**************************** ************************ GAT/PAT ** 2556

Report
แนวปฏิ บั ติ ใ นการสอบแอดมิ ช ชั่ น และการ
เตรี ย มความพร้ อ มสอบ GAT/PAT
วัน ที่ 13 มกราคม 2555
ณ หอประชุ ม ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎ ศรี ส ะเกษ
รศ. ดร. สั ม พั น ธ์ พั น ธุ์ พ ฤกษ์
ผู้ อานวยการสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(องค์ ก ารมหาชน)
ส ถ า บั น ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
แห่ งชาติ (องค ์ การมหาชน) เป็ น
สถาบัน ทางวิช าการ
และวิช าชีพ
และเป็ นแหล่ งอ้ างอิ ง ระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติทเี่ ชีย
่ วชาญดานการทดสอบ
้
และการประเมิ น ผลทางการศึ กษา
เพือ
่ ให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ แ ล ะ ทุ ก
ประเภทการศึ กษาสู่ระดับสากล
N:
Networking
I:
Innovation,
Integrity
E:
Efficiency,
Excellence
T:
Transparency,
Trust
S:
Standard and
Service mind
• สร้างพันธมิตรเครือขายการทดสอบ
่
และการนาผลไปใช้
• พัฒนานวัตกรรมทีท
่ น
ั สมัย ยึดมัน
่
ในคุณธรรม
• มุงประสิ
ทธิภาพ และความเป็ น
่
เลิศ
 ผลทีโ
่ ปรงใสเชื
อ
่ ถือได้ และมีความ
่
ศรัทธา
 มัน
่ คงในมาตรฐาน และให้บริการ
ดวยใจ
้
อานาจหน้ าที่หลักของ สทศ.
(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. พ.ศ.2548 มาตรา 8)
1. จัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพืน้ ฐาน ด้ านการอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา)
2. ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติและ
ให้ ความร่ วมมือ สนับสนุน การทดสอบ ทั้งระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3. บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
เพือ่ นาผลไปใช้ ในการเทียบระดับและการเทียบโอนผล การเรียนที่มาจาก
การศึกษาในระบบเดียวกันหรือ การศึกษาต่ างระบบ
[email protected]
5
อานาจหน้ าที่หลักของ สทศ. (ต่ อ)
(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. พ.ศ.2548 มาตรา 8)
4. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ นวัตกรรมเกีย่ วกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่ เทคนิคการวัดและ ประเมินผลการศึกษา
5. เป็ นศูนย์ กลางข้ อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้ บริการ
ผลการทดสอบแก่ หน่ วยงานต่ าง ๆ ได้ ท้งั ในประเทศและต่ างประเทศ
[email protected]
6
อานาจหน้ าที่หลักของ สทศ. (ต่ อ)
(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. พ.ศ.2548 มาตรา 8)
6. พัฒนาและส่ งเสริมวิชาการด้ านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึ ง
พัฒนาบุคลากรด้ านการทดสอบและประเมินผล ด้ านการติดตามและประเมินผล
คุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้ การรั บรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่ องมือ
วัดของหน่ วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7.
เป็ นศูนย์ กลางความร่ วมมือด้ านการทดสอบทางการศึกษา ทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
[email protected]
7
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ.
