Sacit BAŞOL - Yum-Bir

Report
YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARINDAN BİYOGAZ
ÜRETİMİ
TAVUK DIŞKILARINDAN ENERJİ VE
ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ
MUSTAFA SACİT BAŞOL
HAYVANSAL ATIKLAR VE ÇEVRE
• Hayvansal katı atıklar, gübre olarak veya
kurutulduktan sonra yakıt kaynağı şeklinde tarih
boyunca kullanılmıştır.
• Geçtiğimiz yıllardaki çiftlik kapasitelerinde ve
dolayısıyla gübre miktarlarındaki büyük artışlar
nedeniyle gübreden kaynaklanan çevre
problemleri gündeme gelmiştir.
HAYVANSAL ATIKLAR VE ÇEVRE
• Hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre sağlığı
sorunları, bazı endüstriyel atıklar dolayısıyla
oluşan problemler kadar zararlı
olabilmektedir. Özellikle yüzey sularının alıcı
ortama drenajı, tarımdan dönen sular ve hayvan
atıklarının nihai depolama alanı olarak kullanılan
araziler su kirliliğinin başlıca kaynakları olarak
ortaya çıkmaktadır.
KANATLI ATIKLARI VE
ÇEVRE
• Ortalama olarak 1 adet kümes
hayvanından 0,022 ton/yıl dışkı
oluştuğu kabul edildiğinde;
• Türkiye’de yılda yaklaşık 7 milyon ton
civarındaki kanatlı dışkısının çevre
sorunu yaratan atık olmaktan çıkarılıp,
tarımsal gübre, ekonomik değer haline
getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
4
Artık Kimse Kötü Kokuyu
İstemiyor
• Atıklardaki nitrat, taban sularına
karışarak içme sularının kirlenmesine,
kokular ve gübre üzerinde üreyen
sinekler de çevre kirliliğine neden
olmaktadır.
• Diğer taraftan, yıllık yedi milyon ton atık
sorunu yaşayan tavukçuluk sektörü,
2012 yılı başında yürürlüğe girmiş olan‚
“Koku Yönetmeliği” nedeniyle de
cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmış
bulunmaktadır.
5
Mevzuata göre…
• Mevzuat uyarınca, atık ve koku sorunu
nedeniyle, tavukçuluk işletmelerinin,
yerleşim yerine en az 500 metre, ormana ise
150 metre uzaklıkta kurulması
gerekmektedir.
• Bir işletme, kötü kokular nedeniyle şikayet
edilmesi halinde, görevlilerin yapacağı
ölçümler sonucunda, bu işletmelere, 24 bin
liraya kadar idari para cezası verilebilecek,
Üçüncü şikayette ise işletme
kapatılabilecektir.
6
Ya Doğa ceza keserse…
• Tavuk dışkısının, çevreye yaydığı anormal
pis kokunun ötesinde, asit yağmurlarına
neden olarak önemli çevresel sorunlara
yol açabileceği bildirilmektedir.
• Rüzgarlar ile dışkıda bulunan hastalık
etmeni mikro-organizmaların daha da
geniş alanlara yayılabildiği dikkate
alındığında, tavuk dışkısının evsel atıklara
göre çevreyi 50 kat daha fazla kirlettiği
unutulmamalıdır.
7
HAYVANSAL ATIKLAR VE ÇEVRE
• Fosil yakıtların azalması dolayısıyla
karşılaşılması olası enerji krizi, hayvansal
atıklardan kaynaklanan çevre problemleri ile
birlikte düşünüldüğünde, her iki olgunun
ileriye yönelik olarak birlikte ele alınması,
avantajlı olacaktır.
HAYVANSAL ATIKLAR VE ÇEVRE
• Hayvansal atıklar için çevresel açıdan kabul
edilebilir bertaraf yöntemleri büyük ölçekte
biyokütle-enerji dönüşüm sistemi olarak dikkate
alındığında bu atıklardan enerji elde edilmesi ve
ayrıca yan ürün şeklinde besin değeri olan gübre
elde edilmesi de mümkün olmaktadır.
BİYOKÜTLE – ENERJİ DÖNÜŞÜM
SİSTEMLERİ
• Biyokütle ve diğer organik atıkların enerji amaçlı
kullanılması için çeşitli dönüşüm yöntemleri
kullanılmaktadır.
