ideologier lib.kons.

Report
Politiska ideologier
Liberalism
Konservatism
Vad är en politisk ideologi?
• Ideologi= läran eller vetenskapen om (politiska) idéerna= idélära
• En samling principer för hur politik skall bedrivas i förhållande till
den existerande verkligheten eller rättare, i förhållande till hur
ideologin uppfattar och beskriver verkligheten.
• Hur världen ser ut och borde se ut samt politiskt handlande.
• En ideologi innehåller analys, utopi och strategi.
• Analys- hur och varför samhället är organiserat som det är
• Utopi- Beskrivning av det perfekta samhället.
• Strategi- plan eller politiskt program för hur man tänker nå utopi.
• En politisk ideologi uttalar sig om varje aspekt av samhällets
organisation samt hur politiken bör bedrivas.
Liberalism (Liber, fri)
• Förespråkare, John Locke (liberalismens
fader), Adam Smith, Thomas Jefferson m.m.
• Grundades i England på 1600-talet(begreppet
liberalism användes inte förrän på 1800-talet).
• Fokuserar på tanken om individens rättigheter
och marknadens frihet.
Liberalism under 1600-talet
• Växte fram genom att folk kände sig förtryckta.
• Kamp mot kyrkans försök att kontrollera människans tänkande
(religionsförtryck). ”leva fredligt trots olika uppfattningar”.
• Kamp mot den ekonomiska utsugningen (kungens monopol, skatter
och tullar).
• Locke 1690, ”Two Treatises of Government”. Människans behov och
hur politiken bör se ut. Sträva efter lycka, använda sitt förnuft och ta
beslut för att må så bra som möjligt. Rätt till ”liv, frihet och
egendom”. Ingen har rätt att använda våld eller tvång (gäller även
staten).
• Lockes idéer användes under ”The Glorious Revolution” 1688 som
begränsade kungamakten och liberaliserade England.
John Locke
Liberalism under 1700-talet
• Lockes tankar gav upphov till den amerikanska
revolutionen.
• Bidrog till en begränsning i statsmaktens roll i
Amerika. Tankar kring avskaffandet av slaveriet
växte fram (Jefferson).
• Jefferson, självständighetsdeklarationen som bl.a.
förespråkar människans lika rättigheter.
• Liberala tankar gav även upphov till den franska
revolutionen i början där Locke och amerikanerna
inspirerade (Frihet, jämlikhet, broderskap).
Liberalism under 1800-talet
• ”Liberalismens århundrade”.
• Begreppet liberalism började användas.
• Kallas liberalismens århundrade genom att
liberala tankar ”slog igenom”.
• 1800-talet- Europa, a) befriade från förtryck
(religion) och missär b) slaveriet hade
upphört c) större frihet för individen d) mindre
statlig inblandning i ekonomin e) öppna
gränser f) ökad yttrandefrihet.
Konservatism- bevara
• Strävar efter bevarande och långsam samhällsförändring
(om det ska ske en förändring ska den vara till det bättre).
• Det som varit hållbart och meningsfullt är värt att bevara.
• Uppstod som en motreaktion till franska revolutionen då
konservativa menade att folket hade satt sig över den
naturliga ordningen som stred mot gud och naturens lagar.
• Kritik mot upplysningen (1800). Ville värna om kyrkan och
religionens roll.
• Betonar fasthållande vid traditioner.
• Familjen som en grund för uppfostran.
• Välfärdsstaten är en konservativ uppfinning som växte fram
i samband med industrialiseringen, Otto von Bismarck.
Edmund Burke
• Konservatismens fader. Lade grunden för
konservatismen.
• ”Reflektioner om den franska revolutionen” (1790).
• Förändringar måste ta hänsyn till landets förflutna och
traditioner. Förändringar måste ske försiktigt.
• Staten ska vara stark så att kampen mellan olika
grupper i samhället kan betraktas som en tävling som
bidrar till en växande välstånd.
• Staten kan endast bli en god och harmonisk stat om en
grupp människor ser till dess bästa.
• Man kan inte påskynda utvecklingen i samhället.
Burke

similar documents