จำนำข้าว: อบรมผู้สื่อข่าว

Report
จำนำข้ำว: กำรอบรมผูส้ ื่อข่ำว
นิพนธ์ พัวพงศกร
อัมมำร สยำมวำลำ
ห้องประชุม สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
22 พฤศจิกายน 2555
1
กำรอบรมนักข่ำวเรื่องจำนำข้ำว
• วัตถุประสงค์
–เอกสาร “รูล้ กึ รูจ้ ริง จานาข้าว”:
การตรวจสอบข้อมูลทีร่ ฐั นาเสนอ
2
ประเด็นกำรอบรม
1. ชาวนาติดวัฏจักรความยากจนจริงหรือ
2. ข้อมูลใน “รูล้ กึ รูจ้ ริง จานาข้าว” ไม่ถกู ต้อง
3. วงเงินงบประมาณทีร่ ฐั แจ้ง ต่ากว่ารายจ่ายจริงของ
โครงการ
4. ประเด็นเพิม่ เติม
3
1. วัฏจักรควำมยำกจนของชำวนำ:
รูล้ ึก รูจ้ ริง จำนำข้ำว หน้ ำ 3
ทาไมจึงต้ องรั บจานาข้ าว
10.รายได้เฉลี่ย/คน
12,397 บาท/ปี หรื อ
1,033 บาท/เดือน
9.วัยทางานในครัวเรื อน
2 คน/ครัวเรื อน
8.รายได้สุทธิเกษตรกร
(ข้อ 5.-7.)
24,795 บาท/ครัวเรื อน
2.ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
(นาปี +นาปรัง)
549 กก./ไร่
3.ผลผลิตรวม
ต่อครัวเรื อน
23,058 ตัน
รัฐบาลอ้ างว่ า
หากปล่ อยให้ เป็ นไปตามกลไกตลาด
พี่น้องเกษตรกรไทยคงหนีไม่ พ้น
วัฎจักรความยากจน
7.ต้นทุนรวม (42 ไร่ )
209,244 บาท
ทีม่ า: รูล้ กึ รูจ้ ริงจานาข้าว, กขช 2555.
1.พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย
/ครัวเรื อน 21 ไร่
(2 รอบ) 42 ไร่
6.ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
4,982 บาท/ไร่
4.จานวนเกษตรกรใน
ครัวเรื อน 4 คน
5.ปริ มาณ x ราคา
ข้าวเปลือก (ต.ค. 54)
234,039 บาท
4
1. วัฏจักร...(ต่อ)
ชาวนามีหนทางหลุดพ้ นวัฎจักรความยาดจนได้
รายได้จาก
การเกษตรอื่น
7,433 บาท/ปี
รายได้จากพืช
45,827 บาท/ปี
1.พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย
/ครัวเรื อน 21 ไร่
(2 รอบ) 42 ไร่
2.ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
(นาปี +นาปรัง)
549 กก./ไร่
รายได้อื่นๆ
89,661 บาท/ปี
ชาวนา
ไม่ได้มีรายได้
จากการทานาอย่างเดียว
(142,921 บาท/ปี )
เพราะครั วเรื อนชาวนา
มีรายได้ อ่ ืนมากกว่ าทานา
7.ต้นทุนรวม (42 ไร่ )
209,244 บาท
หมายเหตุ : ข้ อมูลเฉพาะครัวเรื อนทานาอย่างเดียว 1.14 ล้ านครัวเรื อน
รายได้ อื่น เช่น งดชดเชย เงินช่วยเหลือ
เงินสงเคราะห์ รายรับจากค่าเช่า ดอกเบี ้ยเงินฝาก/เงินให้ ก้ ยู ืม เป็ นต้ น
3.ผลผลิตรวม
ต่อครัวเรื อน
23,058 ตัน
4.จานวนเกษตรกรใน
ครัวเรื อน 4 คน
6.ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
4,982 บาท/ไร่
5.ปริ มาณ x ราคา
ข้าวเปลือก (ต.ค. 54)
234,039 บาท
5
1. วัฏจักร...(ต่อ)
กลุ่มชาวนาที่ทานาอย่างเดียวยังมีรายได้อื่น เป็ นชาวนากลุ่มน้อย (19.8 %) ของชาวนาทั้งดมด
- กลุ่มชาวนาที่ ทาทั้งนาและเกษตรอื่น มี 26.7%
