede kontrollordninger.
Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Tollvesenet bør sikres tilstrekkelige ressurser slik at
de kan kontrollere at gjeldende regelverk blir fulgt. Kontroller kan motvirke at useriøse
bedrifter utkonkurrerer andre virksomheter ved å omgå eller bryte regelverket, og vil også
bidra til å redusere omfanget av svart arbeid.
Statlig kontrollvirksomhet kan imidlertid ikke erstatte et organisert arbeidsliv eller det den
enkelte bedrift selv kan bidra med av forbyggende virksomhet.
Våre arbeidsplasser står i dag overfor et trusselbilde som vi har lite erfaring med. Partene i
arbeidslivet vil derfor be myndighetene gi bedriftene tilgang til informasjonen nødvendig for
å utøve det ansvaret som er pålagt bedriftene.
Refleksjon 6
Markeder i endring
Refleksjon 7
Sikre krav til
kvalifikasjoner i
Foretak og
Tiltak
ny Sentral Godkjenning, nSG
•
Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav
dagens obligatorisk lokale godkjenning
bortfaller - etterprøving i byggeprosjekt
•
Behov for tiltak for å sikre lik konkurranse
og kvalitet i byggenæringen
•
Stort behov for virkemidler for å redusere
svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet
•
Øke rekrutteringen til næringen
Enkelt å være seriøs
1.
2.
3.
4.
5.
Person ID-kort
Foretak – ny Sentral
Godkjenning
Registreringsordning for
arbeid på eiendom
(seeiendom.no)
Tilsyn
Samordning av offentlige
registre
ID-kort
Rett ID
På byggeplass
Kvalifikasjonsregister (nytt)
Alle:
- Utførende
- Arkitekter
- Rådgivere
- Planleggere
- Kontrollører
- Myndigheter
Innhold i ny Sentral Godkjenning - nSG
Kartverket - Se eiendom
Boligsalgsrapport
34
Vanskelig å være useriøs - forsterket tilsyn
• 1.linjetilsyn
•
•
•
•
ID-kort med kvalifikasjoner
HMS, fallsikring
arbeidets beskaffenhet
tegninger og tillatelser
• Forsterket faglig tilsyn
Takk for meg
[email protected]

similar documents