• Ön işlemden geçirilmiş atıkların elektrik, ısı ve ışık
ihtiyacı olarak kullanılması durumunda uygulanan
teknolojiler başlıca üç grupta toplanır:
Termokimyasal dönüşüm, fizikokimyasal dönüşüm
ve biyokimyasal dönüşüm.
BİYOKÜTLE – ENERJİ DÖNÜŞÜM
SİSTEMLERİ
• Bu sunumun konusu, biyokütle – enerji
dönüşüm sistemlerinden Biyokimyasal
Dönüşüm, yani Anaerobik Parçalanmadır.
• Anaerobik Parçalanma (fermentasyon) sonucu,
BİYOGAZ, enerji (elektrik ve ısı olarak) ve
ORGANİK GÜBRE elde edilmektedir.
BİYOGAZ NEDİR
• Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların
oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya
çıkan bir gaz karışımıdır.
• Bileşiminde % 60-70 metan, % 30-40 karbon
dioksit, % 0-2 hidrojen sülfür ile çok az
miktarda azot ve hidrojen bulunmaktadır.
BİYOGAZ ÜRETİLEBİLEN ATIKLAR
HAYVANSAL ATIKLAR
• Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları,
insan dışkısı, atıksu arıtma çamurları, mezbaha
atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi
sırasında ortaya çıkan atıklar
BİYOGAZ ÜRETİLEBİLEN ATIKLAR
BİTKİSEL ATIKLAR
İnce kıyılmış sap, saman, mısır atıkları, ağaç
yaprakları, kesilmiş çimler, şeker pancarı
küspesi ve yaprakları gibi bitkilerin işlenmeyen
kısımları, evsel katı atıklar, bitkisel ürünlerin
işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar
BİYOGAZ ÜRETİLEBİLEN ATIKLAR
• BU ATIKLAR TEK BAŞINA KULLANILABİLECEĞİ
GİBİ BELLİ ESASLAR DOĞRULTUSUNDA
KARIŞTIRILARAK DA KULLANILABİLİR
BİYOGAZIN ÖZELLİKLERİ
• Temiz ve ısıl değeri yüksek bir enerji
kaynağıdır.
• Temiz ve mavi bir alevle yanar.
• Genellikle gaz halinde kullanılır.
• Sıvılaştırılması çok pahallıdır. Bu nedenle gaz
tüplerinde depolanması ekonomik değildir.
BİYOGAZ ÜRETİMİ
• Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok
olmamakta, üstelik çok daha verimli bir
organik gübre haline dönüşmektedir.
• Üretim sonucu, hayvan dışkısında
bulunabilecek yabancı ot tohumları, çimlenme
özelliğini kaybetmektedir.
BİYOGAZ ÜRETİMİ
BİYOGAZ ÜRETİMİ SONUCUNDA
• Hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek
ölçüde yok olmaktadır.
• İnsan sağlığını tehdit eden hastalık etmenleri
büyük oranda etkinliğini kaybetmektedir.
KAYNAKLARA GÖRE BİYOGAZ VERİMİ
KAYNAKLAR
Sığır Dışkısı
Kanatlı Dışkısı
Buğday Samanı
BİYOGAZ VERİMİ
(L/Kg)
90-310
310-620
200-300
METAN ORANI
(hacim %)
65
60
50-60
Mısır Artıkları
Çimen
Sebze Artıkları
380-460
280-550
330-360
59
70
değişken
Ağaç Yaprakları
Atıksu Çamuru
Keten-Kenevir
210-290
310-800
360
58
65-80
59
BİYOGAZ - DOĞALGAZ
ÖZELLİKLER
% Metan
Mol Ağırlığı
(kg/mol)
Yoğunluk (kg/m3)
Isıl Değer (kcal/m3)
DOĞALGAZ
95-98
16,04
BİYOGAZ
55-70
26,18
0,82
8.250
1,21
5.200
1 m3 BİYOGAZIN ISIL EŞDEĞERİ
GAZ YAĞI
0,62 L
ODUN
3,47 kg
TEZEK
12,30 kg
ODUN
KÖMÜRÜ
BÜTAN
GAZI
ELEKTRİK
1,46 kg
0,43 kg
4,70 kWh
HAYVANSAL KAYNAKLARDAN ÇIKAN
YILLIK DIŞKI MİKTARLARI
• 1 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN:
3,6 TON/YIL
• 1 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN:
0,7 TON/YIL
• 1 ADET KÜMES HAYVAN:
0,022 TON/YIL
HAYVANSAL KAYNAKLARDAN BİYOGAZ
• 1 TON SIĞIR DIŞKISI:
33 m3 /yıl
• 1 TON KOYUN DIŞKISI:
58 m3/YIL
• 1 TON KÜMES HAYVANI DIŞKISI:
78 m3/YIL
BİYOGAZ VE TÜRKİYE
• ÜLKEMİZDE HALEN ÖZELLİKLE KIRSAL KESİMDE BÜYÜK
ORANDA ISINMA YAKITI OLARAK TEZEK VE ODUN
KULANILMAKTADIR.
