National Infection Control Program

Report
สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันบาราศนราดูร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
1
สรุปงบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2555
ประเภทงบประมาณ
1. งบดาเนินงานโครงการ
2. งบรายจ่ายอื่น
(โครงการวิจยั )
3. งบภารกิจพืน้ ฐาน
(โครงการตติยภูมิ)
4. งบลงทุน
(อาคารแม่แบบฯ)
5. งบอุดหนุน
(ค่าสังคมสงเคราะห์)
รวม (1 – 5)
รวมทัง้ สิ้น
ได้รบั จัดสรร
(บาท)
ผลเบิกจ่ายรอบ
6 เดือน (บาท)
ร้อยละ
16,817,000.00
3,647,759.41
21.69%
3,052,305.00
190,529.00
6.24%
60,561,700.00
26,198,378.59
43.26%
108,811,000.00
0.00
0%
200,000.00
52,455.00
26.23%
189,442,005.00
344,981,405.00
30,089,122.00
107,625,494.00
15.88%
31.20%
2
สรุปงบประมาณโครงการ
ตามยุทธศาสตร์
1. งบดาเนินงานโครงการ
(8 โครงการหลัก 19 โครงการย่อย)
ยุทธ์ 1 1 โครงการหลัก
3 โครงการย่อย
งบประมาณ
ที่ได้รบั
ที่ใช้ไป
ร้อยละ
16,817,000
3,647,759.41
21.69%
3,367,000
104,949
3.12%
ยุทธ์ 2
2 โครงการหลัก
5 โครงการย่อย
751,600
20,491
2.73%
ยุทธ์ 4
1 โครงการหลัก
3 โครงการย่อย
1,746,000
629,320
36.04%
ยุทธ์ 5
1 โครงการหลัก
100,000
0
0%
ยุทธ์ 6
3 โครงการหลัก
8 โครงการย่อย
10,852,400
2,892,999.41
26.66%
3
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานตาม National Infection Control Program (งบประมาณ 3,367,000 บาท)
1.1 โครงการสัมมนาระดับชาติ ประชุมเตรียมจัด
เรื่อง การป้ องกันและควบคุมโรค สัมมนา เดือนละ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลครัง้ ที่ 9
1 ครัง้
2,500,000
13,477
0.54% กาหนดจัดการ
สัมมนาวันที่ 9-13
ก.ค. 2555
1.2 โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสัน้ เรื่องการป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลสาหรับแพทย์
พยาบาล บุคลากรห้อง
ปฏิบตั ิ การจุลชีววิทยา ครัง้ ที่ 6
ประชุมเตรียมจัด
อบรม เดือนละ1
ครัง้ / พิจารณา
ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
มาตรฐาน WHO
500,000
3,300
0.66% ดาเนินการจัด
อบรมแล้วเมือ่ วันที่
23 เม.ย. - 4 พ.ค.
2555
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
ควบคุมโรคเรื่อง "พื้นฐานการ
ดาเนินงานการป้ องกันและ
ควบคุมติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตาม National Infection Control
Program"
จัดประชุม
สือ่ สาร สคร.
เมือ่ วันที่ 26-27
มี.ค.2555
367,000
88,172
24.03% กาหนดการเยีย่ ม
เพือ่ สนับสนุนการ
ดาเนินงานในพืน้ ที่
ในเดือน มิ.ย.-ก.ค.
