1-31 ส.ค. 57 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Report
ปฏิทนิ การรั บบุคคลเข้ าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ประจาปี การศึกษา 2558
กิจกรรม
โครงการ
MDX,MD02,DTX
ODOD
CPIRD
รับสมัคร / -คัดกรอง ODOD
สอบคัดกรอง ODOD ครัง้ ที่ 1
ประกาศผลสอบคัดกรอง ODOD
เข้ าค่ายเสริมความเข้ มแข็งODOD
ประกาศผังที่นงั่ สอบ
สอบข้ อเขียน
15-31 ก.ค. 57
4-11 ส.ค. 57
30-31 ส.ค. 57
11-25 ส.ค. 57 1-10 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบข้ อเขียน
25 ก.ย. 57
20 พ.ย. 57
สอบขันตอนที
้
่2
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
รายงานตัวขึ ้นทะเบียนฯ
ทาสัญญาฯ
ส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ให้ กสพท.
2-3 ต.ค. 57
15 ต.ค. 57
20-24 ต.ค. 57
24 ต.ค. 57
31 ต.ค. 57
27-28 พ.ย. 57
12 ธ.ค. 57
15-19 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
25 ธ.ค.57
20 ก.ย. 57
30 ก.ย. 57
......... ต.ค.
- 57
14-17 ต.ค. 57
25-26 ต.ค. 57
โควต้ า มข.
17 ก.ย.- 6 ต.ค.57
-
กสพท.
รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ
1-31 ส.ค. 57
รับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
กับ สทศ.ประมาณ พ.ย.57
สอบ 7 วิชา 17-18 ม.ค.58
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
สอบวิชาเฉพาะ
สอบ 1 พ.ย. 57
13-15 ธ.ค. 57
ประกาศวิชาเฉพาะ 26 พ.ย.57
เลือกคณะ/สาขา 6-13 ม.ค.58
ประกาศวิชาสามัญ 18 ก.พ.58
26 ก.พ.- 5 มี.ค.58
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
9 มี.ค. 58
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
มี.ค. 58
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
มี.ค. 58
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
มี.ค. 58
สอบ GAT/PAT ครัง้ ที่ 1/2558 ส่ง Clearing house
7-10 มี.ค.58
ภายใน พ.ค.
(ดูรายละเอียดจาก สทศ.)
หมายเหตุ - วัน/เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์บ้านเมือง
- สอบขันตอนที
้
่ 2 หมายถึง การทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ์
- DTX เป็ นโครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ดูรายละเอียดจาก กสพท.)

similar documents