• TEZEĞİN YAKIT OLARAK KULLANILMASI,
TOPRAKLARIMIZIN İHTİYACI OLAN ORGANİK MADDENİN
KÜLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE SEBEP OLMAKTA;
• ODUNUN YAKIT OLARAK KULLANILMASI DA ZATEN
YETERSİZ ORMANLARIMIZI GİDEREK AZALTMAKTADIR.
BİYOGAZ VE TÜRKİYE
• ÜLKEMİZDE BİYOGAZ ÇALIŞMALARI, 1957
YILINDA, TOPRAK VE GÜBRE ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜNDE BAŞLATILMIŞ, KÖY HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVAM ETTİRİLMİŞ;
• ANCAK BAZI TEKNİK EKSİKLİKLER NEDENİYLE
OLUMLU SONUÇLAR ALINAMAMIŞTIR.
BİYOGAZ VE TÜRKİYE
• 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI KAPSAMINDA 15
GWh BİYOGAZ ÜRETİMİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.
• ÜLKEMİZİN BİYOGAZ POTANSİYELİ, 2,5-4,0
MİLYAR m3 VEYA YAKLAŞIK 25 MİLYON kWh
OLARAK BELİRTİLMEKTEDİR.
BİYOGAZ VE TÜRKİYE
• 29.12.2010 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6094 SAYILI
“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK
ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”
İLE GETİRİLEN TEŞVİK, YETERLİ OLMASA DA, BİYOGAZ
TESİSLERİNİN KURULMASI FAALİYETLERİNİ
HIZLANDIRMIŞTIR.
ÜLKEMİZİN BİYOGAZ POTANSİYELİ
(2007 ISTATISTIKLERINE GÖRE)
• 12 milyon b.baş. hayvan x 2 m3/gün x 365 gün =
8,76 Milyar m3 biyogaz /yıl
6 kWh x 8,76 Milyar m3 biyogaz/yıl ≈ 53 milyar kWh/yıl
• 28 Milyon koyun x (2/15) m3/gün x 365 gün =
1,36 milyar m3 biyogaz/yıl
6 kWh x 1,36 milyar m3 biyogaz/yıl ≈ 8 milyar kWh/yıl
• 280 Milyon tavuk x (2/230) m3/gün x 365 gün =
888 milyon m3 biyogaz/yıl
6 kWh x 888 milyon m3 biyogaz/yıl ≈ 5 milyar kWh/yıl
ÜLKEMİZİN BİYOGAZ POTANSİYELİ
Peynir Altı Suyunun reel biyogaz potansiyeli :
• 100 milyon ton süt/yıl x 0,30 x 0,7 =21 milyon ton peynir
altı suyu
• 21 milyon ton peynir altı suyu x 23 m3 biyogaz/ton =
483 milyon m3 biyogaz/yıl
6 kWh x 483 milyon m3 biyogaz ≈ 3 milyar kWh/yılda
• (Elde edilen sütün % 30’u peynir üretiminde kullanıldığı,
peynir üretimi sonrası ise yaklaşık %70 ile %90 arası peynir
altı suyu kaldığı dikkate alınmıştır)
ÜLKEMİZİN BİYOGAZ POTANSİYELİ
Arıtma tesisi sularının biyogaz potansiyeli :
• 30 milyon kişinin (Türkiye’de Istanbul, Ankara, Izmir,
Adana, Bursa, Kocaeli ve Kayseri’de yaşayanların
yaklaşık olarak nüfusu) atığından
• Günde 433.300 m3,
• Yılda, yaklaşık 950 milyon kWh/yıl enerjiye
eşdeğer,158 milyon m3 biyogaz elde edilebilir.
