ระบบรับตรง (โควตา)

Report
การสอบคัดเลือกนักเรี ยน
ระบบรั บตรง(โควตา) และ โครงการพิเศษ
ปี การศึกษา 2557
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ
ตามความต้ องการของแหล่ งจ้ างงานระดับแนวหน้ า
และได้ ค่าจ้ างสูงกว่ าเกณฑ์ เฉลี่ย
2
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ
ตามความต้ องการของแหล่ งจ้ างงานระดับแนวหน้ า
เป้าหมาย
และได้ ค่าจ้ างสูงกว่ าเกณฑ์ เฉลี่ย
3
การดาเนินการ
การสมัครสอบ
• สมัครผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
• วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2556
ค่ าสมัครและการชาระ
• 250 บาท (สองร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
• ชาระผ่ านธนาคาร 1-21 พฤศจิกายน 2556
4
นักเรี ยนส่ งใบสมัครให้ มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์
• 4 – 22 พฤศจิกายน 2556
พร้ อมหลักฐานดังนี ้
• สาเนาใบสมัคร
• สาเนาใบชาระเงินผ่ านธนาคาร
• หนังสือรั บรองผลการเรี ยน (GPA) 5 ภาคเรี ยน
5
การดาเนินการ
ประกาศรายชื่อ
• 31 มกราคม 2557
ตรวจร่ างกาย/สัมภาษณ์
• 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจร่ างกาย ณ รพ.ม.นเรศวร
• 9 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์
6
ประกาศผลครั ง้ สุดท้ าย
• 14 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันสิทธิ์/ชาระเงิน
• กรอกข้ อมูลยืนยันสิทธิ์
14 – 23 กุมภาพันธ์ 2557
7
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ชาระเงิน
• 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
รายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสิต
• 17 – 20 กรกฎาคม 2557
• จองหอพัก/ย้ ายทะเบียนบ้ าน
• ส่ งใบแสดงคุณวุฒแิ ละผลคะแนน O-NET
เปิ ดภาคเรี ยน ปี การศึกษา 2557
• 11 สิงหาคม 2557
9
คะแนน O-NET ปี การศึกษา 2555
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คะแนนเต็ม เฉลี่ยระดับชาติ เฉลี่ย มน.
01 ภาษาไทย
100
47.16
51.23
02 สังคมศึกษาฯ
100
36.26
39.78
03 ภาษาอังกฤษ
100
22.13
25.51
04 คณิตศาสตร์
100
22.73
29.27
05 วิทยาศาสตร์
100
32.87
34.18
06 สุขศึกษาฯ
100
53.67
60.28
07 ศิลปะ
100
32.71
33.66
08 การงานอาชีพฯ
100
45.73
54.78
10
กระจายโอกาสโดยการแบ่งขนาดโรงเรียน
1.ขนาดใหญ่
• 230 คนขึน้ ไป
2.ขนาดกลาง • 100 - 229 คน
3.ขนาดเล็ก
• 99 คนหรื อน้ อยกว่ า
11
องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค
GAT
PAT/กสพท
• ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย 5 ภาคเรี ยน
• ความถนัดทั่วไป
• ภาษาอังกฤษ
• ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
• วิชาเฉพาะทางการแพทย์
12
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์ ทรั พยากรฯ
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
13
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 1
PAT 2
ความถนัดทั่วไป
20%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
25%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
35%
14
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
องค์ ประกอบ
GPA 5
ภาคเรียน
GAT
PAT 1
PAT 2
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
20%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
30%
15
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์
องค์ ประกอบ
GPA 5
ภาคเรียน
GAT
PAT 1
PAT 2
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
15%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
35%
16
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรี ยน
ผลการเรียนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
20%
PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
25%
PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
35%
17
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(สถ.บ.)
หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
30%
PAT 4
ความถนัดทางสถาปั ตย์
50%
18
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ศป.บ.)
