File

Report
• Gej-Lisakov zakon
• Šarlov zakon
Nikolić Stefan 20/12
•
Gej-Lisakov zakon
(izobarska promena stanja gasa)
Gej Lisakov zakon govori upravo o vezi između
temperature gasa i zapremine kod idealnog
gasa,gde je pritisak konstantan odnosno p=const.
Taj proces se inače naziva izobarski.
Postavili su ga zajednički Šarl,koji je utvrdio da se
pri istom porastu temperature zapremina raznih
gasova poveća za isti iznos i Gej-Lisak koji je
odredio porast zapremine ako se temperatura
poveća za 1 stepen C.
On je utvrdio da je relativno povecanje zapremine
gasa srazmerna porastu temperature.
Ako je pri
zapremina , onda mozemo
napisati da je na nekoj temperature t, zapremina
V. To ce biti:
=
Velicina se naziva toplotni koeficijent sirenja gasa, I
ona predstavlja promenu zapremine gasa u
odnosu na zapreminu pri 0 za jedan stepen. To
uvek iznosi:
Iz toga sledi Gej Lisakov zakon u celziusovoj skali:
Na kraju, Gej Lisakov zakon u apsolutnoj skali dobija
oblik:
V=
T
ili
=const
Odnos zapremine I apsolutne temperature odredjene
kolicine gasa pri stalnom pritisku jeste konstantan ili
zapremina odredjene kolicine gasa pri stalnom pritisku
proporcionalna je temperaturi.
U prvom dijagramu Gej Lisakov zakon je prava koja
se naziva izobara I paralelna je sa V osom, a u
dijagramu zapremine I temperature to je linearna
funkcija.
Sarlov zakon
(izohorska promena stanja gasa)
Izohorska promena gasa nastaje kad se gas
zagreva pri stalnoj temperaturi. Sa porastom
temperature povecava se I brzina kretanja molekula
gasa. Pri tome se povecava impuls I brzina kretanja
molekula pa tako I njihovo delovanje na zid suda pri
cemu raste I pritisak gasa. Pocetkom XVIII veka se
doslo do veze temperature I pritiska gasa.
Merenjem relativnog povecanja pritiska, utvrdjeno
je da je ono srazmerno porastu remperature.
)=
=
Ako je pri t=0 pritisak , tada mozemo uzeti da je na
nekoj temperaturi t pritisak p I onda mozemo da
napisemo:
Tako dobijamo Sarlov zakon koj predstavlja linearnu
funkciju:
p=
Sarlov zakon je mnogo jednostavniji u apsolutnoj skali
temperature, posto znamo da je T[K]=t [C]+273 , onda
mozemo napisati:
=
=
p=
To znaci da je za svaki gas p/T stalno, onda mozemo
napisati obrazac za Sarlov zakon:
Sarlov zakon prema tome glasi: Odnos pritiska I
apsolutne temperature, odredjene kolicine gasa pri
stalnoj zapremini je konstantan ili pritisak odredjene
kolicine gasa pri stalnoj zapremini upravno je
proporcionalan apsolutnoj temperaturi.
Ovaj zakon , kao I predhodna dva vaze za idealne
gasove, a mogu se primeniti I na realne gasove koji su
bliski idealnom.
To u dijagramu sve mozemo predstaviti: Sarlov zakon je
prava koja se naziva izohora.

similar documents