BİYOGAZ VE AVRUPA BİRLİĞİ
• AB ÇEVRE KOMİSYONU,
“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
KULLANILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ”
KONUSUNA BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEDİR.
BU NEDENLE, ÖZELLİKLE ALMANYA VE
AVUSTURYA’DA KURULAN TESİSLERİN SAYISI,
VERİLEN TEŞVİKLERLE HIZLA ARTMAKTADIR.
BİYOGAZ TESİSİ TASARIMINDA DİKKAT
EDİLECEK PARAMETRELER
1. Hammaddenin Türü, Özellikleri ve Miktarı
2. Tesisin Kurulacağı Yerin Tesbiti
3. Tesis İnşaatı ve Yalıtımı
4. Malzeme ve Ekipman Seçimi
5. Tesisin Isıtılma ve İşletme Koşulları
6. Biyogazın Depolanması, Elektrik Üretimi ve
Şebeke Bağlantısı
7. Organik Gübrenin pelet haline getirilmesi,
paketlenmesi, depolanması ve pazarlanması
BİYOGAZ TESİSİ TÜRLERİ
• AİLE TİPİ
(6-12 m3)
• ÇİFTLİK TİPİ
(50-150 m3)
• KÖY TİPİ
(100-200 m3)
• SANAYİ TİPİ
(1000-10.000 m3)
BİYOGAZ ÜRETİM SİSTEMLERİ
• KESİKLİ FERMENTASYON: Doldurulan fermentör, biyogaz
oluşum süresi tamamlandıktan sonra boşaltılır ve yeniden
doldurulur.
• BESLEMELİ-KESİKLİ FERMENTASYON: Önce kısmi doldurma
yapılır; geri kalan ham madde günlük miktarlarda eklenir;
biyogaz oluşum süresi tamamlandıktan sonra boşaltılarak
yeniden doldurulur.
SÜREKLİ FERMENTASYON
• Bu fermentasyon şeklinde fermentörden gaz çıkışı
başladığından itibaren günlük olarak besleme
yapılır. Sisteme aktarılan ham madde kadar, gazı
alınmış organik gübre dışarıya alınır.
Böylece, günlük beslemelerle, sürekli biyogaz
üretimi sağlanmaktadır.
FOTOSENTEZ
ZİRAİ
ATIKLAR
AN DIŞKILARI
ORGANİK
GÜBRE
BİYOGAZ
BİYOGAZ TESİSİ ÜNİTELERİ
1. Ham Madde Deposu
2. Otomatik Yükleme Tankı
3. Besleme Pompası
4. Fermentör
5. Isıtıcılar
6. Karıştırıcılar
7. Gaz Deposu
8. Kojeneratör, Trafo, Şebeke Bağlantısı
9. Separatör
10. Gübre İşleme ve Depolama
BİYOGAZ ÜRETİMİNİN
MİKROBİYOLOJİSİ
Oksijensiz (anaerobik) ortamda organik
maddelerin biyolojik olarak parçalanıp metan
ve karbon dioksite dönüşmesi, karışık
mikrobiyolojik flora (çeşitli bakteriler)
tarafından üç aşamada gerçekleştirilir.
1. AŞAMA: HİDROLİZ veya ÖN
ASİTLENDİRME
Fermantatif ve Hidrolitik Bakteriler,
Karbon Hidratları, Proteinleri ve Yağları,
Karbon Dioksit, Asetik Asit ve Uçucu Organik
Maddelere dönüştürürler.
Uçucu Organik Maddelerin çoğunluğu, yağ
asitleri olduğu için bu aşamaya “Ön
Asitlendirme” adı verilir.
2. AŞAMA: ASETİK ASİT OLUŞUMU
Asetojenik Bakteriler,
yağ asitlerini,
asetik asit ve hidrojene dönüştürürler.
Diğer bir kısım asetojenik bakteri gurubu
ise ortamda oluşmuş bulunan
Karbon Dioksit ve Hidrojeni birleştirerek
asetik asit oluştururlar.
3. AŞAMA: METAN OLUŞUMU
Bu aşamada Metan Bakterileri;
1. Asetik Asitten, Metan ve Karbon Dioksit
oluştururlar.
