- โรงเรียนสตรีภูเก็ต

Report
1
ช่องทางเข้ามหาวิทยาลัย
1.
2.
ระบบรับตรง โควตา พิเศษ มหาวิทยาลัยทาเอง รับ 50% ของที่
นั่ง รู้ ผล กลางเดือนกุมภาพันธ์
ระบบรับกลาง (Admission กลาง) นักเรียนต้ องสมัคร
เสี ยค่ าสมัคร 250 บาท รู้ ผลช่ วงกลางเดือนพฤษภาคม
(Admissions กลาง คือการรับบุคคลเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 23
แห่ งรวมเอกชนต่ างๆเช่ น ม.หอการค้ า/ม.กรุงเทพฯลฯ )
2
23 มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้ าร่ วม Admission
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทัว่ ประเทศ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าฯลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
3
สรุปเกณฑ์ ในการ Admission ของปี 2556
1.องค์ประกอบหรือค่านา้ หนัก คงใช้ในปี การศึกษา 2553
2.การแยก PAT2 วิทยาศาสตร์ออกเป็ น PAT 2.1 เคมี / PAT 2.2 ฟิ สิกส์
และ PAT 2.3 ชีววิทยา
3.การสอบ GAT/PATลดเหลือ 2 ครัง้ (เดือนตุลาคมปี 55+เดือนมีนาคมปี 56)
4.จัดสอบเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านัน้
5.เก็บคะแนนไว้ 2 ปี นับจากวันสอบ ค่าสมัครเดิม200บ.เหลือ140 บาท
6.คงเวลาสอบ GAT ไว้ 3 ชัว่ โมง ส่วน PAT เหลือ 2 ชัว่ โมง
7.คะแนนสูงสุดควรพิจารณาจากคะแนนดิบหรือคะแนนมาตรฐาน
ซึง่ แปลงจากคะแนนดิบ เพือ่ ให้อยู่ในสเกลเดียวกัน
4
1.GPAX คือ ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
(20%)
2.O-netคือ Ordinary National Education testing เป็ นการทดสอบความรู้
รวบยอดปลายช่ วงชั้น โดยทดสอบความรู้ใน 8 กลุ่มสาระ(30%)
(วิทย์ /คณิต/อังกฤษ/สั งคม/ไทย/พละ+สุ ขศึกษา/การงานและศิลปะ)
3. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทัว่ ไป(10-50%)
(สอบวิชาไทย+วิชาอังกฤษ)
4. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะวิชาชีพ
เลือกสอบตามคณะที่นักเรียนสนใจ (0-40%)
เช่ นเลือกคณะเภสั ชศาสตร์ ยนื่ คะแนนGATและPAT2
แต่ ถ้านักเรียนเลือกคณะนิเทศศาสตร์ ยืน่ คะแนน GATและPAT7
5
6
กลุ่มสาขาวิชา
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ /
พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/สหเวชฯ/
วิทย์กฬี า/เทคนิคการแพทย์
2. คณะวิทยาศาสตร์/
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
องค์ประกอบ (%)รวม 100%
GPAX O-NET GAT
PAT
20%
20%
20%
30%
30%
30%
(PAT1=ถนัดทางคณิต PAT2=ถนัดทางวิทย์ PAT3=ถนัดทางวิศวฯ)
20%
PAT1 = 20%
PAT2 = 20%
10%
PAT1 = 20%
PAT2 = 20%
15%
