Vejledende samtale –Hvornår?

Report
Overgangsordninger
Praktik- og uddannelsesrådgivningen januar 2013
Trin 1 Social- og
sundhedshjælperuddannelsen
Elever, der har påbegyndt deres uddannelse inden 1. januar
2013, kan få foretaget en individuel vurdering i forhold til
godskrivning. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevens
formelle og uformelle kompetencer samt følgende kriterier:
- En elev, der mangler 3. skoleperiode, skal afslutte efter
gammel ordning.
(Vær opmærksom på at elever som også mangler 2.
praktikperiode, skal vurderes efter de gamle praktikmål)
- Eleven skal følge 3. skoleperiode, der
arbejder efter ny LUP, men skal gå til
områdefagsprøve efter gammel ordning i
begyndelsen af skoleperioden. Eleven skal
derefter udarbejde et projekt og skal gå til
afsluttende prøve med vurdering ud fra de
gamle kompetencemål.
Denne mulighed ophører med udgangen af
2015
- En elev, der mangler 2. og 3. skoleperiode,
skal færdiggøre uddannelsen efter den nye
ordning. Eleven skal modtage 3 dages
undervisning, umiddelbart inden 2.
skoleperiode begynder. Disse dage skal bruges
til Indføring i ny tænkning omkring
uddannelsen herunder, uddannelsens fag og
mål.
Dagene er lærerdækket
Vejledende samtaler og
helhedsvurdering
Formål
• At eleven får støtte til fastholdelse i uddannelsen
• At eleven i samarbejde med relevante deltagere,
bliver afklaret på eget udviklingspotentiale
• At eleven bliver afklaret på fremtidigt
uddannelsesforløb og indsatsområder ift.
• at nå praktikmålene på rette niveau
• at opnå bestået standpunktsbedømmelser
• bestå fagprøve
• bestå afsluttende prøve
Vejledende samtale –Hvornår?
I forhold til praktikken.
Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad
udvikles i forhold til:
•
•
•
•
Praktikmålene
Fravær
Sygdom
Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige
kompetencer
• Misligholdelse af uddannelsesaftalen
• Andet
Vejledende samtale –Hvornår?
I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad
udvikles i forhold til:
• At opnå bestået delkarakter/fagprøver/valgfrit specialefag eller
afsluttende prøve
• Fravær
• Sygdom
• Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer
• Misligholdelse af uddannelsesaftalen
• Ikke overholder skolens ordensregler
• Andet
Helhedsvurdering -Hvornår?
I forhold til praktikken
Når det viser sig, at eleven ved afslutning (de sidste 2 – 3
uger) af praktikperioden ikke når praktikmålene.
Eksempelvis pga.:
• Fravær
• Sygdom
• Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige
kompetencer
• Misligholdelse af uddannelsesaftalen
• Andet
Helhedsvurdering –Hvornår?
I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at eleven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke opnår bestået delkarakterer
Ikke består fagprøve og valgfrit specialefag
Ikke består afsluttende prøve
Fravær
Sygdom
Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige kompetencer
Misligholdelse af uddannelsesaftalen
Ikke overholder skolens ordensregler
Andet
Praktiske oplysninger
Vejledende samtale og
helhedsvurdering
• I praktikperioden kontakter praktikvejleder elevens
kontaktlærer.
• I skoleperioden kontakter kontaktlærer relevante parter.
• Samtalen kan også forekomme på baggrund af ønsker fra
eleven
• Kontaktlærer er ansvarlig for udfyldelse af skema til brug
for vejledende samtale
Deltagere
• Elev, praktikvejleder og kontaktlærer
• Arbejdsgiverrepræsentant bør deltage i
vejledende samtale. Ved helhedsvurdering
skal arbejdsgiverrepræsentant være til stede
• Læsevejleder kan deltage ad hoc
• Er eleven under 18 år, kan forældre og UU
vejleder deltage
• Det kan være en fordel for alle, at eleven har
en bisidder med
Konklusion ved vejledende samtale
- Formuleres kort, præcist og målbart i forhold til
de mål det aftales, at eleven skal arbejde med.
Konklusion ved helhedsvurdering
- Formuleres i forhold til:
• Hvilke aftaler der er indgået omkring elevens fremtidige
uddannelsesforløb
• De mål der aftales, at eleven evt. skal arbejde med
• Generelt skal det præciseres, hvordan eleven konkret kan
arbejde med at nå det der aftales
• Ved helhedsvurdering skal der, såfremt der ikke er
sammenhæng i skolepraktikplanen, ud fra et
læringsmæssigt syn begrundes, hvad eleven skal gøre indtil
den reelle praktikperiode/skoleperiode påbegyndes
Nye praktikmål og
praktikerklæringer
Hvorfor ny uddannelsesordning?
Flere ældre og færre i den
erhvervsaktive alder til at
tage sig af dem
Forventningerne til
sundhedsvæsenet
vokser
SOSU
Flere lever længere med
deres sygdomme –og
rigtigt mange har flere
lidelser på samme tid
Bedre muligheder for
at undersøge og
behandle sygdomme
på mere effektive og
skånsomme måder
Hvad betyder det for jer?
Praktikmålene er blevet revideret, så de er
blevet mere konkrete og præcise.
Målene for personlige kompetencer er skrevet
ind i praktikmålene, så eleverne ikke fremover
særskilt skal vurderes på personlige
kompetencer.
Eksempel
Praktikmål 2 - trin 1
”Eleven kan møde andre mennesker på en etisk,
respektfuld og anerkendende måde og begrunde
sin faglige indsats overfor kolleger, borgere og
pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen
af mellemmenneskelige relationer.”
Hvordan skal det
implementeres i praksis?

similar documents