2. Karbon Dioksit ve Hidrojenden, Metan
oluştururlar.
METAN BAKTERİ TÜRLERİ
1. Sakrofilik Bakteriler: Optimum faaliyet
sıcaklığı: 5-25 oC.
2. Mezofilik Bakteriler: Optimum faaliyet
sıcaklığı: 25-38 oC.
3. Termofilik Bakteriler: Optimum faaliyet
sıcaklığı: 50-60 oC.
METAN BAKTERİ TÜRLERİ
• Sakrofilik Bakteriler, deniz ve göl diplerindeki
tortular ve bataklıklarda;
• Termofilik Bakteriler, Jeotermal ve volkanik
bataklıklarda bulunurlar.
• Sığır Dışkısında yalnızca Mezofilik Bakteriler
mavcuttur. Bu nedenle, sığır dışkısının
kullanılması durumunda, Mezofilik
Fermentasyon uygulanır.
METAN GAZI VERİMİ
• Biyogaz üretimi, oldukça önemli bir biyolojik
süreçtir.
• Bu nedenle tüm şartların eksiksiz sağlanması
gerekir.
• Aksi durumda verimli gaz üretimi olmaz.
• Üretilen biyogazın metan verimi, bir çok
faktöre bağlıdır:
METAN VERİMİNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ortam Sıcaklığı
Hammaddenin türü ve miktarı
Ortam Asitliği (pH)
Partikül Büyüklüğü
Fermantasyon Süresi
Karbon/Azot Oranı (C/N)
Tesis Tipi
Kuru Madde Miktarı
METAN VERİMİNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
• Ortam sıcaklığı, metan gazı oluşumundaki en
önemli faktördür.
• Metan Bakterileri, ani sıcaklık değişimlerinden
çabuk etkilenmektedir.
• Bu nedenle biyogaz tesisleri sıcak bölgelerde
daha verimli çalışır.
• Soğuk bölgelerde ise ısı izolasyonunun çok iyi
yapılması gerekir.
METAN VERİMİNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
• Anaerobik Bakterilerin en önemli besin
maddeleri Karbon ve Azot’tur.
• Mikro-organizma, Karbonu, enerji kaynağı
olarak kullanırken, Azotu, yeni hücrelerin
oluşturulmasında yapı taşı olarak
değerlendirir.
• Karbon, Azota nazaran 20-30 kat fazla
kullanılır.
• İdeal Karbon Azot oranı 30/1 dir.
METAN VERİMİNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
•
•
•
•
Karbon Azot oranları:
Samanda:
87/1
Mısır Sapında:
53/1
Hayvan Dışkısında: 29/1 dir.
• Bu nedenle biyogaz üretiminde hammadde
olarak uygun karışımlar seçilmelidir.
BİYOGAZ TESİSİ ÇIKTILARI
• FERMENTÖRDEN BİYOGAZ VE % 6-8 KM İÇEREN SIVI
ÜRÜN ELDE EDİLİR.
• BİYOGAZ, KOJENERATÖRDE YAKILARAK ELEKTRİK VE
ISI ENERJİSİ ELDE EDİLİR.
• SIVI ÜRÜN, DEKANTÖRDEN GEÇİRİLEREK, %25 KM
İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE VE %2-3 KM İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜR.
AFYON GÜÇ BİRLİĞİ KOMPOST ANALİZ
SONUÇLARI
pH
6,5
ORGANİK MADDE (%)
TOPLAM AZOT (%)
FOSFOR (P2O5) (%)
POTASYUM (K2O) (%)
45-50
3-4
3-5
3-5
HUMİK ASİT (%)
ORGANİK KARBON/AZOT, C/N
NEM (%)
4-6
9-10
12
İZ ELEMENTLERİ
ZENGİN
EDİNCİK BİYOGAZ TESİSİ FERMENTASYON
ÜRÜNÜNÜN KURU MADDE LAB ANALİZ SONUÇLARI
pH
ORGANİK MADDE (%)
TOPLAM AZOT (%)
AMONYUM AZOTU (%)
8,2
55
10,6
5,8
FOSFOR (P2O5) (%)
POTASYUM (K2O) (%)
KALSİYUM (CaO) (%)
5,9
8,9
8,2
İZ ELEMENTLER
ZENGİN
ORGANİK MADDENİN YARARLARI
Uygulandığı toprağa organik madde ekler, killi
toprağın geçirgenliğini arttırır ve kumlu
toprakların su tutma kapasitesini arttırır. Bitki
kök büyümesini teşvik eder, su ve hava için
gerekli ortak hacmi yaratır. Azotun tutulmasını
sağlar ve yeraltı suyuna karışmasını önler.
