Program och anstaelldinfo

Report
21 maj 2013
Dagens program
• 09:30
Presentation nyanställda
• 09:40
Diarieföring, nyheter (Beatrice Nordlöf)
• 09:50
Löner, Anställningsformer , (Sonja M)
•
Fika
10:00
• 10:15
Primula res (Johan Ekman m fl)
• 10: 40
Arbetsmiljö (Sonja M)
Relocation (Julia Edgerton)
•
10:50
Jämställdhetsarbete vid LTH (Jeffrey Armstrong)
•
11:00
Grafisk profil (Info)
•
11:10 Internationellt (Christina Grossmann m fl) Regler för praktik/exjobb för inkommande
utbytesstudenter, Skillnader på utbytesstudenter och mastersstudenter – ur institutionens synvinkel,
Presentation av Internationella avdelningen – Vem gör vad
•
11:30
Utbildningsavdelningen (Camilla Hedberg m fl)
– Kursdatabas för forskarutbildningskursplaner
•
Lönerevision
• Avtal OFR och SEKO klart gäller från den 1 oktober 2012
• (Nästa avtalsperiod gäller från den 1 oktober 2013)
• Inget avtal med SACO
• Löneförslag är inlämnade från prefekt och
lönegenomgångar per institution är klart
• Ev. förhandling OFR och SEKO innan sommaren
• Utbetalning?
• Vad händer med SACO och oorg?
Introduktion för nyanställda vid LTH
• 25 september 9 – 12 Svenska, Vattenhallen
– Inbjudan kommer inom kort.
– Önskemål innehåll?
– Hjälp att sprida informationen!
• Engelsk version planeras första kvartalet 2014
Anställningar LTH 2004 -2013
S k ”Post doc” - Disputerade oftast tidsbegr.
(Forskare, postdoktorer, bitr lektor, forskarassistent)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anställningsformer vid LU
Doktorand
• 4 år heltid
• 5 år inkl. 20 % inst tjänstgöring
ALVA (LAS)
2 år
• Projektassistent
• Forskare
• Projektledare , mm
Vikariat (LAS)
2 år
Postdoktor
Adj lektor och professor
Gästprofessor
• Alla anställningar förutom professor
• 2 år möjlighet att förlänga vid f-ledighet
• Högst 12 år
• Högst 5 år
Anställningsformer vid LU
Doktorand (HF)
ALVA (LAS)
2 år
Vikariat (LAS)
2 år
Postdoktor (Avtal)
Bitr lektor. NY? (HF aug -12)
Adj lektor och professor
Gästprofessor
• 4 år heltid
• 5 år inkl. 20 % inst tjänstgöring
• Projektassistent
• Forskare
• Projektledare , mm
• Alla anställningar förutom professor
• 2 år möjlighet att förlänga vid f-ledighet
• 4 år. 6 år vid F-led/sjukd. HF
• Inom 7 år från dr examen. PRÖVNING tillsv.
• Högst 12 år
• Högst 5 år
Idag – karriärvägar - otydlighet
Lektor
tillsv.
Doktorand 5 år
Forskare
tillsvidar
e
Adjunkt
Professor
Prövning till
professor
Kompetens
Prövning till
Lektor från
adjunkt.
Kompetens
Förslag huvudsaklig – karriärväg
(tenure trac)
Doktorand 5 år
Bitr
Lektor 4
år
Lektor
tillsv.
Prövning till
lektor:
Kompetens +
behov
Professor
Prövning till
professor
Kompetens
”rätt” att söka
vid LTH
Uppföljning - karriär
Bitr
Lektor 4
år
Lektor
tillsv.
Karriärplanering
•Pedagogisk utbildning
•ETP info
•Docent info
•Ledarskap
•Forskningsfinansiering
•mm
Finns behov
lektor
tillsvidare?
Planering
annat arbete.
Prövning till
lektor:
Kompetens +
behov eller
”rättighet”?
Arbetsgrupp uppföljning personalenkät
• Anders Axelsson
• Katarina Celaner-Öhrström
• Olle Söderman
• Bodil Ryderheim
• Eva Leire
• Per-Göran Nilsson
• Åsa Sellgren
• Rolf Larsson
• Sonja Meiby
Arbetsmiljöenkät
De första iakttagelserna på LU nivå
• Stress
• Högt i tak
• Kränkning
• Kompetensutveckling
Nuläge – Senare iakttagelser LU nivå
• Enkäten visar att LU behöver arbeta med sin värdegrund
• Enkäten visar att organisationen upplever stor stress
• Enkäten visar att det finns behov av att se över
organisationsstrukturen så att alla vet vem som är deras chef
• Enkäten visar att det finns behov av en satsning på ledarskap
• Enkäten visar att vi behöver få fram verktyg och utbildningar för
att genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal
• Vi upplever att konkurrensen om de bästa förmågorna ökar
• Enkäten visar att det finns behov av att ha tydliga karriärvägar
Nuläge LTH – fokusområden..
Stress
– Ekonomi, otydlig delegation, icke optimala
arbetsrutiner, dubbelarbete, för stort infoflöde, vad
måste göras? Vad är ”good enough”?
– Anställningsformer – tidsbegr/tillsv
– Otydligt arbetsinnehåll
– Otydlighet i kommunikation
– Otydlighet arbetstidsavtal…
Kränkningar
Nedbrutet på anställningskategori LTH
• Höga stressnivåer
• Möjligtvis visar yngre forskare och lärare samt
doktorander ngt högre stressreaktion
Åtgärdsförslag
• Kvalitetssäkring arbetsmiljö – (start Kansliet)
– Minskad stress, ”Good enough” , Alla medverkar,
arbetskultur där det är ok att ifrågasätta
• Verktygslåda och goda exempel erbjuds prefekter m fl
• Fördjupade intervjuer yngre forskare/lärare med
tidsbegränsade anst.

similar documents