ชื่อย่ อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็มภาษาไทย
O-NET
Ordinary National Education Test
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน
V-NET
Vocational National Education Test
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้ านอาชีวศึกษา
U-NET
University National Education Test
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอุดมศึกษา
N-NET
Non-Formal National
Education Test
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
I-NET
Islamic National Education Test
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้ านอิสลามศึกษา
GAT
General Aptitude Test
การทดสอบความถนัดทั่วไป
PAT
Professional and Academic
Aptitude Test
การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
[email protected]
8
ระบบการผลิตและพัฒนาข้ อสอบ
[email protected]
9
แนวปฏิบัติในการสอบ
Admissions
องค์ ประกอบและค่ านา้ หนักในระบบ Admissions
องค์ ประกอบ
นา้ หนัก (ร้ อยละ)
1. GPAX
20
2. O-NET (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
5 กลุ่มสาระฯ แรก กลุ่มสาระฯ ละ ร้อยละ 5
3 กลุ่มสาระฯ ทีเ่ หลือ รวมกัน ร้อยละ 5
30
3. GAT
10 – 50
4. PAT
0 – 40
รวม
100
องค์ ประกอบและค่ าน้าหนักในแต่ ละสาขา
องค์ ประกอบและค่ าน้าหนักในแต่ ละสาขา
GPAX
หมายถึง เกรดเฉลี่ยจากผลการเรี ยนตลอดหกเทอม (ม.4
ถึงม.6) ของนักเรี ยนทางโรงเรี ยนจะจัดส่ ง GPAX ของ
นั ก เรี ย นทุ ก คนไปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา นักเรี ยนจึงควรตรวจสอบค่ า GPAX ของ
ตนเองและถ้ ามีข้อผิดพลาดจะได้ ขอให้ ทางโรงเรียนแก้ ไข
ก่ อนทีจ่ ะมีการจัดส่ ง
การสอบ O-NET
Ordinary National Education Test
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน
ปี การศึกษา 2554
O-NET ปี การศึกษา 2554
1. วัดตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่เป็ นจุดเน้ นของ สพฐ. ตาม
หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพืน้ ฐานที่สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยน
การสอนของสถานศึกษา และจุดเน้ นของ สพฐ. (สพฐ.จัดทาและ
ส่ งให้ สทศ.เมื่อเดือนมีนาคม 2554)
2. จัดทาผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) ที่ให้ ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง (ผู้แทนจาก สพฐ. ผู้บริ หารสถานศึ กษา ครู
ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ มีส่วนร่ วมพิจารณา
O-NET ปี การศึกษา 2554
3.
ให้ ครู ที่สังกัด สพฐ. (สพฐ. ส่ งรายชื่อครู ที่มีคุณสมบัติตามที่
สทศ. กาหนด เสนอให้ สทศ. พิจารณา) มีส่วนร่ วมในการออก
ข้ อสอบ
4.
พัฒนามาตรฐานของการทดสอบ (Standards of Testing) ให้
มีคุณภาพดียงิ่ ขึน้
5.
จัดทาคลังข้ อสอบ (Item Bank)
6.
จัดตั้ง Examination Board
การสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554
รายวิชาที่สอบ และวัน เวลา สอบ
ข้ สอบทุกช่ วงชั้น มีจานวน 10 ฉบับ ( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
รายวิชา
ภาษาไทย
สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันประกาศผลสอบ
วันสอบ O-NET และจานวนเวลาที่ใช้ สอบ
ช่ วงชั้นที่ 2 (ป.6) ช่ วงชั้นที่ 3 (ม.3) ช่ วงชั้นที่ 4 (ม.6)
27 ก.พ. 2555 28 - 29 ก.พ. 2555 18-19 ก.พ. 2555
50 นาที
90 นาที
2 ชั่วโมง
50 นาที
90 นาที
2 ชั่วโมง
50 นาที
90 นาที
2 ชั่วโมง
50 นาที
90 นาที
2 ชั่วโมง
50 นาที
90 นาที
2 ชั่วโมง
30 นาที
40 นาที
30 นาที
40 นาที
2 ชั่วโมง
30 นาที
40 นาที
20 มี.ค. 2555
20 มี.ค. 2555
18
10 เม.ย. 2555
จานวนข้ อสอบ O- NET มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint)
O- NET มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
ตารางสอบ O- NET มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
รู ปแบบ และตัวอย่ างข้ อสอบ O- NET
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
1. ข้ อสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ โดยเลือกคาตอบที่
ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียง 1 คาตอบ ( 5 ตัวเลือก)
2. ข้ อสอบปรนัยแบบเติมคาตอบหรืออืน่ ๆ (ไม่ เกินร้ อยละ
20 ของคะแนนเต็ม)
1. แบบปรนัย
1.1 เลือกตอบ4 ตัวเลือก เลือก 1 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด (4ตัวเลือก 1คาตอบ)
1.1) แบบ 4 ตัวเลือก
1. แบบปรนัย
1.1 เลือกตอบ4 ตัวเลือก เลือก 2 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด (4ตัวเลือก 2 คาตอบ)
ใ