FERMENTASYON ÇIKTISI KURU
MADDENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
• FERMENTASYON çıktısı kuru madde, bir toprak
düzenleyicisidir. Gübre olarak tanımlanabilmesi için
daha fazla miktarda azot, fosfor ve potasyum
içermesi gerekmektedir. Kimyasal azot, fosfor ve
potasyum bileşikleri katılarak zenginleştirildiğinde
kimyasal gübrenin yerine kullanılabilir. Yüksek organik
madde içeriği nedeniyle de, kimyasal gübreler gibi
zararlı etkileri olmaz.
FERMENTASYON ÇIKTISI KURU
MADDENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
• FERMENTASYON çıktısı kuru madde, azot ve fosfat
bakterileri içeren biyolojik gübrelerle
zenginleştirilip tam organik gübre olarak, organik
tarımda kullanılabilir.
• Bu bakteriler, ambalaj içinde çoğalarak yaşamlarını
sürdürürler ve gübre toprağa atıldığında bitkinin
kökleri arasına yerleşerek işlevlerine başlarlar.
FERMENTASYON ÇIKTISI KURU
MADDENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
• Azot Bakterisi, bitkinin ihtiyacı olunca, havanın
azotunu alarak formüle eder ve bitkiye sunar.
• Fosfat Bakterisi ise, toprakta çözünmeden
birikmiş ve toprağın çoraklaşmasına neden olan
kimyasal fosfatı çözer ve bitkinin kullanımına
sunar.
PANCARDA BİYOLOJİK GÜBRE ETKİSİ
ŞEKER PANCARINDA AZOTOBAKTER UYGULAMASI
ANKARA Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA TARLASI
ANALİZLER: ŞEKER ENSTİTÜSÜ, ANKARA
KONU
PANCAR
ARITILMIŞ
ZARARLI AZOT
VERİMİ
ŞEKER VERİMİ,
Meq/100 g
kg/da
kg/da
KONTROL
5.210
632
4,15
AZOTOBAKTER
+ %50
6.540
888
3,39
KONTROL
FARK (kg/da)
+1.330
256
-0,76
FARK (%)
+% 25,5
+% 40,5
- % 18,3
HAYVAN ATIKLARININ NAKLİYESİ
• Hayvan atıklarının bertaraf yöntemlerinin
uygulanmasında karşılaşılacak önemli problem yeterli
miktarda çiftlik hayvanı gübresinin ekonomik olarak
merkezi ünitelere ulaştırılabilmesidir.
• Çiftlik hayvanı gübrelerinin kuru madde miktarı %70
civarında ise kaynaktan 40 km mesafeye, kuru madde
miktarı %10 ise kaynaktan 10 km mesafeye
taşınmasının ekonomik olduğu belirtilmektedir.
ÖRNEK UYGULAMA
• Bandırma Edincik’te, yatırımcı TELKO firması,
2 MW gücünde, tavuk ve sığır dışkısı ile mısır
silajı işleyecek bir tesisi, Alman BioConstruct
firması ile birlikte kurmaktadır. Tesisin Nisan
Mayıs aylarında işletmeye başlaması
hedeflenmiştir.
EDİNCİK BİYOGAZ TESİSİ
•
•
•
•
•
GİRDİLER:
176 t/gün Tavuk Dışkısı
45 t/gün Sığır Dışkısı
14 t/gün Mısır Silajı
80 t/gün Su
ELEKTRİK ÜRETİMİ: 2 MW
Not: Girdiler, Almanya’da yapılan laboratuar testleri
sonucunda “en uygun karışım” olarak tesbit
edilmiştir.
Project in Edincik
BioConstruct GmbH // Wellingstr. 66 // 49328 Melle, Germany
Andreas Bröcker M.A.// int. Sales // [email protected]
TEŞEKKÜRLER
62

similar documents