Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
TAM TEVKİFAT
İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin
tamamının işleme muhatap olan alıcılar
tarafından ödenmesi.
KISMİ TEVKİFAT
İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin
belirlenen orandaki kısmının işleme muhatap
olan alıcılar tarafından ödenmesi.
2
Hizmet İthali,
2. Türkiye’de Yerleşik Olmayan Kişiler ile Türkiye’de
İşyeri Olmayanların Türkiye’de Yaptığı Teslim ve
Hizmetler
3. Serbest Meslek faaliyetleri çerçevesinde GVK’nın
18. Maddesi Kapsamına Giren teslim ve hizmetler
4. Kiralama İşlemleri( Başka faaliyetleri sebebiyle
kdv mük. Olmaması, kiracının kdv mük. olması
5. Reklam Alma Hizmetleri(hizmeti veren kdv
mükellefi değilse hizmeti alanlar tevkifat yapar.
1.
3
HİZMETLER
1.
Yapım İşleri,
2.
Etüd,Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim vb.
3.
Bakım Onarım,
4.
Yemek Servis ve Organizasyon,
5.
İşgücü Temin,
6.
Yapı Denetimi,
7.
Fason Tekstil, Konfeksiyon, Saraciye ve bunlara aracılık,
8.
Hanutçuluk(Müşteri bulma işlemleri),
9.
Profesyonel Spor Klüplerinin Reklam, Yayın, İsim Hakkı,
10. Temizlik, Çevre, Bakım,
11. Servis Taşımacılığı Baskı ve Basım,
12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Diğer Hizmetler
4
TESLİMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Külçe Metal,
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünleri,
Hurda ve Atık Maddeler,
Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammaddeler,
Tekstil Hammaddeleri ( Pamuk, Tiftik, Yapağı, Ham
Post – Deri),
Ağaç, Orman Ürünleri,
5

Sorumluların KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ,
dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu
uygulamaya engel değildir.

2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi
işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir.

Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve
kuruluşları da 2 No.lu KDV Beyannamesi
vereceklerdir.

BSMV mükellefleri 2 No.lu KDV Beyannamesini
kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi
dairesine vereceklerdir. Ancak bankalar şubelerinin
bulunduğu yer vergi dairelerine beyanda
bulunabilecektir.
6
Tevkifat uygulayacak alıcının kdv mükellefiyeti varsa ve tevkifat
uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde
kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar,
beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV
beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı
2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır.
Kısmi Tevkifata tabi işlemlerde:
Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı;
Takvim yılı aşılmamak şartıyla, işleme ait fatura veya benzeri
belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi
gereken,
Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısım, 2 nolu KDV Beyannamesinin
verildiği ay içinde verilmesi gereken,
1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
7
1.
2.

Yurt dışından hizmet ithali
İkametgâhi,işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi
Türkiye’de bulunmayanlar tarafından Türkiye’de
yapılan teslim ve hizmetler
KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu
hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu
KDV beyannamesi ile vergi beyan etmek ve ödemek
zorundadır.
8
Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi
kapsamındaki işlemler
1.
2.
3.
Teslim veya hizmet 18. maddede sayılan
işlemlerden olacak,
Satıcı veya hizmeti yapanın başka
faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti
bulunmayacak,
Alıcı Gelir Vergisi Kanununun 94.
maddesinde sayılan kişi veya kuruluş olacak
9
Kiralama İşlemleri
KDV’nin konusuna giren:
1. Menkul malların kiralanması,
2. Hakların kiralanması,
3. İktisadi işletmelerin aktifinde yer alan
gayrimenkullerin kiralanmasında,
• Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV
mükellefiyetinin bulunmaması,
• Kiracının KDV mükellefi olması,
şartlarının birlikte var olması halinde, bu işlemden
doğan KDV kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla
beyan edilecektir.
10
Kiralama İşlemleri
Kiracının;
Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde
vergilendirilen,
•
Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den
istisna olan,
•
Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu
dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek
beyanname vermeleri uygun görülen,
•
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare,
kurum ve kuruluşlar,
olması hallerinde de kiralama hizmetine ait KDV kiracılar
tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
KDV'ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin
başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması
halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu
olmayacak
•
11
Reklam Yayınlatma İşlemleri
 KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin;
 KDV mükellefiyeti olmayan;
 Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında
gösterilmek,
 Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi
yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,
 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi,
kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak,
 ve benzeri şekillerde reklâm yayınlatmaları durumunda,
Bu işlemden doğan KDV, reklâm hizmeti alanlar tarafından
sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
12
Reklam Yayınlatma İşlemleri
Ayrıca
reklam hizmeti alanların;
•
Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde
vergilendirilenler
•
Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den
istisna olan işletmeler,
•
Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde
KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri
uygun görülenler,
•
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare,
kurum ve kuruluşlar,
olması hallerinde de, hizmete ait KDV reklam hizmeti
yayınlatanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum
ve kuruluşların hizmet vermesi durumunda ise tevkifat
uygulanmayacaktır.
13

TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR
1. GRUP: KDV Mükellefleri
2. GRUP: Belirlenmiş Alıcılar
14
Belirlenmiş Alıcılar
•
•
•
•
•
•
•
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve
kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet
götürme birlikleri (belediyeler kapsam dışında tutulmuştur),
Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluşları,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım
sandıkları,
Bankalar,
Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi
Devlet Teşekkülleri),
15
Belirlenmiş Alıcılar
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler,
vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan
idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya
da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
(Belediyelere ait olanlar kapsam dışında
tutulmuştur),
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem
gören şirketler,
• Kalkınma ve yatırım ajansları.
Okul aile birlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı aile
hekimliği kurumları kapsama girmiyor.
•
16
1.



YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)
Tevkifat Oranı : 2/10 (Eski Oran: 1/6)
Tevkifat Uygulanacak Hizmetler:
Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,
tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru
iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji
santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın
koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.
 Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat,
ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü
sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü
bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme,
dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve
benzeri işler (İnşaat işinden sonra bile olsa tevkifata tabi)

17
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ
 Bu
işlerin kısmen veya tamamen taşeronlara
devredilmesi durumunda her aşamada tevkifat
uygulanacak.
 Hiçbiri kapsama girmiyorsa tevkifat olmayacak.
Ancak yüklenici girmese dahi, alt firmalar
kapsama giriyorsa, alt firmalarda tevkifat
olacak.
 Yap-işlet-devret modelinde alt firmalarda
tevkifat yapılacak.
18
2.


ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE
BENZERİ HİZMETLER
Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)
Tevkifat Oranı : 9/10 (Eski Oran:1/2)
Piyasa etüt-araştırma,
 Ekspertiz,
 Plan-proje,
 Mali, Hukuki, Ekonomik ve Teknik alanda denetim,
danışmanlık, müşavirlik ve benzeri hizmetler
 Bir teslim ve hizmete bağlı eğitim hizmetleri.
İlan, reklam, medya takibi kapsama girmiyor.

19
MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARIN
TADİL, BAKIM VE ONARIMI HİZMETLERİ
 Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)
 Tevkifat Oranı : 5/10 (Eski Oran: 1/3)
 Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil,
bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat
uygulanacaktır.
 Bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek
parça ve sarf malzemesi teslimlerinde de tevkifat
uygulanacaktır.
 Yazılım ve işletim sistemi değişikliği, güncelleme,
sorun giderme, yenileme, bakım hizmetleri de bu
kapsamda.
 Yazılım sistemi,Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıt
alımında tevkifat uygulanması söz konusu değildir.
3.
20
4.
YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş Alıcılar)

Tevkifat Oranı: 5/10 (Eski Oran: 1/2)





Personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı
taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yapacakları hizmet alımlarında tevkifat uygulanacaktır.
Konaklama tesislerinde sadece yemek verilir veya yemek
ayrı gösterilir ise bu bedel üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre,
seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetler bu
kapsamdadır.
Organizasyon yapanlara verilen hizmetlerde tevkifat
uygulanmayacaktır.
Yemek çeklerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak çeki
düzenleyen firmanın yemek vermesi halinde tevkifat
olacaktır.
21
5.


İŞGÜCÜ TEMİNİ HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:%90-Özel güvenlik:4/5)
Alıcıların faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde
kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde
KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 Bu tür hizmetler, temin edilen elemanların, hizmeti alan
işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesi
nin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmekte,
 İşgücü hizmeti veren, elemanları başka bir firmadan temin
ediyorsa, iş gücü alımında tevkifat uygulanacak, kendisinin
faturasında uygulanmayacaktır.
 Özel güvenlik, arama-kurtarma, bunlara ait eğitim, parakıymetli evrak taşıma, güvenlik soruşturması, özel dedektiflik
hizmetleri bu kapsamdadır.
 Özel güvenlik sistemi kurulumu bu kapsama girmemekte, yapım
işlerinin özelliklerini taşıması halinde kapsama girmektedir.

22
6.


YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: 1/2)
Yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından KDV
tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifatın kapsamını, yapı
denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri
oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve
benzeri hizmetler de de tevkifat uygulanacaktır.
 Belediyelerce tahsil edilmeyen, ancak onların
hesabına yatırılan bedellerde alıcının durumuna göre
tevkifat uygulanacaktır.