- กลุ่มชาวนาที่ ทานากับเกษตรอื่นและยังมีอาชีพนอกเกษตร มีถึง 53.6%
จานวน
ครัวเรือน
ร้ อยละ
รายได้ รวม
(บาท/ปี )
% รายได้
จากการเกตร
ปลูกข้ าวอย่ างเดียว (แต่ ยังมีรายได้ แหล่ งอื่น)
1,145,828
19.8
142,921
37.3
ปลูกข้ าวและทาเกษตรอื่น
1,546,373
26.7
159,575
55.0
ปลูกข้ าวและทาเกษตรอื่นและมีรายได้ นอกเกษตร
3,106,528
53.6
233,480
18.4
รวมครัวเรือนเกษตรทานา
5,798,729
100
195,877
29.1
ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ปี 2554
หมายเหตุ : * ประเภทครัวเรื อนชาวนา นับจาก ประเภทการเกษตรที่ทา โดยระบุวา่ ทานา และ/หรื อ ทาการเกษตรอื่นร่วมด้ วย
** ครัวเรื อนปลูกข้ าวอย่างเดียว นับจาก ประเภทการเกษตรที่ทา โดยระบุวา่ ทานา เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่พบ ครัวเรื อนยัง
มีรายได้ จากการเกษตรอื่นด้ วย
รายได้ นอกเกษตร ประกอบด้ วย ค้ าจ้ างและเงินเดือน และกาไรจากธุรกิจนอกเกษตร
6
1. วัฏจักร...(ต่อ)
ชาวนายิง่ จน ยิง่ พยายาม หารายได้จากนอกภาคเกษตร
ชัน้ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร ที่ทานาอย่ างเดียว ปี 2554 (จน-รวย)
ชั้นรายได้
ของครัวเรือนทุกประเภท
จานวนครัวเรือนเกษตร รายได้ รวมของครัวเรือน
ที่ทานาอย่ างเดียว
(บาท/ปี )
% ของรายได้
เกษตร
% ของรายได้
นอกเกษตร
จนสุด 1 (20% แรก)
451,349
63,758
15.6
84.4
2
328,433
116,653
27.7
72.3
3
187,469
176,742
40.5
59.5
4
121,828
274,033
45.9
54.1
รวยสุด 5 (20% สุดท้าย)
56,749
531,366
57.0
43.0
1,145,828
142,921
37.3
62.7
รวม
ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ปี 2554
7
1. วัฏจักร...(ต่อ)
ชำวนำ 3 กลุ่ม มีรำยได้จำกแหล่งใดบ้ำง
ครัวเรือนปลูกข้ำวอย่ำงเดียว 1.14 ล้ำนครัวเรือน
รำยได้รวม 142,921 บำท/ครัวเรือน
รายได้อื่น
63%
รายได้จาก
พืชผล
32%
รายได้จาก
เกษตรอื่น
5%
ครัวเรือนปลูกข้ำว ทำเกษตรอื่น
และมีอำชีพนอกเกษตร 3.10 ล้ำนครัวเรือน
รำยได้รวม 233,480 บำท/ครัวเรือน
หมายเหตุ : 1. รายได้อ่นื เช่น งดชดเชย เงินช่วยเหลือ
เงินสงเคราะห์ รายรับจากค่าเช่า ดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินให้กยู้ มื และรายได้ไม่เป็นตัวเงิน
2. รายได้นอกเกษตร ประกอบด้วย ค้าจ้างและเงินเดือน และกาไรจากธุรกิจนอกเกษตร
ทีม่ า : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2554
ครัวเรือนปลูกข้ำวกับเกษตรอื่น 1.54 ล้ำนครัวเรือน
รำยได้รวม 157,575 บำท/ครัวเรือน
รายได้อื่น
45%
รายได้จาก
พืชผล
38%
รายได้จาก
เกษตรอื่น
17%
รายได้นอก
เกษตรและ
รายได้อื่น
82%
รายได้จาก
เกษตรอื่น
5%
รายได้จาก
พืชผล
13%
8
2. ข้อมูลใน “รู้ลึก รู้จริง จำนำข้ำว” ไม่ถกู ต้อง: หน้ ำ 13
รำคำสูง มูลค่ำเพิ่ม?