PAT2 = 15%
PAT3 = 20%
7
กลุ่มสาขาวิชา
4. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
5. คณะเกษตรศาสตร์/วนศาสตร์/
เทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะบริหาร/เศรษฐศาสตร์/การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
องค์ประกอบ (%)รวม 100%
GPAX O-NET GAT
PAT
20%
20%
20%
30%
10%
PAT4 = 40%
30%
10%
PAT1 = 10%
PAT2 = 30%
30%
10%
40%
PAT1 = 40%
PAT7= 10%
(PAT1=ถนัดทางคณิต PAT2=ถนัดทางวิทย์ ฯ PAT4=ถนัดทางสถาปัตย์ PAT7=ถนัดทางภาษา)
8
องค์ประกอบ (%)รวม 100%
กลุ่มสาขาวิชา
GPAX O-NET
GAT
PAT
7. คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์/
พลศึกษาและสุขศึกษา
20% 30%
20%
PAT5 = 30%
8. คณะศิลปกรรม/นาฏศิลป์/
ดุรยิ างคศิลป์
10% 30%
20%
PAT4/6 = 40%
9. คณะนิเทศศาสตร์/วารสาร
ศาสตร์/อักษรศาสตร์
20%
30%
PAT1/7 = 20%
30%
(PAT1=ถนัดทางคณิต PAT5=ถนัดทางวิชาชีพครู PAT6=ถนัดทางศิลปศาสตร์ )
(PAT7=ถนัดทางภาษา->ฝรั่งเศส/เยอรมัน/ญีป่ ุ่ น/จีน/อาหรับ/บาลี)
ระบบเคลียร์ ริ่งเฮาส์ หรือศูนย์ประสานงานรับตรง ทีจ่ ะคอยรับ
รายชื่อของนักเรียนที่ติดและประกาศรายชื่อว่ าติดรับตรงที่ไหนหรือ
นักเรียนต้ องตัดสิ นใจว่ าจะเลือกมหาวิทยาลัยใด เมื่อเลือกแล้ ว สอท.
จะประกาศรายชื่อนักเรียนอีกครั้ง ให้ มหาวิทยาลัยแต่ ละแห่ งรับทราบ
เพือ่ จะได้ ไม่ ไปกันที่นักเรียนคนอืน่ ๆ ซึ่งการดาเนินการนีจ้ ะเป็ นช่ วง
เดียวกับทีม่ หาวิทยาลัยต่ างๆ มีการส่ งรายชื่อนักเรียนที่ติดรับตรง
ตัดสิ ทธิ์แอดมิชชั่นกลางพอดี
(สอท.คือสมาคมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย)
10
การรับตรงส่ วนกลางที่ได้ ปรับเปลีย่ นใหม่ ในปี นี้ นักเรียน จะต้ อง
อ่ านหนังสื อขึน้ อีกเท่ าตัว!! เพราะจะมีวชิ าที่ต้องสอบเพิม่ อีก 7 วิชา
ซึ่งไม่ นับรวม GAT/PAT,O-NET ทีน่ ักเรียนจะต้ องสอบอยู่แล้ ว
ด้ วยนะ
จากทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่
23 เม.ย. 54ที่ผ่านมา ทปอ.ได้ สรุปว่ า ระบบรับตรงใน
สถาบันอุดมศึกษาต่ างๆ จะมีการสอบเพิม่ อีก 7 วิชา คือ เคมี ชีวะ
ฟิ สิ กส์ คณิตศาสตร์ สั งคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยจะ
จัดสอบในช่ วงต้ นเดือนมกราคม 2556 และมอบให้ สทศ.เป็ นผู้ดูแล
การจัดสอบอีก
11
ตัวอย่ างปี 2554 สทศ. แจ้ งปฎิทนิ การสอบทั้ง 7 วิชา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)รับสมัครวันที่ 1-30 ต.ค. ผ่ านทางเว็บไซต์
สทศ.www.niets.or.th
2) ค่ าสมัครวิชาละ 100 บาท สอบวันที่ 7-8 ม.ค.