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
30%
PAT 6
ความถนัดทางศิลปกรรม
50%
19
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
20
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (ต่อ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
21
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 6 ปี )
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 1
PAT 2
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
10%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
40%
22
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (6ปี )
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง (4ปี )
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 2
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
50%
23
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 4 ปี )
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
30%
PAT 2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
50%
24
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 2
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
50%
25
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
องค์ ประกอบ
GPA 5
ภาคเรียน
GAT
PAT 2
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
50%
26
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 2
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
50%
27
กลุ่มสังคมศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ(NUIC)
28
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
80%
29
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
80%
30
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
80%
31
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ต่อ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 1
ความถนัดทั่วไป
70%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
10%
32
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ต่อ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 1
ความถนัดทั่วไป
60%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
20%
33
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ต่อ)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
PAT 1
ความถนัดทั่วไป
55%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
25%
34
คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )
หลักสูตร กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา,
ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
50%
PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
30%
35
คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )
หลักสูตร กศ.บ.(ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์)
องค์ ประกอบ
GPA 5
ภาคเรี ยน
GAT
PAT 1
PAT 2
PAT5
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
ผลการเรียนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
ความถนัดทั่วไป
30%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
20%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
20%
ความถนัดทางวิชาชีพครู
10%
36
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
80%
37
วิทยาลัยนานาชาติ (NUIC)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
GPA 5
ภาคเรียน
ผลการเรี ยนชัน้ ม.ปลาย
ม.4-ม.6 ภาคต้ น
20%
GAT
ความถนัดทั่วไป
70%
PAT 1
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
10%
38
โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี )
การดาเนินการ
• สมัครเหมือนโควตา
• สมัครได้ ทงั ้ 2 โครงการ ทัง้ โครงการระบบรั งตรง (โควตา)
และโครงการระบบรั บตรง คณะแพทยศาสตร์
• ไม่ ตัดสิทธิ์โควตา
ค่ าสมัคร
• 250 บาท (สองร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
39
โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี ) ต่อ
• สมัครผ่ านระบบเครื อข่ าย Internet ที่ www.admission.nu.ac.th
– วันที่ 4 – 25 พ.ย. 56
• ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ารั บการตรวจร่ างกายและสอบสัมภาษณ์
– วันที่ 20 ก.พ. 57
• ทดสอบจิต/ตรวจร่ างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
– วันที่ 24 ก.พ. 57
• สอบสัมภาษณ์
– วันที่ 26 ก.พ. 57
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา
– วันที่ 28 ก.พ. 57
40
โครงการระบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี ) ต่อ
องค์ ประกอบ
GPA 5
ภาคเรี ยน
GAT
PAT 1
PAT 2
กสพท
รายวิชา
ค่ านา้ หนัก
ผลการเรียนชัน้ ม.ปลาย ม.4ม.6 ภาคต้ น
20%
ความถนัดทั่วไป
20%
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
10%
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
30%
วิชาเฉพาะทางการแพทย์
20%
41
วิธีการจัดสรรที่นัง่ ให้กบั ขนาด ร.ร. ต่างๆ
ขนาด ร.ร.
จานวน
ผู้สมัคร
ร้ อยละ
ได้ ท่ นี ่ ัง
(120 คน)
ได้ ท่ นี ่ ัง
(150 คน)
1.ใหญ่ (≥230 )
500
50
60
75
2.กลาง
(100-229)
3.เล็ก (≤ 99)
300
30
36
45
200 20
1,000 100
24
120
30
150
รวม
42
วิธีการคานวณคะแนน
ตัวอย่าง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
องค์ ประกอบ ค่ านา้ หนัก ค่ านา้ หนักแปลง
เป็ นคะแนน
GPA 5
GAT
PAT 2
PAT 3
รวม
20%
30%
20%
30%
100%
200
300
200
300
1000
GPA /
คะแนนดิบ
คะแนนนาไป
จัดลาดับ
3.25(4.00) 162.50
190(300)
190
100(300) 66.666
120(300)
120
539.16
43
วิธีการคานวณคะแนน
ตัวอย่าง หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
องค์ ประกอบ ค่ านา้ หนัก ค่ านา้ หนักแปลง
GPA /
เป็ นคะแนน
คะแนนดิบ
GPA 5
GAT
PAT 2
PAT 3
รวม
20%
80%
100%
200
800
0
0
1000
คะแนนนาไป
จัดลาดับ
3.25(4.00) 162.50
190(300) 506.666
0
0
0
0
669.166
44
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1.
คณะ/สาขาวิชา
คณะสังคมศาสตร์ และคณะนิตศิ าสตร์
อัตรา/ภาคเรียน
10,000
2. คณะมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
10,000
12,000
3.
10,000
12,000
14,000
ยกเว้ น สาขานาฏศิลป์ไทย, ดุริยางคศาสตร์ ไทย
และดุริยางคศาสตร์ ตะวันตก
คณะบริหารธุรกิจ ฯ ทุกสาขาวิชา
ยกเว้ น สาขาการเงินและการธนาคาร
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
45
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลาดับ
4.