23
7.







FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON
İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE
ARACILIK HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 5/10 (Eski Oran:1/2)
Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil
olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri,
Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı
dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve
onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç),
Bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı
uygulanacaktır.
Terziler tarafından, verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki
hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Fason işlerin taşeronlara verilmesi halinde de her aşamada
tevkifat uygulanacaktır.
24
8.
TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA /
GÖTÜRME HİZMETLERİ (HANUTÇULUK)

Tevkifat Yapacaklar: 1. Grup (KDV
Mükellefleri)
Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran:2/3)

 Turizm
acentesi, rehber ve benzerlerinin turist
kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli
dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında
bu işletmelerden aldıkları komisyon ve benzeri
ödemeler için hesapladıkları KDV üzerinden,
bunlara ödeme yapan işletmeler tarafından
tevkifat uygulanacaktır.
25
SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM
HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ
 Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
 Tevkifat Oranı: 9/10 (Daha önce tevkifat yoktu)
Profesyonel spor kulüplerine (şirketleşenler dahil);
 Sponsorluk yoluyla veya reklâm vermek (reklam
alanları ve panolarının kiralanması dahil),
 Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin
yayınlanması suretiyle yapılan ödemeler,
 Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp
isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim
hakkı ödemeleri,
nedeniyle hesaplanan KDV, ödeme yapanlar tarafından
tevkifata tabi tutulacaktır.
9.
26
10.










TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. gruplar
Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran:Temizlik 2/3, Çevre bakım 1/2)
Bina temizliği,
Sokak temizliği,
Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane
atıklarının toplanması ve imhası,
Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,
Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,
Haşere mücadelesi,
Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği
ve benzeri işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.
27
Malzemesiz temizlik hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel
Tebliğinin (3.2.5) bölümünde düzenlenen işgücü temin
hizmetine ilişkin koşulları taşıması kaydıyla, ilgili
bölüm kapsamında değerlendirilerek 9/10 oranında
KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.
 işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin
ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini
veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet
akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve
kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde
bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında
bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler
veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar
da dikkate alınarak tespit edilecektir.

28
SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ
 Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
 Tevkifat Oranı: 5/10 (Daha önce tevkifat yoktu)
 Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir
güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri
servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık
hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 Veliler adına düzenlenen faturalarda tevkifat
uygulanmayacaktır.
 Turizm acentalarının servis şeklinde olmayan,
müşterinin isteğine göre yaptığı taşımalarda tevkifat
uygulanmayacaktır.
 Alt yüklenicilerin faturalarında tevkifat olacak, fiili
taşımacılık yapmayan faturasında tevkifat
uygulamayacaktır.
11.
12.



HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 2. Grup (Belirlenmiş alıcılar)
Tevkifat Oranı: 5/10 (Daha önce tevkifat yoktu)
Kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete,
bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör,
matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf,
bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve
sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket,
ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer
ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil)
baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya her çeşit
evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler tevkifata tabi
tutulacaktır.
30
13.
DİĞER HİZMETLER
Tevkifat Yapacaklar: 5018 sayılı Kanuna ekli
cetvellerde sayılan idare, kurum ve kuruluşlar
 Tevkifat Oranı:5/10 (Daha önce tevkifat yoktu)
 Önceki bölümlerde belirtilmeyen diğer bütün
hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve
kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.
 Lojistik, bina onarımı, tamirat, tesisat vb. tüm
hizmetlerde tevkifat uygulanacaktır.

31
-
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
kuruma verilen şoförü ile birlikte araç kiralama
hizmetinde, şoför bedeli ile araç kiralama
bedelinin ayrıştırılamaması halinde hizmet
bedelinin tamamına işgücü temin hizmeti
kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır. Şoför bedelinin araç kiralama
bedelinden ayrıştırılabilmesi halinde, şoför
bedeline 9/10, araç kiralama bedeline 5/10
oranında KDV tevkifatı uygulanması
gerekmektedir.
32
KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran: %90)
 Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metalden elde edilen
külçeler ile hurda metal dışındaki bakır, çinko ve alüminyum
külçelerinin teslimi girmektedir.
 Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama
bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.
 Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve
alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden
üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise
tevkifat uygulanacaktır.
 Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri
tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
 Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp
uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan
gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe,
slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV
tevkifatı uygulanacaktır.
 Tevkifat uygulanmadığında durum faturaya yazılacak ibare ile
belirtilecektir.
1.
33
2.


BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN
TESLİMİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 7/10 (Eski Oran: %90)

Profilin boyanmış veya kaplanmış olması durumunda da
tevkifat uygulanacaktır.

Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kâğıt, emaye,
vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması
suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata
tabi tutulmayacaktır.

Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai
ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak,
bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde
işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul
mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi
olmayacaktır.
34
HURDA VE ATIK TESLİMİ
 Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
 Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90)
KDV Kanununun (17/4-g) maddesinde yer alan
istisnadan vazgeçenlerin;
3.
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve
atıklarının tesliminde, KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda
halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak
suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak
kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı
mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir.

35
4.


METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM
HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE
TESLİMİ
Tevkifat Uygulayacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90)
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve
atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda
elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini
kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam
esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan
mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri
ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.
 Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat
uygulanmayacak (bu durum faturaya yazılacak ibare ile
belirtilecek), sonraki safhalarda teslimleri ise tevkifata tabi
olacaktır.

36
5.


PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE
DERİ TESLİMLERİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 9/10 (Eski Oran: %90)
Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi
döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve
yapağı,
 Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki
sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki yerli koyun ve
kuzuların (astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve
Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki yerli keçi
ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve
oğlakları hariç) ham post ve derilerinin tesliminde
tevkifat uygulanacaktır.

37
6.


AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Tevkifat Yapacaklar: 1. ve 2. Gruplar
Tevkifat Oranı: 9/10 (Daha önce tevkifat yoktu)
Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk maddemalzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile
bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde
edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve
benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya
çıkan kırpıntı, yonga, çıta ve benzeri imalat artıkları ile
odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması
kapsamındadır.
 Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde
olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme
malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve
benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.
 Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat
uygulanmayacak (bu durum faturaya yazılacak ibare ile
belirtilecek), sonraki safhaların teslimleri tevkifata tabi
olacaktır.

38
KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
TEVKİFAT UYGULANACAK
A) Hizmet İfaları
1. İşgücü temini
2. Yapı denetimi
3. Fason tekstil
4. Hanutçuluk
5. Temizlik, çevre bakım
6. Servis taşımacılığı
7. Baskı, basım
B) Mal Teslimleri (Hepsi)
KDV
MÜKELLEFİ
1. GRUP
KDV
MÜKELLEFi
TEVKİFAT
Yayın,
Reklam,
İsim Hakkı
TEVKİFAT
Her Türlü Hizmet İfası
KDV
MÜKELLEFİ
TE V K İFAT YO K
5018 SAYILI
KANUN
KAPSAMINA
GİREN
KURUM VEYA
KURULUŞ
SPOR
KULUBÜ
1. GRUP
KDV
MÜKELLEFi
2. GRUP
BELİRLENMİŞ
ALICI
TEVKİFAT UYGULANACAK
A) Hizmet İfaları
1. Yapım işleri, mimarlık vb.
2. Etüd, plan, proje, danışmanlık
3. Makine, teçhizat tamir, bakım
4. Yemek servisi, organizasyon
5. işgücü temini
6. Yapı denetimi
7. Fason tekstil
8. Temizlik, çevre bakım
9. Servis taşımacılığı
10. Baskı, basım
B) Mal Teslimleri (Hepsi)
PROFESYONEL
2. GRUP
BELİRLENMİŞ
ALICI
5018 SAYILI
KANUN
KAPSAMINA
GİREN KURUM
VEYA
KURULUŞ
39
TEVKİFATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır: KDV dahil 1.000 TL’dir.
 2 . Grupta yer alanların teslim ve hizmetlerinde tevkifat yapılmayacak tır.
(Spor kulüpleri hariç),
 KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimler de
ile KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat
söz konusu olmayacaktır.
 1 yıl süreli hizmet alımı şeklinde sözleşme yapılan, ancak aylık vergilen
dirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen hizmetlerde, alt sınır
hesabında aylık olarak verilen hizmete ilişkin düzenlenen faturadaki KDV dahil
bedel dikkate alınacaktır.
5018 sayılı Kanuna tabi bir kurumun makine, teçhizat, demirbaş ve
taşıtlarına haftalık, aylık, yıllık bakım sözleşmeleri çerçevesinde sunulan
hizmetler; her bir bakım döneminde sunulan kısım itibariyle
değerlendirilecektir. Kurumun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan,
dönemsellik içermeyen tamir, bakım ve onarım hizmetleri ise KDV dahil 1000
TL'yi geçmediği sürece tevkifata tabi olmayacaktır. Tamir, bakım ve onarım
hizmetlerinin sorumlu kurumun muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve
taşıtlarına aynı gün içinde ifa edilmesi halinde bedel, her bir araç itibariyle
değil, toplam olarak dikkate alınacak ve 1.000 TL'yi geçtiği taktirde de
tevkifata tabi tutulacaktır.
40
Tevkifat yapılması ihtiyari değil, zorunludur. Tevkifat
yapılmaması veya eksik yapılması durumunda vergi aslı,
vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.
 Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması
bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir.
 KDV'nin satıcı tarafından ödenmiş olması halinde, bu
verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar;
söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise
normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk
tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır.
Tebliğde belirtilen işlemler dışında tevkifat
uygulanmayacaktır.