3)ประกาศผลวันที่ 5 ก.พ. และผลสอบนั้นใช้ ได้ 1 ปี เท่ านั้น
(ซึ่งจากนี้ สอท.จะต้ องประกาศให้ นักเรียนได้ รับทราบต่ อไป
หากมีการเปลีย่ นแปลง)
*(สอท.คือสมาคมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย)*
12
ตารางการสอบแบบคร่ าวๆมาให้ นักเรียนจะได้ จัดระเบียบชีวิตตัวเอง
เดือน
วิชา
ระบบ
ตุลาคม 2555
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
แอดมิชชั่นกลาง
มกราคม 2556
สอบรับตรง7วิชา
รับตรงส่ วนกลาง
กุมภาพันธ์ 2556
สอบ O-NET
แอดมิชชั่นกลาง
มีนาคม 2556
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
แอดมิชชั่นกลาง
เมษายน 2556
ยืน่ คะแนนแอดมิชชั่น/เลือกคณะ
แอดมิชชั่นกลาง
13
ทุนการศึกษา/โควตาต่ างๆ
มศว.รับสมัครสอบตรง หลายคณะ เปิ ดรับสมัคร 21 พ.ค. - 24 ก.ค. 55
ถ้ าสาขาแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมโครงการกับคณะแพทย์ ของมหาวิทยาลัยนอต
ติงแฮมซึ่งเปิ ดรับสมัคร1 ส.ค. -21 ธ.ค. 55/โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ ายคณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร 1ต.ค. - 23 พ.ย. 55
ม.ศิลปากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ
สมัครรอบแรก 28 พ.ค. - 6 ก.ค. 55 นร.ต้ องมี GPAXอันดับ 1-35 แผนวิทย์ คณิต/ สมัครรอบสอง 2ก.ค. - 14 ก.ย. 55 นร.ต้ องมี GPAXอันดับ 1-50 แผน
วิทย์ -คณิต
14
ทุนการศึกษา/โควตาต่ างๆ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเภทเรียนดี รับสมัคร 1 มิ.ย.
-31 ก.ค. 55 GPAX 3.00 ขึน้ ไป / ทุนเพชรพระจอมเกล้า รับสมัคร 1 ส.ค.
-30 ก.ย. 55 GPAX 2.50 - 3.00
มอ.หาดใหญ่ รับสมัคร 12 มิ.ย. -27 ก.ค. 55 เข้ าศึกษาใน
คณะแพทย์ แผนไทยภายใต้ โครงการทายาทแพทย์ แผนไทยนักเรียนต้ อง
มีญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรงเป็ นแพทย์แผนไทย GPAX 3.25 ขึน้ ไป
ม.ธรรมศาสตร์ จัดสอบ Smart-I ถึง 11 ครั้ง เพือ่ เข้ าศึกษาต่ อ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี รับสมัครตั้งแต่ 27 ก.พ. -10 ธ.ค. 55
ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ หัวหิน จัดสอบภาษาอังกฤษฟรี เพือ่
เข้ าศึกษาต่ อสาขาธุรกิจการบิน/ธุรกิจการท่ องเทีย่ ว/ธุรกิจการโรงแรม
15
ทุนการศึกษา/โควตาต่ างๆ
วิทยาลัยดุสิตธานีโครงการพิเศษปี 2556 GPAX 3.00ขึน้
ไป รับสมัคร 12 มิ.ย. -12 ต.ค. 55
ม.รังสิ ตจัดทดสอบวัดความรู้ ส่ ู เส้ นทางo-net เพือ่ วัด
ความรู้ และมีทุนมอบให้ กบั นักเรียนสอบได้ คะแนนสู งสุ ดถึง 150
ทุนทัว่ ประเทศ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ มอบทุนเจียระไนเพชร
2 ทุนในสาขาธุรกิจค้ าปลีก/ธุรกิจอาหาร GPAX 3.00ขึน้ ไป
16
ทุนการศึกษา/โควตาต่ างๆ
มอ.ทั้ง 5 วิทยาเขต. มีโครงการเรียนดียนื่ GPAX+สั มภาษณ์ /ยืน่ GAT-PAT+
สั มภาษณ์ /สอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง มีมหาวิทยาลัยเข้ าร่ วม
ถึง 9 สถาบัน เช่ น ม.แม่ ฟ้าหลวง/ม.ขอนแก่น/ม.เชียงใหม่ /ม.หอการค้ า/ม.พายัพ
ม.กรุ งเทพ/ม.หัวเฉียวฯ/ม.อัสสั มชัญและม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรีและ
รวมทั้ง 5 วิทยาเขตของมอ.(ตรัง/สุ ราษฎร์ ฯ/หาดใหญ่ /ปัตตานี/และภูเก็ต) ช่ วงปลายส.ค.ทุก
ปี จัดสอบปลาย พ.ย. ทุกปี
จุฬาลงกรณ์ รับตรง หลายโครงการโอลิมปิ กวิชาการ/โครงการห้ องเรียน
วิทยาศาสตร์ ยืน่ GPAX+สอบ+สั มภาษณ์ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน/ต้ นก.ค.
