Standardiseret rengøring

Report
DI Service
23.
jan.
12
Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder
Bliv klædt på til det daglige
arbejde med hygiejne
DI Service
23.
jan.
12
Standardiseret rengøring –
modvind eller medvind?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Standardiseret rengøring
• Markedschef, Elite Miljø A/S.
• Bestyrelses- og Rådsmedlem, Rådet for bedre
hygiejne.
• Næstformand i den skandinaviske R3 forening for
renhedsteknik.
• Delegeret i revision af standarder
• Forelæser på danske og internationale seminarer.
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Standardiseret rengøring
• Rengøringsopgaver efter normative hygiejne- og
kvalitetsstandarder
• Øget pres på leverandøren i at kunne levere dette.
• Hvilke standarder, anvisninger og anbefalinger er der
tale om?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
INSTA 800
• Hvad indeholder denne standard?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
INSTA 800
• System for fastlæggelse og bedømmelse af kvalitet
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Hvordan bruger man
INSTA 800 Systemet?
• Modtager af rengøringen fastlægger kvalitetsprofiler for
de enkelte lokaletyper, størrelse af lokale og
objektgrupper. (loft, væg, gulv, inventar og gulv)
• Gøres med udgangspunkt i det antal af urenheder man
maksimalt vil tillade for henholdsvis tilgængelig eller
svært tilgængelige steder.
• Medarbejdere uddannes i rengøring efter denne metode
• Rengøring udføres efter denne metode
• Rengøring kontrolleres efter denne metode
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Standardiseret rengøring
• Hvad betyder disse øgede krav?
• Hvad skal man gøre som leverandør for at kunne opfylde
forventningerne?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Certificering i brug af INSTA 800
• 4 kendskabsniveauer:
– Niveau 1
» Noget kendskab til detaljerne i INSTA 800
– Niveau 2
» Bruger dele af INSTA 800 i sit arbejde.
– Niveau 3
» Har detaljeret kendskab til hele eller store dele af INSTA 800
– Niveau 4
» Mestrer brugen af INSTA 800 i alle aspekter
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Krævede kendskabsniveauer
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Standardiseret rengøring
• Findes der noget i de øgede krav, man som leverandør
kan bruge til sin fordel?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Medvind eller modvind?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Tak for
opmærksomheden
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Spørgsmål ?
DI Service 23 januar 2012 - Dennis Andersen
Rengøring og hygiejne på et
hospital – forventninger og krav
til personalet
Hygiejnesygeplejerske Jette Houlind
Organisationen omkring rengøringen
Kontrakten
Leverandøren
Direktionen
Rengøring
InfektionsHygiejnerådet
2 matrikler
Controller
Afdelinger
Inf.nøglepers.
Forventninger
• Samarbejde mellem hospital og
rengøringspersonalet om opgaven
• Personalet følger hospitalets personalepolitik
– Ryge/alkoholpolitik
– Uniformsregulativ
– Tavshedspligt
•
•
•
•
Forstå og tale dansk
Relevant uddannelse
Arbejdsplaner
Synlig ledelse
Krav til organisationen – DS 2451-10
• Fastsætte og tilvejebringe ressourcer og
kompetencer for rengøringsmedarbejderne
• Sikre uddannelse og træning
• Vurdere effektiviteten af aktiviteterne
• Sikre, at medarbejderne forstår, hvordan de
bidrager til opnåelse af de
infektionshygiejniske mål
• Registrere uddannelse, træning, færdigheder
Krav til medarbejderne – DS 2451-10
• Skal demonstrere viden og færdigheder i:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
De kritiske styringspunkter
Hygiejneniveauer
Risikograder
Risikofaktorer
Rengøringsmetoder
Risiko for smittespredning
Håndhygiejne
Arbejdsdragt
Rengøringsmidler og udstyr
Spild og forurening med humanbiologisk materiale
Infektionshygiejnens krav til rengøring
• Patientens omgivelser må ikke være synligt snavsede
• Sygdomsfremkaldende mikroorganismer på
berøringsflader skal reduceres til et niveau, hvor de
ikke længere udgør en sundhedsrisiko for
– Patienter og pårørende
– Personale
• De anvendte rengøringsmetoder må ikke udgøre en
sikkerhedsrisiko for
– Rengøringspersonalet
– Miljøet
Det er ikke
raketvidenskab…
er det?
Geuerrero et al, SHEA 2010
Uddannelse af personale
• Rengøringsopgaven skal udføres i
overensstemmelse med hospitalets
metodevalg og standard (INSTA 800 og DS
2451-10)
• Medarbejderen skal kunne orientere sig på
arbejdspladsen (finde alle afsnit/lokaler)
• Infektionsforebyggelse
• Førstehjælp
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
Praktisk udførelse af opgaven
• Træning skal indeholde instruktion, demonstration,
mulighed for spørgsmål og observation af
opgaveudførelsen
• Gentages indtil medarbejderen kan udføre opgaven i
overensstemmelse med den givne instruktion
• Det skal dokumenteres at den, der giver
instrukser/undervisning har kompetencen til det
• Manglende opfyldelse af uddannelseskrav skal
dokumenteres
• Uddannelsesforløbet skal dokumenteres. Dokumentet
skal indeholde slutdato og signeres af både ”elev” og
underviser.
Tak for opmærksomheden
Rengøringen er ikke bedre end den dårligst
oplærte medarbejder!
DI Service
23.
jan.
12
Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder
Bliv klædt på til det daglige
arbejde med hygiejne
Hygiejnestandarden
Succesfuld implementering
Britta Hansen – januar 2012
Formål
• Hygiejnestandardens formål er at sikre
patientsikkerhed (styring af
infektionshygiejne).
– Forudsætning for forståelse er, at lederne og
medarbejderne arbejder ud fra standardens
formål.
Implementeringen
• Holdning
• Indsigt
• Forretningsudvikling (ATP m.v)
Implementeringen
• Krav til udførelsen
• De kritiske styringspunkter
– Rækkefølgen
– Metoder
• Værdien af metoder (ATP)
– Måling på alle områder (patientsikkerhed)
HOLDNINGER
• Resultatet afspejler patientsikkerheden
• Resultatet skal anvendes til forbedring af
patientsikkerheden
INDSIGT
• Hygiejnestandarden krævet rengøringsteknisk viden og
kompetence hos både ledere og medarbejdere
• Krav til standarden og evt. skærpelser af standarderne
skal være kendt for ledere og medarbejdere
• Problemstillinger omkring tilgængelighed, tilgang til
patienter m.v kræver samarbejde mellem leverandør,
kunde og plejepersonale
Forretningsudvikling
– Gråzone områder
• Rengøring af medicoteknisk udstyr
– Dokumentation for rengøringsmetoder og
midler effekt
• ATP målinger m.v
– Overflader, tilgængelighed, frekvenser m.v
• Målinger, analyser m.v
DI Service
Tak for i dag!
23.
jan.
12

similar documents