ราคา (P) x ปริมาณ(Q) = มูลค่า(Value)
ทีม่ า: รูล้ กึ รูจ้ ริงจานาข้าว, กขช 2555.
?
9
2. ข้ อมูลไม่ ถูกต้ อง... (ต่ อ)
ในอดีตรำคำของไทยก็สงู กว่ำคู่แข่งมำโดยตลอด
เมื่อจำนำรำคำยิ่งห่ำงจำกคู่แข่งมำกขึน้
ไทย
ทีม่ า: USDA.
เวียดนาม
อินเดีย (25%)
2555/ก.ค.
2555/พ.ค.
2555/มี.ค.
2555/ม.ค.
2554/พ.ย.
2554 2554 2555 2555 2555 2555 2555
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
ช่วงจำนำ
2554/ก.ย.
2550 2552
2554/ก.ค.
300
2554/พ.ค.
500
ก่อนจำนำ
2554/มี.ค.
700
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2554/ม.ค.
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
รำคำส่งออกข้ำวขำว 5%
มูลค่ าการส่ งออกข้ าว
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ
• แม้ไทยจะสำมำรถตัง้ รำคำขำย
ข้ำวได้สงู ขึน้ แต่ส่วนแบ่งของ
ไทยในตลำดข้ำวลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ
เช่น เวียดนำม อินเดีย เป็ นต้น
ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ทีม่ า: International Trade Center (ITC) and Vietnam Food Association
10
2. ข้ อมูลไม่ ถูกต้ อง... (ต่ อ)
มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวไทยลดลง
เมื่อเทียบกับในอดีต (1)
25
ปริมาณการส่ งออกข้ าวรวม
ล้ านตัน
พันล้ านบาท
มูลค่ าการส่ งออกข้ าวรวม
20
1.4
1.2
1.0
15
0.8
10
0.6
5
0.4
2552/53 [1.62 แสนล้ านบาท]
2552/53 [8.32 ล้ านตัน]
2553/54 [2.14 แสนล้ านบาท]
2553/54 [12.13 ล้ านตัน]
2554/55 [1.43 แสนล้ านบาท]
2554/55 [6.70 ล้ านตัน]
ทีม่ า: สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย.
11
2. ข้ อมูลไม่ ถูกต้ อง... (ต่ อ)
มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวไทยลดลง
เมื่อเทียบกับในอดีต (2)
15
ปริมาณการส่ งออกข้ าวขาว
ล้ านตัน
พันล้ านบาท
มูลค่ าการส่ งออกข้ าวขาว
13
11
1.0
0.8
0.6
9
7
0.4
5
0.2
2552/53 [0.96 แสนล้ านบาท]
2552/53 [5.86 ล้ านตัน]
2553/54 [1.46 แสนล้ านบาท]
2553/54 [9.37 ล้ านตัน]
2554/55 [0.84 แสนล้ านบาท]
2554/55 [4.72 ล้ านตัน]
ทีม่ า: สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย.
12
2. ข้ อมูลไม่ ถูกต้ อง... (ต่ อ)
มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกข้ำวไทยลดลง
เมื่อเทียบกับในอดีต (3)
ปริมำณกำรส่งออกข้ำวหอมมะลิ
8
พันตัน
พันล้ำนบำท
มูลค่ำกำรส่งออกข้ำวหอมมะลิ
7
6
300
250
200
5
4
150
3
100
ต.ค.
ธ.ค.
ก.พ. เม.ย. มิ.ย.
ส.ค.
ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค.