ม.ขอนแก่น หลักสู ตรแพทยศาสตร์ ยนื่ GPAX 3.5 ขึน้ ไป+สอบ+สั มภาษณ์
มอ.หาดใหญ่ หลักสู ตรพยาบาลไนติงเกิล ยืน่ GPAX 3.5 ขึน้ ไป+สอบ+
สั มภาษณ์
17
ทุนการศึกษา/โควตาต่ างๆ
ม.เอเชียน มอบทุนการศึกษา 132 ทุนทัว่ ประเทศ ยืน่ GPAX+
สอบ+สั มภาษณ์
ม.รังสิ ต จัดโครงการ84 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษามหาราช
ยืน่ GPAX+สอบ+สั มภาษณ์
ม.ศรีปทุมมอบทุนตัวแทนจังหวัด 1 ทุนยืน่ GPAX+สอบ
สั มภาษณ์
ม.อัสสั มชัญมอบทุนการศึกษา 2 ทุนสาหรับนักเรียนสายวิทย์ และ
สายศิลป์ ยืน่ GPAXทีม่ ีคะแนนสู งสุ ด(3.50ขึน้ ไป)+สอบสั มภาษณ์ /
สาหรับนักเรียน GPAX ไม่ ถงึ ก็ทุนสอบแข่ งขันโครงการทุนสารวจโลก
ELISTENIHG
18
ทุนการศึกษา/โควตาต่ างๆ
สานักงาน กพ.จัดสอบแข่ งขันเพือ่ รับทุนรัฐบาล GPAX
3.50 ขึน้ ไป+สอบ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย GPAX3.50 ขึน้ ไป+
สอบ+สั มภาษณ์
ทุนโครงการ 1 อาเภอ1 ทุน GPAX3.00 ขึน้ ไป+สอบ+
สั มภาษณ์ สมัครทีส่ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
19
ผลการเข้ าศึกษาต่ อปี 2552-2554
ปี การศึกษา 2552
จานวน (คน)
ปี การศึกษา 2553
จานวน (คน)
ปี การศึกษา 2554
จานวน (คน)
1 มหาวิทยาลัยปิ ดของรัฐ
338
340
322
2 มหาวิทยาลัยเปิ ดของรัฐ
13
14
5
3 มหาวิทยาลัยเอกชน
56
80
86
4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ
10
11
14
ที่
สถานศึกษา
20
ที่
สถานศึกษา
5 ม.ราชภัฏฯวิทยาเขตต่ างๆ
6 วิทยาลัยพยาบาล
เรียนต่ อต่ างประเทศ /
7 ทางาน
รวม
ปี การศึกษา 2552 ปี การศึกษา 2553
จานวน (คน)
จานวน (คน)
ปี การศึกษา 2554
จานวน (คน)
88
84
96
4
14
21
4
10
523
550
542
21
ลาดับ
สถานศึกษา
ม.สงขลานครินทร์
1 (รับตรง)
ผลสอบ
2 Admission
โควตารับตรง
3 สถาบันอืน่
รวม
ปี การศึกษา
2552
จานวน (คน)
ปี การศึกษา
2553
จานวน (คน)
ปี การศึกษา
2554
จานวน (คน)
225
274
268
159
168
166
139
523
108
550
108
542
22
23

similar documents