Prezentacja1

Report
A. Sumionka
•
•
•
•
Starodawna gra marynarska;
Gra dwu i wieloosobowa;
Gracze wykonują ruchy naprzemian;
Złożona ze stosów, w których znajduje się
pewna ilość zapałek (żetonów);
• Na każdy ruch składa się wybranie stosu i
zabranie z niego zapałek (żetonów);
• Wygrywa gracz, który zabierze ostatni żeton.
Każdą konfigurację można opisać za
pomocą skończonego ciągu dodatnich
liczb całkowitych, gdzie ilość
(czyli długość) tego ciągu, to ilość stosów
na stole, a każdy wyraz jest liczbą zapałek
w danym stosie. Dodatkowo:
• Ciąg jest nierosnący;
• Zmiana kolejności wyrazów ciągu
odpowiada przenumerowaniu stosów
zapałek;
Ciąg [2,5] oznacza, że mamy do
czynienia z dwoma stosami, w których:
w pierwszym są 2 zapałki, w drugim 5.
Ciąg [2,5] możemy zastąpić ciągiem
[5,2], a np. ciąg [3,8,17,11,8] – ciągiem
[17,11,8,8,3].
Każdy skończony nierosnący
ciąg dodatnich liczb
całkowitych nazywamy
Układ u należy do
wtedy i tylko wtedy, gdy
z u zawsze przechodzimy do pewnego układu
należącego do .
Układ u należy do
wtedy i tylko wtedy, gdy
z u można przejść w jednym ruchu do
pewnego układu należącego do .
Istnieje tylko jeden układ końcowy, a
mianowicie [0,0,0], który jest układem P.
Rozwiązanie z 1 stosem jest trywialne –
zabiera się cały stos.
Stąd jakikolwiek układ z dokładnie jednym
niepustym stosem, np. [0,0,x], gdzie x>0
jest układem N.
Dla gry z dwoma stosami układy P to takie,
w których dwa stosy mają równą ilość
żetonów: [0,1,1], [0,2,2] itd.
Stosy [1,1,1],[1,1,2],[1,1,3] oraz [1,2,2] są
układami N, ponieważ mogą zostać
zmienione na [0,1,1] lub [0,2,2].
Kolejnym najprostszym układem jest
[1,2,3] i musi on być układem P.
Możemy tak pójść dalej i przekonać się,
że kolejnymi najprostszymi układami P są
[1,4,5] oraz [2,4,6].
dwóch nieujemnych liczb całkowitych
to ich dodawanie bez przenoszenia w
systemie dwójkowym.
x - nieujemna liczba całkowita
x  x m 2  x m 1 2
m
Zapisujemy:
m 1
 ...  x1 2  x 0
x  ( x m x m 1 ... x1 x 0 ) 2
Nim-sumę dwóch liczb całkowitych
otrzymujemy wykonując sumę modulo 2
na poszczególnych bitach ich
reprezentacji binarnych.
Nim-suma ( x m ... x 0 ) 2 i ( y m ... y 0 ) 2 wynosi( z m ... z 0 ) 2 ,
co zapisujemy jako :
( x m ... x 0 ) 2 ⊕ ( y m ... y 0 ) 2 = ( z m ... z 0 ) 2 ,
gdzie dla każdego k, zk = xk + yk (modulo 2), czyli
zk = 1 wtedy, gdy xk + yk =1 i zk = 0 w każdym
innym przypadku.
Mamy obliczyć: 22 ⊕ 51,
czyli przechodząc do reprezentacji binarnej:
(10110)2 ⊕ (110011)2
Co wyliczamy w następujący sposób:
22 = 101102
51 = 1100112
nim-sum = 1001012 = 37
x  ( y  z)  (x  y)  z
x y  y x
0 jest elementem neutralnym dodawania:
0 x  x
Każda liczba jest swoją odwrotnością:
x x  0
Mamy dany układ początkowy
[n1,…,nk]. W grze Nim układ
ten jest układem P wtedy i
tylko wtedy, gdy nim-suma
jego składowych wynosi zero:
n1  n 2  ...  n k  0
Czy układ [1,2,3] należy do P?
1 = 012
2 = 102
3 = 112
nim-sum = 002 = 0
czyli twierdzenie potwierdza, że [1,2,3] Є P
Czy układ [13,12,8] należy do P?
13 = 11012
12 = 11002
8 = 10002
nim-sum = 10012 = 9
Czyli zgodnie z twierdzeniem jest to układ N.
Po zabraniu 9 żetonów ze stosu, w którym
było 13 mamy następującą sytuację:
4 = 1002
12 = 11002
8 = 10002
nim-sum = 00002 = 0
Niech P oznacza zbiór układów Nim z nim-sumą
wynoszącą zero i niech N oznacza zbiór
dopełniający, czyli zbiór układów o dodatniej nimsumie.
By sprawdzić to twierdzenie, musimy wykazać:
Wszystkie układy końcowe znajdują się w P.
Z każdego układu w N jest możliwość ruchu do
układu P.
Każdy ruch z układu w P następuje do układu w N.
Jedynym układem końcowym jest
układ, w którym w żadnym stosie
nie ma żadnych żetonów, i:
0  0  ...  0  0
Załóżmy, że x  ( m1 , m 2 ,..., m k )  N .
Niech zbiór s  m1  m 2  ...  m k .
Zapisując każde mi w postaci binarnej, zauważymy,
że mamy nieparzystą liczbę wartości i  1,..., k  , dla
których postać binarna mi ma jedynkę w najbardziej
wysuniętej na lewo pozycji w wyrażeniu s.
Wybierzmy 1 takie i.
Zauważmy, że m i  s  m i , ponieważ m i  s nie
ma żadnej jedynki w tej najbardziej wysuniętej na
lewo pozycji, a przez to wynosi mniej niż
jakakolwiek liczba, która wyrażona binarnie ma w
tym miejscu jedynkę.
Tak więc możemy zrobić ruch, w którym zabierzemy z itego stosu m i  m i  s żetonów,
tak ze mi staje się m i  s .
Nim-suma tak powstałego układu:
( m1 ,..., m i 1 , m i  s , m i 1 ,..., m k )
m1  ...  m i 1  m i  m1  ...  m k  m i 1  ...  m k 
s
 ( m 1  ...  m i 1  m i )  ( m 1  ...  m i ) 
( m i 1  ...  m k )  ( m i 1  ...  m k )  ( 0  0 )  ( 0  0 )  0
wynosi zero, więc ten nowy układ leży w P.
Załóżmy, że y  ( y1 ,..., y k )  P .
Musimy pokazać, ze dowolny ruch z y prowadzi do
układu z  N .
Zapisujemy y i w postaci binarnej:
y1  y
(n)
1
y
( n 1 )
1
n
... y
(0)
1