2552/53 [6.13 หมื่นล้านบาท]
2552/53 [2.28 ล้านตัน]
2553/54 [6.32 หมื่นล้านบาท]
2553/54 [2.54 ล้านตัน]
2554/55 [5.66 หมื่นล้านบาท]
2554/55 [1.89 ล้านตัน]
ทีม่ า: สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย.
13
3. วงเงินงบประมำณที่รฐั แจ้ง ตำ่ กว่ำรำยจ่ำยจริง
ของโครงกำร : รู้ลึก รู้จริง จำนำข้ำว หน้ ำ 17
วงเงินงบประมาณนีต้ ่ากว่ ารายจ่ ายจริง
เพราะเป็ นวงเงินที่จ่ายไปเพื่อการรั บ
จานาเท่ านัน้ โครงการฯยังมีค่าใช้ จ่ายอื่น
อีกเป็ นจานวนมาก
*หมายเหตุ ข้ อมูลจาก ธกส. ณ วันที่ 31 ต.ค.2555 มีข้าวเข้ าโครงการ 20 ล้ านตัน จ่ายเงินให้ เกษตรกรจานวน 325,757 ล้ านบาท
ทีม่ า: รูล้ กึ รูจ้ ริงจานาข้าว, กขช 2555.
14
3. วงเงิน... (ต่อ)
1. เพรำะรัฐบำลจ่ำยค่ำแปรสภำพ ฯลฯ เป็ นข้ำวสำร : ทันทีที่รฐั บำลเริ่ม
โครงกำรจะมีค่ำใช้จ่ำย 43,764 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย
 ค่ำจ้ำงโรงสีในกำรสีแปรสภำพ ค่ำกระสอบ และค่ำขนส่งข้ำวสำรเข้ำโกดัง
 ค่ำจ้ำง surveyor ในกำรตรวจสอบคุณภำพข้ำว
2. เพรำะมีต้นทุนกำรเก็บรักษำข้ำว : เมื่อมีกำรเก็บรักษำข้ำวจะมี
ค่ำใช้จ่ำย 28,719 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย
 ค่ำเช่ำโกดังและรมยำ
 ดอกเบี้ยเงินกู้
 ค่ำเสื่อมรำคำของข้ำว
3. ยิ่งกว่ำนัน้ รัฐบำลยังขำดทุนจำกกำรขำย : ขำดทุน 100,419 ล้ำนบำท
หมายเหตุ คานวน ณ ปริมาณการรับจานา 20 ล้านตัน ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวไม่เกิน 2 ปี
(สามารถระบายข้าวได้ทง้ หมดภายในปี 2556)
15
3. วงเงิน... (ต่อ)
สรุปวงเงินงบประมำณที่รฐั แจ้งตำ่ กว่ำรำยจ่ำยจริงของโครงกำร
รำยกำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
1. ค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เริ่มโครงกำร
2. ค่ำใช้จ่ำยเมื่อมีกำรเก็บรักษำ
3. กำรขำดทุนเมื่อขำยข้ำว
รวม
ล้ำนบำท
43,764
28,719
100,419
172,902
และถ้ำรัฐบำลยังไม่สำมำรถระบำยข้ำวให้หมดภำยในปี 2556
จะทำใหต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในข้อ 2 และ 3 เพิ่มขึน้ เป็ นเงำตำมตัว
และจะส่งผลต่อภำระหนี้ สำธำรณะของประเทศ
16
3. วงเงิน... (ต่อ)
คานวนกาไรขาดทุนจานาข้าวรอบ 54/55
รำยกำร (ล้ำนบำท)
ข้ำวเปลือกที่เข้ำโครงกำร (ล้ำนตัน)
- เทียบเท่าข้าวสาร (ล้านตัน)
นำปี 54/55
นำปรัง 2555
รวม
6.95
14.08
21.03
4.23
8.71
12.93
ต้นทุนรวม
144,868.03
253,371.58
398,239.61
รำยรับรวม
89,354.27
135,983.48
225,337.75
กำไร/ขำดทุน
-55,513.76
-117,388.11
-172,901.86
-7,987.41
-8,337.22
-8,221.62
- ต่อตันข้าวเปลือก (บาท)