41
KDV hariç 3.000TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye
tabi bir hizmet için tevkifat oranının 5/10 olması
durumunda fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

İşlem Bedeli
Hesaplanan KDV
Tevkifat Oranı
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV
3.000
540
5/10
270
Tevkifat Dahil Toplam Tutar
3.540
Tevkifat Hariç Toplam Tutar
3.270
Tevkifata
tabi tutulan işlemler ile tevkifat
uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin
birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura
ile belgelendirilmesi mümkündür.
42
 Alıcılar
sorumlu sıfatıyla KDV beyan ettikleri
alımlarında (Örneğin KDV oranı %18, tevkifat
oranı 9/10 olan 100.000 liralık alış) aşağıdaki
şekilde muhasebe kaydı yapacaklardır.
740.06 Hizmet Alımları
320.11- Satıcılar
360.04- Öd. Vergi ve Fonlar
118.000 TL
101.800 TL
16.200 TL
43
 Satıcılar,
sorumluluk kapsamında yaptığı satışlar
(Örneğin KDV oranı %18, tevkifat oranı 9/10 olan
50.000 liralık satış) için aşağıdaki şekilde
muhasebe kaydı yapacaklardır.
120- Alıcılar Hesabı
600- Yurtiçi Satışlar
391- Hesaplanan KDV
59.000 TL
50.000 TL
9.000 TL
44
MÜTESELSİL SORUMLULUK
 Tevkifata
tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı
uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip
ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile
sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak
önceki safhalarda ortaya çıkan verginin
Hazineye intikal etmemiş olmasından dolayı
müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap
tutulmayacaklardır.
45

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ
HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN
ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmelik, idarelerin ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri
üstlenenleri kapsar.
idarece, işverene yapılacak her hakediş ödemesinden önce elektronik
ortamda işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim
ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan
muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılır.
İşveren ve varsa alt işverenlerin Kuruma borcu yoksa, ayrıca Kuruma yazı ile
sorulmaksızın hakediş ödemesi yapılır.
İdarece, işveren ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve
prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan
borçlarına mahsup edilmek üzere yapılan kesinti tutarı, ödeme belgesinde
gösterilir.
Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak işi üstlenenlere
yapılacak hakediş ödemelerinden önce, işi üstlenenlerin idari para cezası,
prim ve prime ilişkin borcunun olup olmadığı Kuruma yazılı olarak sorulur
ve bir aylık süre içinde Kurumca yapılacak bildirime istinaden borcu varsa
hakedişinden kesinti yapılır.



46


İş artışları ile fiyat farkı ödemeleri nedeniyle meydana gelen ilave
bedellerden dolayı ihale komisyon kararları ile sözleşmelerden damga
vergisi alınabilmesi için muhakkak surette ihale kararı, ek sözleşme veya
bu kâğıtlar mahiyetinde bulunan protokol, tespit tutanağı gibi herhangi
bir kâğıt düzenlenmesi veya mevcut karar veya sözleşmeye sonradan bu
konuda şerh konulması gerekmektedir.
İş artışları ile fiyat farkı ödemeleri nedeniyle meydana gelen ilave
bedellerden dolayı ihale komisyon kararları ile sözleşmelerden damga
vergisi alınabilmesi için muhakkak surette ihale kararı, ek sözleşme veya
bu kâğıtlar mahiyetinde bulunan protokol, tespit tutanağı gibi herhangi
bir kâğıt düzenlenmesi veya mevcut karar veya sözleşmeye sonradan bu
konuda şerh konulması gerekmekte olup, mevcut sözleşmelerde ilave iş
artışına veya fiyat farkı ödenmesine ilişkin hükümlerin varlığından
hareketle herhangi bir kâğıt düzenlenmeden veya şerh konulmadan ilave
damga vergisi alınması mümkün değildir. Tüm bunların dışında ihale kararı
ve ek sözleşme düzenlenmemiş fakat harcama yetkilisinden olur
alınmışsa, alınan olur hem ihale kararı hem de sözleşmedeki belli parayı
değiştirir mahiyette olduğundan, 488 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi
gereğince en yüksek vergi alınmasını gerektiren sözleşme değişikliği
üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
47

similar documents