2555
4
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
2. โครงการจัดทาแนวทาง คู่มือและพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบาราศนราดูร (งบประมาณ 525,100 บาท)
2.1 โครงการจัดทาคู่มือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับห้อง
ปฏิบตั ิ การ (เป้าหมาย 1,000 เล่ม)
จัดทาร่างคูม่ อื ประชุม
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณา
ต้นฉบับ
250,000
0
0%
2.2 โครงการจัดทาคู่มือการ
จัดทาร่างคูม่ อื ประชุม
พยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณา
อุบตั ิ ซา้ (เป้าหมาย 100 เล่ม)
ต้นฉบับ
28,200
6,650
23.58%
2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ ประเมิน พัฒนาหลัก สูตร
พยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่ และตรวจสอบโดย
อุบตั ิ ซา้ (เป้าหมาย 1 หลักสูตร)
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
26,900
10,091
37.51%
220,000
0
0%
2.4 โครงการจัดทาแนวทาง การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคอุบตั ิ
ใหม่อบุ ตั ิ ซา้ และการควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
(เป้าหมาย 1,000 เล่ม)
ประชุมทบทวน ตรวจสอบ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
3. โครงการพัฒนาศูนย์วิจยั ทางคลินิก (Clinical research center) (งบประมาณ 226,500 บาท)
- อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล
ประสานงาน ติดต่อ
44,700
0
0%
ชัน้ สูงสาหรับบุคลากรการแพทย์ วิทยากร
- ประชุม GCP
31,800
0
0%
- ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านวิจยั ประชุมแล้ว 2 ครัง้ จาก
แผน 10 ครัง้
50,000
3,750
7.50%
100,000
0
0%
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
สาหรับงานวิจยั
ดาเนินการขออนุมตั ิ
สารสนเทศกรมฯ
6
ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศการบริการเฉพาะทางโรคอุบตั ิ ใหม่ อุบตั ิ ซา้ (Emerging and Remerging Disease
Excellent Center) (งบประมาณ 1,746,000 บาท)
4.1 โครงการเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ฉุกเฉินด้านโรคอุบตั ิ ใหม่
อุบตั ิ ซา้ สาหรับบุคลากรสถาบัน
บาราศนราดูร
จัดอบรมเตรียม
ความพร้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินฯ
15 ก.พ.55 ผูเ้ ข้า
อบรม 40 คน
150,000
12,572
4.2 โครงการเฝ้ าระวังโรค
อุจจาระร่วงและอาหารเป็ นพิษ
ในสถาบันบาราศนราดูร
(เป้าหมาย 4,500 ราย)
ตรวจ stool
culture 1,847
ราย (41.04%)
996,000
611,748
4.3 โครงการเฝ้ าระวังไวรัส
ไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดิน
หายใจโดยการตรวจด้วยวิธี
RT-PCR (เป้าหมาย 150 ราย)
ตรวจ RT-PCR
47 ราย
(31.33%)
600,000
5,000
8.38% กาหนดการซ้อม
แผนด้านโรคและ
ภัยสุขภาพ เดือน
มิ.ย.-ก.ค. 2555
61.42%
0.83% ระหว่างทาสัญญา
จัดซือ้ น้ ายา
วิทยาศาสตร์
จานวน
583,598.50 บาท
7
ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการ
5. โครงการการจัดทา
รายงานการประเมินผลการ
เฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุม
โรคติดต่อที่สาคัญใน
สถาบันบาราศนราดูร
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
- จัดทามาตรฐาน
การเฝ้าระวังโรค
อุจจาระร่วงและ
ไข้หวัดใหญ่
- จัดทา
แบบสอบถาม
ประเมินโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
100,000
ใช้ไป
ร้อยละ
0
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
0% ขอปรับแผนจาก
งบประมาณที่
เหลืออีก 50,000
บาท
หมายเหตุ - ค่าพิมพ์มาตรฐานการเฝ้าระวังและรายงานการประเมินผลโครงการ จานวน 50,000 บาท
8
ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
6. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสถาบันบาราศ
นราดูร
7. โครงการการพัฒนาและ
ยกระดับระบบบริหาร
จัดการองค์กรและศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
10,085,400 2,854,904.41
- จัดเวทีสร้างสรรค์
บริการสูม่ าตรฐาน
แบบ I-SMART
- ประชุมกลุม่ ย่อย
เพือ่ นามาตรฐานสู่
การปฏิบตั ิ (SPA)
400,000
22,095
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
28.31%
5.52% - กาหนดจัด
มหกรรมสือ่ สาร
งานคุณภาพ
เดือน ก.ค. 2555
110,100 บาท
- อยูร่ ะหว่างปรับ
แผน .