หมายเหตุ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
คานวนปริมาณการจานาข้าว ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555
สมมติว่ารัฐบาลสามารถขายข้าวในไตรมาส 1-3 ปี 2555 ได้เท่ากับ 1.46 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 33,136 ล้านบาท
หลังจากนัน้ สมมติให้รฐั บาลขายข้าวได้ทุกไตรมาส ตามสัดส่วนทีก่ ระทรวงพานิชย์ประมาณการณ์ไว้เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. 2555 อีก 5 ครัง้
จนหมดพอดี
ราคาข้าวรอบแรกใช้ราคาประมูลในครัง้ ก่อน ข้าวขาวราคาตันละ 16,300 บาท ข้าวหอมราคาตันละ 29,800 บาท ข้าวอื่นๆ ใช้ราคาขาย
ส่งในประเทศ หักค่าจัดการ 1500 บาท
รอบถัดมาใช้ราคา ข้าวขาว 5% ใช้ราคาเฉลีย่ เดือนตุลาคม FOB เวียดนาม + 30 $US หักค่าจัดการ 1,000 บาท,
ข้าวหอมใช้ราคาเฉลีย่ เดือนตุลาคม FOB ไทย หักค่าจัดการ 1,500 บาท, ข้าวอื่นๆ ใช้ราคารอบแรก หักค่าจัดการ 300 บาท
อัตราแลกเปลีย่ น 30.1 บาท/เหรียญสหรัฐฯ
17
3. วงเงิน... (ต่อ)
รายละเอียดการคานวนกาไรขาดทุนจานาข้าวรอบ 54/55
รำยกำร (ล้ำนบำท)
จากปริมาณข้าวเปลือก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (ล้านตัน)
คิดเป็นข้าวสารทีส่ ่งมอบเข้าโกดังของรัฐบาล (ล้านตัน)
1. เงิ นกู้
1.1 เงินกู้ ธกส.
1.2 เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่น
2. ดอกเบีย้
2.1 เงินกู้ ธกส.
2.2 เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่น
3. ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่อตัน (บาท/ตันข้าวเปลือก)
3.1 ค่าดาเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
3.2 ค่าดาเนินงานของ ธกส.
3.3 ค่าดาเนินงานของ อคส. และ อตก.
3.4 ค่าดาเนินงานของโรงสี
3.5 ค่าดาเนินงานของกรมการค้าภายใน
3.6 ค่าเสื่อมคุณภาพจากการเก็บรักษาข้าวสาร
4. รวมรำยจ่ำย (1+2+3)
5. รำยรับจำกกำรขำยข้ำวทัง้ หมดของโครงกำร
6. ขำดทุน
ขาดทุนต่อตัน (บาท/ตันข้าวเปลือก)
ปี 2554/55
6.95
4.23
118,594
90,000
28,594
6,491
5,869
622
19,783
2,846
306
1,235
2,369
6,989
498
4,982
144,868
89,354
-55,514
-7,987
นำปรัง 2555
14.08
8.71
207,163
0
207,163
7,487
0
7,487
38,721
2,750
38
2,158
4,368
14,392
0
4,983
253,372
135,983
-117,388
-8,337
รวม 2 รอบ
21.03
12.93
325,757
90,000
235,757
13,978
5,869
8,109
58,505
2,782
344
3,393
6,736
21,382
498
4,984
398,240
225,338
-172,902
-8,222
18
4. ประเด็นเพิ่มเติม: รัฐบำลประสบควำมสำเร็จในกำร
ทำให้ข้ำวเปลือกแพง ข้ำวสำรถูก
ข้ำวเปลือกเจ้ำ / ข้ำวสำรเจ้ำ
ข้ำวเปลือกเจ้ำ ควำมชื้น15% (บำท/ตัน)
16,000
รำคำขำยปลีกข้ำวสำรเจ้ำ (บำท/กก.)