1. แบบปรนัย
1.3 เลือกตอบ5 ตัวเลือก เลือก 1 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด (5ตัวเลือก 1 คาตอบ)
1. แบบปรนัย
1.4 เลือกตอบ5 ตัวเลือก เลือก 2 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด (5ตัวเลือก 2 คาตอบ)
2. แบบปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่ า 1 คาตอบ
2. แบบปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่ า 1 คาตอบ (ต่ อ)
3. แบบเลือกตอบจากแต่ ละหมวดที่สัมพันธ์ กนั
4. แบบระบายคาตอบที่เป็ นค่ า/ ตัวเลข
ข้อปฏิบตั ิในการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554
1. ระเบียบการเข้ าห้ องสอบ
1) ไม่ มีเลขที่นั่งสอบ ไม่ มีสิทธิ์สอบ
2) ไม่ มีบัตรแสดงตน ไม่ มีสิทธิ์สอบ
3) ไปผิดสนามสอบ ไม่ มีสิทธิ์สอบ
4) ไปสายเกิน 30 นาที ไม่ มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5) ห้ ามนาเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อสารเข้ าห้ องสอบ
6) ให้ นั่งสอบจนหมดเวลา
7) อนุญาต ให้ นานาฬิ กาเข้ าห้ องสอบ (ต้ องเป็ นนาฬิ กาธรรมดาทีใ่ ช้ ดูเวลา
เท่ านั้น)
ข้อปฏิบตั ิในการสอบ O-NET ปี การศึกษา 2554
2.อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาข้ อสอบ
1. ปากกา ใช้ สาหรับกรอกรายละเอียดต่ าง ๆ บนหัวกระดาษคาตอบ
2. ดินสอดา 2B ใช้ สาหรับระบายรหัสวิชา เลขทีน่ ั่งสอบ และคาตอบที่
ต้ องการเลือก
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
3.หลักฐานที่ใช้ ในการเข้ าห้ องสอบ
บัตรประจาตัวนักเรียนทีม่ ีรูป บัตรประชาชน หรือ หลักฐานอย่ างอืน่ ที่
สามารถใช้ แสดงตัวตนของนักเรียน
GAT / PAT คืออะไร
GAT หรือ General Aptitude Test
คือ การสอบวัดความถนัดทัว่ ไป
PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test
คือ การสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
42
สอบ GAT/PAT เพือ่ อะไร
สทศ. จัดสอบ GAT/PAT
เพื่อให้ผูเ้ ข้าสอบสามารถนาผล
การสอบไปใช้เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา
1) ระบบรับกลาง หรื อ Admissions กลาง
2) ระบบรับตรง (ขึ้นอยูก่ บั ประกาศของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย)
43
สอบ GAT/PAT เมื่อไร
สทศ.จัดสอบ GAT/PAT ปี ละ2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ
ตุ ล าคม ของทุ ก ปี นั ก เรี ยนสามารถติ ด ตามก าหนดการและ
รายละเอียดได้ทาง website ของสทศ. (www.niets.or.th)
นักเรี ยนไม่จาเป็ นต้องสมัครทุกวิชา ทุกครั้ง นักเรี ยนควรเลือก
เฉพาะวิชาที่ตอ้ งใช้ในการยืน่ สมัคร Admissions กลาง หรื อรับตรง
และเลือกสมัครสอบในช่วงที่พร้อม
44
สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน
การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสาเร็จ
มี 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1 ½ ชั่วโมง
ส่ วนที่ 2 คือ
45
ความสามารถในการสื่ อสารด้ วยภาษาอังกฤษ (การพูด,
คาศัพท์ , โครงสร้ างการเขียน และการอ่าน)
คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1 ½ ชั่วโมง
สอบวิชาละ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน
มี 7 ประเภท
PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 คือ ความถนัดในการเรียนภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.5 ภาษาบาลี
46
PAT 7.3 ภาษาญีป่ ุ่ น
PAT 7.6 ภาษาอาหรับ
รู ปแบบ และจานวนข้ อสอบ
GAT มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
รู ปแบบ และจานวนข้ อสอบ
GAT มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
รู ปแบบ และจานวนข้ อสอบ
GAT มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
รู ปแบบ และจานวนข้ อสอบ
GAT มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
สิ่ งที่วัด
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
รวม
-
150
ส่ วนที่ 2การสื่ อสารทางภาษาอังกฤษ
1) Speaking and Conversation
2) Vocabulary
3) Structure and Writing
4) Reading Comprehensive
รวม
60
150
GAT ความถนัด ส่ วนที่ 1
ทัว่ ไป
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GAT มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 1 ความ
ถนัดทาง
คณิตศาสตร์
สิ่ งทีว่ ดั
เนือ้ หา
1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจ านวนจริง
4) ความสั มพันธ์ และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์ โปเนนเชียล และ ฟังก์ชัน
ลอการิทมึ
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จานวนเชิงซ้ อน