j
1
y 2
j
j
k
j
j 1
...
yk  y
(n)
k
y
( n 1 )
k
n
... y
(0)
k


j 1
y 2 .
Wiemy z założenia, że y  ( y1 ,..., y k )  P .
( j)
( j)
Oznacza to ze nim-suma y1  ...  y1  0
dla każdego j.
Załóżmy, że zabieramy żetony ze stosu l .
Uzyskujemy nowy układ z  ( z1 ,..., z k ),
gdzie z i  y i dla i  1,..., k , i  l i gdzie z l  y l .
Rozważmy binarne wyrażenie dla y l i z l :
yl  y
zl  z
(n)
l
(n)
l
y
z
( n 1 )
l
( n 1 )
l
... y
... z
(0)
l
(0)
l
.
Przeglądamy te dwa rzędy zer i jedynek, aż
zlokalizujemy pierwszy przykład niezgodności
między nimi. W kolumnie, w której to nastąpi nimsuma y l i z l wynosi 1.
Oznacza to że nim-sima z z  ( z1 ,..., z k ) w tej
kolumnie też wynosi 1. Stąd z  N .
Gramy tak samo, jak w Nim według zwykłych zasad
dopóki przynajmniej dwa stosy mają więcej niż
jeden żeton. Kiedy przeciwnik wreszcie wykona taki
ruch, że dokładnie jeden stos będzie miał więcej niż
jeden żeton, zredukujemy ten stos do zera lub
jednego żetonu, w zależności od tego, która opcja
spowoduje, że pozostanie
liczba
stosów liczących jeden żeton.
• W Nimble gra się na planszy składającej się z rzędu
kwadratów oznaczonych: 0,1,2,….
• Umieszcza się skończoną liczbę monet w kwadratach z
możliwością umieszczania więcej niż jednej monety na
jednym kwadracie.
• Na ruch składa się zabranie jednej z monet i
przesunięcie jej w lewo na dowolny kwadrat, z
możliwością przesuwania jej ponad innymi monetami
oraz umieszczenia ich w kwadracie, w którym może
znajdować się jedna lub więcej monet.
• Gracze grają na zmianę.
• Gra kończy się gdy wszystkie monety znajdują się na
kwadracie oznaczonym 0.
• Wygrywa gracz, który wykona ostatni ruch.
• Układa się poziomy rząd monet, przy czym część
monet leży orłem, a część reszką do góry.
• Na ruch składa się odwrócenie jednej z monet z orła
na reszkę oraz dodatkowo, jeśli się chce, obrócenie
jeszcze jednej monety (znajdującej się na lewo od
wcześniej odwracanej przez nas) na jej drugą
stronę.
• Gracz wykonujący ostatni ruch wygrywa.
R
O
R
R
O
R
R
R
O
O
R
0
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Przyjmując, że O na miejscu n reprezentuje n
żetonów w grze NIM.
•GRA NORTCOTTA
•NIM NA SCHODACH
•NIMK
Ile wynosi nim-suma z 27 i 17?
Nim suma z 38 i x wynosi 25. Znajdź x.

similar documents