24
14,000
23
12,000
10,000
22
8,000
21
2553
2554
2555
2555 (ในโครงการจานา)
20
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
6,000
2554
2554(จานา)
2555(จานา)
19
4. ข้ำวเปลือกแพง... (ต่อ)
ข้ำวเปลือกหอมมะลิ / ข้ำวสำรหอมมะลิ
ข้ำวเปลือกหอมมะลิ 100% (บำท/ตัน)
รำคำขำยปลีกข้ำวสำรหอมมะลิ (บำท/กก.)
42
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
40
38
36
34
2553
2554
2555
2555 (ในโครงการจานา)
30
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
32
2554
2554(จานา)
2555(จานา)
20
4. ข้ำวเปลือกแพง... (ต่อ)
สมดุลข้ำวปี 2554 -2555
อุปทำน
2554
ข้าวรัฐบาล ปี 53*
ผลผลิต
ข้าวในมือโรงสี
รวม (A)
2555
ข้าวเหลือจากปี 54
ยกมาในปี 55
ข้าวรัฐบาล ปี 55
ผลผลิต
ข้าวในมือโรงสี
รวม (A)
ล้ำนตัน
ขส.
อุปสงค์
1.55 บริโภค+ทาพันธุ์
การจานา นาปี 54/55*
23.13 (ช่วง 7 ต.ค.-59 ธ.ค. 54)
0.36 ส่งออก 54 (ทัง้ ปี)
25.04 รวม (B)
ข้ำวเหลือใน ปี 54 (A-B)
0.60
บริโภค+ทาพันธุ์
การจานาบางส่วนของนา
1.46 ปี54/55 และนาปรัง55
20.46ส่งออก (ม.ค.-สค. ปี 55)
1.68
24.20รวม (B)
ข้ำวเหลือใน ปี 55 (A-B)
ทีม่ า: ปรับปรุงสมดุลข้าวโดยผูว้ จิ ยั .
ล้ำนตัน
ขส.
10.67
2.97
10.80
24.44
0.60
8.26
9.41
4.51
22.18
2.02
ทำข้ำวสำรรำคำถูกทัง้ ๆ ที่รฐั บำลซื้อข้ำวเปลือกนำปรังปี 2555
ไปหมด และรัฐขำยข้ำวเพียง 1.46 ล้ำนตัน (ตำมคำแถลงของ
นำยกรัฐมนตรี)
• กำรจ้ำงโรงสี สีแปรสภำพ-ใส่กระสอบขนส่ง รัฐจ่ำยค่ำจ้ำงเป็ น
ข้ำว รวมทัง้ กำหนดอัตรำสีแปรสภำพ และกำรส่งมอบที่ใจดี
ทำให้มีข้ำวสำรในตลำดปี นี้ อีก 1.68 ล้ำนตัน
• ตลำดข้ำวมีค่แู ข่งรำยใหม่ที่มีต้นทุนกำรซื้อข้ำวจำกรัฐบำลตำ่
กว่ำพ่อค้ำปัจจุบนั ที่ต้องซื้อข้ำวสำรในรำคำขำยส่งที่แพงกว่ำ
− คู่แข่งรำยใหม่สำมำรถประมูลซื้อข้ำว หรือรับจ้ำงทำข้ำว
ส่งรัฐบำลด้วยต้นทุนตำ่
− คู่แข่งรำยใหม่อำศัยเส้นสำยกำรเมือง
− พ่อค้ำข้ำวที่ทำธุรกิ จอยู่ก่อนกลัวเสียส่วนแบ่งตลำด ก็
จำเป็ นต้องรักษำรำคำขำยส่ง ส่วนซุปเปอร์มำร์เก็ตที่มี
อำนำจซื้อก็สำมำรถเรียก rebate จำกผูข้ ำยส่งข้ำว
(suppliers) เพิ่ มขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่ มรำคำ
• อำจมีข้ำวสำรจำกต่ ำงประเทศทะลักเข้ำมำในประเทศ
โดยเฉพำะตำมจังหวัดแถบชำยแดนไทย-เขมร
21

similar documents