Prezentācija par emisijas faktoriem un smaku mērījumiem

Report
Emisijas faktori un smaku mērījumi
Emisijas faktori
Emisijas faktors lielums, kas raksturo piesārņojošās vielas
daudzuma attiecību pret darbību raksturojošu
parametru (piemēram, uz pārstrādāto
izejmateriālu daudzumu, uz nobraukto km
daudzumu), kurš saistīts ar šīs piesārņojošās
vielas emisiju.
Emisijas daudzuma aprēķins no
industriāliem objektiem
Vienādojums emisijas daudzuma aprēķinam:
E = A x EF x (1-ER/100)
kur:
E = emisijas daudzums;
A = aktivitātes lielums (izejmateriālu patēriņš vai
produkcijas daudzums);
EF = emisijas faktors;
ER = emisijas samazināšanas efektivitāte, %
Emisijas faktoru datu bāzes
Datu bāzes:
• praksē plaši izmanto vairākas
• daudzas valstis izmanto ne savā valstī izstrādātās
datu bāzes
Latvijā plašāk pazīstamas – EMEP/EEA 2013 un
ASV vides aģentūras emisijas faktoru datu bāzes
Emisijas faktoru datu bāzes (2)
ASV vides aģentūras datu bāze:
• 15 sadaļas,
• katrai sadaļai apakšnodaļas (piem.,
sadedzināšanas procesiem - 11 apakšnodaļas
atkarībā no kurināmā veida)
Austrālijas datu bāze – izteikta SI mērvienību
sistēmā
Emisijas faktoru datu bāzes (3)
Eiropas Vides aģentūras vadlīnijas EMEP/EEA
ASV Vides aģentūras emisiju faktoru datu bāze
Emissions Factors & AP 42
Austrālijas gaisa piesārņojuma noteikšanas datu bāze
NPI
Lielbritānijas gaisa piesārņojuma noteikšanas datu bāze
NAEI
Latvijas metodoloģija emisiju gaisā aprēķināšanai (CO2)
Emisijas faktori dzīvnieku fermām (1)
Emisijas faktori AP42/9.4 vadlīnijās ir izteikti uz 500
dzīvnieku vienībām (500 AU).
Piemēram, 500 AU dzīvnieku vienības ir pielīdzināmas
1250 cūkām, kuru svars pārsniedz 25 kg, un 5000
cūkām, kuru svars ir mazāks par 25 kg. Emisijas faktoru
pārrēķins cūku, kuru svars pārsniedz 25 kg, novietņu
gadījumā tiek veikts pēc šādas formulas:
A = C/1250,
kur:
A – dzīvnieku vienības (500AU),
C – cūku skaits.
Emisijas faktori dzīvnieku fermām (2)
Kas nozīmē, ka pārrēķins un emisijas daudzums tiek
veikts pēc šāda vienādojuma, ja pieņemam, ka fermā ir
10 000 cūku novietnes:
Emisijas faktori dzīvnieku fermām (3)
Emisijas avots Piesārņojošā viela
Šķidrmēslu
krātuve
Amonjaks
Smakas
VDI emisijas
faktori
0,000116 g/m2/s
7 ouE/m2/s
Smaku koncentrāciju mērījumi un pārrēķini (1)
Smaku koncentrāciju mērījumi un pārrēķini (2)
E = C x V / 3600
kur:
E – emisijas daudzums, ouE/s
C – koncentrācija, ouE/m3
V – emisijas izplūdes apjoms, m3/h
Smaku emisijas faktori (1)
1. Odour Impacts and Odour Emission Control
Measures for Intensive Agriculture
http://ejuz.lv/33vui
2. VDI 3894 Part 1. Emissions and immissions
from animal husbandry - Housing systems and
emissions - Pigs, cattle, poultry, horses, 2011-09
Piesārņojošā Smaku emisijas faktori no
Smaku emisijas faktori no
viela
nobarojamo cūku novietnēm atšķirto sivēnu novietnēm
R&D Project,
VDI3894,
R&D Project,
VDI3894,
ouE/s uz vienu
ouE/s uz
ouE/s uz
ouE/s uz
dzīvnieku
vienu
vienu
vienu
dzīvnieku
dzīvnieku
dzīvnieku
Smakas
36
6,5
6
3
Smaku emisijas faktori (2)
Smaku emisijas daudzumus var aprēķināt,
izmantojot šādu vienādojumu:
E ouE/s = A × EF × LU × (1-ER/100)
kur:
E ouE/s – emisijas daudzums (ouE/s);
A – dzīvnieku skaits, gab.;
EF – emisijas faktors (ouE/s);
LU – metodikā pieņemtais dzīvnieku vidējais
svars;
ER – attīrīšanas iekārtas efektivitāte (%).