9
ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
8. โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กาหนด (งบประมาณ 367,000 บาท)
8.1 โครงการอบรมการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบตั ิ ใหม่อบุ ตั ิ ซา้
40,000
0
0%
8.2 โครงการประชุมวิชาการด้าน
การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
40,000
0
0%
8.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ
การบริการทางคลินิก
32,000
15,000
46.88%
10
ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
8. โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กาหนด (งบประมาณ 367,000 บาท)
8.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้วยกระบวนการจัดทาการ
วิเคราะห์งาน (Job Analysis) และ
การไหลเวียนงาน (Workflow
Analysis) เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสถาบันบาราศนราดูร
110,000
0
0%
8.5 โครงการอบรมการช่วยฟื้ นคืนชีพ
สาหรับพยาบาล
100,000
0
0%
8.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีความ
ปวด
45,000
1,000
2.22%
11
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
2. งบโครงการวิจยั จานวน 4 โครงการ (งบประมาณ 3,052,305 บาท)
1. ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
Etavirenz ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ที่แพ้ยา Nevirapine (ขอขยายมา
1 ปี ) (เป้าหมาย 130 ราย)
ผูร้ ว่ มโครงการ
60 ราย
(46.15%)
ติดตามครบ
กระบวนการวิจยั
แล้ว 19 ราย
189,475
15,900
8.39% -ติดตามต่อเนื่องตาม
กระบวนการ วิจยั อีก
41 ราย
- ขอยุตกิ ารรับผูป้ ว่ ย
ใหม่เนื่อง จากผูป้ ว่ ยที่
มีคุณสมบัตติ าม
โครงการมีจานวนน้อย
2. การศึกษาอุบตั ิ การณ์และผล
ทางเทคนิคของผู้ป่วยไข้หวัด
ใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามีเวียใน
เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงระยะเวลา 1 ปี
(เป้าหมาย 85 ราย)
มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการ 13
ราย (15.29%)
712,830
174,629
24.50% - ขอขยายเวลาอีก 1 ปี
เนื่องจากผูป้ ว่ ยน้อย
เพราะช่วงทีด่ าเนินการ
ไม่มกี ารระบาด
ได้รบั โอน
งบประมาณ
จากสานัก
จัดการความรู้
เมือ่ 14 ก.พ.
2555
450,000
0
3. ฐานข้อมูลเพื่อศึกษาการ
ดาเนินของโรคในผู้ป่วยเด็กที่ติด
เชื้อเอดส์ในประเทศไทย
4. ฐานข้อมูลเอดส์เพื่อศึกษาการ
ดาเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย
1,700,000
0
0%
0%
อยูใ่ นระหว่างการ
ดาเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษา
12
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
3. งบภารกิจพื้นฐาน
(โครงการตติยภูม)ิ
(เป้าหมาย 150,000
รายบริการ)
60,561,700
26,198,378.59
43.26%
- ผลผลิต 4
24,081,700
18,827,860.12
78.25%
36,500,000
7,370,518.47
20.19%
- ผลผลิต 2
บริการผูป้ ว่ ย รวม
95,196 ราย
(63.46%)
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
13
โครงการ
ผลดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน
4. งบลงทุน
(อาคารแม่แบบฯ)
งวดที่ 22 – 29)
5. งบอุดหนุน
สงเคราะห์ผปู้ ว่ ย
(ค่าสังคมสงเคราะห์ จานวน 211 ราย
(เป้าหมาย 400 ราย) (52.75%)
งบประมาณ (บาท)
ได้รบั
ใช้ไป
ร้อยละ
108,811,000
0
0%
200,000
52,455
26.23%
.