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GAT มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 1 ความ
ถนัดทาง
คณิตศาสตร์
สิ่ งทีว่ ดั
เนือ้ หา (ต่ อ)
11) ก าหนดการเชิงเส้ น
12) ล าดับและอนุกรม
13) แคลคูลสั เบือ้ งต้ น
14) การเรียงสั บเปลีย่ นและการจัดหมู่
15) ความน่ าจะเป็ น
16) การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
17) การแจกแจงปกติ
ศักยภาพ
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
รวม
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
50
300
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 2
ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
สิ่ งที่วัด
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
105
300
เนือ้ หา
1) สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการด ารงชีวติ
2) ชีวติ กับสิ่ งแวดล้ อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลือ่ นที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ศักยภาพ
1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2) ทักษะการอ่ านบทความ/สถานการณ์ /การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT3
ความถนัดทาง
วิศกรรมศาสตร์
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
80
300
เนือ้ หา
1) กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลือ่ นที่)
2) ไฟฟ้ า แม่ เหล็กไฟฟ้ า คลืน่ แสง และเสี ยง
3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
4) พลังงาน ความร้ อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์ เชิงวิศวกรรม
ศักยภาพ
1) การคิดวิเคราะห์ เชิงช่ างและมิติสัมพันธ์
2) ความถนัดเชิงช่ าง
3) ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่ าง
4) สามัญส านึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่ งแวดล้ อม5)
การแก้ ปัญหา
6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 4
ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรม
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
1) การคิดเชิงตรรก (Logical thinking)
2) ความรู้ ทวั่ ไปทางสถาปัตยกรรม และการ
ออกแบบ
ศักยภาพ
1) การรับรู้ เชิงภาพ
2) ความคิดสร้ างสรรค์
3) จินตนาการและทักษะการวาดเส้ น
รวม
52
300
เนือ้ หา
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 5
ความถนัดทาง
วิชาชีพครู
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
150
300
เนือ้ หา
ความรู้ทวั่ ไปในบริ บทของการ
เป็ นครู
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการเรี ยนรู้
2. คุณลักษณะความเป็ นครู
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
PAT 6
เนือ้ หา
ความถนัดทาง 1) ทัศนศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์ 2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
ศักยภาพ
บูรณาการความรู ้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฎศิลป์
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 7
ความถนัดทาง
ภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.1
ภาษาฝรั่งเศส
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
เนือ้ หา
1) ค าศัพท์ พนื้ ฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์ และโครงสร้ าง (Grammaire)
3) ส านวนในสถานการณ์ ต่างๆ(Socio-culturel)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส และฝรั่งเศสปัจจุบนั
(Culture –la vie quotidienne)
5) การออกเสี ยง (Prononciation)
ศักยภาพ
1) ความสามารถในการอ่ านจับใจความ
2) ความสามารถในการตีความ
3) ความสามารถในการขยายความ และสรุปความ4)
ความสามารถในการสื่ อสาร
5) ทักษะการเขียน
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
สิ่ งทีว่ ดั
PAT 7
ความถนัดทาง
ภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.2
ภาษาเยอรมัน
เนือ้ หา
1) คาศัพท์พ้นื ฐานระดับมัธยมปลาย (Grundwortschatz)
2) ไวยากรณ์ (Grammatik)
3) วัฒนธรรม ชีวติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
Brauchtum)
ศักยภาพ
1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์
ต่างๆได้ถูกต้อง และเหมาะสม (sprachliche Ausdrücke in
verschiedenen Situationen) และส านวน
(Redewendungen)
2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความการ
ขยาย ความและการสรุ ปความ (Cloze-Test ,
Lesetext)
รวม
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 7
ความถนัดทาง
ภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.3