5.
คณะ/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ยกเว้ น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ ศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ ทุกสาขาวิชา
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
7. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
อัตรา/ภาคเรียน
12,000
10,000
30,000
15,000
15,000
12,000
46
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลาดับ
8.
9.
คณะ/สาขาวิชา
อัตรา/ภาคเรียน
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ
สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร, ภูมิศาสตร์ ,
12,000
วิทยาศาสตร์ การประมง, และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร,
15,000
และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ /วิทยาการคอมฯ/เทคโนโลยี
14,000
สารสนเทศ/สถิติ
สาขาชีววิทยา/ฟิ สิกส์ /ฟิ สิกส์ ประยุกต์
สาขาเคมี
15,000
16,000
47
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ลาดับ
10.
11.
12.
คณะ/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์ /คณะทันตแพทยศาสตร์ /
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะสาธารณสุขศาสตร์
อัตรา/ภาคเรียน
คณะสหเวชศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
ยกเว้ น หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
15,000
20,000
13. คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทุกสาขาวิชา
ยกเว้ น สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
และสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
20,000
15,000
12,000
15,000
48
อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ค่ าธรรมเนียมเพิ่มจากค่ าเทอม ได้ แก่
1. ค่ าบริการขนส่ งมวลชนภายใน ม.เรศวร
2. ค่ าบารุ งและค่ าธรรมเนียมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
3. ค่ าบารุ งและค่ าธรรมเนียมการใช้ บริการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ สิน้
จานวน 200 บาท
จานวน 500 บาท
จานวน 400 บาท
จานวน 1,100 บาท
ตัวอย่ าง หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ค่ าเทอม 10,000 บาท + ค่ าธรรมเนียมเพิ่ม
1,100 บาท ต้ องจ่ ายทัง้ สิน้ 11,100 บาท
49
นิสิตชัน้ ปี 1 ต้ องอยู่หอพักทุกคน
อัตราค่ าหอพักมหาวิทยาลัย
ประเภท
ภาคเรียนปกติ
ภาคฤดูร้อน
1.
ห้ องพัดลม
5,750
2,300
2.
3.
4.
ห้ องแอร์
6,500
2,600
ค่ านา้
ฟรี
ฟรี
ค่ าไฟฟ้า
5 บาท/หน่ วย
5 บาท/หน่ วย
จองห้ องพักออนไลน์ ได้ ท่ ี www.nudorm.nu.ac.th
50
ปฏิทนิ การสอบ GAT-PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา และ O-NET
GAT/PAT
GAT/PAT วิชาสามัญ
ธ.ค. 56(1/57) มี.ค. 57(2/57)
7 วิชา
O-NET
วันรับสมัคร
1-27 ต.ค. 56 15-26 ม.ค.57 1-24 พ.ย.56
-
วันสอบ
7-10 ธ.ค. 56 8-11 มี.ค.57 4-5 ม.ค. 57 ปลาย ก.พ.57
วันประกาศ
ผลการสอบ
19 ม.ค. 57
กิจกรรม
27 เม.ย.57
11 ก.พ. 57 ต้ น เม.ย. 57
www.niets.or.th : website ของ สทศ.