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงาน
14
สถาบันบาราศนราดูร
15
ความเป็ นมาและความสาคัญ
1. ผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล : จากภาพตัดขวาง
การสารวจความชุกในปี 2554 พบว่า ความชุกเฉลี่ยร้อยละ 6.9, อัตราตาย
ร้อยละ 9.7 และค่าใช้ยาต้านจุลชีพปี ละประมาณ 4,000 ล้านบาท
2. เป็ นภารกิจหลักของกรมควบคุมโรคด้านการป้ องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อ
3. ก่อนปี พ.ศ. 2553 ยังไม่มี Focal point ในระดับชาติที่ชดั เจน
4. ที่ประชุม NICC ปลัดกระทรวงมอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็ น
Focal point เมื่อ 4 พ.ค. 2554
National Infection Control
Committee (NICC)
National Infection Control
Program (NICP)
16
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรมฯ
- ชมรมโรคติดเชื้อในรพ.แห่งประเทศไทย
- รพ.สังกัด สป. /กทม./ มหาวิทยาลัยของรัฐ
- สรพ.,กรมสนับสนุนบริการ, กรมวิทยาศาสตร์
1. เครือข่าย
หน่ วยงานรัฐ/ เอกชน การแพทย์
รพ.ทัวประเทศ
่
6. พัฒนา
- ศักยภาพบุคลากร
National IC
Program
5. Monitor/
Evaluation
- การพยากรณ์เชื้อดื้อยา
- ฐานข้อมูลด้านระบาด
วิทยา
4. PHER
2. ผลิตภัณฑ์
นโยบาย
มาตรฐาน แนวทาง
คู่มือ หลักสูตร
3. สื่อสารบุคลากร
สาธารณสุข
ประสานความร่วมมือกับ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
17
บทบาทด้าน NICP ของสถาบันบาราศนราดูร
ยุทธ์ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่าย
1.1 โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้ องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (ตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั เป็ นครังที
้ ่ 9)
1.2 โครงการอบรม เรื่อง การป้ องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
สาหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรห้องปฏิบตั ิ การจุลชีววิทยา (ตัง้ แต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั
เป็ นครังที
้ ่ 6)
1.3 โครงการอบรมการป้ องกันการติดเชื้อและการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
สถานพยาบาล (ปี 2553 - 2554)
.
18
บทบาทด้าน NICP ของสถาบันบาราศนราดูร
ยุทธ์ 2 จัดทาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ได้แก่
- คู่มือปฏิบตั ิ เพื่อการป้ องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ปี 2550
- คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล ปี 2550
- แนวทางปฏิบตั ิ ในการป้ องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ปี 2551
- แนวปฏิบตั ิ การทาความสะอาดมือสาหรับบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล ปี 2551
- แนวทางปฏิบตั ิ การป้ องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
(โครงการ Clean Care is Safer Care) ปี 2552
19
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานในปี 2556
การขับเคลื่อน NICP ด้วยยุทธศาสตร์ทงั ้ 6 ของกรม
ยุทธ์ 1
ยุทธ์ 2
ยุทธ์ 3
ยุทธ์ 4
ยุทธ์ 5
อื่นๆ
- การเชื่อมโยง
กับ สคร. เพื่อ
ผลักดัน
โครงการ NICP
ให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็ นรูปธรรม
โดยสร้าง
เครือข่าย
ใน รพศ., รพท.
และ รพช. ผ่าน
ความร่วมมือ
จาก สคร.
- สร้าง
ผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการโดย
สถาบันบาราศ
นราดูรเป็ น
focal point
ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัย
หรือองค์กร
อื่นๆ
- หน่ วยงาน
ทางด้าน
สาธารณสุขทัง้
ภาครัฐและ
เอกชนได้รบั รู้
บทบาทหน้ าที่
ของสถาบัน
บาราศนราดูรใน
การเป็ นศูนย์
ข้อมูลด้านการ
ป้ องกันและ
ควบคุมโรคติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล
- พัฒนา
ระบบการเฝ้ า
ระวังและ
ควบคุมเชื้อ
ดื้อยาใน
โรงพยาบาล
- ต้องมีการ
พยากรณ์
สถานการณ์การ
ติดเชื้อใน
โรงพยาบาลโดย
ประสานความ
ร่วมมือกับสานัก
ระบาดวิทยา และ
สานักโรคติดต่อ
อุบตั ิ ใหม่ เพื่อ
ดาเนินการเชิงรุก
และมีการ
ติดตาม
ประเมินผล
- การบูรณาการกับ
หน่ วยงานในกรมควบคุม
โรคที่มีการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เช่น
- สานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับ
งานอาชีวอนามัยใน
โรงพยาบาล
- สานักระบาดวิทยา
เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
20
ความต้องการการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
1. กาหนดโครงสร้างงาน NICP และอัตรากาลัง
2. มีนโยบายที่ชดั เจนในการผลักดันภารกิจ NICP ของสถาบันบาราศนราดูร
ต่อหน่ วยงานทัง้ ภายในและภายนอกกรม
21

similar documents