ภาษาญี่ปุ่น
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
เนือ้ หา
1) คาศัพท์ ข้ันพืน้ ฐาน
2) คันจิข้ นั พื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ข้ นั พื้นฐาน
4) ส านวนขั้นพื้นฐานทัว่ ไปในชีวิตประจ าวัน
5) ญี่ปุ่นศึกษา
ศักยภาพ
1) ความสามารถในการสื่ อสาร
2) ความสามารถในการเขียน
3) ความสามารถในการอ่าน
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 7
ความถนัดทาง
ภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.4
ภาษาจีน
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
เนือ้ หา
1) คาศัพท์
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจีนและวัฒนธรรมจีน
5) อักษรจีน
ศักยภาพ
1)
ความสามารถในการสื่ อสาร
2)
ความสามารถในการอ่าน
3)
ความสามารถในการเขียน
รวม
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 7
ความถนัดทาง
ภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.5
ภาษาอาหรับ
สิ่ งทีว่ ดั
เนือ้ หา
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3) คาศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา
ศักยภาพ
ความสามารถในการอ่าน
รวม
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
ผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint) GATมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
วิชา
PAT 7
ความถนัดทาง
ภาษาต่ างประเทศ
PAT 7.6
ภาษาบาลี
สิ่ งทีว่ ดั
จานวนข้ อ
คะแนนเต็ม
100
300
เนือ้ หา
1) คาศัพท์พ้นื ฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา
ศักยภาพ
1) ความสามารถในการอ่านเขียน
2) ความสามารถในการแปลความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ตีความ
รวม
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
รู ปแบบ และตัวอย่ างข้ อสอบ GAT
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554
1. แบบปรนัย
1.1 เลือกตอบ4 ตัวเลือก เลือก 1 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด (4ตัวเลือก 1คาตอบ)
1. แบบปรนัย
1.2 เลือกตอบ4 ตัวเลือก เลือก 2 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด (4ตัวเลือก 2คาตอบ)
1. แบบปรนัย
1.2 เลือกตอบ4 ตัวเลือก
เลือก2 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
(4ตัวเลือก 2คาตอบ) (ต่ อ)
1. แบบปรนัย
1.3 เลือกตอบ5 ตัวเลือก
เลือก 1 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
(5ตัวเลือก 1 คาตอบ)
1. แบบปรนัย
1.4 เลือกตอบ 6 ตัวเลือก
เลือก 1 คาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
( 6 ตัวเลือก 1 คาตอบ)
2. แบบเลือกคาตอบจากแต่ ละหมวดที่มีความสั มพันธ์ กนั
3. แบบระบายคาตอบที่เป็ นค่ า/ตัวเลข
4. แบบอัตนัยตรวจด้ วยคน
5. บทความให้ อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบสั มพันธ์ กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
5. บทความให้ อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบสั มพันธ์ กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
5. บทความให้ อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบสั มพันธ์ กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
5. บทความให้ อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบสั มพันธ์ กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
วันสอบ
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2554
วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2554
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2554
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2554
95
เวลา
08.30 – 11.30 น.
13.00 – 16.00 น.
08.30 – 11.30 น.
13.00 – 16.00 น.
08.30 – 11.30 น.
13.00 – 16.00 น.
08.30 – 11.30 น.
13.00 – 16.00 น.
รหัส และ ชื่อวิชา
85 GAT ความถนัดทัว่ ไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิ ตศาสตร์
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
ประกาศผลสอบ 10 เมษายน 2554
1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน)
ข้ อมูลเกีย่ วกับการสอบ O-NET และ GAT/PAT
www.niets.or.th
2. สมาคมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย
ข้ อมูลเกีย่ วกับ Admissions กลาง
www.cuas.or.th
ทีอ่ ยู่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่ า ชั้น 36
โทร. 02 217 3800
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทรสาร 02 219 2996
กรุงเทพฯ 10400
website www.niets.or.th
97

similar documents