51
ตารางสอบ GAT-PAT ธ.ค. 56 (1/57)
วันสอบ
เวลา
รหัส
รายวิชา
7 ธ.ค.56 08.30-11.30 85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00-16.00 71 PAT1 คณิตศาสตร์
8 ธ.ค.56 08.30-11.30 72 PAT2 วิทยาศาสตร์
13.00-16.00 75 PAT5 วิชาชีพครู
52
ตารางสอบ GAT-PAT ธ.ค. 56 (1/57) ต่อ
วันสอบ
เวลา
รหัส
รายวิชา
9 ธ.ค.56 08.30-11.30 73 PAT3 วิศวกรรมศาสตร์
13.00-16.00 74 PAT4 สถาปั ตย์
10 ธ.ค.56 08.30-11.30 76 PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์
13.00-16.00 77- PAT77-82
82 ภาษาต่ างประเทศ
53
ตารางสอบ GAT-PAT มี.ค. 57 (2/57)
วันสอบ
เวลา
รหัส
รายวิชา
8 มี.ค.57 08.30-11.30 85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00-16.00 71 PAT1 คณิตศาสตร์
9 มี.ค.57 08.30-11.30 72 PAT2 วิทยาศาสตร์
13.00-16.00 75 PAT5 วิชาชีพครู
54
ตารางสอบ GAT-PAT มี.ค. 57 (2/57) ต่อ
วันสอบ
เวลา รหัส
รายวิชา
10 มี.ค.57 08.30-11.30 73 PAT3 วิศวกรรมศาสตร์
13.00-16.00 74 PAT4 สถาปั ตย์
11 มี.ค.57 08.30-11.30 76 PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์
13.00-16.00 77- PAT77-82
82 ภาษาต่ างประเทศ
55
ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
(วิชาละ 100 คะแนน)
วันที่
วิชา
เวลาใช้ สอบ
4 ม.ค. 57 สังคมศึกษา
1 ชั่วโมง 30 นาที
4 ม.ค. 57 คณิตศาสตร์
1 ชั่วโมง 30 นาที
4 ม.ค. 57 ภาษาไทย
1 ชั่วโมง 30 นาที
4 ม.ค. 57 ฟิ สิกส์
1 ชั่วโมง 30 นาที
56
ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
(วิชาละ 100 คะแนน)
วันที่
วิชา
เวลาใช้ สอบ
5 ม.ค. 57 ภาษาอังกฤษ
1 ชั่วโมง 30 นาที
5 ม.ค. 57 เคมี
1 ชั่วโมง 30 นาที
5 ม.ค. 57 ชีววิทยา
1 ชั่วโมง 30 นาที
57
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ
ปี การศึกษา 2557
กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
58
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ 11 โครงการ คือ
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรี ยนเป็ นเลิศ
2. โครงการส่ งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาหรั บเด็กและเยาวชน
4. โครงการรั บนักเรี ยนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด
โครงงานนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุ นเยาว์ (YSC)
5. โครงการส่ งเสริมเยาวชนดีเด่ นด้ านกีฬา และผู้นาเชียกีฬา
59
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ 11 โครงการ คือ
6. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
(ลูกพระฆเนศ)
7. โครงการสาหรั บผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ าน
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
8. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านทัศนศิลป์
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านนาฏศิลป์ ดนตรี
10. โครงการสาหรั บผู้ท่ มี ีความสามารถทางด้ าน
ทัศนมาตรศาสตร์
11. โครงการเด็กดีมีท่ เี รี ยน
60
การดาเนินการ
การสมัครสอบ
• สมัครได้ โครงการเดียวเท่ านัน้
• สมัครผ่ านระบบเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต วันที่ 14-31 ต.ค.56
• ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้ วยตนเองที่ มน.พิษณุโลก
วันที่ 2-3 พ.ย. 56
ค่ าสมัคร
• 250 บาท (สองร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
61
การดาเนินการ (ต่อ)
• ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ าทดสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะโครงการที่ต้องทดสอบ)
•18 พ.ย. 56
• สอบภาคปฏิบัติ และทดสอบความสามารถพิเศษ (เฉพาะโครงการที่ต้องทดสอบ)
•21 ธ.ค. 56
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
•22 ม.ค. 57
• สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย
•25 ม.ค. 57
• ประกาศผลการคัดเลือกครั ง้ สุดท้ าย
•27 ม.ค. 57
• รายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษา
•22 – 23 ก.พ. 57
• รายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสิตส่ งใบแสดงคุณวุฒแิ ละผลคะแนน O-NET
•17 – 20 ก.8. 57
62
1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็ นเลิศ
หลักการ
- ส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียนให้ตงั ้ ใจศึกษาเล่า
เรียนและมีผลการเรียนเป็ นเลิศ ลาดับ ที่ 1-5 ของ ร.ร.