Smaku emisijas faktori (3)
Dzīvnieku
kategorija
Nobarojamās
cūkas, kūts Nr.
1. (30-100 kg)
Smakas
emisijas
Vidējais
Smaku
faktors, emisija dzīvsvars,
Smaku
Dzīvnieku attīrīšanas
uz noteiktu izteikts kā LU
emisija
skaits
efektivitāte
dzīvnieku
daļa,
ouE/s
%
vienību (LU)1 LU/dzīvnieku
(ouE/s)
50
0,13
3480
75,6
5519,28
Praktisks piemērs emisiju daudzuma
aprēķiniem no sadedzināšanas iekārtām(1)
Izejas dati:
• 500 tūkst. m3 dabas gāzes gadā (16,9 TJ),
• darbības laiks – 6000 stundas gadā,
ASV EPA metodikas emisijas faktori
NOx – 1,6 g/m3
CO – 1,34 g/m3
Tonnas gadā:
NOx = 500 000 x 1,6 g/m3 x 10-6= 0,8 t/a
Grami sekundē:
NOx = 0,8 t/a x 106/3600/6000 h/a = 0,037 g/s
Praktisks piemērs emisiju daudzuma
aprēķiniem no sadedzināšanas iekārtām(2)
COt/a = 0,67 t/a
COg/s = 0,031 g/s
CO2 emisijas faktors no www.meteo.lv – 55,2 t/TJ
ar oksidācijas faktoru
Tonnas gadā:
CO2 = 16,9 TJ x 55,2 t/TJ = 932,9 t/a
Praktisks piemērs emisiju daudzuma
aprēķiniem no ķīmisko produktu
pārkraušanas (1)
Ķīmisko produktu pārkraušana uz tankkuģiem
Izejas dati:
• 30 tūkst. m3 dīzeļdegvielas gadā,
• darbības laiks – 100 stundas gadā
ASV EPA metodikas emisijas faktors
Kopējie GOS – 0,55 g/m3 (US EPA Table 5.2-6)
Tonnas gadā:
Kopējie GOS = 30 000 m3/a x 0,55 g/m3 x 10-6= 0,017 t/a
Praktisks piemērs emisiju daudzuma
aprēķiniem no ķīmisko produktu
pārkraušanas (2)
vai
kur:
LL – pārkraušanas operāciju zudumi, mārciņas/1000
galoniem no pārkrautā produkta;
S – piesātinājuma faktors (atbilstoši metodikas 5.2-1.
tabulai);
P – produkta tvaika spiediens, psia (atbilstoši
metodikas 7.1-13a. un 7.1-14a. attēliem un 7.1-2. tabulai);
M – tvaika molekulārā masa, mārciņas/mārciņa-mols
(lb/lb-mole) (atbilstoši metodikas5 7.1-2. un 7.1-3. tabulām);
T – pārkraujamā produkta temperatūra, ºR
Praktisks piemērs emisiju daudzuma
aprēķiniem no ķīmisko produktu
pārkraušanas (3)
S = 0,2
P = 0,0031
M = 130
T = 504,08
EF lb/gal 103 = 0,001992295
EF g/m3 = 0,238729582

similar documents