Carsten Raad Petersen, HOFOR

Report
STORE VEJLE Å SAMARBEJDET
21. Maj 2014 – KLIKOVAND politikermøde
Carsten Raad Petersen, HOFOR
BAGGRUND
• Regnskyl i 2007 og 2011
• Etablering af ny bane København-Ringsted
• Ønske om koordineret klimatilpasning mellem kommuner og
forsyninger omkring St. Vejle å
2
Albertslund
Glostrup
Høje-Taastrup
Brøndby
St. Vejle å
Vallensbæk
Ishøj
Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose:
6 forsyninger (regnvandstekniske anlæg Vallensbæk sø og
Tueholm sø) - reguleret af landvæsenskommissionskendelser
St. Vejle å:
Reguleret efter vandløbsloven
Køge Bugt
3
FORMÅL MED SAMARBEJDET
• Indgå aftale med Banedanmark om kompensation for mistet
bassinvolumen i Vallensbæk Sø og olieudskiller – 40 mio. kr
• Etablering af erstatningsanlæg
• Klimatilpasning af St. Vejle Å-systemet
• Regulering af tilledning, opmagasinering og udpumpning
4
HOVEDELEMENTER
• Den tekniske løsning:
- Rensevolumen
- Nødbassin
- Nødpumpestation
- Styring og overvågning
• Håndtering af ekstrem nedbør
• Ny samarbejdsaftale – afløser kendelser fra Landvæsenskommission (LVK)
5
PROCES OG AFTALER
• Aftalegruppe forhandler med Banedanmark
- aftalegruppe: kommune- og forsyningsrepræsentanter
• Ny samarbejdsaftale for Kloaksammenslutningen
(erstatter LVK)
–
–
–
–
Principper for hidtidigt samarbejde videreføres
Mulighed for ændring i forudsætninger og afledningsbehov
Enstemmighed
Fordelingsprincipper - ejerforhold og drift
• Borgmestermøde
• Fremlæggelse i kommunal- og selskabsbestyrelser
6
p
Brøndby
Rensebassiner
Nødoverløb
Mose:
Nødbassin
Mobile pumper
Vallensbæk
St. Vejle å
Ishøj
Klimatilpasset løsning:
- Nødbassin kan håndtere en 100-års regn svarende
til 900.000 m3 (i dag håndterer søerne en 15-års
regn)
- Rensegrad øges fra 10 % til 70-80 %
Ishøj Havn:
Nødpumpestation
Køge Bugt
7
DOKUMENTER
•
•
•
•
Aftale med Banedanmark
Ny samarbejdsaftale om Kloaksammenslutningen
Myndighedsbehandling - aftaleforløbet:
- Skabelon til indstillinger til kommuner og forsyninger
– Indstillingspapir (Kommuner og forsyninger)
– Teknisk, juridisk og økonomisk baggrundsnotat
Dokumenter vedrørende anlæg:
- Aftaler om benyttelse, anlæg og drift af pumpestation mv. i Tranegilde Mose
– Vallensbæk Mose Pumpelag
– Arealoverdragelse fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner
- Aftale med Høje-Taastrup Kommune
– Arealer til spildevandsteknisk anlæg
– Støjvold
- Aftaler om arealudnyttelse/-overdragelse til spildevandsteknisk anlæg og
nødpumpestation
– Overdragelse af arealer fra Køge Bugt Strandpark I/S til nødpumpestation
– Benyttelsesret til arealer til spildevandsteknisk anlæg
- Input til myndighedsbehandling
- VVM-screeening, tilladelser mv., udarbejde tidsplaner
8
ERFARINGER I
• Forankring - beslutning om principper og aftale hos
politikere og bestyrelser er vigtig
1. borgmestermøde
2. kommunal- og selskabsbestyrelser
3. rammer for efterfølgende myndighedsbehandling
besluttet
• Værdier - enstemmighed, åbenhed og tillid
• Historikken for tidligere samarbejde betyder noget –
og skal håndteres (gav ny ejerfordeling)
9
ERFARINGER II
• Aftaler
- millimeter-retfærdige aftaler findes ikke. Derfor fokus på
de store linjer i aftalen og sikre at fællesskabet tilgodeses
- Det perfekte projekt findes ikke
• Hold fast i formålet: at løse det hydrauliske problem – men
i respekt for andre forhold/interesser
• Stor deltagerkreds : 6 kommuner og 6 forsyninger i de
første faser – nødvendigt at skære ned på antallet af
parter i anlægsfasen (forsyningerne – den betalende part)
10
11

similar documents