การดาเนินการ
- โรงเรียนเรียงลาดับนักเรียนที่มีผลการเรียน ลาดับ ที่
1-5 เพื่อร่วมโครงการฯ (TOP 5)
- ให้สิทธ์ ิ ทัง้ 5 คน
- กรณี ลาดับใดสละสิทธ์ ิ ไม่ร่วมโครงการฯ จะไม่นา
ลาดับถัดไปมาแทน
63
1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็ นเลิศ (ต่อ)
การดาเนินการ
- เลือกได้ 5 อันดับ ตามลาดับที่ต้องการ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ
- ผลคะแนนสอบ วิชา GAT
- แพทย์ GAT 30% + PAT1 20% +PAT2 50%
64
2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน ค่าย 2)
หลักการ
- เปิดโอกาส นร ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าค่ายฝึ กอบรม
โครงการฯ(สอวน) ค่าย 2 เข้าศึกษาต่อใน มน
การดาเนินการ
- แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย สอวน ค่าย 2
- เลือกได้ 5 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ
- ผลคะแนนสอบ วิชา GAT
65
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-IT ก้าวสู่การเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้ าในอนาคต
การดาเนินการ
- แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย
- เลือกได้ 5 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ
- ผลคะแนนสอบ วิชา GAT
66
4.โครงการพัฒนารับ นร.ที่ผา่ นการคัดเลือกจากการ
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ร่นุ เยาว์ YSC
หลักการ
- เพื่อส่งเสริม นร. ที่เข้าประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์
รุน่ เยาว์(YSC) รูจ้ กั คิดค้นพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อ
ก้าวสู่การเป็ นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้ าในอนาคต
การดาเนินการ
- แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าประกวดโครงงาน
- เลือกได้ 5 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ
- ผลคะแนนสอบ วิชา GAT
67
5.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและผูน้ าเชียร์
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถระดับดีเด่น
ทางด้านกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ สร้างชื่อเสียงให้กบั
มหาวิทยาลัย ในด้านการแข่งขันกีฬาที่ตนเองดีเด่น
การดาเนินการ
- แสดงแฟ้ มผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขตขึน้ ไป
ในกีฬา เทควันโด ,คาราเต้-โด, เรือพาย, เปตอง, ลีลาศ,
ยูโด, - ตะกร้อ, ยิงปื น, เทเบิลเทนนิส, ว่ายน้า, เทนนิส,
แบดมินตัน, กรีฑา, ครอสเวิรด์ , บริดจ์
- เลือกได้ 5 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ
- ผลคะแนนสอบ วิชา GAT
68
6.โครงการผูม้ ีความสามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย นักแสดง นักร้อง นักดนตรี
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ สร้างชื่อเสียงให้กบั มหาวิทยาลัย
ในด้านกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินการ
- แสดงแฟ้ มผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฯ
- เลือกได้ 5 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ
- สอบภาคปฏิบตั ิ / ขับร้อง/ดนตรี
69
7.โครงการสาหรับผูม้ ีความสามารถ
ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีทกั ษะความสามารถด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต และ สร้างสถาปนิกที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติรบั ใช้สงั คม
การดาเนินการ
- เลือกได้ 1 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ
- สอบภาคปฏิบตั ิ
- คะแนน GAT
70
8.โครงการสาหรับผูม้ ีความสามารถด้านทัศนศิลป์
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีทกั ษะความสามารถด้าน
ทัศนศิลป์ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และ สร้าง
นักออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภณ
ั ฑ์/สื่อนวตกรรม/ทัศนศิลป์ ที่มี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติรบั ใช้สงั คม
การดาเนินการ
- เลือกได้ 3 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ
- สอบภาคปฏิบตั ิ
- คะแนน GAT
71
9.โครงการผูม้ ีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เฉพาะทาง คือ นาฏศิลป์ ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก
การดาเนินการ
- แสดงแฟ้ มสะสมผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฯ
- เลือกได้ 1 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ
- สอบภาคปฏิบตั ิ
- คะแนน GAT
72
10.โครงการสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถทาง
ด้านทัศนมาตรศาสตร์
การดาเนินการ
- เป็ นเจ้าของหรือบุตรเจ้าของกิจการร้านแว่นตา
การตัดสินผล
- คุณสมบัติ เฉพาะ
- ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์
73
11.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
หลักการ
- เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี
เข้าร่วมกิจกรรมการทาความดีและมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมที่ดีอย่าง
สมา่ เสมอ
การดาเนินการ
- ภาคเหนื อตอนบน สมัครที่เขตพืน้ ที่การศึกษา 34
- ภาคเหนื อตอนล่าง สมัครที่เขตพืน้ ที่การศึกษา 39
- แฟ้ มสะสมงานการเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
- เลือกได้ 5 อันดับ
- การตัดสินผล
- คุณสมบัติ
- คะแนน GAT
74
website
•www.acad.nu.ac.th
กองบริการการศึกษา
website
•www.acad.nu.ac.th/
acad_admission
งานรับเข้ าศึกษา
เบอร์ โทรศัพท์
เบอร์ โทรสาร
• 0 5596 8304 - 5
0 5596 8304 และ 0 5596 8321
75
Questions & Answer
76

similar documents